ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 38

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
25 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ