ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 2 ชุดที่ 5

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ป.2
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ