วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่5

วิชา
ศิลปะ
ระดับชั้น
ป.1
จำนวน
19 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ