ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที่ 2

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
25 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ