ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 1

วิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ