ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2543) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB602353

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 9 เม.ย. 53 เวลา 16:03 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การเขียน , ระดับภาษา , ประโยคและการแต่งประโยค , หลักการใช้ภาษาไทย

ผู้สร้าง : PingPong

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องเหมาะสม

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคกรรม

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดมีโครงสร้างเช่นเดียวกับประโยค “ดอกบัวตองบานสะพรั่งชูไสวทั่วท้องทุ่ง”

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคความรวม

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคที่สมบูรณ์

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคที่สมบูรณ์

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการตีความต่างกัน “นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงเถียงกันเรื่องความหมายของข้อความ ‘สามวันจากนารีเป็นอื่น’ นักเรียนหญิงเชื่อว่าผู้ชายเป็นฝ่าย ‘เป็นอื่น’ ในขณะที่นักเรียนชายเชื่อว่าผู้หญิง ‘เป็นอื่น’”

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อความตอนใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง (1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้/ (2) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน/ (3) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานวุฒิสภา/ (4) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาษาระดับใด “คุณเกษมเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้ความสามารถ และช่วยสร้างความเจริญแก่หน่วยงานนี้มาไม่น้อย จนเป็นที่รักใคร่ของพวกเราทุกคน เราเสียดายที่คุณเกษมจะสร้างความเจริญให้แก่หน่วยงานแห่งใหม่ ในโอกาสนี้ ขอมอบของที่ระลึกแก่ท่านเพื่อแสดงน้ำใจของพวกเราทุกคน”

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดมีเนื้อหาไม่เป็นไปเพื่อความจรรโลงใจ

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุดตามข้อใด ก. แต่ที่รุนแรงที่สุด คือ ที่จังหวัดชุมพร ข. เมื่อสองเดือนก่อนมีน้ำท่วมในหลายจังหวัด ค. จึงก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ง. ทั้งๆ ที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะมีพายุใต้ฝุ่นและพายุโขนร้อน จ. ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดมีลักษณะเป็นการเขียนแบบบรรยาย

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเขียนแบบพรรณนา

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดใช้เป็นคำนำได้เหมาะสมที่สุด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหัวข้อประกาศที่ถูกต้อง

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช้วิธีเขียนแบบใด “บางคนเข้าใจว่าผลไม้บางชนิด เช่น ลำไย ลิ้นจี้ ถ้ากินมากๆ จะทำให้เกิดอาการเจ็บคอ แต่ความจริงการเจ็บคอเกิดจากเชื้อโรคหลายชนิดที่ติดอยู่ตามเปลือก เมื่อใช้ปากกัด เชื้อโรคเหล่านั้นอาจเข้าสู่ปาก หากกินผลไม้แล้วไม่ดื่มน้ำตาม ความหวานของผลไม้ซึ่งเคลือบที่ผนังคอจะทำให้เชื้อโรคเจริญมากขึ้นจนเกิดอาการเจ็บคอได้”

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดใช้วิธีการเขียนแตกต่างจากข้ออื่น

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อความตอนใดใช้ภาษาไม่เหมาะสม (1) ด้วยทบวงมหาวิทยาลัยเห็นว่า หลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องการดำเนินการทางวินัยที่ใช้อยู่ในขณะนี้/ (2) ได้จัดทำขึ้นหลายรูปแบบและสิ้นเปลืองเวลาไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน/ (3) ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำหลักสูตรมาตรฐานขึ้น/ (4) เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ใช้ในการฝึกอบรมเรื่องการดำเนินการทางวินัยให้เป็นแนวเดียวกัน

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นข้อความที่ใช้ภาษาได้เหมาะสมที่สุดในแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของชมรมภาษาไทย

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

นายแพทย์สุรชัยได้พูดสรุปการบรรยายเรื่องมะเร็งปอดว่า “สาเหตุส่วนใหญ่ของมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่ ดังนั้นจึงควรเลิกสูบบุหรี่เพราะจะมีผลในการลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังไม่เป็นอันตรายต่อคนใกล้เคียงและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมอีกด้วย” จุดมุ่งหมายของผู้พูดตรงกับข้อใด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องเหมาะสม

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคกรรม

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดมีโครงสร้างเช่นเดียวกับประโยค “ดอกบัวตองบานสะพรั่งชูไสวทั่วท้องทุ่ง”

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคความรวม

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคที่สมบูรณ์

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคที่สมบูรณ์

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการตีความต่างกัน “นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงเถียงกันเรื่องความหมายของข้อความ ‘สามวันจากนารีเป็นอื่น’ นักเรียนหญิงเชื่อว่าผู้ชายเป็นฝ่าย ‘เป็นอื่น’ ในขณะที่นักเรียนชายเชื่อว่าผู้หญิง ‘เป็นอื่น’”

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อความตอนใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง (1) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้/ (2) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน/ (3) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานวุฒิสภา/ (4) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาษาระดับใด “คุณเกษมเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้ความสามารถ และช่วยสร้างความเจริญแก่หน่วยงานนี้มาไม่น้อย จนเป็นที่รักใคร่ของพวกเราทุกคน เราเสียดายที่คุณเกษมจะสร้างความเจริญให้แก่หน่วยงานแห่งใหม่ ในโอกาสนี้ ขอมอบของที่ระลึกแก่ท่านเพื่อแสดงน้ำใจของพวกเราทุกคน”

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดมีเนื้อหาไม่เป็นไปเพื่อความจรรโลงใจ

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุดตามข้อใด ก. แต่ที่รุนแรงที่สุด คือ ที่จังหวัดชุมพร ข. เมื่อสองเดือนก่อนมีน้ำท่วมในหลายจังหวัด ค. จึงก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ง. ทั้งๆ ที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะมีพายุใต้ฝุ่นและพายุโขนร้อน จ. ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดมีลักษณะเป็นการเขียนแบบบรรยาย

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเขียนแบบพรรณนา

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดใช้เป็นคำนำได้เหมาะสมที่สุด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นหัวข้อประกาศที่ถูกต้อง

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ไม่ใช้วิธีเขียนแบบใด “บางคนเข้าใจว่าผลไม้บางชนิด เช่น ลำไย ลิ้นจี้ ถ้ากินมากๆ จะทำให้เกิดอาการเจ็บคอ แต่ความจริงการเจ็บคอเกิดจากเชื้อโรคหลายชนิดที่ติดอยู่ตามเปลือก เมื่อใช้ปากกัด เชื้อโรคเหล่านั้นอาจเข้าสู่ปาก หากกินผลไม้แล้วไม่ดื่มน้ำตาม ความหวานของผลไม้ซึ่งเคลือบที่ผนังคอจะทำให้เชื้อโรคเจริญมากขึ้นจนเกิดอาการเจ็บคอได้”

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดใช้วิธีการเขียนแตกต่างจากข้ออื่น

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อความตอนใดใช้ภาษาไม่เหมาะสม (1) ด้วยทบวงมหาวิทยาลัยเห็นว่า หลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องการดำเนินการทางวินัยที่ใช้อยู่ในขณะนี้/ (2) ได้จัดทำขึ้นหลายรูปแบบและสิ้นเปลืองเวลาไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน/ (3) ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำหลักสูตรมาตรฐานขึ้น/ (4) เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ใช้ในการฝึกอบรมเรื่องการดำเนินการทางวินัยให้เป็นแนวเดียวกัน

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นข้อความที่ใช้ภาษาได้เหมาะสมที่สุดในแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของชมรมภาษาไทย

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

นายแพทย์สุรชัยได้พูดสรุปการบรรยายเรื่องมะเร็งปอดว่า “สาเหตุส่วนใหญ่ของมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่ ดังนั้นจึงควรเลิกสูบบุหรี่เพราะจะมีผลในการลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังไม่เป็นอันตรายต่อคนใกล้เคียงและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมอีกด้วย” จุดมุ่งหมายของผู้พูดตรงกับข้อใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
19 ส.ค. 2552 THPB400104 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่10 10 ข้อ 19,062 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB000233 วิชาภาษาไทย เรื่องคำศัพท์ ชุดที่2 10 ข้อ 13,999 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB000182 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราแม่กก 15 ข้อ 12,378 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ส.ค. 2552 THPB000430 มาตราตัวสะกด ช่วงชั้นที่ 2 10 ข้อ 18,426 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPB400072 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่5 10 ข้อ 20,063 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500117 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่4 10 ข้อ 30,068 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 มี.ค. 2553 THPA301679 ภาษาไทย ป.3 ชุดที่16 12 ข้อ 66,707 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500120 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่6 10 ข้อ 21,972 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ก.ย. 2552 THMA200563 วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่3 15 ข้อ 14,586 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500127 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่8 10 ข้อ 22,032 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน