ป.6

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี59

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: PB613482

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 30 ม.ค. 61 เวลา 17:04 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

จำนวน 453.18 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายได้ตามข้อใด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

แผนผังแสดงเส้นทางการวิ่งมินิมาราธอนของนักวิ่งมาราธอน กำหนดอัตราส่วน 1 เซนติเมตร เท่ากับ 1 กิโลเมตร ข้อใด ผิด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

จากรูปที่กำหนดให้ เหตุผลในข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้อง เกี่ยวกับเส้นขนาน

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

กล่องบรรจุน้ำผลไม้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สูง 25 เซนติเมตร กว้าง 9 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร เหลือน้ำผลไม้อยู่ 70% ของกล่อง แสดงว่าเหลือน้ำผลไม้อยู่กี่ลิตร

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

มาลีมีดินสอมากกว่านารี 12 แท่ง แต่เมื่อทั้งสองคนนำดินสอมารวมกันแล้วรวมได้ 32 แท่ง เขียนได้ตามสมการในข้อใด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

จากรูป สี่เหลี่ยม PQRS มีพื้นที่เท่าไร เมื่อให้ สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กแต่ละช่อง 1 รูป แทนพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

สวนสาธารณะแห่งหนึ่ง เป็นรูปวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 210 เมตร ถ้าต้องการวิ่งออกกำลังกายหนึ่งรอบจะวิ่งได้ระยะทางเท่าไร

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

มีลูกกวาดขนาดเดียวกันแต่ต่างรสชาติอยู่ในกล่องขนมทึบ ข้างในมี รสส้ม 15 เม็ด รสสละ 12 เม็ด และรสน้ำผึ้ง 16 เม็ด เมื่อหยิบออกมาหนึ่งเม็ด ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

แม่ทำแปลงปลูกผักในพื้นที่ กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร แต่เว้นทางเดินที่ขอบทั้ง 4 ข้าง ข้างละ 50 เซนติเมตร แม่จะเหลือที่สำหรับปลูกผักเท่าไร

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ร้านค้าสองร้านติดป้ายราคาโคมไฟแบบเดียวกัน ร้านที่ 1 ติดราคาไว้ 560 บาท แต่ลดราคา 20 เปอร์เซ็นต์ ร้านที่ 2 ติดราคาไว้ 600 บาท แต่ลดราคาเหลือ  ของที่ติดไว้ ร้านใดขายแพงกว่า และราคาต่างกันเท่าไร

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่ง ขายเสื้อตามอัตราต่อไปนี้ ขายราคาปลีกเมื่อ ลูกค้าซื้อถึง 6 ตัว ราคาตัวละ 300 บาท ขายราคาส่งเมื่อ ลูกค้าซื้อตั้งแต่ 6 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 200 บาท ถ้ามีลูกค้ามาซื้อของในร้าน คนแรกซื้อเสื้อ 7 ตัว คนที่สอง ซื้อกางเกง 4 ตัว ร้านค้าจะได้รับเงินเท่าไร

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดคือจำนวนทั้งหมดของจำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง 1 ถึง 20

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

วัดระยะทางจากบ้านไปถึงโรงเรียนได้ 995 เมตร จะประมาณเป็นหน่วยกิโลเมตร โดยใช้ทศนิยม 1 ตำแหน่งได้ตรงกับข้อใด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

จากตารางแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มาสายในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนแห้งหนึ่ง สามารถนำมาเขียนเป็นกราฟได้ดังข้อใด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ของห้องเรียนชั้นหนึ่ง มีผลตามตาราง ข้อใดเป็นการเรียงลำดับคะแนนจาก น้อยไปมาก

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

รูปทรงเรขาคณิตต่อไปนี้สามารถตัดแล้วมองออกมาเป็นรูปเรขาคณิตได้ ยกเว้น ข้อใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ตู้เย็นติดป้ายราคาไว้ 6,400 บาท แต่ลดราคาอีก 20 เปอร์เซ็นต์ ต้องจ่ายเงินซื้อตู้เย็นเท่าไร

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ต้องการวางเสาเข็มห้องประชุมแห่งหนึ่ง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 12 เมตร ให้ระยะระหว่างเสาเข็มเป็น 30 เซนติเมตร ทุกต้นเท่ากัน โดยเริ่มจากขอบของพื้นที่ตามรูป จะต้องใช้เสาเข็มกี่ต้น

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ต้องการปูพื้นห้องโถงกว้าง 6.6 เมตร ยาว 7.8 เมตร ด้วยกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแผ่นใหญ่ที่สุดโดยไม่เหลือเศษกระเบื้อง ต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่น

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ขุดสระกว้าง 18 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 2 เมตร ต้องใช้รถบรรทุกขนดินออกไปกี่รอบ เมื่อรถบรรทุกดินได้ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อรอบ

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

จำนวน 453.18 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายได้ตามข้อใด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

แผนผังแสดงเส้นทางการวิ่งมินิมาราธอนของนักวิ่งมาราธอน กำหนดอัตราส่วน 1 เซนติเมตร เท่ากับ 1 กิโลเมตร ข้อใด ผิด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

จากรูปที่กำหนดให้ เหตุผลในข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้อง เกี่ยวกับเส้นขนาน

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

กล่องบรรจุน้ำผลไม้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สูง 25 เซนติเมตร กว้าง 9 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร เหลือน้ำผลไม้อยู่ 70% ของกล่อง แสดงว่าเหลือน้ำผลไม้อยู่กี่ลิตร

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

มาลีมีดินสอมากกว่านารี 12 แท่ง แต่เมื่อทั้งสองคนนำดินสอมารวมกันแล้วรวมได้ 32 แท่ง เขียนได้ตามสมการในข้อใด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

จากรูป สี่เหลี่ยม PQRS มีพื้นที่เท่าไร เมื่อให้ สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กแต่ละช่อง 1 รูป แทนพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

สวนสาธารณะแห่งหนึ่ง เป็นรูปวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 210 เมตร ถ้าต้องการวิ่งออกกำลังกายหนึ่งรอบจะวิ่งได้ระยะทางเท่าไร

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

มีลูกกวาดขนาดเดียวกันแต่ต่างรสชาติอยู่ในกล่องขนมทึบ ข้างในมี รสส้ม 15 เม็ด รสสละ 12 เม็ด และรสน้ำผึ้ง 16 เม็ด เมื่อหยิบออกมาหนึ่งเม็ด ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

แม่ทำแปลงปลูกผักในพื้นที่ กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร แต่เว้นทางเดินที่ขอบทั้ง 4 ข้าง ข้างละ 50 เซนติเมตร แม่จะเหลือที่สำหรับปลูกผักเท่าไร

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ร้านค้าสองร้านติดป้ายราคาโคมไฟแบบเดียวกัน ร้านที่ 1 ติดราคาไว้ 560 บาท แต่ลดราคา 20 เปอร์เซ็นต์ ร้านที่ 2 ติดราคาไว้ 600 บาท แต่ลดราคาเหลือ  ของที่ติดไว้ ร้านใดขายแพงกว่า และราคาต่างกันเท่าไร

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่ง ขายเสื้อตามอัตราต่อไปนี้ ขายราคาปลีกเมื่อ ลูกค้าซื้อถึง 6 ตัว ราคาตัวละ 300 บาท ขายราคาส่งเมื่อ ลูกค้าซื้อตั้งแต่ 6 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 200 บาท ถ้ามีลูกค้ามาซื้อของในร้าน คนแรกซื้อเสื้อ 7 ตัว คนที่สอง ซื้อกางเกง 4 ตัว ร้านค้าจะได้รับเงินเท่าไร

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดคือจำนวนทั้งหมดของจำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง 1 ถึง 20

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

วัดระยะทางจากบ้านไปถึงโรงเรียนได้ 995 เมตร จะประมาณเป็นหน่วยกิโลเมตร โดยใช้ทศนิยม 1 ตำแหน่งได้ตรงกับข้อใด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

จากตารางแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มาสายในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนแห้งหนึ่ง สามารถนำมาเขียนเป็นกราฟได้ดังข้อใด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ของห้องเรียนชั้นหนึ่ง มีผลตามตาราง ข้อใดเป็นการเรียงลำดับคะแนนจาก น้อยไปมาก

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

รูปทรงเรขาคณิตต่อไปนี้สามารถตัดแล้วมองออกมาเป็นรูปเรขาคณิตได้ ยกเว้น ข้อใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ตู้เย็นติดป้ายราคาไว้ 6,400 บาท แต่ลดราคาอีก 20 เปอร์เซ็นต์ ต้องจ่ายเงินซื้อตู้เย็นเท่าไร

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ต้องการวางเสาเข็มห้องประชุมแห่งหนึ่ง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 12 เมตร ให้ระยะระหว่างเสาเข็มเป็น 30 เซนติเมตร ทุกต้นเท่ากัน โดยเริ่มจากขอบของพื้นที่ตามรูป จะต้องใช้เสาเข็มกี่ต้น

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ต้องการปูพื้นห้องโถงกว้าง 6.6 เมตร ยาว 7.8 เมตร ด้วยกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแผ่นใหญ่ที่สุดโดยไม่เหลือเศษกระเบื้อง ต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่น

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ขุดสระกว้าง 18 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 2 เมตร ต้องใช้รถบรรทุกขนดินออกไปกี่รอบ เมื่อรถบรรทุกดินได้ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อรอบ

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน