ม.3

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MA313508

จำนวนข้อ

: 90 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 2 เม.ย. 61 เวลา 14:58 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/90
คำถาม :

นำเซลล์ชนิดหนึ่งไปใส่ในสารละลาย A ปรากฏว่า รูปร่างของเซลล์ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง  ถ้าใส่สารละลาย B ที่มีความเข้มข้นมากกว่าสารละลาย A นักเรียนคิดว่าเซลล์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

2

ข้อที่ 2/90
คำถาม :

การทดลองการแพร่ของสาร 4 ชนิด ได้ผลการสังเกตดังนี้ ตัวแปรต้นและตัวแปรตามของการทดลองนี้ คือข้อใดเรียงตามลำดับ

3

ข้อที่ 3/90
คำถาม :

ข้อไม่ใช่ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

4

ข้อที่ 4/90
คำถาม :

เมื่อนำพืชน้ำชนิดหนึ่งใส่ในอ่างน้ำที่ครอบด้วยหลอดแก้วและให้แสง ดังภาพ ได้ผลดังตาราง ตารางจำนวนฟองอากาศที่เกิดขึ้นในระยะเวลาต่างๆ จากการทดลองนี้ เป็นการศึกษาเพื่อจุดประสงค์ตามข้อใด

5

ข้อที่ 5/90
คำถาม :

ในขณะที่เราหายใจออก ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกะบังลมกับกระดูกซี่โครงได้ถูกต้อง

6

ข้อที่ 6/90
คำถาม :

เด็กชายภูผาเกิดอุบัติเหตุ จึงต้องการเลือดหมู่ A อย่างเร่งด่วน ซึ่งเพื่อนทั้ง 3 คนที่พาเขาไปส่งโรงพยาบาลต้องการบริจาคเลือดให้  เพื่อนคนที่ 1  มีหมู่เลือด O เพื่อนคนที่ 2  มีหมู่เลือด B เพื่อนคนที่ 3  มีหมู่เลือด AB นักเรียนคิดว่า มีเพื่อนคนใดบ้างที่สามารถบริจาคเลือดให้ภูผาได้

7

ข้อที่ 7/90
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ

8

ข้อที่ 8/90
คำถาม :

พิจารณาปริมาณของสารอาหารที่เป็นองค์ประกอบของอาหารชนิดต่างๆ แล้วตอบคำถาม ถ้าหากคุณตาอายุ 70 ปี อาหารชนิดใดที่ไม่ควรรับประทานมากที่สุด

9

ข้อที่ 9/90
คำถาม :

พิจารณาการทดสอบสารอาหารที่เป็นของเหลวใส 4 ชนิด โดยใช้สารละลายเบเนดิกต์และสารละลายไบยูเร็ต ได้ผลดังตาราง ถ้าต้องการจัดอาหารให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานควรเลือกอาหารชนิดใด

10

ข้อที่ 10/90
คำถาม :

พิจารณาแผนภาพโครโมโซมของคนต่อไปนี้ โครโมโซมในภาพคู่ใด ที่แสดงอาการโรคกลุ่มอาการดาวน์และแสดงเพศหญิงตามลำดับ

11

ข้อที่ 11/90
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

12

ข้อที่ 12/90
คำถาม :

พิจารณาภาพสายใยอาหาร 3 ภาพ แล้วตอบคำถาม ความสัมพันธ์ในหมายเลขใดไม่พบแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน

13

ข้อที่ 13/90
คำถาม :

แผนภาพการหมุนเวียนสารในระบบนเวศป่าไม้ ดังนี้ การเกิดไฟไหม้ป่า ทำให้ต้นไม้และสัตว์บกในป่าตายลงเป็นจำนวนมาก จะส่งผลอย่างไร

14

ข้อที่ 14/90
คำถาม :

โรงเรียน 4 โรงเรียน มีกิจกรรมภายในโรงเรียน ดังนี้           โรงเรียนที่ 1 นักเรียนแต่ละสี คัดแยกขวดน้ำพลาสติกเพื่อรวบรวมไปขาย และนำเงินไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี           โรงเรียนที่ 2 ร้านอาหารแต่ละร้านจัดโปรโมชั่น ลดราคาอาหาร 10% เมื่อนำภาชนะมาใส่เอง           โรงเรียนที่ 3 ครูแต่กลุ่มสาระรวบรวมและคัดแยกกระดาษหน้าเดียวไว้ใช้           โรงเรียนที่ 4 บุคลากรนำโต๊ะและเก้าอี้ที่พังเสียหายไปซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ใหม่ การกระทำในลักษณะใดที่จัดว่าได้ช่วยนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

15

ข้อที่ 15/90
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นสารประกอบทั้งหมด

16

ข้อที่ 16/90
คำถาม :

พิจารณาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนสถานะของสาร 3 ชนิด ดังตาราง แล้วตอบคำถาม จากภาคข้างบน สาร  A  สาร B   และสาร C ควรจัดเป็นสารประเภทใดเรียงตามลำดับ

17

ข้อที่ 17/90
คำถาม :

การศึกษาการปรับค่า pH ของสารละลายกรด โดยการเติมเบส โดยมีการทดลองดังนี้ ข้อใดเป็นการเรียงลำดับขั้นตอนการศึกษาการปรับค่า pH ของสารละลายกรด โดยการเติมเบสได้ถูกต้อง

18

ข้อที่ 18/90
คำถาม :

หากจัดกลุ่มธาตุโดยอาศัยความเป็นอโลหะเป็นเกณฑ์ ข้อใดถูกต้อง

19

ข้อที่ 19/90
คำถาม :

การทดลองการแยกสารผสม 3 ชนิด ได้แก่ ผงเกลือ ผงตะไบเหล็ก ก้อนกรวด ออกจากกัน นักเรียนในข้อใดที่ทำการทดลองถูกต้องตามหลักการแยกสาร

20

ข้อที่ 20/90
คำถาม :

การเตรียมสารละลายน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยมวลต่อปริมาตร มีการเตรียมโดยนักเรียน 3 คน ดังนี้ การเตรียมสารข้อใดถูกต้อง

21

ข้อที่ 21/90
คำถาม :

พิจารณาตารางต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม สารที่ผสมคู่ใดเกิดปฏิกิริยาเคมี

22

ข้อที่ 22/90
คำถาม :

รถบรรทุกคันหนึ่งกำลังขับจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่นครราชสีมา ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 500 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมงจึงถึงจุดหมายปลายทาง รถบรรทุกคันนี้แล่นด้วยอัตราเร็วเท่าใด

23

ข้อที่ 23/90
คำถาม :

บ้านของจันจิราอยู่ห่างจากวัด 10 กิโลเมตร ในช่วงนี้เป็นฤดูฝนน้ำในแม่น้ำไหลจากบ้านจันจิราไปวัดด้วยอัตราเร็ว 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ปกติแล้วบุญมีพายเรือในน้ำนิ่งด้วยอัตราเร็ว 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จันจิราพายเรือกลับจากวัดถึงบ้านใช้เวลานานเท่าใด 

24

ข้อที่ 24/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

25

ข้อที่ 25/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (projectile motion)

26

ข้อที่ 26/90
คำถาม :

ข้อใดเกิดแรงคู่กิริยา – ปฏิกิริยา ต่อกัน

27

ข้อที่ 27/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ แรงเสียดทาน

28

ข้อที่ 28/90
คำถาม :

กิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้ในข้อใดมีการใช้หลักของโมเมนต์ของแรง เหมือนดังภาพ

29

ข้อที่ 29/90
คำถาม :

การถ่ายโอนความร้อนในข้อใดต้องอาศัยตัวกลาง

30

ข้อที่ 30/90
คำถาม :

สถานการณ์ใดมีการใช้ความร้อนแฝงเพียงอย่างเดียว

31

ข้อที่ 31/90
คำถาม :

ปาล์มไปห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อหมวกไปในงานกีฬาสีของโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมกีฬาสีจัดกลางแจ้ง เขาควรเลือกซื้อหมวกสีอะไร

32

ข้อที่ 32/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

33

ข้อที่ 33/90
คำถาม :

ลูกมะพร้าวตกลงมาจากต้นสูง 5 เมตร ขณะก่อนกระทบพื้นทราย อยากทราบว่า พลังงานที่สะสมอยู่ในลูกมะพร้าวขณะก่อนกระทบพื้นทราย คือ พลังงานชนิดใด

34

ข้อที่ 34/90
คำถาม :

บ้านหลังหนึ่งใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด แต่ละชนิดใช้ระยะเวลาดังนี้           1. เตารีดไฟฟ้า ขนาด     1,000 วัตต์       ใช้รีดผ้าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง           2. หลอดไฟฟ้า ขนาด          40 วัตต์      5 หลอด ใช้วันละ 5 ชั่วโมง           3. โทรทัศน์ที่มีกำลังไฟฟ้า   500 วัตต์       ใช้วันละ 4 ชั่วโมง ผู้อาศัยบ้านหลังนี้ต้องเสียค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายน (4 สัปดาห์) เป็นจำนวนเงินกี่บาท กำหนดให้ ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท

35

ข้อที่ 35/90
คำถาม :

พิจารณาตารางต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม จากตารางข้อใดถูกต้อง

36

ข้อที่ 36/90
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

37

ข้อที่ 37/90
คำถาม :

ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

38

ข้อที่ 38/90
คำถาม :

กลุ่มดาวใดใช้ในการหาทิศเหนือ

39

ข้อที่ 39/90
คำถาม :

ถ้าต้องการสร้างกล้องโทรทรรศน์ ที่มีกำลังขยาย 6.2 เท่า ต้องใช้เลนส์ใกล้ตาที่มีความยาวโฟกัสเท่าไร (กำหนดให้เลนส์ใกล้วัตถุมีความยาวโฟกัส 31 เซนติเมตร)

40

ข้อที่ 40/90
คำถาม :

ดาวเทียมธีออส (THEOS) เป็นดาวเทียมที่ใช้ประโยชน์ในด้านใด

41

ข้อที่ 41/90
คำถาม :

พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อใดถูกต้อง 1. ภาพที่ 1 มีแรงเสียดทาน น้อยกว่า ภาพที่ 2 2. ภาพที่ 2 มีแรงเสียดทาน น้อยกว่า ภาพที่ 1 3. ภาพที่ 3 มีแรงเสียดทาน เท่ากับ  ภาพที่ 1 4. ภาพที่ 1 มีแรงเสียดทาน มากกว่า ภาพที่ 3 5. ภาพที่ 3 มีแรงเสียดทาน มากกว่า ภาพที่ 2 6. ทั้ง 3 ภาพมีแรงเสียดทานเท่ากัน

42

ข้อที่ 42/90
คำถาม :

ข้อใดสรุปเกี่ยวกับการวิ่งของนายเอและนายเอฟได้ถูกต้องที่สุด 1. อัตราเร็วในการวิ่งของนายเอมีค่าน้อยกว่าอัตราเร็วในการวิ่งของนายเอฟ 2. อัตราเร็วในการวิ่งของนายเอมีค่ามากกว่าอัตราเร็วในการวิ่งของนายเอฟ 3. อัตราเร็วในการวิ่งของนายเอมีค่าเท่ากับอัตราเร็วในการวิ่งของนายเอฟ 4. ความเร็วในการวิ่งของนายเอมีค่ามากกว่าความเร็วในการวิ่งของนายเอฟ 5. ความเร็วในการวิ่งของนายเอมีค่าเท่ากับความเร็วในการวิ่งของนายเอฟ 6. ระยะทาง+การกระจัดในการวิ่งของนายเอมีค่ามากกว่าระยะทาง+การกระจัดในการวิ่งของนายเอฟ

43

ข้อที่ 43/90
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลในตารางแล้วตอบคำถาม ข้อใดสรุปเกี่ยวกับข้อมูลในตารางได้ถูกต้อง 1. ผู้ป่วยคนที่ 1 เป็นอาการของโรคที่มีการถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซม X 2. ผู้ป่วยคนที่ 2 เป็นอาการของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย 3. ผู้ป่วยคนที่ 3 เป็นอาการของกลุ่มอาการดาวน์ที่มีความผิดปกติบนโครโมโซมเพศ 4. ผู้ป่วยคนที่ 1 เป็นโรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์พบในเพศชายเท่านั้น 5. ผู้ป่วยคนที่ 2 เป็นโรคที่ไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกิดเฉพาะบุคคล 6. ผู้ป่วยคนที่ 3 เป็นอาการที่โครโมโซมเพศชาย XYYหรือ เพศหญิงเกินมา เป็น XXY

44

ข้อที่ 44/90
คำถาม :

พิจารณาการเดินทางของแสงผ่านตัวกลางชนิดต่าง ๆ ดังภาพ ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 1. ตัวกลาง A แสงเดินทางผ่านตัวกลางได้ช้ากว่า ตัวกลาง B 2. ตัวกลาง C แสงเดินทางผ่านตัวกลางได้เร็วกว่า ตัวกลาง D 3. ตัวกลาง B แสงเดินทางผ่านตัวกลางได้เร็วกว่า ตัวกลาง C 4. ตัวกลาง D แสงเดินทางผ่านตัวกลางได้ช้ากว่า ตัวกลาง C 5. ตัวกลาง B แสงเดินทางผ่านตัวกลางได้ช้ากว่า ตัวกลาง A 6. ตัวกลาง A B C และ D แสงเดินทางผ่านตัวกลางด้วยความเร็วเท่ากัน

45

ข้อที่ 45/90
คำถาม :

จากภาพสายใยอาหาร  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ข้อใดเป็นผู้บริโภคอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ 1.   หนู            นก              2.   หมาป่า       งู             3.   นก            นกเค้าแมว 4.   ตั๊กแตน       กระต่าย 5.   นกเค้าแมว   หมาป่า 6.   กระต่าย      งู

46

ข้อที่ 46/90
คำถาม :

นำเซลล์ชนิดหนึ่งไปใส่ในสารละลาย A ปรากฏว่า รูปร่างของเซลล์ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง  ถ้าใส่สารละลาย B ที่มีความเข้มข้นมากกว่าสารละลาย A นักเรียนคิดว่าเซลล์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

47

ข้อที่ 47/90
คำถาม :

การทดลองการแพร่ของสาร 4 ชนิด ได้ผลการสังเกตดังนี้ ตัวแปรต้นและตัวแปรตามของการทดลองนี้ คือข้อใดเรียงตามลำดับ

48

ข้อที่ 48/90
คำถาม :

ข้อไม่ใช่ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

49

ข้อที่ 49/90
คำถาม :

เมื่อนำพืชน้ำชนิดหนึ่งใส่ในอ่างน้ำที่ครอบด้วยหลอดแก้วและให้แสง ดังภาพ ได้ผลดังตาราง ตารางจำนวนฟองอากาศที่เกิดขึ้นในระยะเวลาต่างๆ จากการทดลองนี้ เป็นการศึกษาเพื่อจุดประสงค์ตามข้อใด

50

ข้อที่ 50/90
คำถาม :

ในขณะที่เราหายใจออก ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกะบังลมกับกระดูกซี่โครงได้ถูกต้อง

51

ข้อที่ 51/90
คำถาม :

เด็กชายภูผาเกิดอุบัติเหตุ จึงต้องการเลือดหมู่ A อย่างเร่งด่วน ซึ่งเพื่อนทั้ง 3 คนที่พาเขาไปส่งโรงพยาบาลต้องการบริจาคเลือดให้  เพื่อนคนที่ 1  มีหมู่เลือด O เพื่อนคนที่ 2  มีหมู่เลือด B เพื่อนคนที่ 3  มีหมู่เลือด AB นักเรียนคิดว่า มีเพื่อนคนใดบ้างที่สามารถบริจาคเลือดให้ภูผาได้

52

ข้อที่ 52/90
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ

53

ข้อที่ 53/90
คำถาม :

พิจารณาปริมาณของสารอาหารที่เป็นองค์ประกอบของอาหารชนิดต่างๆ แล้วตอบคำถาม ถ้าหากคุณตาอายุ 70 ปี อาหารชนิดใดที่ไม่ควรรับประทานมากที่สุด

54

ข้อที่ 54/90
คำถาม :

พิจารณาการทดสอบสารอาหารที่เป็นของเหลวใส 4 ชนิด โดยใช้สารละลายเบเนดิกต์และสารละลายไบยูเร็ต ได้ผลดังตาราง ถ้าต้องการจัดอาหารให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานควรเลือกอาหารชนิดใด

55

ข้อที่ 55/90
คำถาม :

พิจารณาแผนภาพโครโมโซมของคนต่อไปนี้ โครโมโซมในภาพคู่ใด ที่แสดงอาการโรคกลุ่มอาการดาวน์และแสดงเพศหญิงตามลำดับ

56

ข้อที่ 56/90
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

57

ข้อที่ 57/90
คำถาม :

พิจารณาภาพสายใยอาหาร 3 ภาพ แล้วตอบคำถาม ความสัมพันธ์ในหมายเลขใดไม่พบแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน

58

ข้อที่ 58/90
คำถาม :

แผนภาพการหมุนเวียนสารในระบบนเวศป่าไม้ ดังนี้ การเกิดไฟไหม้ป่า ทำให้ต้นไม้และสัตว์บกในป่าตายลงเป็นจำนวนมาก จะส่งผลอย่างไร

59

ข้อที่ 59/90
คำถาม :

โรงเรียน 4 โรงเรียน มีกิจกรรมภายในโรงเรียน ดังนี้           โรงเรียนที่ 1 นักเรียนแต่ละสี คัดแยกขวดน้ำพลาสติกเพื่อรวบรวมไปขาย และนำเงินไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี           โรงเรียนที่ 2 ร้านอาหารแต่ละร้านจัดโปรโมชั่น ลดราคาอาหาร 10% เมื่อนำภาชนะมาใส่เอง           โรงเรียนที่ 3 ครูแต่กลุ่มสาระรวบรวมและคัดแยกกระดาษหน้าเดียวไว้ใช้           โรงเรียนที่ 4 บุคลากรนำโต๊ะและเก้าอี้ที่พังเสียหายไปซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ใหม่ การกระทำในลักษณะใดที่จัดว่าได้ช่วยนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

60

ข้อที่ 60/90
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นสารประกอบทั้งหมด

61

ข้อที่ 61/90
คำถาม :

พิจารณาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนสถานะของสาร 3 ชนิด ดังตาราง แล้วตอบคำถาม จากภาคข้างบน สาร  A  สาร B   และสาร C ควรจัดเป็นสารประเภทใดเรียงตามลำดับ

62

ข้อที่ 62/90
คำถาม :

การศึกษาการปรับค่า pH ของสารละลายกรด โดยการเติมเบส โดยมีการทดลองดังนี้ ข้อใดเป็นการเรียงลำดับขั้นตอนการศึกษาการปรับค่า pH ของสารละลายกรด โดยการเติมเบสได้ถูกต้อง

63

ข้อที่ 63/90
คำถาม :

หากจัดกลุ่มธาตุโดยอาศัยความเป็นอโลหะเป็นเกณฑ์ ข้อใดถูกต้อง

64

ข้อที่ 64/90
คำถาม :

การทดลองการแยกสารผสม 3 ชนิด ได้แก่ ผงเกลือ ผงตะไบเหล็ก ก้อนกรวด ออกจากกัน นักเรียนในข้อใดที่ทำการทดลองถูกต้องตามหลักการแยกสาร

65

ข้อที่ 65/90
คำถาม :

การเตรียมสารละลายน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยมวลต่อปริมาตร มีการเตรียมโดยนักเรียน 3 คน ดังนี้ การเตรียมสารข้อใดถูกต้อง

66

ข้อที่ 66/90
คำถาม :

พิจารณาตารางต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม สารที่ผสมคู่ใดเกิดปฏิกิริยาเคมี

67

ข้อที่ 67/90
คำถาม :

รถบรรทุกคันหนึ่งกำลังขับจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่นครราชสีมา ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 500 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมงจึงถึงจุดหมายปลายทาง รถบรรทุกคันนี้แล่นด้วยอัตราเร็วเท่าใด

68

ข้อที่ 68/90
คำถาม :

บ้านของจันจิราอยู่ห่างจากวัด 10 กิโลเมตร ในช่วงนี้เป็นฤดูฝนน้ำในแม่น้ำไหลจากบ้านจันจิราไปวัดด้วยอัตราเร็ว 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ปกติแล้วบุญมีพายเรือในน้ำนิ่งด้วยอัตราเร็ว 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จันจิราพายเรือกลับจากวัดถึงบ้านใช้เวลานานเท่าใด 

69

ข้อที่ 69/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

70

ข้อที่ 70/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (projectile motion)

71

ข้อที่ 71/90
คำถาม :

ข้อใดเกิดแรงคู่กิริยา – ปฏิกิริยา ต่อกัน

72

ข้อที่ 72/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ แรงเสียดทาน

73

ข้อที่ 73/90
คำถาม :

กิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้ในข้อใดมีการใช้หลักของโมเมนต์ของแรง เหมือนดังภาพ

74

ข้อที่ 74/90
คำถาม :

การถ่ายโอนความร้อนในข้อใดต้องอาศัยตัวกลาง

75

ข้อที่ 75/90
คำถาม :

สถานการณ์ใดมีการใช้ความร้อนแฝงเพียงอย่างเดียว

76

ข้อที่ 76/90
คำถาม :

ปาล์มไปห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อหมวกไปในงานกีฬาสีของโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมกีฬาสีจัดกลางแจ้ง เขาควรเลือกซื้อหมวกสีอะไร

77

ข้อที่ 77/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

78

ข้อที่ 78/90
คำถาม :

ลูกมะพร้าวตกลงมาจากต้นสูง 5 เมตร ขณะก่อนกระทบพื้นทราย อยากทราบว่า พลังงานที่สะสมอยู่ในลูกมะพร้าวขณะก่อนกระทบพื้นทราย คือ พลังงานชนิดใด

79

ข้อที่ 79/90
คำถาม :

บ้านหลังหนึ่งใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด แต่ละชนิดใช้ระยะเวลาดังนี้           1. เตารีดไฟฟ้า ขนาด     1,000 วัตต์       ใช้รีดผ้าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง           2. หลอดไฟฟ้า ขนาด          40 วัตต์      5 หลอด ใช้วันละ 5 ชั่วโมง           3. โทรทัศน์ที่มีกำลังไฟฟ้า   500 วัตต์       ใช้วันละ 4 ชั่วโมง ผู้อาศัยบ้านหลังนี้ต้องเสียค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายน (4 สัปดาห์) เป็นจำนวนเงินกี่บาท กำหนดให้ ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท

80

ข้อที่ 80/90
คำถาม :

พิจารณาตารางต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม จากตารางข้อใดถูกต้อง

81

ข้อที่ 81/90
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

82

ข้อที่ 82/90
คำถาม :

ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

83

ข้อที่ 83/90
คำถาม :

กลุ่มดาวใดใช้ในการหาทิศเหนือ

84

ข้อที่ 84/90
คำถาม :

ถ้าต้องการสร้างกล้องโทรทรรศน์ ที่มีกำลังขยาย 6.2 เท่า ต้องใช้เลนส์ใกล้ตาที่มีความยาวโฟกัสเท่าไร (กำหนดให้เลนส์ใกล้วัตถุมีความยาวโฟกัส 31 เซนติเมตร)

85

ข้อที่ 85/90
คำถาม :

ดาวเทียมธีออส (THEOS) เป็นดาวเทียมที่ใช้ประโยชน์ในด้านใด

86

ข้อที่ 86/90
คำถาม :

พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อใดถูกต้อง 1. ภาพที่ 1 มีแรงเสียดทาน น้อยกว่า ภาพที่ 2 2. ภาพที่ 2 มีแรงเสียดทาน น้อยกว่า ภาพที่ 1 3. ภาพที่ 3 มีแรงเสียดทาน เท่ากับ  ภาพที่ 1 4. ภาพที่ 1 มีแรงเสียดทาน มากกว่า ภาพที่ 3 5. ภาพที่ 3 มีแรงเสียดทาน มากกว่า ภาพที่ 2 6. ทั้ง 3 ภาพมีแรงเสียดทานเท่ากัน

87

ข้อที่ 87/90
คำถาม :

ข้อใดสรุปเกี่ยวกับการวิ่งของนายเอและนายเอฟได้ถูกต้องที่สุด 1. อัตราเร็วในการวิ่งของนายเอมีค่าน้อยกว่าอัตราเร็วในการวิ่งของนายเอฟ 2. อัตราเร็วในการวิ่งของนายเอมีค่ามากกว่าอัตราเร็วในการวิ่งของนายเอฟ 3. อัตราเร็วในการวิ่งของนายเอมีค่าเท่ากับอัตราเร็วในการวิ่งของนายเอฟ 4. ความเร็วในการวิ่งของนายเอมีค่ามากกว่าความเร็วในการวิ่งของนายเอฟ 5. ความเร็วในการวิ่งของนายเอมีค่าเท่ากับความเร็วในการวิ่งของนายเอฟ 6. ระยะทาง+การกระจัดในการวิ่งของนายเอมีค่ามากกว่าระยะทาง+การกระจัดในการวิ่งของนายเอฟ

88

ข้อที่ 88/90
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลในตารางแล้วตอบคำถาม ข้อใดสรุปเกี่ยวกับข้อมูลในตารางได้ถูกต้อง 1. ผู้ป่วยคนที่ 1 เป็นอาการของโรคที่มีการถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซม X 2. ผู้ป่วยคนที่ 2 เป็นอาการของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกาย 3. ผู้ป่วยคนที่ 3 เป็นอาการของกลุ่มอาการดาวน์ที่มีความผิดปกติบนโครโมโซมเพศ 4. ผู้ป่วยคนที่ 1 เป็นโรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์พบในเพศชายเท่านั้น 5. ผู้ป่วยคนที่ 2 เป็นโรคที่ไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกิดเฉพาะบุคคล 6. ผู้ป่วยคนที่ 3 เป็นอาการที่โครโมโซมเพศชาย XYYหรือ เพศหญิงเกินมา เป็น XXY

89

ข้อที่ 89/90
คำถาม :

พิจารณาการเดินทางของแสงผ่านตัวกลางชนิดต่าง ๆ ดังภาพ ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 1. ตัวกลาง A แสงเดินทางผ่านตัวกลางได้ช้ากว่า ตัวกลาง B 2. ตัวกลาง C แสงเดินทางผ่านตัวกลางได้เร็วกว่า ตัวกลาง D 3. ตัวกลาง B แสงเดินทางผ่านตัวกลางได้เร็วกว่า ตัวกลาง C 4. ตัวกลาง D แสงเดินทางผ่านตัวกลางได้ช้ากว่า ตัวกลาง C 5. ตัวกลาง B แสงเดินทางผ่านตัวกลางได้ช้ากว่า ตัวกลาง A 6. ตัวกลาง A B C และ D แสงเดินทางผ่านตัวกลางด้วยความเร็วเท่ากัน

90

ข้อที่ 90/90
คำถาม :

จากภาพสายใยอาหาร  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ข้อใดเป็นผู้บริโภคอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ 1.   หนู            นก              2.   หมาป่า       งู             3.   นก            นกเค้าแมว 4.   ตั๊กแตน       กระต่าย 5.   นกเค้าแมว   หมาป่า 6.   กระต่าย      งู

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน