วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 ชุดที่ 4

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.5
จำนวน
19 ข้อ
เวลา
35 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ