ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2543) ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB602407

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 16 เม.ย. 53 เวลา 13:51 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

หลักการใช้ภาษาไทย , การแต่งคำประพันธ์

ผู้สร้าง : PingPong

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

“รัฐบาลได้พยายามประคับประคองภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพให้ทรงตัวอยู่ได้พอดีพอควร แม้ว่าจะมีภาวะฝนแล้งตลอดปีและเกิดอุทกภัยที่สร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแก่ประชาชนเกือบทั้งประเทศ รัฐบาลก็ได้นำมาตรการต่างๆ มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ รัฐบาลจึงรู้สึกโล่งใจเป็นอันมากที่สามารถลดภาระอันหนักอึ้งนี้ลงไปได้” ผู้พูดใช้ภาษาลักษณะใด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาโน้มน้าวใจได้ดีที่สุด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดใช้โครงสร้างของการแสดงเหตุผลต่างจากข้ออื่น

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษากะทัดรัด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำไม่ถูกความหมาย

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ลักษณะการประพันธ์ที่เด่นชัดที่สุดของข้อความต่อไปนี้คือข้อใด “จากความวุ่นวู่วามสู่ความว่าง จากความมืดมาสว่างอย่างเฉิดฉัน จากความร้อนระอุเป็นเย็นนิรันดร์ ไม่รู้พลันพลิกเห็นเป็นความรู้”

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นข้อกำหนดคุณค่าทางวรรณศิลป์ของบทประพันธ์

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำไวพจน์มากที่สุด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ ถ้าเขียนแยกวรรคให้ถูกต้องจะเป็นคำประพันธ์ตรงตามข้อใด “พิเศษสารเสกสร้างรังสรรค์สารประจงจารฉันทภาคพริ้งพรายฉายเฉกเพชรพรรณเพราเฉิดเลิศแลลายระยับสายสะอิ้งส่องสร้อยกรองทรวง”

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดมีวิธีการพรรณนาต่างจากข้ออื่น

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ก. สองเนตรคือดา ระกาในนภาศรี ข. งามเนตรพินิจปาน สุมณีมะโนหะรา ค. สองเนตรงามกว่ามฤคิน นางนี้ปิ่นโลกา ง. งามเนตรดังเนตรมฤคมาศ งามขนงวงวาดดังคันศิลป์ คำประพันธ์ข้างต้นนี้มีความเปรียบรวมกี่แห่ง

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ก. สองเนตรคือดา ระกาในนภาศรี ข. งามเนตรพินิจปาน สุมณีมะโนหะรา ค. สองเนตรงามกว่ามฤคิน นางนี้ปิ่นโลกา ง. งามเนตรดังเนตรมฤคมาศ งามขนงวงวาดดังคันศิลป์ คำประพันธ์ข้างต้นใดมีเนื้อหาของการเปรียบเทียบตรงกับคำประพันธ์ที่ขีดเส้นใต้ “มธุรสโอษฐ์ฉะอ้อนประอรเอียง ดาลเผดียงดาเรศเนตรอนงค์”

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ความเปรียบในข้อใดแสดงอารมณ์รุนแรงน้อยที่สุด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาพพจน์ตรงกับคำประพันธ์ต่อไปนี้ “น้องท้าวสดับสารภูธร เพียงพิศม์ไฟฟอน มารุมระงมกลางใจ”

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์ตามข้อใด “ฉันมองคลื่นรื่นเร่เข้าเห่ฝั่ง พร่ำฝากฝังภักดีไม่มีสอง มองดาวเฟี้ยมเยี่ยมพักตร์ลักษณ์ลำยอง จากคันฉ่องชลาลัยใสสะอาง”

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การพรรณนาเสียงในข้อใดให้อารมณ์ต่างจากข้ออื่น

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดไม่เป็น “กระจกส่องภาพทางวัฒนธรรม”

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดไม่แสดงอารมณ์ของผู้ประพันธ์

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อความในวรรณนากาลามสูตรที่ว่า “อโลภะ อโทสะ อโมหะ เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แท้” นั้นไม่ก่อให้เกิดผลตามข้อใด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

“รัฐบาลได้พยายามประคับประคองภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพให้ทรงตัวอยู่ได้พอดีพอควร แม้ว่าจะมีภาวะฝนแล้งตลอดปีและเกิดอุทกภัยที่สร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแก่ประชาชนเกือบทั้งประเทศ รัฐบาลก็ได้นำมาตรการต่างๆ มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ รัฐบาลจึงรู้สึกโล่งใจเป็นอันมากที่สามารถลดภาระอันหนักอึ้งนี้ลงไปได้” ผู้พูดใช้ภาษาลักษณะใด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาโน้มน้าวใจได้ดีที่สุด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดใช้โครงสร้างของการแสดงเหตุผลต่างจากข้ออื่น

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษากะทัดรัด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำไม่ถูกความหมาย

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ลักษณะการประพันธ์ที่เด่นชัดที่สุดของข้อความต่อไปนี้คือข้อใด “จากความวุ่นวู่วามสู่ความว่าง จากความมืดมาสว่างอย่างเฉิดฉัน จากความร้อนระอุเป็นเย็นนิรันดร์ ไม่รู้พลันพลิกเห็นเป็นความรู้”

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นข้อกำหนดคุณค่าทางวรรณศิลป์ของบทประพันธ์

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำไวพจน์มากที่สุด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ ถ้าเขียนแยกวรรคให้ถูกต้องจะเป็นคำประพันธ์ตรงตามข้อใด “พิเศษสารเสกสร้างรังสรรค์สารประจงจารฉันทภาคพริ้งพรายฉายเฉกเพชรพรรณเพราเฉิดเลิศแลลายระยับสายสะอิ้งส่องสร้อยกรองทรวง”

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดมีวิธีการพรรณนาต่างจากข้ออื่น

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ก. สองเนตรคือดา ระกาในนภาศรี ข. งามเนตรพินิจปาน สุมณีมะโนหะรา ค. สองเนตรงามกว่ามฤคิน นางนี้ปิ่นโลกา ง. งามเนตรดังเนตรมฤคมาศ งามขนงวงวาดดังคันศิลป์ คำประพันธ์ข้างต้นนี้มีความเปรียบรวมกี่แห่ง

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ก. สองเนตรคือดา ระกาในนภาศรี ข. งามเนตรพินิจปาน สุมณีมะโนหะรา ค. สองเนตรงามกว่ามฤคิน นางนี้ปิ่นโลกา ง. งามเนตรดังเนตรมฤคมาศ งามขนงวงวาดดังคันศิลป์ คำประพันธ์ข้างต้นใดมีเนื้อหาของการเปรียบเทียบตรงกับคำประพันธ์ที่ขีดเส้นใต้ “มธุรสโอษฐ์ฉะอ้อนประอรเอียง ดาลเผดียงดาเรศเนตรอนงค์”

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ความเปรียบในข้อใดแสดงอารมณ์รุนแรงน้อยที่สุด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาพพจน์ตรงกับคำประพันธ์ต่อไปนี้ “น้องท้าวสดับสารภูธร เพียงพิศม์ไฟฟอน มารุมระงมกลางใจ”

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์ตามข้อใด “ฉันมองคลื่นรื่นเร่เข้าเห่ฝั่ง พร่ำฝากฝังภักดีไม่มีสอง มองดาวเฟี้ยมเยี่ยมพักตร์ลักษณ์ลำยอง จากคันฉ่องชลาลัยใสสะอาง”

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การพรรณนาเสียงในข้อใดให้อารมณ์ต่างจากข้ออื่น

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดไม่เป็น “กระจกส่องภาพทางวัฒนธรรม”

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดไม่แสดงอารมณ์ของผู้ประพันธ์

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อความในวรรณนากาลามสูตรที่ว่า “อโลภะ อโทสะ อโมหะ เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แท้” นั้นไม่ก่อให้เกิดผลตามข้อใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
10 มี.ค. 2553 THPB401871 ภาษาไทย ป.4 ชุดที่8 20 ข้อ 30,870 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPB000295 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ชุดที่3 10 ข้อ 17,148 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB000182 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราแม่กก 15 ข้อ 12,378 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 มี.ค. 2553 THPB501979 ภาษาไทย ป.5 ชุดที่7 20 ข้อ 15,313 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ก.พ. 2553 THPA301659 ภาษาไทย ป.3 ชุดที่8 20 ข้อ 29,581 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB000208 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราแม่กม 15 ข้อ 11,611 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 มี.ค. 2553 THPB501993 ภาษาไทย ป.5 ชุดที่14 20 ข้อ 43,606 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB000217 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราแม่เกอว 15 ข้อ 11,318 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB000205 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราแม่กบ 15 ข้อ 13,101 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB000230 วิชาภาษาไทย เรื่องคำศัพท์ ชุดที่1 9 ข้อ 11,417 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน