ม.6

ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2553

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613462

จำนวนข้อ

: 60 ข้อ

วิชา

: GAT ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 14 ธ.ค. 60 เวลา 15:34 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/60
คำถาม :

Part One: Speaking (Items 1-15) Choose the best answer.


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

      A: You look unhappy. __________ ?


  B: I failed my math exam. I don‘t know what my parents will say.

 
 

2

ข้อที่ 2/60
คำถาม :

Part One: Speaking (Items 1-15) Choose the best answer.


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

A: My nephew was arrested for possessing marijuana.

B: _______________________

 
 

3

ข้อที่ 3/60
คำถาม :

Part One: Speaking (Items 1-15) Choose the best answer. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   A: Excuse me, I‘m going to the city hall. __________?   B: Three stops from here, in front of the zoo.

4

ข้อที่ 4/60
คำถาม :

Part One: Speaking (Items 1-15) Choose the best answer. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   A: Gosh, I didn‘t expect the traffic to be this bad.   B: Well, at this time of day _________ .  

5

ข้อที่ 5/60
คำถาม :

Part One: Speaking (Items 1-15) Choose the best answer. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   Nudee:     You look so pale. _____5______ ? Pong:     I have a very bad headache and a high fever. Nudee:     It sounds really serious. You should ____6____ . You may have the H1N1 flu. Pong:    ____7____. I‘ve been coughing a lot, too. Nudee:     Here. Put on this hygienic mask. I‘m going to take you to the hospital right now.  

6

ข้อที่ 6/60
คำถาม :

Part One: Speaking (Items 1-15) Choose the best answer. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   Nudee:     You look so pale. _____5______ ? Pong:     I have a very bad headache and a high fever. Nudee:     It sounds really serious. You should ____6____ . You may have the H1N1 flu. Pong:    ____7____. I‘ve been coughing a lot, too. Nudee:     Here. Put on this hygienic mask. I‘m going to take you to the hospital right now.

7

ข้อที่ 7/60
คำถาม :

Part One: Speaking (Items 1-15) Choose the best answer. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   Nudee:     You look so pale. _____5______ ? Pong:     I have a very bad headache and a high fever. Nudee:     It sounds really serious. You should ____6____ . You may have the H1N1 flu. Pong:    ____7____. I‘ve been coughing a lot, too. Nudee:     Here. Put on this hygienic mask. I‘m going to take you to the hospital right now.

8

ข้อที่ 8/60
คำถาม :

Part One: Speaking (Items 1-15) Choose the best answer. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   Bill:     Oh God ! I‘ve got to get out of here for a while. Mary:     ____8____ Bill:     No, no. I just feel like I need a break. I‘m so sleepy. Mary:     Why don‘t you have a cup of coffee? ____9____. Bill:     No, thanks. I‘ve had enough coffee today. But I can get you another cup. ____10____? Mary:     Strong, black, and no sugar, please. And just bring it when you come back. Bill:     No, ____11____. Then I‘ll take a long walk.

9

ข้อที่ 9/60
คำถาม :

Part One: Speaking (Items 1-15) Choose the best answer. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   Bill:     Oh God ! I‘ve got to get out of here for a while. Mary:     ____8____ Bill:     No, no. I just feel like I need a break. I‘m so sleepy. Mary:     Why don‘t you have a cup of coffee? ____9____. Bill:     No, thanks. I‘ve had enough coffee today. But I can get you another cup. ____10____? Mary:     Strong, black, and no sugar, please. And just bring it when you come back. Bill:     No, ____11____. Then I‘ll take a long walk.

10

ข้อที่ 10/60
คำถาม :

Part One: Speaking (Items 1-15) Choose the best answer. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   Bill:     Oh God ! I‘ve got to get out of here for a while. Mary:     ____8____ Bill:     No, no. I just feel like I need a break. I‘m so sleepy. Mary:     Why don‘t you have a cup of coffee? ____9____. Bill:     No, thanks. I‘ve had enough coffee today. But I can get you another cup. ____10____? Mary:     Strong, black, and no sugar, please. And just bring it when you come back. Bill:     No, ____11____. Then I‘ll take a long walk.

11

ข้อที่ 11/60
คำถาม :

Part One: Speaking (Items 1-15) Choose the best answer. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   Bill:     Oh God ! I‘ve got to get out of here for a while. Mary:     ____8____ Bill:     No, no. I just feel like I need a break. I‘m so sleepy. Mary:     Why don‘t you have a cup of coffee? ____9____. Bill:     No, thanks. I‘ve had enough coffee today. But I can get you another cup. ____10____? Mary:     Strong, black, and no sugar, please. And just bring it when you come back. Bill:     No, ____11____. Then I‘ll take a long walk.

12

ข้อที่ 12/60
คำถาม :

Part One: Speaking (Items 1-15) Choose the best answer. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   Tina:     So, what do you think about the book? Nick:     It‘s ____12____. Linda wouldn‘t like it as a gift. Let‘s find something better. Tina:     How about a season ticket to the basketball games instead? Nick:    ____13____. You know what an avid basketball fan she is. Tina:     ____14____ a season ticket, then. Nick:    ____15____ . How come we didn‘t think of it earlier? Tina:     Well, she‘s an enthusiastic reader, too. Nick:     Yeah, but it‘s hard to find something she hasn‘t already read.  

13

ข้อที่ 13/60
คำถาม :

Part One: Speaking (Items 1-15) Choose the best answer. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   Tina:     So, what do you think about the book? Nick:     It‘s ____12____. Linda wouldn‘t like it as a gift. Let‘s find something better. Tina:     How about a season ticket to the basketball games instead? Nick:    ____13____. You know what an avid basketball fan she is. Tina:     ____14____ a season ticket, then. Nick:    ____15____ . How come we didn‘t think of it earlier? Tina:     Well, she‘s an enthusiastic reader, too. Nick:     Yeah, but it‘s hard to find something she hasn‘t already read.

14

ข้อที่ 14/60
คำถาม :

Part One: Speaking (Items 1-15) Choose the best answer. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   Tina:     So, what do you think about the book? Nick:     It‘s ____12____. Linda wouldn‘t like it as a gift. Let‘s find something better. Tina:     How about a season ticket to the basketball games instead? Nick:    ____13____. You know what an avid basketball fan she is. Tina:     ____14____ a season ticket, then. Nick:    ____15____ . How come we didn‘t think of it earlier? Tina:     Well, she‘s an enthusiastic reader, too. Nick:     Yeah, but it‘s hard to find something she hasn‘t already read.

15

ข้อที่ 15/60
คำถาม :

Part One: Speaking (Items 1-15) Choose the best answer. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   Tina:     So, what do you think about the book? Nick:     It‘s ____12____. Linda wouldn‘t like it as a gift. Let‘s find something better. Tina:     How about a season ticket to the basketball games instead? Nick:    ____13____. You know what an avid basketball fan she is. Tina:     ____14____ a season ticket, then. Nick:    ____15____ . How come we didn‘t think of it earlier? Tina:     Well, she‘s an enthusiastic reader, too. Nick:     Yeah, but it‘s hard to find something she hasn‘t already read.

16

ข้อที่ 16/60
คำถาม :

Part Two: Vocabulary (Items 16-27)  Items 16-19: Odd One Out Three of the words in each group relate to one another in their meaning. Choose the word that does NOT belong.  

17

ข้อที่ 17/60
คำถาม :

Part Two: Vocabulary (Items 16-27)  Items 16-19: Odd One Out Three of the words in each group relate to one another in their meaning. Choose the word that does NOT belong.
 

18

ข้อที่ 18/60
คำถาม :

Part Two: Vocabulary (Items 16-27)  Items 16-19: Odd One Out Three of the words in each group relate to one another in their meaning. Choose the word that does NOT belong.
 

19

ข้อที่ 19/60
คำถาม :

Part Two: Vocabulary (Items 16-27)  Items 16-19: Odd One Out Three of the words in each group relate to one another in their meaning. Choose the word that does NOT belong.
 

20

ข้อที่ 20/60
คำถาม :

Items 20-23: Meaning Recognition Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence.   I‘m going to be late for Laura‘s party.
 
 

21

ข้อที่ 21/60
คำถาม :

Items 20-23: Meaning Recognition Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence.   Generosity is believed to be part of Thai people‘s character.
 
 

22

ข้อที่ 22/60
คำถาม :

Items 20-23: Meaning Recognition Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence.   In the past, Thai people sat on the ground while having meals.
 
 

23

ข้อที่ 23/60
คำถาม :

Items 20-23: Meaning Recognition Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence.     You should dismiss his silly comment. Don‘t let it bother you.
 
 

24

ข้อที่ 24/60
คำถาม :

Items 24-27: Meaning in Context Choose the best alternative to make the sentence(s) meaningful.     In the 1860s, James Clerk Maxwell _________ a set of equations describing how waves in the lines    of force would ________ across space.
 
 

25

ข้อที่ 25/60
คำถาม :

Items 24-27: Meaning in Context Choose the best alternative to make the sentence(s) meaningful.     The dense cloudy atmosphere of Venus _______ its surface from even the most powerful telescope. Only radar can ________ to map the planet‘s features.
 
 

26

ข้อที่ 26/60
คำถาม :

Items 24-27: Meaning in Context Choose the best alternative to make the sentence(s) meaningful.     Hobart, Tasmania‘s capital, was reputed for being hell for English _____ in the early 19th century. However, today it is recognized as a ______ place, with a beautiful harbor front and colonial architecture.
 
 

27

ข้อที่ 27/60
คำถาม :

Items 24-27: Meaning in Context Choose the best alternative to make the sentence(s) meaningful.   Biologists provide one explanation as to why a female animal would choose an _______ male. When some females choose attractive males, other females must follow suit or risk having sons that _______ females.
 
 

28

ข้อที่ 28/60
คำถาม :

Part Three: Reading (Items 28-45)   Choose the best answer.     What is TRUE according to this sign?
 
 

29

ข้อที่ 29/60
คำถาม :

Part Three: Reading (Items 28-45)   Choose the best answer.     Which of the following candidates is NOT suitable for this job?
 
 

30

ข้อที่ 30/60
คำถาม :

Items 24-27: Meaning in Context Choose the best alternative to make the sentence(s) meaningful.       Why would the boy hate to be his parents during the festive season?
 
 

31

ข้อที่ 31/60
คำถาม :

Part Three: Reading (Items 28-45)   Choose the best answer.     Passage 1 1     While some researchers search for the roots of obesity in our genes, others investigate infections. Scientists have known for two decades that, surprisingly, certain viruses can cause     birds or mammals to become fat. Now scientists think they have tracked down a bug that can cause obesity in people. 2     The alleged culprit is human adenovirus-36, or AD-36. A study published in 2002 showed that     AD-36 injected into monkeys causes dramatic weight gain. In some animals, the injected virus caused body fat to triple. It‘s unethical to inoculate people with viruses, of course. But in an     analysis of 1,000 people, the scientists found that those with AD-36 antibodies—a sign that they have been infected—are significantly more likely to be overweight. 3     How could a virus make you fat? When fat cells are exposed to AD-36, they begin to multiply.     “We are not saying all obesity is caused by a virus. Genes, metabolism, and habits all play a role,” the scientists acknowledge. “But at least one other possibility appears to be infection.” 4     As yet, no one knows how widespread AD-36 may be, or how big a role it might play in the current obesity epidemic. If the scientists‘ suspicions prove correct, the next step would be to develop a vaccine.   What is the best title of this passage?
 
 
 
 

32

ข้อที่ 32/60
คำถาม :

Part Three: Reading (Items 28-45)   Choose the best answer.   Passage 1 1     While some researchers search for the roots of obesity in our genes, others investigate infections. Scientists have known for two decades that, surprisingly, certain viruses can cause     birds or mammals to become fat. Now scientists think they have tracked down a bug that can cause obesity in people. 2     The alleged culprit is human adenovirus-36, or AD-36. A study published in 2002 showed that     AD-36 injected into monkeys causes dramatic weight gain. In some animals, the injected virus caused body fat to triple. It‘s unethical to inoculate people with viruses, of course. But in an     analysis of 1,000 people, the scientists found that those with AD-36 antibodies—a sign that they have been infected—are significantly more likely to be overweight. 3     How could a virus make you fat? When fat cells are exposed to AD-36, they begin to multiply.     “We are not saying all obesity is caused by a virus. Genes, metabolism, and habits all play a role,” the scientists acknowledge. “But at least one other possibility appears to be infection.” 4     As yet, no one knows how widespread AD-36 may be, or how big a role it might play in the current obesity epidemic. If the scientists‘ suspicions prove correct, the next step would be to develop a vaccine.     What is NOT mentioned as a cause of obesity?
 
 

33

ข้อที่ 33/60
คำถาม :

Part Three: Reading (Items 28-45)   Choose the best answer.   Passage 1     While some researchers search for the roots of obesity in our genes, others investigate infections. Scientists have known for two decades that, surprisingly, certain viruses can cause     birds or mammals to become fat. Now scientists think they have tracked down a bug that can cause obesity in people.     The alleged culprit is human adenovirus-36, or AD-36. A study published in 2002 showed that     AD-36 injected into monkeys causes dramatic weight gain. In some animals, the injected virus caused body fat to triple. It‘s unethical to inoculate people with viruses, of course. But in an     analysis of 1,000 people, the scientists found that those with AD-36 antibodies—a sign that they have been infected—are significantly more likely to be overweight.     How could a virus make you fat? When fat cells are exposed to AD-36, they begin to multiply.     “We are not saying all obesity is caused by a virus. Genes, metabolism, and habits all play a role,” the scientists acknowledge. “But at least one other possibility appears to be infection.”     As yet, no one knows how widespread AD-36 may be, or how big a role it might play in the current obesity epidemic. If the scientists‘ suspicions prove correct, the next step would be to develop a vaccine.   In the passage, what is “the alleged culprit” (paragraph 2)?
 

34

ข้อที่ 34/60
คำถาม :

Part Three: Reading (Items 28-45)   Choose the best answer.   Passage 1     While some researchers search for the roots of obesity in our genes, others investigate infections. Scientists have known for two decades that, surprisingly, certain viruses can cause     birds or mammals to become fat. Now scientists think they have tracked down a bug that can cause obesity in people.     The alleged culprit is human adenovirus-36, or AD-36. A study published in 2002 showed that     AD-36 injected into monkeys causes dramatic weight gain. In some animals, the injected virus caused body fat to triple. It‘s unethical to inoculate people with viruses, of course. But in an     analysis of 1,000 people, the scientists found that those with AD-36 antibodies—a sign that they have been infected—are significantly more likely to be overweight.     How could a virus make you fat? When fat cells are exposed to AD-36, they begin to multiply.     “We are not saying all obesity is caused by a virus. Genes, metabolism, and habits all play a role,” the scientists acknowledge. “But at least one other possibility appears to be infection.”     As yet, no one knows how widespread AD-36 may be, or how big a role it might play in the current obesity epidemic. If the scientists‘ suspicions prove correct, the next step would be to develop a vaccine.   What does “those” (paragraph 2) refer to?
 

35

ข้อที่ 35/60
คำถาม :

Part Three: Reading (Items 28-45)   Choose the best answer.  
Passage 1 1     While some researchers search for the roots of obesity in our genes, others investigate infections. Scientists have known for two decades that, surprisingly, certain viruses can cause     birds or mammals to become fat. Now scientists think they have tracked down a bug that can cause obesity in people. 2     The alleged culprit is human adenovirus-36, or AD-36. A study published in 2002 showed that     AD-36 injected into monkeys causes dramatic weight gain. In some animals, the injected virus caused body fat to triple. It‘s unethical to inoculate people with viruses, of course. But in an     analysis of 1,000 people, the scientists found that those with AD-36 antibodies—a sign that they have been infected—are significantly more likely to be overweight. 3     How could a virus make you fat? When fat cells are exposed to AD-36, they begin to multiply.     “We are not saying all obesity is caused by a virus. Genes, metabolism, and habits all play a role,” the scientists acknowledge. “But at least one other possibility appears to be infection.” 4     As yet, no one knows how widespread AD-36 may be, or how big a role it might play in the current obesity epidemic. If the scientists‘ suspicions prove correct, the next step would be to develop a vaccine.   Which of the following is TRUE?
 
 

36

ข้อที่ 36/60
คำถาม :

Choose the best answer.     Passage 2 1     At the University of Virginia in Charlottesville, psychology professor Bella DePaulo got 77 students and 70 townspeople to volunteer for an unusual project. All kept diaries for a week,     recording the numbers and details of the lies they told. 2     One student and six Charlottesville residents professed to have told no falsehoods. The other 140 participants told 1,535. 3     The lies were most often not what most of us would call earth-shattering. Someone would pretend to be more positive or supportive of a spouse or friend than he or she really was, or feign agreement with a relative‘s opinion. According to DePaulo, women in their interactions with other women lied mostly to spare others’ feelings. Men lied to other men generally for self-promoting reasons. 4     Most strikingly, these tellers-of-a-thousand-lies reported that their deceptions caused them ‘a     little preoccupation or regret.‘ Might that, too, be a lie? Perhaps. But there is evidence that this attitude towards casual use of prevarication is common. 5     Think how often we hear the expressions “I‘ll call you” or “The check is in the mail” or “I‘m sorry, but he stepped out.” And then there are professions lawyers, pundits, public relations     consultants—whose members seem to specialize in shaping or spinning the truth to suit clients‘ needs.   What is the best title for this passage?
 
 

37

ข้อที่ 37/60
คำถาม :

Choose the best answer.   Passage 2     At the University of Virginia in Charlottesville, psychology professor Bella DePaulo got 77 students and 70 townspeople to volunteer for an unusual project. All kept diaries for a week,     recording the numbers and details of the lies they told.     One student and six Charlottesville residents professed to have told no falsehoods. The other 140 participants told 1,535.     The lies were most often not what most of us would call earth-shattering. Someone would pretend to be more positive or supportive of a spouse or friend than he or she really was, or feign agreement with a relative‘s opinion. According to DePaulo, women in their interactions with other women lied mostly to spare others’ feelings. Men lied to other men generally for self-promoting reasons.     Most strikingly, these tellers-of-a-thousand-lies reported that their deceptions caused them ‘a     little preoccupation or regret.‘ Might that, too, be a lie? Perhaps. But there is evidence that this attitude towards casual use of prevarication is common.     Think how often we hear the expressions “I‘ll call you” or “The check is in the mail” or “I‘m sorry, but he stepped out.” And then there are professions lawyers, pundits, public relations     consultants—whose members seem to specialize in shaping or spinning the truth to suit clients‘ needs.   What does the phrase “to spare others‘ feelings” (paragraph 3) mean?
 

38

ข้อที่ 38/60
คำถาม :

 Choose the best answer.   Passage 2 1     At the University of Virginia in Charlottesville, psychology professor Bella DePaulo got 77 students and 70 townspeople to volunteer for an unusual project. All kept diaries for a week,     recording the numbers and details of the lies they told. 2     One student and six Charlottesville residents professed to have told no falsehoods. The other 140 participants told 1,535. 3     The lies were most often not what most of us would call earth-shattering. Someone would pretend to be more positive or supportive of a spouse or friend than he or she really was, or feign agreement with a relative‘s opinion. According to DePaulo, women in their interactions with other women lied mostly to spare others’ feelings. Men lied to other men generally for self-promoting reasons. 4     Most strikingly, these tellers-of-a-thousand-lies reported that their deceptions caused them ‘a     little preoccupation or regret.‘ Might that, too, be a lie? Perhaps. But there is evidence that this attitude towards casual use of prevarication is common. 5     Think how often we hear the expressions “I‘ll call you” or “The check is in the mail” or “I‘m sorry, but he stepped out.” And then there are professions lawyers, pundits, public relations     consultants—whose members seem to specialize in shaping or spinning the truth to suit clients‘ needs.   What does the phrase ‘these tellers-of-a-thousand-lies‘ (paragraph 4) refer to ?
 
 

39

ข้อที่ 39/60
คำถาม :

Choose the best answer.   Passage 2 1     At the University of Virginia in Charlottesville, psychology professor Bella DePaulo got 77 students and 70 townspeople to volunteer for an unusual project. All kept diaries for a week,     recording the numbers and details of the lies they told. 2     One student and six Charlottesville residents professed to have told no falsehoods. The other 140 participants told 1,535. 3     The lies were most often not what most of us would call earth-shattering. Someone would pretend to be more positive or supportive of a spouse or friend than he or she really was, or feign agreement with a relative‘s opinion. According to DePaulo, women in their interactions with other women lied mostly to spare others’ feelings. Men lied to other men generally for self-promoting reasons. 4     Most strikingly, these tellers-of-a-thousand-lies reported that their deceptions caused them ‘a     little preoccupation or regret.‘ Might that, too, be a lie? Perhaps. But there is evidence that this attitude towards casual use of prevarication is common. 5     Think how often we hear the expressions “I‘ll call you” or “The check is in the mail” or “I‘m sorry, but he stepped out.” And then there are professions lawyers, pundits, public relations     consultants—whose members seem to specialize in shaping or spinning the truth to suit clients‘ needs.   According to DePaulo‘s study, which of the following is NOT true?
 
 

40

ข้อที่ 40/60
คำถาม :

Choose the best answer.     Passage 2 1     At the University of Virginia in Charlottesville, psychology professor Bella DePaulo got 77 students and 70 townspeople to volunteer for an unusual project. All kept diaries for a week,     recording the numbers and details of the lies they told. 2     One student and six Charlottesville residents professed to have told no falsehoods. The other 140 participants told 1,535. 3     The lies were most often not what most of us would call earth-shattering. Someone would pretend to be more positive or supportive of a spouse or friend than he or she really was, or feign agreement with a relative‘s opinion. According to DePaulo, women in their interactions with other women lied mostly to spare others’ feelings. Men lied to other men generally for self-promoting reasons. 4     Most strikingly, these tellers-of-a-thousand-lies reported that their deceptions caused them ‘a     little preoccupation or regret.‘ Might that, too, be a lie? Perhaps. But there is evidence that this attitude towards casual use of prevarication is common. 5     Think how often we hear the expressions “I‘ll call you” or “The check is in the mail” or “I‘m sorry, but he stepped out.” And then there are professions lawyers, pundits, public relations     consultants—whose members seem to specialize in shaping or spinning the truth to suit clients‘ needs.   Which of the following does NOT mean “lie”?
 
 
 

41

ข้อที่ 41/60
คำถาม :

Choose the best answer.     Passage 3 1     Chemicals from air-conditioning units and refrigerators in daily use throughout Asia could cause     catastrophic climate change unless we change our ways soon, scientists say. Called hydro chlorofluorocarbons (HCFCs), the chemicals were widely adopted about 20 years ago after it was discovered that the chemicals being used until then – chlorofluorocarbons (CFCs) – had been depleting the ozone layer. 2     The scientists say what has been beneficial for the ozone layer could be disastrous for the world‘s climate, because HCFCs turn into “super greenhouse gases”, some of them nearly 5,000 times stronger than carbon dioxide. 3     As long as they stay inside our air-conditioners and refrigerators, HCFCs are harmless coolants, colorless and odorless. But when they leak into the air, they become what scientists call fluorinated greenhouse gases, or F-gases. 4     Unfortunately, leaks are normal. Most residential air-conditioners have natural leakage of 5% per year, according to the UN. Poor maintenance can increase that to 50%. And if the machine is dumped without recovering the coolant, the figure jumps to 100%. 5     A report published earlier this year shows that in a worst-case scenario F-gases could be responsible for as much as 45% of total global warming by 2050, and Asia will be the main contributor. 6     “F-gas emissions in developing countries are projected to be as much as 800% greater than in     developed countries in 2050,” reports a climate scientist working under Guus Velders of the Netherlands Environmental Assessment Agency. 7     Alarm bells have not stopped ringing since his report came out in June, and the race is now on     to deploy substitutes for F-gases which otherwise will wipe out much of the potential benefit of     whatever agreements emerge from climate talks in Copenhagen next month. 8     The UN agencies involved with climate change knew all along that F-gases had high global-warming potential, but they said the amounts involved were so small that they wouldn‘t have a significant impact. 9     The chemical companies also knew of the dangers, but they continued to lead their shareholders to believe that F-gases were good for the environment.   What is the purpose of this passage?
 
 

42

ข้อที่ 42/60
คำถาม :

 Choose the best answer.     Passage 3 1     Chemicals from air-conditioning units and refrigerators in daily use throughout Asia could cause     catastrophic climate change unless we change our ways soon, scientists say. Called hydro chlorofluorocarbons (HCFCs), the chemicals were widely adopted about 20 years ago after it was discovered that the chemicals being used until then – chlorofluorocarbons (CFCs) – had been depleting the ozone layer. 2     The scientists say what has been beneficial for the ozone layer could be disastrous for the world‘s climate, because HCFCs turn into “super greenhouse gases”, some of them nearly 5,000 times stronger than carbon dioxide. 3     As long as they stay inside our air-conditioners and refrigerators, HCFCs are harmless coolants, colorless and odorless. But when they leak into the air, they become what scientists call fluorinated greenhouse gases, or F-gases. 4     Unfortunately, leaks are normal. Most residential air-conditioners have natural leakage of 5% per year, according to the UN. Poor maintenance can increase that to 50%. And if the machine is dumped without recovering the coolant, the figure jumps to 100%. 5     A report published earlier this year shows that in a worst-case scenario F-gases could be responsible for as much as 45% of total global warming by 2050, and Asia will be the main contributor. 6     “F-gas emissions in developing countries are projected to be as much as 800% greater than in     developed countries in 2050,” reports a climate scientist working under Guus Velders of the Netherlands Environmental Assessment Agency. 7     Alarm bells have not stopped ringing since his report came out in June, and the race is now on     to deploy substitutes for F-gases which otherwise will wipe out much of the potential benefit of     whatever agreements emerge from climate talks in Copenhagen next month. 8     The UN agencies involved with climate change knew all along that F-gases had high global-warming potential, but they said the amounts involved were so small that they wouldn‘t have a significant impact. 9     The chemical companies also knew of the dangers, but they continued to lead their shareholders to believe that F-gases were good for the environment.   Which is closest in meaning to the word “depleting” (paragraph 1)?
 
 

43

ข้อที่ 43/60
คำถาม :

 Choose the best answer.   Passage 3 1     Chemicals from air-conditioning units and refrigerators in daily use throughout Asia could cause     catastrophic climate change unless we change our ways soon, scientists say. Called hydro chlorofluorocarbons (HCFCs), the chemicals were widely adopted about 20 years ago after it was discovered that the chemicals being used until then – chlorofluorocarbons (CFCs) – had been depleting the ozone layer. 2     The scientists say what has been beneficial for the ozone layer could be disastrous for the world‘s climate, because HCFCs turn into “super greenhouse gases”, some of them nearly 5,000 times stronger than carbon dioxide. 3     As long as they stay inside our air-conditioners and refrigerators, HCFCs are harmless coolants, colorless and odorless. But when they leak into the air, they become what scientists call fluorinated greenhouse gases, or F-gases. 4     Unfortunately, leaks are normal. Most residential air-conditioners have natural leakage of 5% per year, according to the UN. Poor maintenance can increase that to 50%. And if the machine is dumped without recovering the coolant, the figure jumps to 100%. 5     A report published earlier this year shows that in a worst-case scenario F-gases could be responsible for as much as 45% of total global warming by 2050, and Asia will be the main contributor. 6     “F-gas emissions in developing countries are projected to be as much as 800% greater than in     developed countries in 2050,” reports a climate scientist working under Guus Velders of the Netherlands Environmental Assessment Agency. 7     Alarm bells have not stopped ringing since his report came out in June, and the race is now on     to deploy substitutes for F-gases which otherwise will wipe out much of the potential benefit of     whatever agreements emerge from climate talks in Copenhagen next month. 8     The UN agencies involved with climate change knew all along that F-gases had high global-warming potential, but they said the amounts involved were so small that they wouldn‘t have a significant impact. 9     The chemical companies also knew of the dangers, but they continued to lead their shareholders to believe that F-gases were good for the environment.  
Which of the following is TRUE?
 

44

ข้อที่ 44/60
คำถาม :

 Choose the best answer.   Passage 3 1     Chemicals from air-conditioning units and refrigerators in daily use throughout Asia could cause     catastrophic climate change unless we change our ways soon, scientists say. Called hydro chlorofluorocarbons (HCFCs), the chemicals were widely adopted about 20 years ago after it was discovered that the chemicals being used until then – chlorofluorocarbons (CFCs) – had been depleting the ozone layer. 2     The scientists say what has been beneficial for the ozone layer could be disastrous for the world‘s climate, because HCFCs turn into “super greenhouse gases”, some of them nearly 5,000 times stronger than carbon dioxide. 3     As long as they stay inside our air-conditioners and refrigerators, HCFCs are harmless coolants, colorless and odorless. But when they leak into the air, they become what scientists call fluorinated greenhouse gases, or F-gases. 4     Unfortunately, leaks are normal. Most residential air-conditioners have natural leakage of 5% per year, according to the UN. Poor maintenance can increase that to 50%. And if the machine is dumped without recovering the coolant, the figure jumps to 100%. 5     A report published earlier this year shows that in a worst-case scenario F-gases could be responsible for as much as 45% of total global warming by 2050, and Asia will be the main contributor. 6     “F-gas emissions in developing countries are projected to be as much as 800% greater than in     developed countries in 2050,” reports a climate scientist working under Guus Velders of the Netherlands Environmental Assessment Agency. 7     Alarm bells have not stopped ringing since his report came out in June, and the race is now on     to deploy substitutes for F-gases which otherwise will wipe out much of the potential benefit of     whatever agreements emerge from climate talks in Copenhagen next month. 8     The UN agencies involved with climate change knew all along that F-gases had high global-warming potential, but they said the amounts involved were so small that they wouldn‘t have a significant impact. 9     The chemical companies also knew of the dangers, but they continued to lead their shareholders to believe that F-gases were good for the environment.   What releases the highest level of greenhouse gases in the environment?
 
 

45

ข้อที่ 45/60
คำถาม :

Choose the best answer.   Passage 3     Chemicals from air-conditioning units and refrigerators in daily use throughout Asia could cause     catastrophic climate change unless we change our ways soon, scientists say. Called hydro chlorofluorocarbons (HCFCs), the chemicals were widely adopted about 20 years ago after it was discovered that the chemicals being used until then – chlorofluorocarbons (CFCs) – had been depleting the ozone layer.     The scientists say what has been beneficial for the ozone layer could be disastrous for the world‘s climate, because HCFCs turn into “super greenhouse gases”, some of them nearly 5,000 times stronger than carbon dioxide.     As long as they stay inside our air-conditioners and refrigerators, HCFCs are harmless coolants, colorless and odorless. But when they leak into the air, they become what scientists call fluorinated greenhouse gases, or F-gases.     Unfortunately, leaks are normal. Most residential air-conditioners have natural leakage of 5% per year, according to the UN. Poor maintenance can increase that to 50%. And if the machine is dumped without recovering the coolant, the figure jumps to 100%.     A report published earlier this year shows that in a worst-case scenario F-gases could be responsible for as much as 45% of total global warming by 2050, and Asia will be the main contributor.     “F-gas emissions in developing countries are projected to be as much as 800% greater than in     developed countries in 2050,” reports a climate scientist working under Guus Velders of the Netherlands Environmental Assessment Agency.     Alarm bells have not stopped ringing since his report came out in June, and the race is now on     to deploy substitutes for F-gases which otherwise will wipe out much of the potential benefit of     whatever agreements emerge from climate talks in Copenhagen next month.     The UN agencies involved with climate change knew all along that F-gases had high global-warming potential, but they said the amounts involved were so small that they wouldn‘t have a significant impact.     The chemical companies also knew of the dangers, but they continued to lead their shareholders to believe that F-gases were good for the environment.   What does “that” (paragraph 4) refer to?

46

ข้อที่ 46/60
คำถาม :

Read the following statements and choose the underlined part that is grammatically wrong.   (1) Increased contraceptive use (2) caused a decline (3) on the number of abortions (4) performed worldwide from 1995 to 2003.
 
 

47

ข้อที่ 47/60
คำถาม :

Read the following statements and choose the underlined part that is grammatically wrong.   Today, the enemy is (1) within, a radicalism that, (2) like Frankenstein‘s monster, (3) have turned on its (4) former patron.
 

48

ข้อที่ 48/60
คำถาม :

Read the following statements and choose the underlined part that is grammatically wrong.   UNICEF reports that 28,000 (1) weakened children die (2) from diseases and (3) other circumstances that are  (4) easy preventable.
 
 

49

ข้อที่ 49/60
คำถาม :

Read the following statements and choose the underlined part that is grammatically wrong.     She wears a black baseball cap (1) reads SECURITY and a (2) bulletproof vest but travels (3) unarmed, partly (4) for liability reasons.
 
 

50

ข้อที่ 50/60
คำถาม :

Read the following statements and choose the underlined part that is grammatically wrong.   (1) Alike other mineral grains, (2) those in basalt are so small (3) that they cannot be seen with the (4) naked eye.
 
 

51

ข้อที่ 51/60
คำถาม :

Choose the best answer to complete the sentence.     ________ we often assume that old age brings about poor health, only 20% of the elderly claim poor health to be  a serious problem.
 
 

52

ข้อที่ 52/60
คำถาม :

Choose the best answer to complete the sentence.     Among some of the people of the Pacific, there is an attitude that a person still belongs to a specific piece of land ________ he or she leaves home for a long time.
 
 

53

ข้อที่ 53/60
คำถาม :

Choose the best answer to complete the sentence.     Record numbers of university students today obtain top grades in their courses, yet employers ________ .  

54

ข้อที่ 54/60
คำถาม :

Choose the best answer to complete the sentence.   The survey found that students in general were pleased with the college, ________.
 

55

ข้อที่ 55/60
คำถาม :

Choose the best answer to complete the sentence.   We know a great deal more now than we did when we were 12 years old. We knew more when we were 12 than we did when we were 10. Certainly, ________ .  
 

56

ข้อที่ 56/60
คำถาม :

Select FIVE of six sentences (S1-S6) and put them in an appropriate sequence to form a meaningful paragraph. Please note that ONE of these choices will NOT be used.  
Which sentence comes first?
 

57

ข้อที่ 57/60
คำถาม :

Select FIVE of six sentences (S1-S6) and put them in an appropriate sequence to form a meaningful paragraph. Please note that ONE of these choices will NOT be used.   Which sentence comes second?
 
 

58

ข้อที่ 58/60
คำถาม :

Select FIVE of six sentences (S1-S6) and put them in an appropriate sequence to form a meaningful paragraph. Please note that ONE of these choices will NOT be used.   Which sentence comes third?
 
 

59

ข้อที่ 59/60
คำถาม :

Select FIVE of six sentences (S1-S6) and put them in an appropriate sequence to form a meaningful paragraph. Please note that ONE of these choices will NOT be used.   Which sentence comes fourth?
 
 

60

ข้อที่ 60/60
คำถาม :

Select FIVE of six sentences (S1-S6) and put them in an appropriate sequence to form a meaningful paragraph. Please note that ONE of these choices will NOT be used.     Which sentence comes last?
 
 

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน