ม.3

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MA313494

จำนวนข้อ

: 90 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 2 ก.พ. 61 เวลา 17:35 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/90
คำถาม :

คุณครูนำดอกของพืชมาจัดกลุ่ม 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ดอกเข็ม ดอกกล้วยไม้ ดอกมะลิ กลุ่มที่ 2 ดอกชบา ดอกบัว ดอกกุหลาบ ในการจัดกลุ่มดอกของพืช 2 กลุ่มนี้ คุณครูใช้อะไรเป็นเกณฑ์

2

ข้อที่ 2/90
คำถาม :

หน้าที่ของผนังเซลล์คืออะไร

3

ข้อที่ 3/90
คำถาม :

นำอาหารชนิดหนึ่งมาทดสอบหาสารอาหาร ดังนี้ การทดสอบที่ 1 : อาหาร + น้ำยาไบยูเร็ต -----> ตะกอนสีม่วง การทดสอบที่ 2 : อาหาร + สารละลายเบเนดิกต์ -----> ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง การทดสอบที่ 3 : อาหาร + ไอโอดีน -----> เกิดสารสีน้ำเงิน ข้อสรุปใดถูกต้องที่สุด

4

ข้อที่ 4/90
คำถาม :

ตารางแสดงปริมาณพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวันสำหรับคนไทยในวัยต่างๆ ต่อไปนี้

พิจารณาบุคคลทั้ง 4 ต่อไปนี้ บุคคลใดที่ต้องการพลังงานในแต่ละวันมากไปน้อยที่สุด บุคคลที่ 1 : เด็กหญิง อายุ  6-8 ปี บุคคลที่ 2 : วัยรุ่นชาย อายุ 13-15 ปี บุคคลที่ 3 : วัยผู้ใหญ่หญิง อายุ 16-30 ปี บุคคลที่ 4 : วัยผู้ใหญ่หญิง อายุ 51-70 ปี

5

ข้อที่ 5/90
คำถาม :

จงตอบคำถามจากแผนภาพด้านล่าง การปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ สเปิร์ม + A -----> B -----> C -----> D B และ C คืออะไร และมีจำนวนโครโมโซมกี่แท่ง

6

ข้อที่ 6/90
คำถาม :

เมื่อพลังงานในสารอาหารถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคลำดับต่อไปได้เพียง 10% ถ้าหมูตัวหนึ่งกินเมล็ดข้าวเปลือกจำนวน 4,500 เมล็ดต่อวัน ปริมาณพลังงานที่หมูตัวนี้สามารถใช้สร้างเป็นเนื้อเยื่อเทียบได้กับเมล็ดข้าวเปลือกจำนวนเท่าใด

7

ข้อที่ 7/90
คำถาม :

ข้อใดเหมาะที่จะเป็นคำถามเพื่อทำโครงงาน

8

ข้อที่ 8/90
คำถาม :

พิจารณาคำกล่าวนี้ แล้วตอบคำถาม “ มีแมลงชนิดหนึ่งดูดกินเลือดเพลี้ยโดยไม่ทำให้เพลี้ยตายในทันที ”  แมลงชนิดนี้และเพลี้ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

9

ข้อที่ 9/90
คำถาม :

ข้อใดคือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน (+,+)

10

ข้อที่ 10/90
คำถาม :

ตารางแสดงสายพันธุ์ของหอยที่พบในป่าชายเลนที่มีความหนาแน่นของต้นไม้แตกต่างกัน จากตาราง ถ้าป่ามีความหนาแน่นของต้นไม้ลดลงจะส่งผลกระทบต่อหอยสายพันธุ์ใดเป็นอันดับแรก

11

ข้อที่ 11/90
คำถาม :

จากสายใยอาหารต่อไปนี้ สิ่งใดน่าจะเป็น ผู้ผลิตและมนุษย์

12

ข้อที่ 12/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นสารประกอบทั้งหมด

13

ข้อที่ 13/90
คำถาม :

มีเกลือแกงอยู่ 200 กรัม ถ้าต้องการเตรียมน้ำเกลือเข้มข้นร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตร จะสามารถเตรียมน้ำเกลือได้กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

14

ข้อที่ 14/90
คำถาม :

ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง สาร A + H2O -----> สาร B + สาร C          (30oC)                     (25oC)

15

ข้อที่ 15/90
คำถาม :

คอลลอยด์ จัดเป็นสารประเภทใด โดยใช้ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์

16

ข้อที่ 16/90
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองผสมโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก พบว่าเกิดฟองแก๊สขึ้น อยากทราบว่า แก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สอะไร และมีความสามารถในการติดไฟได้หรือไม่

17

ข้อที่ 17/90
คำถาม :

เมื่อนำของเหลวชนิด A ไประเหยแห้ง พบว่าไม่มีสารใดเหลืออยู่ในภาชนะเลย การสรุปที่ดีที่สุดเกี่ยวกับของเหลวชนิด A คืออะไร

18

ข้อที่ 18/90
คำถาม :

แผนภาพสีของอินดิเคเตอร์ ก ข ค ในช่วง pH ต่างๆ จากข้อมูลในภาพ ถ้าทดสอบสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่มี pH 8 ด้วยอินดิเคเตอร์ ก ข ค จะได้สีใด เกิดขึ้นตามลำดับ

19

ข้อที่ 19/90
คำถาม :

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการใช้แก๊สออกซิเจน

20

ข้อที่ 20/90
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งทดลองเรื่อง “การละลายของสารในตัวทำละลายต่างกัน”  โดยใช้น้ำและแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลาย การทดลองนี้ ข้อใดเป็นตัวแปรที่ถูกต้องที่สุด

21

ข้อที่ 21/90
คำถาม :

ตารางแสดงผลการกรองสารชนิดต่างๆ ด้วยกระดาษกรองและถุงเซลโลเฟน ตามตารางสาร ก ข และ ค คือสารชนิดไหน ตามลำดับ

22

ข้อที่ 22/90
คำถาม :

การแข่งขันกีฬาในข้อใดเป็นการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

23

ข้อที่ 23/90
คำถาม :

ออกแรง F1 และ F2 พร้อมกันในทิศตรงข้ามกัน 4 ครั้ง กระทำต่อกล่อง A ที่วางนิ่งอยู่อยู่บนพื้นลื่น ดังภาพ และได้ผลการทดลองดังตาราง การออกแรงครั้งใดทำให้กล่อง A เคลื่อนที่ด้วยความเร่งในทิศทางเดียวกับแรง  F2

24

ข้อที่ 24/90
คำถาม :

แดงต้องการเดินทางจากบ้านแดงไปห้างสรรพสินค้า เริ่มเดินทางจากบ้าน โดยจะต้องผ่านบ้านดำก่อน แผนภาพและระยะทางตามรูปข้างล่าง แดงใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด 2 นาที แดงเดินทางด้วยอัตราเร็วกี่เมตรต่อวินาที

25

ข้อที่ 25/90
คำถาม :

โยนวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นตรงๆในแนวดิ่ง เมื่อวัตถุขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุด ข้อใดกล่าวถูกต้อง

26

ข้อที่ 26/90
คำถาม :

คานเบาอันหนึ่งผูกเชือกห้อยอยู่กับเพดาน แขวนน้ำหนัก X นิวตัน ห่างจุดผูกเชือกเป็นระยะ Y เมตร จะต้องแขวนน้ำหนักกี่นิวตันห่างจุดผูกเชือกอีกด้านหนึ่งเป็นระยะ Z เมตร คานจึงจะสมดุล

27

ข้อที่ 27/90
คำถาม :

ในการทดลองใช้ค้อนด้ามยาว 40 เซนติเมตร ถอนตะปูที่ตำแหน่งห่างจากจุดหมุน 5  เซนติเมตร และได้ผลดังตาราง ตารางแสดงแรงที่ใช้ถอนตะปูด้วยค้อนโดยมีระยะห่างจากตำแหน่งที่มือจับค้อนถึงปลายด้ามระยะต่างๆ จากตาราง ตัวแปรต้นของการทดลองนี้คืออะไร

28

ข้อที่ 28/90
คำถาม :

เด็กหญิงส้มใส่แว่นสายตาสั้น จะเห็นภาพของวัตถุมีขนาดเล็กกว่าวัตถุจริงในกรณีใด

29

ข้อที่ 29/90
คำถาม :

พิจารณาภาพการหักเหของแสงผ่านตัวกลาง แล้วตอบคำถาม แสงผ่านตัวกลาง A B C ที่ความหนาแน่นไม่เท่ากัน แล้วเกิดการหักเหดังภาพ ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับความหนาแน่นได้ถูกต้อง

30

ข้อที่ 30/90
คำถาม :

เด็กชายเอกออกแรงยกกล่องด้วยแรง 60 นิวตัน เดินขึ้นบันได 20 ขั้น แต่ละขั้นสูง 15 เซนติเมตร งานที่เด็กชายเอกทำจากการยกกล่องขึ้นบันไดมีค่ากี่จูล

31

ข้อที่ 31/90
คำถาม :

ตารางแสดงพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของก้อนหินก้อนหนึ่งที่กำลังตกจากหน้าผาในระดับความสูงต่างๆ จากข้อมูลในตาราง A B และ C มีค่ากี่จูล เรียงตามลำดับ

32

ข้อที่ 32/90
คำถาม :

น้ำ 50 กรัม อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ผสมกับ น้ำ 50 กรัม อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส จะได้อุณหภูมิ ผสมกี่องศาเซลเซียส กำหนด ความจุความร้อนจำเพราะของน้ำ = 1 แคลอรีต่อกรัม  องศาเซลเซียส

33

ข้อที่ 33/90
คำถาม :

พิจารณาลวดความต้านทานดังภาพ แล้วตอบคำถาม ข้อใดถูกต้อง

34

ข้อที่ 34/90
คำถาม :

จากตารางเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าของโลหะชนิด A B C D จากกราฟถ้าโลหะแต่ละชนิดมีความยาวและพื้นที่หน้าตัดเท่ากัน โลหะชนิดใดมีความต้านทานมากที่สุด

35

ข้อที่ 35/90
คำถาม :

โครงสร้างของโลกชั้นใดบางที่สุด

36

ข้อที่ 36/90
คำถาม :

ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเนื่องจากสาเหตุใดมากที่สุด

37

ข้อที่ 37/90
คำถาม :

องค์ประกอบใดอยู่ในระบบสุริยะ

38

ข้อที่ 38/90
คำถาม :

การที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเนื่องจากสาเหตุในข้อใด

39

ข้อที่ 39/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นยานสำรวจอวกาศที่เดินทางออกไปสำรวจดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน

40

ข้อที่ 40/90
คำถาม :

ดวงดาวใดอยู่ไกลขอบฟ้าน้อยที่สุด

41

ข้อที่ 41/90
คำถาม :

วัตถุชิ้นหนึ่งชั่งในอากาศได้ 300 กรัม ชั่งในน้ำจืดได้ 200 กรัม ชั่งในน้ำเค็มได้ 170 กรัม แรงพยุงของน้ำจืด และแรงพยุงของน้ำเค็มมีค่าเท่าใดเรียงตามลำดับ 1. 30 2. 100 3. 110 4. 130 5. 370 6. 670

42

ข้อที่ 42/90
คำถาม :

เด็กหญิงคนหนึ่งเดินจากตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง B และตำแหน่ง C ดังภาพ ในเวลา 4 นาที จากภาพจงคำนวณหา  ก. อัตราเร็วเฉลี่ย ข. ความเร็วเฉลี่ย   1. 5.00 เมตรต่อวินาที 2. 4.00 เมตรต่อวินาที 3. 1.67 เมตรต่อวินาที 4. 1.50 เมตรต่อวินาที 5. 0.83 เมตรต่อวินาที 6. 0.50 เมตรต่อวินาที

43

ข้อที่ 43/90
คำถาม :

ทำการทดลองโดยนำยาลดกรดที่ประกอบด้วย MgO และ MgCO3 อัดเป็นเม็ดโดยผสมกับแป้ง เมื่อนำเม็ดยามาบดให้เป็นผงในภาชนะ X แล้วนำมาละลายด้วยสารละลายกรด Hcl ปริมาณมากเกินพอในภาชนะ Y พบว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้น เมื่อกรองแป้งออกแล้ว นำสารละลายที่ได้ไปต้มไล่กรดในภาชนะ Z จะเหลือของแข็งสีขาว จากการทดลองนี้ สารใดบ้างที่จัดเป็นสารบริสุทธิ์ 1. ยาลดกรด 2. ผงในภาชนะ X 3. ฟองแก๊สเกิดขึ้นในภาชนะ Y 4. สารละลายที่เหลืออยู่ในภาชนะ Y 5. ไอของสารที่ได้จากภาชนะ Z 6. ของแข็งสีขาวที่เหลือในภาชนะ Z

44

ข้อที่ 44/90
คำถาม :

ลวดความต้านทาน 3 เส้น มีความต้านทานเส้นละ 20, 60 และ 10 โอห์ม ตามลำดับ ถ้านำลวดมาต่อขนานและต่ออนุกรม จะได้ความต้านทานรวมกี่โอห์ม 1. 0.2 โอห์ม 2. 0.6 โอห์ม 3. 6.0 โอห์ม 4. 60.0 โอห์ม 5. 90.0 โอห์ม 6. 180.0 โอห์ม

45

ข้อที่ 45/90
คำถาม :

จากภาพ พิจารณาการหักเหของแสงผ่านอากาศและน้ำ แล้วตอบคำถาม ข้อความใดถูกต้อง 1. มุม x เท่ากับ มุมy 2. มุม x มีค่าน้อยกว่า 40o 3. มุม y เท่ากับ มุมz 4. มุม z มีค่าน้อยกว่า มุม x 5. มุม z มีค่าน้อยกว่า 50o 6. มุม x กับ มุมy รวมกันมีค่าเท่ากับ  90o

46

ข้อที่ 46/90
คำถาม :

คุณครูนำดอกของพืชมาจัดกลุ่ม 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ดอกเข็ม ดอกกล้วยไม้ ดอกมะลิ กลุ่มที่ 2 ดอกชบา ดอกบัว ดอกกุหลาบ ในการจัดกลุ่มดอกของพืช 2 กลุ่มนี้ คุณครูใช้อะไรเป็นเกณฑ์

47

ข้อที่ 47/90
คำถาม :

หน้าที่ของผนังเซลล์คืออะไร

48

ข้อที่ 48/90
คำถาม :

นำอาหารชนิดหนึ่งมาทดสอบหาสารอาหาร ดังนี้ การทดสอบที่ 1 : อาหาร + น้ำยาไบยูเร็ต -----> ตะกอนสีม่วง การทดสอบที่ 2 : อาหาร + สารละลายเบเนดิกต์ -----> ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง การทดสอบที่ 3 : อาหาร + ไอโอดีน -----> เกิดสารสีน้ำเงิน ข้อสรุปใดถูกต้องที่สุด

49

ข้อที่ 49/90
คำถาม :

ตารางแสดงปริมาณพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวันสำหรับคนไทยในวัยต่างๆ ต่อไปนี้

พิจารณาบุคคลทั้ง 4 ต่อไปนี้ บุคคลใดที่ต้องการพลังงานในแต่ละวันมากไปน้อยที่สุด บุคคลที่ 1 : เด็กหญิง อายุ  6-8 ปี บุคคลที่ 2 : วัยรุ่นชาย อายุ 13-15 ปี บุคคลที่ 3 : วัยผู้ใหญ่หญิง อายุ 16-30 ปี บุคคลที่ 4 : วัยผู้ใหญ่หญิง อายุ 51-70 ปี

50

ข้อที่ 50/90
คำถาม :

จงตอบคำถามจากแผนภาพด้านล่าง การปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ สเปิร์ม + A -----> B -----> C -----> D B และ C คืออะไร และมีจำนวนโครโมโซมกี่แท่ง

51

ข้อที่ 51/90
คำถาม :

เมื่อพลังงานในสารอาหารถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคลำดับต่อไปได้เพียง 10% ถ้าหมูตัวหนึ่งกินเมล็ดข้าวเปลือกจำนวน 4,500 เมล็ดต่อวัน ปริมาณพลังงานที่หมูตัวนี้สามารถใช้สร้างเป็นเนื้อเยื่อเทียบได้กับเมล็ดข้าวเปลือกจำนวนเท่าใด

52

ข้อที่ 52/90
คำถาม :

ข้อใดเหมาะที่จะเป็นคำถามเพื่อทำโครงงาน

53

ข้อที่ 53/90
คำถาม :

พิจารณาคำกล่าวนี้ แล้วตอบคำถาม “ มีแมลงชนิดหนึ่งดูดกินเลือดเพลี้ยโดยไม่ทำให้เพลี้ยตายในทันที ”  แมลงชนิดนี้และเพลี้ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

54

ข้อที่ 54/90
คำถาม :

ข้อใดคือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน (+,+)

55

ข้อที่ 55/90
คำถาม :

ตารางแสดงสายพันธุ์ของหอยที่พบในป่าชายเลนที่มีความหนาแน่นของต้นไม้แตกต่างกัน จากตาราง ถ้าป่ามีความหนาแน่นของต้นไม้ลดลงจะส่งผลกระทบต่อหอยสายพันธุ์ใดเป็นอันดับแรก

56

ข้อที่ 56/90
คำถาม :

จากสายใยอาหารต่อไปนี้ สิ่งใดน่าจะเป็น ผู้ผลิตและมนุษย์

57

ข้อที่ 57/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นสารประกอบทั้งหมด

58

ข้อที่ 58/90
คำถาม :

มีเกลือแกงอยู่ 200 กรัม ถ้าต้องการเตรียมน้ำเกลือเข้มข้นร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตร จะสามารถเตรียมน้ำเกลือได้กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

59

ข้อที่ 59/90
คำถาม :

ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง สาร A + H2O -----> สาร B + สาร C          (30oC)                     (25oC)

60

ข้อที่ 60/90
คำถาม :

คอลลอยด์ จัดเป็นสารประเภทใด โดยใช้ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์

61

ข้อที่ 61/90
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองผสมโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก พบว่าเกิดฟองแก๊สขึ้น อยากทราบว่า แก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สอะไร และมีความสามารถในการติดไฟได้หรือไม่

62

ข้อที่ 62/90
คำถาม :

เมื่อนำของเหลวชนิด A ไประเหยแห้ง พบว่าไม่มีสารใดเหลืออยู่ในภาชนะเลย การสรุปที่ดีที่สุดเกี่ยวกับของเหลวชนิด A คืออะไร

63

ข้อที่ 63/90
คำถาม :

แผนภาพสีของอินดิเคเตอร์ ก ข ค ในช่วง pH ต่างๆ จากข้อมูลในภาพ ถ้าทดสอบสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่มี pH 8 ด้วยอินดิเคเตอร์ ก ข ค จะได้สีใด เกิดขึ้นตามลำดับ

64

ข้อที่ 64/90
คำถาม :

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการใช้แก๊สออกซิเจน

65

ข้อที่ 65/90
คำถาม :

นักเรียนคนหนึ่งทดลองเรื่อง “การละลายของสารในตัวทำละลายต่างกัน”  โดยใช้น้ำและแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลาย การทดลองนี้ ข้อใดเป็นตัวแปรที่ถูกต้องที่สุด

66

ข้อที่ 66/90
คำถาม :

ตารางแสดงผลการกรองสารชนิดต่างๆ ด้วยกระดาษกรองและถุงเซลโลเฟน ตามตารางสาร ก ข และ ค คือสารชนิดไหน ตามลำดับ

67

ข้อที่ 67/90
คำถาม :

การแข่งขันกีฬาในข้อใดเป็นการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

68

ข้อที่ 68/90
คำถาม :

ออกแรง F1 และ F2 พร้อมกันในทิศตรงข้ามกัน 4 ครั้ง กระทำต่อกล่อง A ที่วางนิ่งอยู่อยู่บนพื้นลื่น ดังภาพ และได้ผลการทดลองดังตาราง การออกแรงครั้งใดทำให้กล่อง A เคลื่อนที่ด้วยความเร่งในทิศทางเดียวกับแรง  F2

69

ข้อที่ 69/90
คำถาม :

แดงต้องการเดินทางจากบ้านแดงไปห้างสรรพสินค้า เริ่มเดินทางจากบ้าน โดยจะต้องผ่านบ้านดำก่อน แผนภาพและระยะทางตามรูปข้างล่าง แดงใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด 2 นาที แดงเดินทางด้วยอัตราเร็วกี่เมตรต่อวินาที

70

ข้อที่ 70/90
คำถาม :

โยนวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นตรงๆในแนวดิ่ง เมื่อวัตถุขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุด ข้อใดกล่าวถูกต้อง

71

ข้อที่ 71/90
คำถาม :

คานเบาอันหนึ่งผูกเชือกห้อยอยู่กับเพดาน แขวนน้ำหนัก X นิวตัน ห่างจุดผูกเชือกเป็นระยะ Y เมตร จะต้องแขวนน้ำหนักกี่นิวตันห่างจุดผูกเชือกอีกด้านหนึ่งเป็นระยะ Z เมตร คานจึงจะสมดุล

72

ข้อที่ 72/90
คำถาม :

ในการทดลองใช้ค้อนด้ามยาว 40 เซนติเมตร ถอนตะปูที่ตำแหน่งห่างจากจุดหมุน 5  เซนติเมตร และได้ผลดังตาราง ตารางแสดงแรงที่ใช้ถอนตะปูด้วยค้อนโดยมีระยะห่างจากตำแหน่งที่มือจับค้อนถึงปลายด้ามระยะต่างๆ จากตาราง ตัวแปรต้นของการทดลองนี้คืออะไร

73

ข้อที่ 73/90
คำถาม :

เด็กหญิงส้มใส่แว่นสายตาสั้น จะเห็นภาพของวัตถุมีขนาดเล็กกว่าวัตถุจริงในกรณีใด

74

ข้อที่ 74/90
คำถาม :

พิจารณาภาพการหักเหของแสงผ่านตัวกลาง แล้วตอบคำถาม แสงผ่านตัวกลาง A B C ที่ความหนาแน่นไม่เท่ากัน แล้วเกิดการหักเหดังภาพ ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับความหนาแน่นได้ถูกต้อง

75

ข้อที่ 75/90
คำถาม :

เด็กชายเอกออกแรงยกกล่องด้วยแรง 60 นิวตัน เดินขึ้นบันได 20 ขั้น แต่ละขั้นสูง 15 เซนติเมตร งานที่เด็กชายเอกทำจากการยกกล่องขึ้นบันไดมีค่ากี่จูล

76

ข้อที่ 76/90
คำถาม :

ตารางแสดงพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของก้อนหินก้อนหนึ่งที่กำลังตกจากหน้าผาในระดับความสูงต่างๆ จากข้อมูลในตาราง A B และ C มีค่ากี่จูล เรียงตามลำดับ

77

ข้อที่ 77/90
คำถาม :

น้ำ 50 กรัม อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ผสมกับ น้ำ 50 กรัม อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส จะได้อุณหภูมิ ผสมกี่องศาเซลเซียส กำหนด ความจุความร้อนจำเพราะของน้ำ = 1 แคลอรีต่อกรัม  องศาเซลเซียส

78

ข้อที่ 78/90
คำถาม :

พิจารณาลวดความต้านทานดังภาพ แล้วตอบคำถาม ข้อใดถูกต้อง

79

ข้อที่ 79/90
คำถาม :

จากตารางเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าของโลหะชนิด A B C D จากกราฟถ้าโลหะแต่ละชนิดมีความยาวและพื้นที่หน้าตัดเท่ากัน โลหะชนิดใดมีความต้านทานมากที่สุด

80

ข้อที่ 80/90
คำถาม :

โครงสร้างของโลกชั้นใดบางที่สุด

81

ข้อที่ 81/90
คำถาม :

ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเนื่องจากสาเหตุใดมากที่สุด

82

ข้อที่ 82/90
คำถาม :

องค์ประกอบใดอยู่ในระบบสุริยะ

83

ข้อที่ 83/90
คำถาม :

การที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเนื่องจากสาเหตุในข้อใด

84

ข้อที่ 84/90
คำถาม :

ข้อใดเป็นยานสำรวจอวกาศที่เดินทางออกไปสำรวจดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน

85

ข้อที่ 85/90
คำถาม :

ดวงดาวใดอยู่ไกลขอบฟ้าน้อยที่สุด

86

ข้อที่ 86/90
คำถาม :

วัตถุชิ้นหนึ่งชั่งในอากาศได้ 300 กรัม ชั่งในน้ำจืดได้ 200 กรัม ชั่งในน้ำเค็มได้ 170 กรัม แรงพยุงของน้ำจืด และแรงพยุงของน้ำเค็มมีค่าเท่าใดเรียงตามลำดับ 1. 30 2. 100 3. 110 4. 130 5. 370 6. 670

87

ข้อที่ 87/90
คำถาม :

เด็กหญิงคนหนึ่งเดินจากตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง B และตำแหน่ง C ดังภาพ ในเวลา 4 นาที จากภาพจงคำนวณหา  ก. อัตราเร็วเฉลี่ย ข. ความเร็วเฉลี่ย   1. 5.00 เมตรต่อวินาที 2. 4.00 เมตรต่อวินาที 3. 1.67 เมตรต่อวินาที 4. 1.50 เมตรต่อวินาที 5. 0.83 เมตรต่อวินาที 6. 0.50 เมตรต่อวินาที

88

ข้อที่ 88/90
คำถาม :

ทำการทดลองโดยนำยาลดกรดที่ประกอบด้วย MgO และ MgCO3 อัดเป็นเม็ดโดยผสมกับแป้ง เมื่อนำเม็ดยามาบดให้เป็นผงในภาชนะ X แล้วนำมาละลายด้วยสารละลายกรด Hcl ปริมาณมากเกินพอในภาชนะ Y พบว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้น เมื่อกรองแป้งออกแล้ว นำสารละลายที่ได้ไปต้มไล่กรดในภาชนะ Z จะเหลือของแข็งสีขาว จากการทดลองนี้ สารใดบ้างที่จัดเป็นสารบริสุทธิ์ 1. ยาลดกรด 2. ผงในภาชนะ X 3. ฟองแก๊สเกิดขึ้นในภาชนะ Y 4. สารละลายที่เหลืออยู่ในภาชนะ Y 5. ไอของสารที่ได้จากภาชนะ Z 6. ของแข็งสีขาวที่เหลือในภาชนะ Z

89

ข้อที่ 89/90
คำถาม :

ลวดความต้านทาน 3 เส้น มีความต้านทานเส้นละ 20, 60 และ 10 โอห์ม ตามลำดับ ถ้านำลวดมาต่อขนานและต่ออนุกรม จะได้ความต้านทานรวมกี่โอห์ม 1. 0.2 โอห์ม 2. 0.6 โอห์ม 3. 6.0 โอห์ม 4. 60.0 โอห์ม 5. 90.0 โอห์ม 6. 180.0 โอห์ม

90

ข้อที่ 90/90
คำถาม :

จากภาพ พิจารณาการหักเหของแสงผ่านอากาศและน้ำ แล้วตอบคำถาม ข้อความใดถูกต้อง 1. มุม x เท่ากับ มุมy 2. มุม x มีค่าน้อยกว่า 40o 3. มุม y เท่ากับ มุมz 4. มุม z มีค่าน้อยกว่า มุม x 5. มุม z มีค่าน้อยกว่า 50o 6. มุม x กับ มุมy รวมกันมีค่าเท่ากับ  90o

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน