วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่3

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ