ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2544) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603545

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 28 ก.พ. 54 เวลา 16:58 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำเชื่อมถูกต้อง

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 2.–3. (1) ประชากรคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ/ (2) เราต้องสูญเสียประชากรจำนวนหนึ่งให้แก่ยาเสพย์ติด/ (3) คนเหล่านี้ไม่มีเรี่ยวแรงทำงาน ทั้งยังก่ออาชญากรรมและแพร่โรคเอดส์ไปพร้อมกัน/ (4) คิดดูเถิดว่าประเทศจะประสบความวิบัติสักเท่าใด ข้อความตอนใดมีการละประธานของประโยค

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 2.–3. (1) ประชากรคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ/ (2) เราต้องสูญเสียประชากรจำนวนหนึ่งให้แก่ยาเสพย์ติด/ (3) คนเหล่านี้ไม่มีเรี่ยวแรงทำงาน ทั้งยังก่ออาชญากรรมและแพร่โรคเอดส์ไปพร้อมกัน/ (4) คิดดูเถิดว่าประเทศจะประสบความวิบัติสักเท่าใด ข้อความตอนใดเป็นประโยคความซ้อน

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคกรรม

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เรียงลำดับอย่างไรจึงจะได้เนื้อความถูกต้อง ก .ส่วนสำคัญของหลอดไฟฟ้าคือไส้หลอด ไส้หลอดนี้ทำจากโลหะ ข. ที่ไส้หลอดโลหะ พลังงานไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนซึ่งจะเผาให้ไส้หลอดร้อนจนเปล่งแสงสว่าง ค. เมื่อเราเปิดสวิตช์ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขั้วหลอดไปตามสายไฟภายในหลอดและไส้หลอด ง. หลอดไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เราใช้กันแทบทุกครัวเรือน

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการ

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดไม่แสดงวัฒนธรรมในการใช้ภาษา

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดสื่อความหมายได้ชัดเจนที่สุด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเขียนแบบอธิบาย

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดใช้โวหารบรรยาย

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ถ้อยคำฟุ่มเฟือยที่สุด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดวางส่วนขยายผิดที่

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมที่สุด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดใช้เป็นประโยคนำของบทความเรื่อ “ภาษาไทย ภาษาถิ่น” ได้เหมาะสมที่สุด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่คำขวัญ

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาในงานเขียนเชิงวิชาการได้เหมาะสมที่สุด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำพูดในที่ประชุมที่เหมาะสมที่สุด

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำพูดที่เหมาะแก่คู่สนทนา

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำเชื่อมถูกต้อง

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 2.–3. (1) ประชากรคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ/ (2) เราต้องสูญเสียประชากรจำนวนหนึ่งให้แก่ยาเสพย์ติด/ (3) คนเหล่านี้ไม่มีเรี่ยวแรงทำงาน ทั้งยังก่ออาชญากรรมและแพร่โรคเอดส์ไปพร้อมกัน/ (4) คิดดูเถิดว่าประเทศจะประสบความวิบัติสักเท่าใด ข้อความตอนใดมีการละประธานของประโยค

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 2.–3. (1) ประชากรคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ/ (2) เราต้องสูญเสียประชากรจำนวนหนึ่งให้แก่ยาเสพย์ติด/ (3) คนเหล่านี้ไม่มีเรี่ยวแรงทำงาน ทั้งยังก่ออาชญากรรมและแพร่โรคเอดส์ไปพร้อมกัน/ (4) คิดดูเถิดว่าประเทศจะประสบความวิบัติสักเท่าใด ข้อความตอนใดเป็นประโยคความซ้อน

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคกรรม

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เรียงลำดับอย่างไรจึงจะได้เนื้อความถูกต้อง ก .ส่วนสำคัญของหลอดไฟฟ้าคือไส้หลอด ไส้หลอดนี้ทำจากโลหะ ข. ที่ไส้หลอดโลหะ พลังงานไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนซึ่งจะเผาให้ไส้หลอดร้อนจนเปล่งแสงสว่าง ค. เมื่อเราเปิดสวิตช์ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขั้วหลอดไปตามสายไฟภายในหลอดและไส้หลอด ง. หลอดไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เราใช้กันแทบทุกครัวเรือน

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการ

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดไม่แสดงวัฒนธรรมในการใช้ภาษา

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดสื่อความหมายได้ชัดเจนที่สุด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเขียนแบบอธิบาย

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดใช้โวหารบรรยาย

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ถ้อยคำฟุ่มเฟือยที่สุด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดวางส่วนขยายผิดที่

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมที่สุด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดใช้เป็นประโยคนำของบทความเรื่อ “ภาษาไทย ภาษาถิ่น” ได้เหมาะสมที่สุด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่คำขวัญ

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาในงานเขียนเชิงวิชาการได้เหมาะสมที่สุด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำพูดในที่ประชุมที่เหมาะสมที่สุด

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำพูดที่เหมาะแก่คู่สนทนา

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
17 ก.พ. 2553 THPA201545 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่2 20 ข้อ 28,170 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB600173 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่10 10 ข้อ 36,916 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2552 THMA300615 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่9 13 ข้อ 50,675 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB600169 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่9 10 ข้อ 28,263 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101150 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่2 20 ข้อ 99,891 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100505 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่8 15 ข้อ 18,435 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB600164 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่8 10 ข้อ 39,284 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101155 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่7 20 ข้อ 15,812 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPA100241 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่5 10 ข้อ 18,465 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ก.ย. 2552 THMA200563 วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่3 15 ข้อ 14,586 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน