ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2543) ชุดที่5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB602411

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 16 เม.ย. 53 เวลา 17:12 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

วรรณกรรมและวรรณคดี

ผู้สร้าง : PingPong

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

สาระสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้ใกล้เคียงกับข้อใดมากที่สุด “ขณะผู้มีบุญท่านขุ่นเคือง ไปหาเรื่องเท่ากับว่าไปหาหวาย”

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการปฏิบัติตามหลักกาลามสูตร

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

“ภูมิปัญญา” ในข้อความต่อไปนี้ตรงกับข้อใด “ในวรรณคดีนักเขียนและกวีย่อมแสดงภูมิปัญญาของตนออกมา เราจึงสามารถมองเห็นชีวิตความเป็นอยู่ ค่านิยมและจริยธรรมของคนในสังคมที่ผู้ประพันธ์จำลองไว้ให้ประจักษ์”

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนแนวคิดหลักของพุทธศาสนาชัดเจนที่สุด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดมีเนื้อความต่างจากกลุ่ม

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาระสำคัญที่สุดของข้อความต่อไปนี้ “ฝูงมนุษย์ไม่เข้าใจการเรียกร้องของอัวราพวกเขาพากันหัวเราะและบางคราวทำหน้าล้อเย้ยหยันอย่างน่าบัดสี ฝูงมนุษย์ย่อมจะขลาด ดังนั้นจึงชมเชยรัฐบาลของตัวในข้อที่จัดสิ่งที่ตัวกลัวแต่อยากเห็นไว้ให้ตัวดูได้โดยปลอดภัย”

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สาระจากเรื่อง อัวรานางสิงห์

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาระสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เวรามาทันแล้ว จึงจำแคล้วแก้วโกมล ให้แค้นแสนสุดทน ทุกข์ถึงเจ้าเศร้าเสียดาย”

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

คำว่า “เพ็ญ” ในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของกวีตามคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เธอคือกวี เธอต้องมีความงามความแระสาน ความประสมกลมกลืนความชื่นบาน มีวิญญาณหยั่งรู้มธุรทัศน์ เธอต้องเขียนชีวิตจากชีวิต นฤมิตถ้อยคำด้วยสัมผัส สัมผัสใจสู่ใจให้แจ่มชัด ไม่จำกัดกวีไว้แต่ในคำ”

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดพรรณนาเนื้อความต่างจากกลุ่ม

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดให้ภาพเด่นชัดที่สุด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

สำนวนในข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกับคำประพันธ์ต่อไปนี้มากที่สุด “พักตร์จิตผิดประมาณ ยากรู้”

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การพรรณนาฉาก

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีนัยความหมายบ่งบอกเวลา

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อเป็นสาระสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เห็นแจ้ง ณ สี่องค์ พระอริยสัจอัน อาจนำมนุษผัน ติระข้ามทเลวน”

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเหตุผลที่ทำให้พระเจ้ากรุงสญชัยพระราชทานค่าสินไถ่โดยไม่เอาผิดชูชกและยังเลี้ยงดูเป็นอย่างดี

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การที่ขุนแผนพาวันทองเข้าขอลุแก่โทษแสดงธรรมชาติของมนุษย์ที่น่านิยมตามข้อใด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงแนวคิดในด้านใด “ทั้งองค์ฐานรานร้าวถึงเก้าแฉก เผยอแยกยอดทรุดก็หลุดหัก โอ้เจดีย์ที่สร้างยังร้างรัก เสียดายนักนึกน่าน้ำตากระเด็น กระนี้หรือชื่อเสียงเกียรติยศ จะมิหมดล่วงหน้าทันตาเห็น เป็นผู้ดีมีมากแล้วยากเย็น คิดก็เป็นอนิจจังเสียทั้งนั้น”

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ปรากฏอยู่ในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “ขาวสุดพุดจีบจีน เจ้ามีสินพี่มีศักดิ์ ทั้งวังเขาชังนัก แต่พี่รักเจ้าคนเดียว”

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

สาระสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้ใกล้เคียงกับข้อใดมากที่สุด “ขณะผู้มีบุญท่านขุ่นเคือง ไปหาเรื่องเท่ากับว่าไปหาหวาย”

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการปฏิบัติตามหลักกาลามสูตร

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

“ภูมิปัญญา” ในข้อความต่อไปนี้ตรงกับข้อใด “ในวรรณคดีนักเขียนและกวีย่อมแสดงภูมิปัญญาของตนออกมา เราจึงสามารถมองเห็นชีวิตความเป็นอยู่ ค่านิยมและจริยธรรมของคนในสังคมที่ผู้ประพันธ์จำลองไว้ให้ประจักษ์”

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนแนวคิดหลักของพุทธศาสนาชัดเจนที่สุด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดมีเนื้อความต่างจากกลุ่ม

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาระสำคัญที่สุดของข้อความต่อไปนี้ “ฝูงมนุษย์ไม่เข้าใจการเรียกร้องของอัวราพวกเขาพากันหัวเราะและบางคราวทำหน้าล้อเย้ยหยันอย่างน่าบัดสี ฝูงมนุษย์ย่อมจะขลาด ดังนั้นจึงชมเชยรัฐบาลของตัวในข้อที่จัดสิ่งที่ตัวกลัวแต่อยากเห็นไว้ให้ตัวดูได้โดยปลอดภัย”

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สาระจากเรื่อง อัวรานางสิงห์

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาระสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เวรามาทันแล้ว จึงจำแคล้วแก้วโกมล ให้แค้นแสนสุดทน ทุกข์ถึงเจ้าเศร้าเสียดาย”

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

คำว่า “เพ็ญ” ในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของกวีตามคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เธอคือกวี เธอต้องมีความงามความแระสาน ความประสมกลมกลืนความชื่นบาน มีวิญญาณหยั่งรู้มธุรทัศน์ เธอต้องเขียนชีวิตจากชีวิต นฤมิตถ้อยคำด้วยสัมผัส สัมผัสใจสู่ใจให้แจ่มชัด ไม่จำกัดกวีไว้แต่ในคำ”

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดพรรณนาเนื้อความต่างจากกลุ่ม

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดให้ภาพเด่นชัดที่สุด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

สำนวนในข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกับคำประพันธ์ต่อไปนี้มากที่สุด “พักตร์จิตผิดประมาณ ยากรู้”

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การพรรณนาฉาก

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีนัยความหมายบ่งบอกเวลา

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อเป็นสาระสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เห็นแจ้ง ณ สี่องค์ พระอริยสัจอัน อาจนำมนุษผัน ติระข้ามทเลวน”

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเหตุผลที่ทำให้พระเจ้ากรุงสญชัยพระราชทานค่าสินไถ่โดยไม่เอาผิดชูชกและยังเลี้ยงดูเป็นอย่างดี

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การที่ขุนแผนพาวันทองเข้าขอลุแก่โทษแสดงธรรมชาติของมนุษย์ที่น่านิยมตามข้อใด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงแนวคิดในด้านใด “ทั้งองค์ฐานรานร้าวถึงเก้าแฉก เผยอแยกยอดทรุดก็หลุดหัก โอ้เจดีย์ที่สร้างยังร้างรัก เสียดายนักนึกน่าน้ำตากระเด็น กระนี้หรือชื่อเสียงเกียรติยศ จะมิหมดล่วงหน้าทันตาเห็น เป็นผู้ดีมีมากแล้วยากเย็น คิดก็เป็นอนิจจังเสียทั้งนั้น”

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ปรากฏอยู่ในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “ขาวสุดพุดจีบจีน เจ้ามีสินพี่มีศักดิ์ ทั้งวังเขาชังนัก แต่พี่รักเจ้าคนเดียว”

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
20 ส.ค. 2552 THPB600158 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่7 10 ข้อ 26,037 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 มี.ค. 2557 THMB611661 แนวข้อสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่3 15 ข้อ 12,066 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2552 THMA100608 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่13 12 ข้อ 50,762 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 พ.ย. 2556 THMB611015 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่5 20 ข้อ 16,434 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPB600288 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่11 10 ข้อ 14,622 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ก.ย. 2552 THMA200565 วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่5 20 ข้อ 21,741 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 มิ.ย. 2553 THPB002989 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่10 19 ข้อ 15,688 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 มี.ค. 2557 THMB611663 แนวข้อสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่5 15 ข้อ 40,376 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
14 มิ.ย. 2558 THPB512622 สังข์ทอง 5 ข้อ 106,508 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2552 THMA100607 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่12 20 ข้อ 35,009 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน