ม.6

ข้อสอบ O-NET สังคม ม.6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613500

จำนวนข้อ

: 90 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 20 ก.พ. 61 เวลา 12:19 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/90
คำถาม :

ข้อใดคือวิถีความเชื่อของศาสนาพุทธที่มีความแตกต่างจากศาสนาอิสลาม

2

ข้อที่ 2/90
คำถาม :

หลักธรรมใดไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องในวันสำคัญของพุทธศาสนา: วันมาฆบูชา

3

ข้อที่ 3/90
คำถาม :

“ปกรณ์ เป็นคนขยัน เลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตั้งใจที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุขทุกชนิด” จากคำกล่าวนี้แสดงว่าปกรณ์ ยึดมั่นในหลักธรรม มรรค ๘ ข้อใดบ้าง

4

ข้อที่ 4/90
คำถาม :

ผู้หญิงศาสนาอื่น ถ้าเข้าพิธีแต่งงานกับชายที่นับถืออิสลาม โดยจำเป็นต้องเปลี่ยนศาสนาเพื่อเข้ารับเป็นอิสลามด้วย ข้อใดต่อไปมิใช้สิ่งที่ควรปฎิบัติตอนที่ผู้หญิงเข้าเป็นอิสลามแล้ว

5

ข้อที่ 5/90
คำถาม :

ในศาสนาคริสต์ถือว่าการต้องเข้ารับศีลสารภาพบาป ต้องมีการกระทำอยู่ใน 3 กลุ่มใหญ่ๆได้แก่บาปที่ทำผิดกับพระเจ้า บาปที่ทำผิดกับคนใกล้ชิด และบาปที่ทำผิดเกี่ยวกับตนเอง และข้อใดต่อไปนี้คือ บาปที่ทำผิดเกี่ยวกับตนเอง

6

ข้อที่ 6/90
คำถาม :

ความเชื่อใดของศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ต่อไปนี้ที่มีจุดร่วมเหมือนกันแต่รายละเอียดในการปฎิบัติค่อนข้างแตกต่างกันมากที่สุด

7

ข้อที่ 7/90
คำถาม :

การเป็นศาสนิกชนที่ดีต้องมีการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวด้วยหลักธรรมใด

8

ข้อที่ 8/90
คำถาม :

สุภาษิต คำพังเพยใดต่อไปนี้สะท้อนให้เห็นถึงในหลักธรรม อุปาทาน ๔ แปลว่า ความยึดมั่นถือมั่น ในอัตตวาทุปาทาน กามุปาทาน ทิฏฐุปาทาน สีลพัตตุปาทาน แต่ยกเว้นข้อใด

9

ข้อที่ 9/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องของอริยสัจ ๔

10

ข้อที่ 10/90
คำถาม :

อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก  แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยว่า

11

ข้อที่ 11/90
คำถาม :

องค์การสหประชาชาติ ประกาศ วันสันติภาพโลก ว่าคือวันอะไรซึ่งมีความสำคัญต่อพุทธศาสนาและมอบรางวัลนี้ด้วยเหตุผลใด

12

ข้อที่ 12/90
คำถาม :

เปรมพนา เป็นพุทธศาสนิกชนที่มีความลังเลสงสัยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นจะดับทุกข์ได้จริงหรือไม่ จากพฤติกรรมของเปรมพนาแสดงว่าเขามีความบกพร่องสอดคล้องกับหลักธรรมใด

13

ข้อที่ 13/90
คำถาม :

หลักธรรมใดไม่ปรากฎอยู่ในมงคล ๓๘ ประการ

14

ข้อที่ 14/90
คำถาม :

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการยกย่องว่าท่านทรงงานด้วยความไม่ย่อท้อ เสด็จขึ้นเขาลงห้วยไปเยี่ยมราษฎร์ที่ห่างไกล แม้กับผู้ร่วมงานข้าราชการที่ตามเสด็จ ท่านก็ไม่เคยกริ้วในยามที่ผู้ร่วมงานยังทำงานได้ไม่ดี อีกทั้งเมื่อพบเจอผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าท่านก็ทรงให้การเคารพโดยไม่ถือตัวว่าทรงเป็นกษัตริย์ จากคำกล่าวทั้งหมดแสดงว่าท่านทรงมีหลักธรรมในเรื่อง ทศพิธราชธรรมข้อใดบ้าง

15

ข้อที่ 15/90
คำถาม :

คุณลักษณะต่อไปนี้ข้อใดเป็นของ พระอนุรุทธะ

16

ข้อที่ 16/90
คำถาม :

ใครคือผู้ที่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ

17

ข้อที่ 17/90
คำถาม :

นายป้อมไปจ้างบริษัทแห่งหนึ่งที่ผู้จัดการเป็นเพื่อนกันให้ผลิตนาฬิกาแบตเตอรี่แสงอาทิตย์เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ต่อมาหลังจากสินค้าวางจำหน่ายพบว่า แบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพเร็วกว่ากำหนด ผู้ซื้อจึงร้องเรียนมาที่นายป้อมผู้ว่าจ้างและผู้ขาย จากกรณีนี้ ถ้าเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ลูกค้าที่ซื้อไปจะสามารถใช้สิทธิใดได้บ้าง

18

ข้อที่ 18/90
คำถาม :

ในกฎหมายการรับราชการทหาร บุคคลดังต่อไปนี้ เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้วจะไม่ถูกเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ยกเว้นคนใด

19

ข้อที่ 19/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายการกู้ยืมเงิน

20

ข้อที่ 20/90
คำถาม :

การจำนองกับจำนำนั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร

21

ข้อที่ 21/90
คำถาม :

ข้อใดมิใช่หลักของการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี

22

ข้อที่ 22/90
คำถาม :

ข้อใดเข้าข่ายความผิดเฉพาะ กฎหมายอาญา เท่านั้น

23

ข้อที่ 23/90
คำถาม :

ข้อใดไม่เข้าหลักเกณฑ์ของการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะบุคคล

24

ข้อที่ 24/90
คำถาม :

ข้อต่อไปนี้คือข้อกำหนดของกฎหมายการเช่าทรัพย์ ยกเว้นข้อใด

25

ข้อที่ 25/90
คำถาม :

ในยามเกิดสงครามระหว่างประเทศ มีข้อยกเว้นห้ามทำร้ายคนที่วางอาวุธนั้น จากคำกล่าวนี้เข้าข่ายของกฎหมายใด

26

ข้อที่ 26/90
คำถาม :

อะไรคือเกณฑ์ในการกำหนดความแตกต่างของการจัดตั้งเทศบาลในแต่ละระดับไม่ว่าจะเป็นเทศตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร

27

ข้อที่ 27/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องหน้าที่และความรับผิดชอบของศาลปกครอง

28

ข้อที่ 28/90
คำถาม :

ข้อต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผู้เยาว์ยกเว้นข้อใด

29

ข้อที่ 29/90
คำถาม :

การแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นของหน่วยงานใดต่อไปนี้

30

ข้อที่ 30/90
คำถาม :

บุคคลใดต่อไปนี้ที่เสียประโยชน์จากการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี 2560 มากที่สุด

31

ข้อที่ 31/90
คำถาม :

ข้อใดมิใช่ความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

32

ข้อที่ 32/90
คำถาม :

บุคคลใดต่อไปขึ้นขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลล้มละลาย

33

ข้อที่ 33/90
คำถาม :

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมข้อใดมีประสิทธิผลที่สุด

34

ข้อที่ 34/90
คำถาม :

ลักษณะเด่นต่อไปนี้ข้อใดเป็นของสหกรณ์นิคม

35

ข้อที่ 35/90
คำถาม :

หากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไม่มากนัก ผู้ขายจะตัดสินใจทำอย่างไรกับการตั้งราคาขายในระยะสั้น

36

ข้อที่ 36/90
คำถาม :

ข้อใดคือการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคอุตสาหกรรมการค้าและการบริการในเรื่องการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

37

ข้อที่ 37/90
คำถาม :

พระราชดำรัสเกี่ยวกับป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นเป็นการปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องใด

38

ข้อที่ 38/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าว

39

ข้อที่ 39/90
คำถาม :

การกระทำของสหกรณ์ใดต่อไปนี้ถือว่าผิดหลักการของสหกรณ์

40

ข้อที่ 40/90
คำถาม :

ปัจจุบันตลาดของโทรศัพท์มือถือทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกนั้นมีลักษณะของตลาดอยู่ในประเภทใด

41

ข้อที่ 41/90
คำถาม :

ตัวชี้วัดของชาติเรื่องใดที่ปัจจุบันประชากรในหลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจและความสำคัญมากที่สุด

42

ข้อที่ 42/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นนโยบายการคลัง ทำเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศให้เศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้น

43

ข้อที่ 43/90
คำถาม :

การที่รัฐสนับสนุนโครงการโอทอป หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้น โดยมีการให้เงินกู้แบบดอกเบี้ยราคาถูกกับผู้ประกอบการและมีส่วนลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ การดำเนินการลักษณะนี้ถือว่ารัฐดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบใด

44

ข้อที่ 44/90
คำถาม :

ถ้าประเทศไทยต้องการที่จะเรียกร้องให้ประเทศที่พัฒนาแล้วยอมลดภาษีศุลกากรให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาจะต้องทำงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กรระหว่างประเทศใดต่อไปนี้

45

ข้อที่ 45/90
คำถาม :

ถ้าประเทศไทยมีผลการดำเนินเศรษฐกิจที่เกินดุลการค้ามากๆ (ส่งออก มากกว่า นำเข้า) และ มีความเชื่อมั่นจากต่างประเทศค่อนข้างสูง ในเรื่องการลงทุนและการท่องเที่ยวแสดงว่ากำลังจะเกิดเหตุการณ์ใดต่อไปนี้

46

ข้อที่ 46/90
คำถาม :

ข้อใดมิใช่พันธกิจขององค์กรระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชีย

47

ข้อที่ 47/90
คำถาม :

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ Gross National Product (GNP) คือมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่คนของประเทศนั้นๆ เป็นเจ้าของ มีทั้งที่ผลิตในและนอกประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยอาจคำนวณเป็นราย 3-6 และ 12 เดือน โดยคำนวณจากข้อต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด

48

ข้อที่ 48/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการที่ไทยได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก

49

ข้อที่ 49/90
คำถาม :

จุดเด่นทางอารยธรรมที่ชนเผ่าสุเมเรียนได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์คือเรื่องใดดังต่อไปนี้

50

ข้อที่ 50/90
คำถาม :

จากประวัติศาสตร์ในยุคหินเก่า มนุษย์กลุ่มที่พบที่ฝรั่งเศส เครื่องมือทำจากกระดูก เขาสัตว์ เครื่องประดับหลายรูปแบบ ภาพเขียนในถ้ำที่สเปนและฝรั่งเศส มีชื่อเรียกกันว่า

51

ข้อที่ 51/90
คำถาม :

การค้นพบว่าการถ่ายทอดลักษณะเด่นและด้อยไปสู่ลูกหลานที่เรียกว่ากฎของพันธุกรรมนั้นเป็นการค้นพบที่หลักแหลมและมีผลต่อมนุษยชาติมาก ผู้ค้นพบกฎของพันธุกรรมนี้เป็นคนแรกคือใคร

52

ข้อที่ 52/90
คำถาม :

ข้อใดคือสิ่งที่ชาวตะวันตกได้ก่อปัญหาไว้ในอดีตในยุคล่าอาณานิคมและเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจของแอฟริกามาจนถึงทุกวันนี้

53

ข้อที่ 53/90
คำถาม :

องค์การใดต่อไปนี้ที่ปฎิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพจนเป็นเหตุให้สงครามโลกครั้งที่ 2 อุบัติขึ้น

54

ข้อที่ 54/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวคลาดเคลื่อนสำหรับเหตุการณ์สงครามครูเสด

55

ข้อที่ 55/90
คำถาม :

ข้อใดน่าจะเป็นคำจำกัดความของมนุษย์ยุคหินเก่าตอนปลาย

56

ข้อที่ 56/90
คำถาม :

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโหนั้นมีสิ่งก่อสร้างใดที่เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างยุโรปและจีนโบราณ

57

ข้อที่ 57/90
คำถาม :

ประเทศไทยไม่สามารถเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศใดต่อไปนี้ได้

58

ข้อที่ 58/90
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะสำคัญของสนธิสัญญาแวร์ซายส์

59

ข้อที่ 59/90
คำถาม :

สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง เป็นความขัดแย้งทางทหารครั้งที่สองระหว่างราชวงศ์อลองพญาแห่งพม่า กับราชวงศ์บ้านพลูหลวงแห่งอยุธยา ในการทัพครั้งนี้ กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นราชธานีคนไทยเกือบสี่ศตวรรษได้เสียแก่พม่าและถึงกาลสิ้นสุดลงไปด้วย ตรงกับวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310 ในปีที่เสียกรุงนี้ถ้าเทียบกับการนับฮิจเราะห์ศักราช คือข้อใด

60

ข้อที่ 60/90
คำถาม :

“มีการจดบันทึกไว้ในกระดาษฝรั่งที่ตกทอดกันมาว่า ขนมจัดเป็นอาหารที่คู่สำรับกับข้าวไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณ โดยเฉพาะฝอยทอง นิยมทานกันตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว” จากข้อความนี้ถ้าใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อตรวจสอบว่าเป็นหลักฐานที่แท้จริงเพียงใดควรใช้วิธีอะไร

61

ข้อที่ 61/90
คำถาม :

ทุกข้อที่กล่าวมานี้คือวัฒนธรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยยกเว้นข้อใด

62

ข้อที่ 62/90
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับจุดเด่นของขรัวอินโข่ง จิตรกรเอกในประวัติศาสตร์ผู้เป็นต้นแบบของจิตรกรไทยในยุคปัจจุบัน

63

ข้อที่ 63/90
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้คือวัตถุประสงค์และกระบวนการทำงานของขบวนการเสรีไทยที่ชัดเจนยกเว้นข้อใด

64

ข้อที่ 64/90
คำถาม :

กษัตริย์พระองค์ใดทรงปฏิรูปการปกครองโดยยกเลิกจตุสดมภ์และสถาปนากระทรวง 12 กระทรวง

65

ข้อที่ 65/90
คำถาม :

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในข้อใดที่ผสมผสานเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ไว้มากที่สุด

66

ข้อที่ 66/90
คำถาม :

ถ้าวัดระยะทางจริงจากห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเดินทางไปห้างเซ็นทรัลเวสต์เกตได้ 24.7 กิโลเมตร หากต้องการย่อลงในแผนที่ที่มีมาตราส่วน 1:50,000 ระยะทางในแผนที่จะมีค่าเท่ากับเท่าใด

67

ข้อที่ 67/90
คำถาม :

ภาคใต้มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี แต่มีปัญหาในการขาดแคลนน้ำเนื่องจากสาเหตุใด

68

ข้อที่ 68/90
คำถาม :

รอยเลื่อนใดมีโอกาสทำให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในภาคกลางและสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลชื่อดังของภาคใต้ได้

69

ข้อที่ 69/90
คำถาม :

ลักษณะทางกายภาพที่เรียกว่า วงแหวนแห่งไฟ (Ring of fire) ไม่มีผลทำให้เกิดสิ่งใด

70

ข้อที่ 70/90
คำถาม :

ถ้านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาถามท่านว่า ขอให้ช่วยแนะนำแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยโดยการขึ้นทะเบียนของยูเนสโก เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากหลายชนิด และมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของไทย เดินทางไปไม่ไกลมากจากกรุงเทพมหานคร ท่านจะแนะนำสถานที่ใดให้เขาเหล่านั้น

71

ข้อที่ 71/90
คำถาม :

ปัจจุบันคนไทยให้ความสนใจในเรื่องการนำน้ำบาดาลมาใช้มากขึ้นซึ่งอาจมีผลทำให้ในอนาคตจะเกิดวิกฤตการขาดแคลนน้ำบาดาลและข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน

72

ข้อที่ 72/90
คำถาม :

ข้อใดคือวิธีการกำจัดฝุ่นควันในบรรยากาศที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษหรือเหตุเดือดร้อนรำคาญโดยเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

73

ข้อที่ 73/90
คำถาม :

เมื่อพบการค้าสัตว์ป่าเช่น ช้างพลาย เราควรแจ้งไปที่หน่วยงานใดต่อไปนี้เพื่อทำการจับกุมผู้กระทำผิดอย่างเร่งด่วน

74

ข้อที่ 74/90
คำถาม :

ทำไมถึงต้องตระหนักถึงการอนุรักษ์นกเงือกให้คงอยู่ต่อไป

75

ข้อที่ 75/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นวิธีการที่เราสามารถมีส่วนช่วยในการคลายโลกร้อนได้ดีที่สุด

76

ข้อที่ 76/90
คำถาม :

ความเชื่อเรื่องโชคลางหรือเรื่องฮวงจุ้ยในการปลูกบ้านใดที่มีผลกระทบกับเจ้าของบ้านและทำให้สิ่งแวดล้อมสูญเสียไปด้วย

77

ข้อที่ 77/90
คำถาม :

ปัจจุบันประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ ท่านคิดว่าโครงการน่าจะมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการเกิดน้ำท่วมและน้ำไม่พอใช้ตลอดปี

78

ข้อที่ 78/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้คือแนวทางในการลดโลกร้อนที่เหมาะสมสำหรับอาชีพนักธุรกิจ อุตสาหกรรมและบริการ

79

ข้อที่ 79/90
คำถาม :

หลักการทรงงานใดของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

80

ข้อที่ 80/90
คำถาม :

ชื่อย่อคำว่า CITES ในความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืออะไร

81

ข้อที่ 81/90
คำถาม :

ทิศทั้ง 6 หมายถึง บุคคล 6 ส่วน ที่เกี่ยวข้องกับตัวเราในสังคม และการดำเนินชีวิต ข้อใดต่อไปนี้ไม่สอดคล้องกันระหว่างทิศที่มีอุปการะต่อเราและแนวปฎิบัติต่อทิศนั้นๆ 1. ทิศเบื้องหน้า (บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย) ทิศที่มีอุปการะต่อเรา อบรมสั่งสอนไม่ให้ประพฤติชั่ว แนวปฎิบัติต่อทิศนั้นๆ คือ ใช้ทรัพย์ที่ท่านมอบให้อย่างรู้เห็นคุณค่า 2. ทิศเบื้องขวา (ครูบาอาจารย์) ทิศที่มีอุปการะต่อเรา ฝึกฝนให้เป็นคนดี ไม่ประพฤติในความชั่ว แนวปฎิบัติต่อทิศนั้นๆ คือ มอบอาหาร และน้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอ 3. ทิศเบื้องล่าง (บริวารหรือผู้รับใช้) ทิศที่มีอุปการะต่อเรา เป็นผู้แสวงหาทรัพย์ และลาภมาสู่ตน แนวปฎิบัติต่อทิศนั้นๆ คือ ให้รางวัลเพื่อเป็นกำลังใจเป็นนิจ 4. ทิศเบื้องซ้าย (มิตรสหาย) ทิศที่มีอุปการะต่อเราเป็นผู้คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเรา แนวปฎิบัติต่อทิศนั้นๆ คือ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 5. ทิศเบื้องบน (สามเณร ภิกษุ ภิกษุณี) ทิศที่มีอุปการะต่อเรา เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางต่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิต แนวปฎิบัติต่อทิศนั้นๆ คือให้ความเป็นมิตรที่จริงใจ ทั้งกาย วาจา และใจ

82

ข้อที่ 82/90
คำถาม :

คุณสมบัติของผู้บวชในพระพุทธศาสนาได้กำหนดไว้ว่า บุคคลผู้ถูกห้ามอุปสมบทโดยเด็ดขาด ได้แก่บุคคลในข้อใดดังต่อไปนี้ 1. บัณเฑาะก์ 2. ปลอมบวช คือเอาผ้าเหลืองมาห่มเองโดยไม่มีพระอุปัชฌาย์ 3. ญาติพี่น้องไม่อนุญาต 4. โจรผู้ร้ายคนที่ชอบลักขโมยของแต่ยังไม่ถูกดำเนินคดี 5. คนมีฟันดังอสูร คือมีฟันล่างหรือฟันบนออกนอกปากบ้างเมื่อพูดเท่านั้นจึงปรากฏ เมื่อไม่พูดไม่ปรากฏ

83

ข้อที่ 83/90
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างความผิดฐานกรรโชกและความผิดฐานชิงทรัพย์ 1. ความผิดฐานชิงทรัพย์จะเป็นความผิดสำเร็จเมื่อได้ครอบครองทรัพย์นั้นแล้ว 2. ความผิดฐานชิงทรัพย์ทรัพย์ที่จะชิงจึงมีได้มีแต่เฉพาะสังหาริมทรัพย์เท่านั้น 3. ความผิดฐานกรรโชกอาจจะเป็นการขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย 4. ความผิดฐานกรรโชกอาจกรรโชกเอาอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น 5. ความผิดฐานชิงทรัพย์จะต้องเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายหรือข่มขืนใจให้ส่งมอบทรัพย์สินให้ในเวลาอื่นก็ได้

84

ข้อที่ 84/90
คำถาม :

ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 1. วินิจฉัยการพิจารณาไม่เคร่งครัดตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2. วินิจฉัยคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย 3. วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง 4. วินิจฉัยว่ากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือกระทำการอันต้องห้าม 5. วินิจฉัยสั่งยุบพรรคการเมืองที่กระทำการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ

85

ข้อที่ 85/90
คำถาม :

ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลทั้งต่ออุปสงค์และอุปทาน 1. รสนิยมของผู้บริโภค 2. ฤดูกาล 3. ราคาสินค้าชนิดอื่น 4. ต้นทุนการผลิต 5. ภาษี

86

ข้อที่ 86/90
คำถาม :

ข้อใดถือว่าเป็นนโยบายการคลังของรัฐบาล 1. แจกคูปองช้อปช่วยชาติสำหรับบัณฑิตไทยที่เพิ่งทำงานใหม่ 2. ให้หน่วยงานราชการสั่งวัสดุสำนักงานจากผู้ผลิตในไทย 3. ลดภาษีให้ต่างประเทศที่มาตั้งฐานการผลิตในไทย 4. ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้คนที่ใกล้เกษียณอายุราชการ 5. ลดภาษีสนามบินสำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางมาไทยครั้งที่สองในรอบหกเดือน

87

ข้อที่ 87/90
คำถาม :

ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์เกิดจากการสังเกตปรากฏการณ์จากการเกิดน้ำท่วมของแม่น้ำ ซึ่งได้นำความรู้นี้มาคำนวณเป็นปฏิทินแบบสุริยคติที่แบ่งวันออกเป็น 365 วันใน 1 ปี ซึ่งมี 12 เดือน และการใช้ระบบฐาน 60 ซึ่งมีอิทธิพลต่อการแบ่งเวลาในปัจจุบัน (คือ 60 วินาที เป็น 1 นาที 60 นาที เป็น 1 ชั่วโมง) นั้นมากจากอารยธรรมของยุคสมัยใด 1. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ 2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส-ยูเฟรตีส 3. อารยธรรมกรีก-โรมัน 4. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห 5.อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

88

ข้อที่ 88/90
คำถาม :

เจ้าฟ้าพระองค์ใดในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประชาชนในการที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ในเรื่องของการแพทย์เพื่อช่วยเหลือคนไทยอย่างแท้จริง 1. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 2. กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ 3. พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 4. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  5. กรมหลวงสงขลานครินทร์

89

ข้อที่ 89/90
คำถาม :

ออโรรา เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนปรากฏการออโรราเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่น่าทึงที่สุดที่เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกล้พื้นโลก มันอาจปรากฏจากสิ่งจางๆ เป็นวงนิ่ง แล้วระเบิดออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กี่วินาที บางครั้งจะปรากฏเหมือนมันจะแตะกับพื้น หรือในเวลาอื่นอาจเห็นมันพุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้า แต่ความจริงแล้ว แสงออโรรานั้นเกิดขึ้นที่ความสูงจากพื้นโลก (altitudes) ประมาณ 100 ถึง 300 กิโลเมตร บริเวณที่อยู่บริเวณบรรยากาศชั้นบนที่อยู่ใกล้กับอวกาศ ออโรราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แสงเหนือ ตามประวัตินั้นมีชื่อมากมายหลายชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร์ของปรากฏการณ์นี้ คือ ออโรรา บอเรลลีส (Aurora Borealis) ซึ่งเป็นภาษาละติน แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า รุ่งอรุณสีแดงแห่งทิศเหนือ ซึ่งตั้งชื่อโดย กาลิเลโอ กาลิเลอิ (Galileo Galilei) (ค.ศ. 1564 – 1642) สิ่งที่กล่าวมาแล้วนั่นคือปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่า แสงเหนือ และคำตอบข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อสังเกตของการเกิดปรากฎการณ์นี้ 1. ปรากฏบ่อยครั้ง ตั้งแต่เวลา 19.00 น ถึง เที่ยงคืน 2. จะสว่างจ้าในช่วง 27 วันที่ดวงอาทิตย์หันด้านแอคทีฟ (Active Area) มายังโลก 3. ช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงจนถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ ในเดือนตุลาคม กุมภาพันธ์ และ มีนาคม เป็นเดือนที่เหมาะสำหรับการชม 4. จะปรากฏมากในแถบประเทศโซนอเมริกาเหนือ 5. เมือง Andenes ประเทศนอร์เวย์พบความถี่ในการปรากฎเกือบทุกคืนที่ฟ้าโล่ง

90

ข้อที่ 90/90
คำถาม :

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้น มีจุดมุ่งหมายใดที่มีความสำคัญที่สุด และสอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นเพียงแห่งเดียว 2. เป็นศูนย์รวมพืชเชิงเดี่ยว 3. เป็นแหล่งสร้างอาชีพของกลุ่มแม่บ้านในชุมชน 4. เป็นการพิสูจน์ว่าไม่ว่าพื้นที่จะแห้งแล้งสักเพียงใดก็สามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้ 5. เป็นการร่วมมือร่วมแรงกันในการทำงานและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชาวบ้านด้วยความเต็มใจ

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน