วิชาคอมพิวเตอร์ ป.5

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.5
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
15 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ