ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2544) ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603547

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 28 ก.พ. 54 เวลา 17:51 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การอ่าน , การอ่านทำนองเสนาะ และบทร้อยแก้ว

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1.-2. “คำว่า ทูล ใน ทูลเกล้าทูลกระหม่อม นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ใช้ ทูลพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากรรับสั่งว่า โบราณใช้ ทูนเกล้าทูนกระหม่อม เพราะหมายถึงยกขึ้นทูนหัว ส่วน ทูล เป็นคำภาษาเขมร แปลว่า บอก ความหมายไม่เข้ากัน จึงไม่จำเป็นต้องยือมมาใช้ในกรณีนี้ อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีมีมตให้ใช้ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน จึงต้องใช้ว่า ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย” ในข้อความข้างต้นนี้ ประเด็นสำคัญที่สุดในการโต้แย้งคืออะไร

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1.-2. “คำว่า ทูล ใน ทูลเกล้าทูลกระหม่อม นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ใช้ ทูลพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากรรับสั่งว่า โบราณใช้ ทูนเกล้าทูนกระหม่อม เพราะหมายถึงยกขึ้นทูนหัว ส่วน ทูล เป็นคำภาษาเขมร แปลว่า บอก ความหมายไม่เข้ากัน จึงไม่จำเป็นต้องยือมมาใช้ในกรณีนี้ อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีมีมตให้ใช้ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน จึงต้องใช้ว่า ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย” ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการโต้แย้งในข้อความข้างต้น

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

คำขวัญในข้อใดไม่มีการแสดงเหตุผล

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช้วิธีเขียนแบบใด “ผู้ที่มีการศึกษาดีไม่จำเป็นต้องได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัย แต่เป็นผู้ที่สามารถจะเรียนได้ ไม่ว่าที่ไหน โดยไม่ต้องมีผู้สอน แต่ต้องมีความสามารถ มีสมองที่จะเรียนได้ด้วยตนเองโดยอาศัยหนังสือและสื่อต่าง ๆ เป็นครู”

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ตอนใดมีการแสดงทรรศนะ (1) เพื่อนมาปรึกษาเราเมื่อเขาต้องการคนรับฟังปัญหาของเขา / (2) แต่คนที่จะแก้ปัญหาของเขาได้ดีที่สุดน่าจะเป็นตัวของเขาเอง / (3) คนเราควรมองปัญหาทุกปัญหาอย่างรู้เท่าทันว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้และจบลงได้ / (4) แล้วจะทำให้เข้าใจชัดเจนขึ้นว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออก

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาพพจน์หลายชนิด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ศิลปะการประพันธ์เด่นที่สุดตามข้อใด “แลถนัดในเบื้องหน้าโน่นก็เขาใหญ่ยอดเยี่ยมโพยมอย่างพยับเมฆ มีพรรณเขียวขาวดำแดง ดูดีเรกดั่งรายรัตนนพมณีแนมน่าใคร่ชมครั้นแสงพระสุริยะส่องระดมก็ดูเด่นดังดวงดาววาวแวววะวาบๆ ที่เวิ้งวุ้งวิจิตรจำรัสจำรูญรุ่งเป็นสีรุ้งพุ่งพันเพียงคัดนัมพรพื้นนภากาศ”

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดมีเนื้อหาของความเปรียบต่างจากข้ออื่น

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 9.-10. ก. เข้าครองหัวรอตอระดะ ดูเกะกะรอร้างทางพม่า เห็นรอหักเหมือนหนึ่งรักพี่รอรา แต่รอท่ารั้งทุกข์มาตามทาง ข. เพรางายวายเสพรส แสนกำสรดอดโอชา อิ่มทุกข์อิ่มชลนา อิ่มโศกาหน้านองชล ค. เคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนธ์ตลบ ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ์ ง. ว่าพลางทางชมคณานก โผนผกจับไม้อึงมี่ เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา ข้อใดใช้คำพ้องรูปเด่นที่สุด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 9.-10. ก. เข้าครองหัวรอตอระดะ ดูเกะกะรอร้างทางพม่า เห็นรอหักเหมือนหนึ่งรักพี่รอรา แต่รอท่ารั้งทุกข์มาตามทาง ข. เพรางายวายเสพรส แสนกำสรดอดโอชา อิ่มทุกข์อิ่มชลนา อิ่มโศกาหน้านองชล ค. เคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนธ์ตลบ ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ์ ง. ว่าพลางทางชมคณานก โผนผกจับไม้อึงมี่ เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา ความสัมพันธ์ระหว่างกวีกับผู้ที่กวีเขียนถึงในข้อใดต่างจากข้ออื่น

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดแสดงความเชื่อที่ต่างไปจากข้ออื่น

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

นิราศพระบาทและนิราศลอนดอนมีคุณค่าเด่นที่สุดร่วมกันตามข้อใด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 13.-14. “สงัดเสียงคนดังระฆังเงียบ เย็นยะเยียบยามนอนริมเนินผา เมื่อยามแกนแสนทุเรศเวทนา ต้องไสยาอยู่กลางน้ำค้างพราว ทั้งต้องน้ำอำมฤกเมื่อดึกเงียบ แสนยะเยียบเนื้อเย็นเป็นเหน็บหนาว ทั้งหนาวลมหนาวพรมน้ำค้างพราว ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น โอ้หนาวอื่นพอชื่นอารมณ์ได้ แต่หนาวใจยากแค้นนี้แสนเข็ญ ทั้งหนาวนอนไกลนุชสุดจะเย็น ใครปะเป็นเหมือนหนึ่งข้าจะว่าจริง” ข้อใดเป็นความรู้สึกที่เด่นชัดที่สุดของกวี

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 13.-14. “สงัดเสียงคนดังระฆังเงียบ เย็นยะเยียบยามนอนริมเนินผา เมื่อยามแกนแสนทุเรศเวทนา ต้องไสยาอยู่กลางน้ำค้างพราว ทั้งต้องน้ำอำมฤกเมื่อดึกเงียบ แสนยะเยียบเนื้อเย็นเป็นเหน็บหนาว ทั้งหนาวลมหนาวพรมน้ำค้างพราว ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น โอ้หนาวอื่นพอชื่นอารมณ์ได้ แต่หนาวใจยากแค้นนี้แสนเข็ญ ทั้งหนาวนอนไกลนุชสุดจะเย็น ใครปะเป็นเหมือนหนึ่งข้าจะว่าจริง” คำประพันธ์ข้างต้นนี้ใช้กลวิธีการแต่งที่เด่นที่สุดตามข้อใด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับความรักต่างจากข้ออื่น

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ให้คติตรงกับข้อใดเด่นชัดที่สุด “จระเข้คับน่านน้ำ ไฉนหา ภักษ์เฮย รถใหญ่กว่ารัถยา ยากแท้ เสือใหญ่กว่าวนา ไฉนอยู่ ได้แฮ เรือเขื่องคับขเลแล้ แล่นโล้ไปไฉน”

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีการใช้คำที่แสดงความหมายตรงกันข้าม

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์ตามข้อใด “เมฆขาวหนาวเดือนดาว อ้อมหาว¬ห้อมล้อมจันทร์หมอง น้ำค้างตกเนืองนอง ต้องน้ำตาบ่าซึมดิน”

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงค่านิยมตรงกับภาษิตที่ว่า “อาสาเจ้าจนตัวตาย อาสานายจงพอแรง”

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ใช้กลวิธีการแต่งตามข้อใด “ฉับฉวยชกฉกช้ำ ฉุบฉับ โถมทุบทุ่มถองทับ ถีบท้าว เตะตีต่อยตุบตับ ตกดัก หมดหมู่เมงมอญม้าว ม่านเมื้อหมางเมิน”

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1.-2. “คำว่า ทูล ใน ทูลเกล้าทูลกระหม่อม นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ใช้ ทูลพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากรรับสั่งว่า โบราณใช้ ทูนเกล้าทูนกระหม่อม เพราะหมายถึงยกขึ้นทูนหัว ส่วน ทูล เป็นคำภาษาเขมร แปลว่า บอก ความหมายไม่เข้ากัน จึงไม่จำเป็นต้องยือมมาใช้ในกรณีนี้ อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีมีมตให้ใช้ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน จึงต้องใช้ว่า ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย” ในข้อความข้างต้นนี้ ประเด็นสำคัญที่สุดในการโต้แย้งคืออะไร

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1.-2. “คำว่า ทูล ใน ทูลเกล้าทูลกระหม่อม นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ใช้ ทูลพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากรรับสั่งว่า โบราณใช้ ทูนเกล้าทูนกระหม่อม เพราะหมายถึงยกขึ้นทูนหัว ส่วน ทูล เป็นคำภาษาเขมร แปลว่า บอก ความหมายไม่เข้ากัน จึงไม่จำเป็นต้องยือมมาใช้ในกรณีนี้ อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีมีมตให้ใช้ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน จึงต้องใช้ว่า ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย” ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการโต้แย้งในข้อความข้างต้น

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

คำขวัญในข้อใดไม่มีการแสดงเหตุผล

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช้วิธีเขียนแบบใด “ผู้ที่มีการศึกษาดีไม่จำเป็นต้องได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัย แต่เป็นผู้ที่สามารถจะเรียนได้ ไม่ว่าที่ไหน โดยไม่ต้องมีผู้สอน แต่ต้องมีความสามารถ มีสมองที่จะเรียนได้ด้วยตนเองโดยอาศัยหนังสือและสื่อต่าง ๆ เป็นครู”

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ตอนใดมีการแสดงทรรศนะ (1) เพื่อนมาปรึกษาเราเมื่อเขาต้องการคนรับฟังปัญหาของเขา / (2) แต่คนที่จะแก้ปัญหาของเขาได้ดีที่สุดน่าจะเป็นตัวของเขาเอง / (3) คนเราควรมองปัญหาทุกปัญหาอย่างรู้เท่าทันว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้และจบลงได้ / (4) แล้วจะทำให้เข้าใจชัดเจนขึ้นว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออก

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาพพจน์หลายชนิด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ศิลปะการประพันธ์เด่นที่สุดตามข้อใด “แลถนัดในเบื้องหน้าโน่นก็เขาใหญ่ยอดเยี่ยมโพยมอย่างพยับเมฆ มีพรรณเขียวขาวดำแดง ดูดีเรกดั่งรายรัตนนพมณีแนมน่าใคร่ชมครั้นแสงพระสุริยะส่องระดมก็ดูเด่นดังดวงดาววาวแวววะวาบๆ ที่เวิ้งวุ้งวิจิตรจำรัสจำรูญรุ่งเป็นสีรุ้งพุ่งพันเพียงคัดนัมพรพื้นนภากาศ”

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดมีเนื้อหาของความเปรียบต่างจากข้ออื่น

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 9.-10. ก. เข้าครองหัวรอตอระดะ ดูเกะกะรอร้างทางพม่า เห็นรอหักเหมือนหนึ่งรักพี่รอรา แต่รอท่ารั้งทุกข์มาตามทาง ข. เพรางายวายเสพรส แสนกำสรดอดโอชา อิ่มทุกข์อิ่มชลนา อิ่มโศกาหน้านองชล ค. เคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนธ์ตลบ ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ์ ง. ว่าพลางทางชมคณานก โผนผกจับไม้อึงมี่ เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา ข้อใดใช้คำพ้องรูปเด่นที่สุด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 9.-10. ก. เข้าครองหัวรอตอระดะ ดูเกะกะรอร้างทางพม่า เห็นรอหักเหมือนหนึ่งรักพี่รอรา แต่รอท่ารั้งทุกข์มาตามทาง ข. เพรางายวายเสพรส แสนกำสรดอดโอชา อิ่มทุกข์อิ่มชลนา อิ่มโศกาหน้านองชล ค. เคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนธ์ตลบ ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ์ ง. ว่าพลางทางชมคณานก โผนผกจับไม้อึงมี่ เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา ความสัมพันธ์ระหว่างกวีกับผู้ที่กวีเขียนถึงในข้อใดต่างจากข้ออื่น

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดแสดงความเชื่อที่ต่างไปจากข้ออื่น

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

นิราศพระบาทและนิราศลอนดอนมีคุณค่าเด่นที่สุดร่วมกันตามข้อใด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 13.-14. “สงัดเสียงคนดังระฆังเงียบ เย็นยะเยียบยามนอนริมเนินผา เมื่อยามแกนแสนทุเรศเวทนา ต้องไสยาอยู่กลางน้ำค้างพราว ทั้งต้องน้ำอำมฤกเมื่อดึกเงียบ แสนยะเยียบเนื้อเย็นเป็นเหน็บหนาว ทั้งหนาวลมหนาวพรมน้ำค้างพราว ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น โอ้หนาวอื่นพอชื่นอารมณ์ได้ แต่หนาวใจยากแค้นนี้แสนเข็ญ ทั้งหนาวนอนไกลนุชสุดจะเย็น ใครปะเป็นเหมือนหนึ่งข้าจะว่าจริง” ข้อใดเป็นความรู้สึกที่เด่นชัดที่สุดของกวี

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 13.-14. “สงัดเสียงคนดังระฆังเงียบ เย็นยะเยียบยามนอนริมเนินผา เมื่อยามแกนแสนทุเรศเวทนา ต้องไสยาอยู่กลางน้ำค้างพราว ทั้งต้องน้ำอำมฤกเมื่อดึกเงียบ แสนยะเยียบเนื้อเย็นเป็นเหน็บหนาว ทั้งหนาวลมหนาวพรมน้ำค้างพราว ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น โอ้หนาวอื่นพอชื่นอารมณ์ได้ แต่หนาวใจยากแค้นนี้แสนเข็ญ ทั้งหนาวนอนไกลนุชสุดจะเย็น ใครปะเป็นเหมือนหนึ่งข้าจะว่าจริง” คำประพันธ์ข้างต้นนี้ใช้กลวิธีการแต่งที่เด่นที่สุดตามข้อใด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับความรักต่างจากข้ออื่น

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ให้คติตรงกับข้อใดเด่นชัดที่สุด “จระเข้คับน่านน้ำ ไฉนหา ภักษ์เฮย รถใหญ่กว่ารัถยา ยากแท้ เสือใหญ่กว่าวนา ไฉนอยู่ ได้แฮ เรือเขื่องคับขเลแล้ แล่นโล้ไปไฉน”

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีการใช้คำที่แสดงความหมายตรงกันข้าม

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์ตามข้อใด “เมฆขาวหนาวเดือนดาว อ้อมหาว¬ห้อมล้อมจันทร์หมอง น้ำค้างตกเนืองนอง ต้องน้ำตาบ่าซึมดิน”

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงค่านิยมตรงกับภาษิตที่ว่า “อาสาเจ้าจนตัวตาย อาสานายจงพอแรง”

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ใช้กลวิธีการแต่งตามข้อใด “ฉับฉวยชกฉกช้ำ ฉุบฉับ โถมทุบทุ่มถองทับ ถีบท้าว เตะตีต่อยตุบตับ ตกดัก หมดหมู่เมงมอญม้าว ม่านเมื้อหมางเมิน”

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
18 ส.ค. 2552 THPA300053 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่1 20 ข้อ 80,097 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB600144 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่3 10 ข้อ 29,884 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ก.พ. 2553 THPA201543 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่1 20 ข้อ 77,391 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPB400072 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่5 10 ข้อ 20,063 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101157 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่9 20 ข้อ 21,511 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.พ. 2553 THPA201549 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่4 20 ข้อ 26,605 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPA200250 วิชาภาษาไทยป.2 ชุดที่2 10 ข้อ 24,901 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB600158 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่7 10 ข้อ 26,037 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB400105 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่8 10 ข้อ 24,813 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ส.ค. 2552 THPA100047 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่2 20 ข้อ 69,389 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน