ม.3

ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3 k

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MA313477

จำนวนข้อ

: 100 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 20 ม.ค. 61 เวลา 17:54 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/100
คำถาม :

หลักสัปปุริสธรรม 7 มีความหมายว่าอย่างไร

2

ข้อที่ 2/100
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หลักคำสอนของศาสนาคริสต์

3

ข้อที่ 3/100
คำถาม :

ประเพณีวันวิสาขบูชาในพระพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างไร

4

ข้อที่ 4/100
คำถาม :

เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียในปัจจุบันจึงไม่มีความเจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควร

5

ข้อที่ 5/100
คำถาม :

การจัดโต๊ะหมู่สำหรับประกอบศาสนพิธีที่บ้านมีลักษณะสำคัญอย่างไร

6

ข้อที่ 6/100
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้า

7

ข้อที่ 7/100
คำถาม :

เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาที่เข้าไปเผยแพร่ในทวีปยุโรปจึงไม่ค่อยได้รับความสนใจ

8

ข้อที่ 8/100
คำถาม :

พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร

9

ข้อที่ 9/100
คำถาม :

ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พระพุทธศาสนาอย่างไร

10

ข้อที่ 10/100
คำถาม :

เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาที่เข้าไปเผยแพร่ในทวีปออสเตรเลียจึงไม่ค่อยได้รับความสนใจ

11

ข้อที่ 11/100
คำถาม :

ถ้าต้องใช้หลักของมรรค 8 ในการแก้ปัญหาความยากจนจะเลือกใช้มรรคข้อใด

12

ข้อที่ 12/100
คำถาม :

บุคคลใดที่จะต้องนำหลักคำสอนในหลักธรรมเรื่องอุบาสกธรรม 7 ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างเคร่งครัด

13

ข้อที่ 13/100
คำถาม :

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ตรงกับข้อใดมากที่สุด

14

ข้อที่ 14/100
คำถาม :

การปฏิบัติด้านใดที่ไม่ใช่การปฏิบัติด้านดีต่อผู้อื่นของศาสนาอิสลาม

15

ข้อที่ 15/100
คำถาม :

บุคคลใดต่อไปนี้ที่ถือว่ามีจิตที่เป็นสมาธิมากที่สุด

16

ข้อที่ 16/100
คำถาม :

บุคคลใดที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีจินตมยปัญญามากที่สุด

17

ข้อที่ 17/100
คำถาม :

วิธีการนั่งสมาธิตามวิธีอานาปานสติควรนั่งด้วยวิธีใด

18

ข้อที่ 18/100
คำถาม :

การประเคนปัจจัยต่างๆ แด่พระสงฆ์ควรอยู่ห่างจากพระสงฆ์เป็นระยะเท่าใดจึงจะเหมาะสม

19

ข้อที่ 19/100
คำถาม :

ในการไปทำบุญขณะที่พระสงฆ์กำลังอาราธนาธรรมอยู่ พุทธศาสนิกชนที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไร

20

ข้อที่ 20/100
คำถาม :

การเกิดปัญญาในตัวบุคคล มีผลต่อการดำรงชีวิตของคนอย่างไร

21

ข้อที่ 21/100
คำถาม :

การใช้กำลังทำร้ายหรือข่มขู่ว่าจะทำร้าย เป็นการกระทำผิดทางอาญาฐานใด

22

ข้อที่ 22/100
คำถาม :

กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทยกำหนดให้บุคคลใดไม่มีสิทธิในการเลือกตั้ง

23

ข้อที่ 23/100
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่จัดว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมาย

24

ข้อที่ 24/100
คำถาม :

การถอดถอนบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกจากตำแหน่งของฝ่ายนิติบัญญัติ สามารถทำได้โดยวิธีใด

25

ข้อที่ 25/100
คำถาม :

นายเขียวขู่ว่าจะเผาบ้านนายแดง ทำให้นายแดงต้องเอาเงินทองมามอบให้นายเขียว ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อใด

26

ข้อที่ 26/100
คำถาม :

การกระทำผิดทางอาญาในข้อใดมีโทษน้อยสุด

27

ข้อที่ 27/100
คำถาม :

หากนักเรียนมีความรู้สึกว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของตน นักเรียนควรทำอย่างไร

28

ข้อที่ 28/100
คำถาม :

สิ่งใดต่อไปนี้เป็นการแสดงออกถึงการใช้สิทธิของประชาชนชาวไทยโดยตรง

29

ข้อที่ 29/100
คำถาม :

วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยแบบดั้งเดิมเป็นอย่างไร

30

ข้อที่ 30/100
คำถาม :

ปัจจัยในข้อใดที่ไม่จัดเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การเกิดปัญหาความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจขึ้นในสังคม

31

ข้อที่ 31/100
คำถาม :

การปกครองระบอบประชาธิปไตย ยึดถือหลักการที่สำคัญที่สุดคือหลักการใด

32

ข้อที่ 32/100
คำถาม :

การส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมือง รัฐควรส่งเสริมในด้านใด

33

ข้อที่ 33/100
คำถาม :

ข้อเสียของระบอบเผด็จการคือข้อใด

34

ข้อที่ 34/100
คำถาม :

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ ในโลกปัจจุบันนิยมใช้รูปแบบใด

35

ข้อที่ 35/100
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของไทย

36

ข้อที่ 36/100
คำถาม :

วัฒนธรรมสากลในลักษณะใดที่คนไทยควรเลือกที่จะรับมาใช้ในการดำเนินชีวิตมากที่สุด

37

ข้อที่ 37/100
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมสากลได้อย่างถูกต้อง

38

ข้อที่ 38/100
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่จัดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

39

ข้อที่ 39/100
คำถาม :

แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนที่มีความยั่งยืนที่สุด คือข้อใด

40

ข้อที่ 40/100
คำถาม :

สิ่งใดที่จัดเป็นข้อเสียที่สำคัญของระบอบการปกครอบแบบประชาธิปไตย

41

ข้อที่ 41/100
คำถาม :

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยกับประเทศอื่น มีความคล้ายคลึงกันในด้านใด

42

ข้อที่ 42/100
คำถาม :

เหตุการณ์ในข้อใดที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยมากที่สุด

43

ข้อที่ 43/100
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

44

ข้อที่ 44/100
คำถาม :

ในระบบกลไกตลาดสินค้าที่จะสามารถใช้ทดแทนกันได้ ควรมีลักษณะอย่างไร

45

ข้อที่ 45/100
คำถาม :

สิ่งใดที่ไม่จัดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอุปสงค์ต่อสินค้าและบริการต่างๆ 

46

ข้อที่ 46/100
คำถาม :

ประโยชน์ของการตั้งสหกรณ์ขึ้นมาที่สำคัญที่สุดคือข้อใด

47

ข้อที่ 47/100
คำถาม :

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภาคใด

48

ข้อที่ 48/100
คำถาม :

จุดมุ่งหมายสำคัญของการที่รัฐบาลมีการแทรกแซงราคาสินค้าและบริการคือข้อใด

49

ข้อที่ 49/100
คำถาม :

การจัดสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อบริการประชาชน จัดเป็นการแทรกแซงราคาของรัฐบาลโดยวิธีใด

50

ข้อที่ 50/100
คำถาม :

การแทรกแซงราคาของรัฐบาลโดยการประกันราคาและการให้เงินอุดหนุนกับการผลิตสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทใด

51

ข้อที่ 51/100
คำถาม :

หลักสัปปุริสธรรม 7 มีความหมายว่าอย่างไร

52

ข้อที่ 52/100
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หลักคำสอนของศาสนาคริสต์

53

ข้อที่ 53/100
คำถาม :

ประเพณีวันวิสาขบูชาในพระพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างไร

54

ข้อที่ 54/100
คำถาม :

เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียในปัจจุบันจึงไม่มีความเจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควร

55

ข้อที่ 55/100
คำถาม :

การจัดโต๊ะหมู่สำหรับประกอบศาสนพิธีที่บ้านมีลักษณะสำคัญอย่างไร

56

ข้อที่ 56/100
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้า

57

ข้อที่ 57/100
คำถาม :

เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาที่เข้าไปเผยแพร่ในทวีปยุโรปจึงไม่ค่อยได้รับความสนใจ

58

ข้อที่ 58/100
คำถาม :

พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร

59

ข้อที่ 59/100
คำถาม :

ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พระพุทธศาสนาอย่างไร

60

ข้อที่ 60/100
คำถาม :

เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาที่เข้าไปเผยแพร่ในทวีปออสเตรเลียจึงไม่ค่อยได้รับความสนใจ

61

ข้อที่ 61/100
คำถาม :

ถ้าต้องใช้หลักของมรรค 8 ในการแก้ปัญหาความยากจนจะเลือกใช้มรรคข้อใด

62

ข้อที่ 62/100
คำถาม :

บุคคลใดที่จะต้องนำหลักคำสอนในหลักธรรมเรื่องอุบาสกธรรม 7 ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างเคร่งครัด

63

ข้อที่ 63/100
คำถาม :

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ตรงกับข้อใดมากที่สุด

64

ข้อที่ 64/100
คำถาม :

การปฏิบัติด้านใดที่ไม่ใช่การปฏิบัติด้านดีต่อผู้อื่นของศาสนาอิสลาม

65

ข้อที่ 65/100
คำถาม :

บุคคลใดต่อไปนี้ที่ถือว่ามีจิตที่เป็นสมาธิมากที่สุด

66

ข้อที่ 66/100
คำถาม :

บุคคลใดที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีจินตมยปัญญามากที่สุด

67

ข้อที่ 67/100
คำถาม :

วิธีการนั่งสมาธิตามวิธีอานาปานสติควรนั่งด้วยวิธีใด

68

ข้อที่ 68/100
คำถาม :

การประเคนปัจจัยต่างๆ แด่พระสงฆ์ควรอยู่ห่างจากพระสงฆ์เป็นระยะเท่าใดจึงจะเหมาะสม

69

ข้อที่ 69/100
คำถาม :

ในการไปทำบุญขณะที่พระสงฆ์กำลังอาราธนาธรรมอยู่ พุทธศาสนิกชนที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไร

70

ข้อที่ 70/100
คำถาม :

การเกิดปัญญาในตัวบุคคล มีผลต่อการดำรงชีวิตของคนอย่างไร

71

ข้อที่ 71/100
คำถาม :

การใช้กำลังทำร้ายหรือข่มขู่ว่าจะทำร้าย เป็นการกระทำผิดทางอาญาฐานใด

72

ข้อที่ 72/100
คำถาม :

กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทยกำหนดให้บุคคลใดไม่มีสิทธิในการเลือกตั้ง

73

ข้อที่ 73/100
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่จัดว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมาย

74

ข้อที่ 74/100
คำถาม :

การถอดถอนบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกจากตำแหน่งของฝ่ายนิติบัญญัติ สามารถทำได้โดยวิธีใด

75

ข้อที่ 75/100
คำถาม :

นายเขียวขู่ว่าจะเผาบ้านนายแดง ทำให้นายแดงต้องเอาเงินทองมามอบให้นายเขียว ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อใด

76

ข้อที่ 76/100
คำถาม :

การกระทำผิดทางอาญาในข้อใดมีโทษน้อยสุด

77

ข้อที่ 77/100
คำถาม :

หากนักเรียนมีความรู้สึกว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของตน นักเรียนควรทำอย่างไร

78

ข้อที่ 78/100
คำถาม :

สิ่งใดต่อไปนี้เป็นการแสดงออกถึงการใช้สิทธิของประชาชนชาวไทยโดยตรง

79

ข้อที่ 79/100
คำถาม :

วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยแบบดั้งเดิมเป็นอย่างไร

80

ข้อที่ 80/100
คำถาม :

ปัจจัยในข้อใดที่ไม่จัดเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การเกิดปัญหาความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจขึ้นในสังคม

81

ข้อที่ 81/100
คำถาม :

การปกครองระบอบประชาธิปไตย ยึดถือหลักการที่สำคัญที่สุดคือหลักการใด

82

ข้อที่ 82/100
คำถาม :

การส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมือง รัฐควรส่งเสริมในด้านใด

83

ข้อที่ 83/100
คำถาม :

ข้อเสียของระบอบเผด็จการคือข้อใด

84

ข้อที่ 84/100
คำถาม :

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ ในโลกปัจจุบันนิยมใช้รูปแบบใด

85

ข้อที่ 85/100
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของไทย

86

ข้อที่ 86/100
คำถาม :

วัฒนธรรมสากลในลักษณะใดที่คนไทยควรเลือกที่จะรับมาใช้ในการดำเนินชีวิตมากที่สุด

87

ข้อที่ 87/100
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมสากลได้อย่างถูกต้อง

88

ข้อที่ 88/100
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่จัดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

89

ข้อที่ 89/100
คำถาม :

แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนที่มีความยั่งยืนที่สุด คือข้อใด

90

ข้อที่ 90/100
คำถาม :

สิ่งใดที่จัดเป็นข้อเสียที่สำคัญของระบอบการปกครอบแบบประชาธิปไตย

91

ข้อที่ 91/100
คำถาม :

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยกับประเทศอื่น มีความคล้ายคลึงกันในด้านใด

92

ข้อที่ 92/100
คำถาม :

เหตุการณ์ในข้อใดที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยมากที่สุด

93

ข้อที่ 93/100
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

94

ข้อที่ 94/100
คำถาม :

ในระบบกลไกตลาดสินค้าที่จะสามารถใช้ทดแทนกันได้ ควรมีลักษณะอย่างไร

95

ข้อที่ 95/100
คำถาม :

สิ่งใดที่ไม่จัดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอุปสงค์ต่อสินค้าและบริการต่างๆ 

96

ข้อที่ 96/100
คำถาม :

ประโยชน์ของการตั้งสหกรณ์ขึ้นมาที่สำคัญที่สุดคือข้อใด

97

ข้อที่ 97/100
คำถาม :

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภาคใด

98

ข้อที่ 98/100
คำถาม :

จุดมุ่งหมายสำคัญของการที่รัฐบาลมีการแทรกแซงราคาสินค้าและบริการคือข้อใด

99

ข้อที่ 99/100
คำถาม :

การจัดสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อบริการประชาชน จัดเป็นการแทรกแซงราคาของรัฐบาลโดยวิธีใด

100

ข้อที่ 100/100
คำถาม :

การแทรกแซงราคาของรัฐบาลโดยการประกันราคาและการให้เงินอุดหนุนกับการผลิตสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน