ม.6

ข้อสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2553

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613456

จำนวนข้อ

: 103 ข้อ

วิชา

: PAT 2

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 14 ธ.ค. 60 เวลา 15:28 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/103
คำถาม :

วิธีการศึกษาเซลล์และการใช้อุปกรณ์ในการศึกษา ข้อใดใช้ได้อย่างเหมาะสมที่สุด
 

2

ข้อที่ 2/103
คำถาม :

โครงสร้างใดในเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการสะสมอาหารและการสะสมพิษตามลำดับ

3

ข้อที่ 3/103
คำถาม :

โครงสร้างของสารเคมีใดที่สามารถสร้างพันธะเปปไทด์ได้

4

ข้อที่ 4/103
คำถาม :

จากรูปถ้ามีเยื่อหุ้มเซลล์ชนิดหนึ่งคั่นกลางสารละลายสองข้างที่กำหนดให้ และลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ที่เกิดขึ้น รูปใดแสดงการเกิดออสโมซิส (osmosis) ได้ถูกต้องที่สุด

5

ข้อที่ 5/103
คำถาม :

จากรูปแสดงการเคลื่อนที่ 4 แบบของสาร 4 ชนิดผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ที่เกิดขึ้นได้ตามทิศทางลูกศร โดยหมายเลข 1–4 เป็นสารประกอบชนิดต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ การเคลื่อนที่ แบบใดเป็นการแพร่แบบฟาซิลิเทต

6

ข้อที่ 6/103
คำถาม :

จากรูปข้อใดถูกต้อง

7

ข้อที่ 7/103
คำถาม :

จากกราฟ action potential ของเซลล์ประสาท ต้องกระตุ้นเซลล์ประสาทด้วยความแรงเท่าใดจึงจะเกิด action potential

8

ข้อที่ 8/103
คำถาม :

Transpiration กับ guttation แตกต่างกันในเรื่องใด A. รูปแบบของน้ำที่สูญเสียออกไป B. โครงสร้างหรือช่องทางที่สูญเสียน้ำ C. ช่วงเวลาหรือสภาพอากาศในขณะที่มีการสูญเสียน้ำ

9

ข้อที่ 9/103
คำถาม :

จากรูปแสดงออร์แกเนลล์ที่เกิดกระบวนการหายใจของเซลล์ในระหว่างการถ่ายทอดอิเล็กตรอน มีการปั๊มโปรตอนเข้าไปไว้ที่ตำแหน่งหมายเลขใด

10

ข้อที่ 10/103
คำถาม :

แหล่งพลังงานที่นำมาสร้าง ATP จาก ADP + Pi ในปฏิกิริยาแสง (light reaction) ของพืชเกิดจากข้อใด

11

ข้อที่ 11/103
คำถาม :

การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสระยะใดมีโอกาสผิดพลาดและทำให้เกิดวิวัฒนาการได้น้อยที่สุด

12

ข้อที่ 12/103
คำถาม :

พืชสายพันธุ์หนึ่งมีฟีโนไทป์ของสีเมล็ดเป็นสีเขียวเข้ม (A) และสีเขียวอ่อน (a) เมื่อนำไปผสมข้ามสายพันธุ์กับพืชอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีฟีโนไทป์เป็นเมล็ดเรียบ (B) และเมล็ดย่น (b) อยากทราบว่าลักษณะใดไม่น่าจะเกิดขึ้นในชั่วรุ่นลูก หากลักษณะฟีโนไทป์ของจีน B ถูกควบคุมด้วยลักษณะด้อยของจีน A

13

ข้อที่ 13/103
คำถาม :

การเปลี่ยนแปลงระดับจีนแบบใดที่อาจไม่มีผลต่อการเปลี่ยนลักษณะฟีโนไทป์

14

ข้อที่ 14/103
คำถาม :

จากการตรวจสอบหมู่เลือดของนายสมรพบว่าเลือดตกตะกอนทั้งใน anti-A และ anti-B ข้อใดคือหมู่เลือดที่เป็นไปได้ของพ่อและแม่ของนายสมร ก. A × B ข. AB × A ค. AB × B ง. AB × O

15

ข้อที่ 15/103
คำถาม :

โรค Galactosemia ควบคุมโดยจีนด้อยใน autosome ในประชากร 2,500 คน มีอุบัติการณ์โรคนี้ 1 คน คาดว่าประชากรกลุ่มนี้จะมีคนที่เป็นพาหะของโรคนี้อยู่ประมาณกี่คน

16

ข้อที่ 16/103
คำถาม :

จากรูปแสดงโครงสร้างภายในของพืช เนื้อเยื่อ D คืออะไร

17

ข้อที่ 17/103
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตที่แสดงดังรูปจัดอยู่ในไฟลัมใด และสร้างสปอร์แบบอาศัยเพศเป็นชนิดใด

18

ข้อที่ 18/103
คำถาม :

ชื่อวิทยาศาสตร์ข้อใดเขียนถูกต้อง

19

ข้อที่ 19/103
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ “สมมาตรร่างกายเป็นแบบผ่าซีก มีกระดูกสันหลัง มีหัวใจ 2 ห้อง โครงสร้างร่างกายส่วนใหญ่เป็นกระดูกแข็ง ระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์ ใช้เหงือกช่วยในการแลกเปลี่ยนแก๊ส” ตรงกับข้อใด

20

ข้อที่ 20/103
คำถาม :

การเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดหนึ่งต้องใช้น้ำตาล 2 ชนิด ได้แก่ น้ำตาลกลูโคสและแกแลกโทสและกรดอะมิโน 2 ชนิด ได้แก่ ทริปโตเฟนและไกลซีน เมื่อนำแบคทีเรียดังกล่าวมากลายด้วยแสง UV ทำให้ได้แบคทีเรียสายพันธุ์กลาย A ที่ไม่สามารถสร้างกลูโคสและไกลซีนได้และแบคทีเรียสายพันธุ์กลาย B ที่ไม่สามารถสร้างแกแลกโทสและทริปโตเฟนได้ อยากทราบว่า อาหารวุ้นใดที่ทำให้สายพันธุ์กลาย A และสายพันธุ์ตั้งต้นเจริญเติบโตได้ แต่สายพันธุ์กลาย B เจริญเติบโตไม่ได้ (เครื่องหมาย + หมายถึง เติมสารอาหารชนิดนั้นในอาหารวุ้นเครื่องหมาย – หมายถึง ไม่เติมสารอาหารชนิดนั้นในอาหารวุ้น)

21

ข้อที่ 21/103
คำถาม :

ตารางต่อไปนี้แสดงสารที่จำเป็นต่อการเจริญกับสารที่สร้างและปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อมของจุลินทรีย์ 3 ชนิดที่อาศัยอยู่ใน habitat เดียวกัน ข้อใดคือความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างจุลินทรีย์ชนิด A กับ B และ ชนิด A กับ C ตามลำดับ

22

ข้อที่ 22/103
คำถาม :

การสำรวจป่าแห่งหนึ่งพบองค์ประกอบทางกายภาพและทางชีวภาพดังแสดงในตาราง ระบบนิเวศที่มีลักษณะดังกล่าว พบได้ในภาคใดของประเทศไทย ก.ภาคเหนือ ข.ภาคกลาง ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ง.ภาคตะวันออก จ.ภาคใต้

23

ข้อที่ 23/103
คำถาม :

บริเวณหนึ่งมีพื้นที่ 800 ตารางเมตร มีประชากรนกปากห่าง 600 ตัว อาศัยรวมกันอยู่บนต้นไม้ 10 ต้น แต่ละต้นกินพื้นที่ 4 ตารางเมตร ค่าความหนาแน่นของประชากรเชิงนิเวศ เป็นกี่ตัว/ตารางเมตร

24

ข้อที่ 24/103
คำถาม :

ข้อใดเป็นป่าไม้ผลัดใบทั้งหมด

25

ข้อที่ 25/103
คำถาม :

แหล่งน้ำใดที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปและผ่านการฆ่าเชื้อเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการประมงและการกีฬาได้

26

ข้อที่ 26/103
คำถาม :

จากข้อมูลต่อไปนี้ ก. จำนวนออร์บิทัลของธาตุ 19K มีอิเล็กตรอนบรรจุเท่ากับ 10 ออร์บิทัล ข. การจัดเรียงอิเล็กตรอนชั้นนอกของไอออน Fe3+ คือ 3d3 4s2 ค. ธาตุ A มีเลขอะตอม 38 และธาตุ B มีเลขอะตอม 17 เมื่อทำปฏิกิริยากันจะได้สารประกอบไอออนิกที่มีสูตรเป็น AB2 ง. เลขออกซิเดชันของไนโตรเจนในสารประกอบ NCl3 และ N2O3 มีค่าไม่เท่ากัน ข้อใดถูก

27

ข้อที่ 27/103
คำถาม :

สมการการเกิดสารประกอบ CaBr2 Ca(s) + Br2(I) → CaBr2(s) ขั้นตอนใดที่ไม่อยู่ในภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงาน

28

ข้อที่ 28/103
คำถาม :

สารประกอบโคเวเลนต์ข้อใดมีรูปร่างเหมือนกันทั้งหมด

29

ข้อที่ 29/103
คำถาม :

CH3Cl เผาไหม้ในอากาศอย่างสมบูรณ์ จะไม่เกิดผลิตภัณฑ์ในข้อใด

30

ข้อที่ 30/103
คำถาม :

การเกิดพันธะหรือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคภายในผลึกต่อไปนี้ ก. ผลึกแอมโมเนียเกิดพันธะไฮโดรเจน ข. ผลึกกำมะถันเกิดแรงดึงดูดระหว่างขั้ว ค. แกรไฟต์เกิดพันธะโลหะ ง. เพชรเกิดพันธะโคเวเลนต์ จ. ผลึก ZnS เกิดพันธะไอออนิก ฉ. ซิลิกา ( SiO2) เกิดพันธะไอออนิก ข้อใดถูก

31

ข้อที่ 31/103
คำถาม :

ข้อใดมีสภาพขั้วเหมือนกันทั้งหมด

32

ข้อที่ 32/103
คำถาม :

33

ข้อที่ 33/103
คำถาม :

ปฏิกิริยาในข้อใดมีค่า Kc เท่ากับ Kp

34

ข้อที่ 34/103
คำถาม :

HgS มีค่า Ksp เท่ากับ 2 × 10–49 ถ้าตัวอย่างน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมีความเข้มข้นของ Hg2+ เท่ากับ 2 × 10–20 โมลาร์ และความเข้มข้นของ S2– เท่ากับ 1 × 10–29 โมลาร์ ตัวอย่างน้ำเสียนี้มีสภาวะเป็นอย่างไร

35

ข้อที่ 35/103
คำถาม :

ตารางแสดงค่าคงที่การแตกตัวของกรด ข้อใดเรียงลำดับความแรงของคู่เบสของสารในตารางได้ถูกต้อง

36

ข้อที่ 36/103
คำถาม :

ไทเทรตสารละลายกรดแอซิติก (CH3COOH) เข้มข้น 0.2 โมลาร์ ปริมาตร 15.00 มิลลิลิตร ด้วยสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.1 โมลาร์ ปริมาตร 20.00 มิลลิลิตร สารละลายผสมที่ได้คือข้อใด (กำหนด Kของ CH3COOH ที่ 25C = 1.8 x 10–5, log 0.5 = -0.301, log 1.5 = 0.176, log 1.8 = 0.255)

37

ข้อที่ 37/103
คำถาม :

เกลือในข้อใดละลายน้ำแล้วได้สารละลายที่เป็นเบสทั้งหมด

38

ข้อที่ 38/103
คำถาม :

สารเคมีที่มีสูตรโครงสร้างดังแสดง คือข้อใด

39

ข้อที่ 39/103
คำถาม :

สาร A มีสูตรโมเลกุลเป็น C8H14 ทำปฏิกิริยากับน้ำโดยมีกรด H2SO4 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เกิดสารผลิตภัณฑ์ B มีสูตรโมเลกุลเป็น C8H16O เพียงชนิดเดียว เมื่อนำสาร B ไป ทำปฏิกิริยาออกซิเดชันต่อจะได้สาร C มีสูตรโมเลกุลเป็น C8H14O สูตรโครงสร้างที่เป็นไปได้ของสาร A คือ

40

ข้อที่ 40/103
คำถาม :

พอลิเมอร์แบบกิ่งสามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างเอทิลีนและสารใด

41

ข้อที่ 41/103
คำถาม :

พอลิเมอร์แลคไทด์เป็นพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ มีโครงสร้างดังรูป สามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของสารใด

42

ข้อที่ 42/103
คำถาม :

แอสไพริน ( C9H8O4) เตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างกรดซาลิซิลิก (C7H6O3) กับ แอซิติกแอนไฮไดรด์ ( C4H6O3) ดังสมการ 2 C7H6O3 + C4H6O3  →   2 C9H8O4 + H2O ต้องใช้กรดซาลิซิลิกกี่กรัมเพื่อให้ทำปฏิกิริยาพอดีกับแอซิติกแอนไฮไดรด์ 1.02 กรัม และได้แอสไพรินกี่กรัม ตามลำดับ

43

ข้อที่ 43/103
คำถาม :

ถ้าต้องการชุบโลหะสังกะสีด้วยทองแดงต้องต่อเซลล์ไฟฟ้าโดยใช้โลหะใดเป็นแอโนด โลหะใดเป็นแคโทดและสารละลายใดเป็นอิเล็กโทรไลต์ตามลำดับ

44

ข้อที่ 44/103
คำถาม :

วิธีการที่เหมาะสมในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัส คือข้อใด

45

ข้อที่ 45/103
คำถาม :

ปฏิกิริยาใดต่อไปนี้ไม่เกิด CO2

46

ข้อที่ 46/103
คำถาม :

แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์จำนวน 6.02 × 1020 โมเลกุล มีมวลและปริมาตรที่ STPเท่าใด

47

ข้อที่ 47/103
คำถาม :

ต้องการเตรียมสารละลายไทเทเนียมปริมาตร 100 มิลลิลิตร ให้มีความเข้มข้น 10 มิลลิกรัม/ลิตร ต้องใช้ TiSO4 กี่กรัม

48

ข้อที่ 48/103
คำถาม :

ต้องการเตรียมสารละลายกรด H2SO4 0.9 โมลาร์ ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ต้องใช้กรด H2SO4 ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 98 โดยมวล กี่มิลลิลิตร (กำหนดความหนาแน่นของกรด H2SO4 เป็น 1.80 กรัม/มิลลิลิตร)

49

ข้อที่ 49/103
คำถาม :

พันธะใดไม่พบในโครงสร้างโปรตีน

50

ข้อที่ 50/103
คำถาม :

จากโครงสร้างกรดไขมันชนิดหนึ่ง CH3(CH2)4 (CH=CHCH2)3 (CH2)3 COOH ข้อใดถูก

51

ข้อที่ 51/103
คำถาม :

เมื่อปล่อยให้แก๊สอุดมคติในมาโนมิเตอร์ขยายตัวที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส จนมีปริมาตรสุดท้ายเป็น 1 ลิตร และทำให้ความสูงของปรอทในมาโนมิเตอร์ต่างกัน 60 มิลลิเมตร ดังรูป จำนวนโมลของแก๊สเป็นเท่าใด

52

ข้อที่ 52/103
คำถาม :

ทำการทดลองวัดอัตราเร็วของการสลายตัวของสารตั้งต้นในปฏิกิริยา  R(s)  →   P(s)  จำนวน 2 การทดลอง (การทดลอง A และ B) โดยเริ่มต้นจากความเข้มข้นของสาร R เท่ากันภายใต้ความดันเดียวกัน ได้ผลการทดลองดังที่แสดงในกราฟ ข้อใดผิด

53

ข้อที่ 53/103
คำถาม :

การศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 2 A(aq)  → B(aq) พบว่าการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร A เป็นฟังก์ชันของเวลา (t) ในหน่วยวินาทีดังสมการ [A] = 4 - อัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ วินาทีที่ 4 มีค่าเท่าใด

54

ข้อที่ 54/103
คำถาม :

เมื่อยูเรเนียม -238 สลายตัวให้อนุภาคแอลฟา 1 อนุภาคและให้อนุภาคบีตา 2 อนุภาค ข้อใดคือไอโซโทปของสารที่เกิดขึ้น

55

ข้อที่ 55/103
คำถาม :

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกำหนดสภาวะของแก๊สในข้อใดไม่เป็นเส้นตรงเมื่อกำหนดให้ตัวแปรอื่นคงที่

56

ข้อที่ 56/103
คำถาม :

กราฟแสดงตำแหน่งของนักเรียน 4 คน เป็นดังรูป ในช่วงเวลา 5 วินาทีนักเรียนคน ใดบ้างที่มีการกระจัดเท่ากัน

57

ข้อที่ 57/103
คำถาม :

วัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร่งตามกราฟโดยเริ่มต้นเคลื่อนที่จากความเร็วต้น 20 เมตร/วินาที ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนได้ในช่วงเวลา 4 วินาที เป็นกี่เมตร

58

ข้อที่ 58/103
คำถาม :

วัตถุ 2 ก้อน มีมวลไม่เท่ากัน โดยที่มวลก้อนที่ 1 มีขนาดเป็นสองเท่าของมวลก้อนที่ 2 ถ้าปล่อยวัตถุทั้งสองให้ตกอย่างเสรีจากตึกสูง 50 เมตร ข้อใดกล่าวถูกต้อง

59

ข้อที่ 59/103
คำถาม :

โยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความสูงลูกบอลในแนวดิ่งจากพื้นกับเวลาเป็นดังรูป ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาวดวงนี้มีค่ากี่เมตร/วินาที2

60

ข้อที่ 60/103
คำถาม :

ระเบิดลูกหนึ่งเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (projectile motion) เมื่อเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุดระเบิดออกเป็นมวล 3 ก้อนที่เท่ากัน ถ้าทันทีที่ระเบิดมีมวลสองก้อนเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วย อัตราเร็วเท่ากัน ข้อใดต่อไปนี้สรุปได้ถูกต้องเกี่ยวกับมวลก้อนที่สาม  (ทันทีที่ระเบิด)

61

ข้อที่ 61/103
คำถาม :

ชาย 2 คน มวล 50 กิโลกรัมและ 100 กิโลกรัม ยืนอยู่บนลานน้ำแข็งราบและลื่นจับปลายเชือกเบายาว 9 เมตร คนละด้าน เมื่อชายมวล 100 กิโลกรัม  ดึงเชือกเข้าหาตัวเองเขาจะเลื่อนไปชนกัน ณ ตำแหน่งที่ห่างจากตำแหน่งเดิมของเขาเป็นระยะกี่เมตร

62

ข้อที่ 62/103
คำถาม :

ของเหลว A มีความหนาแน่นเป็น 1.2 เท่าของ B เมื่อนำวัตถุหนึ่งหย่อนลงในของเหลว B ปรากฏว่ามีปริมาตรส่วนที่จมลงเป็น 0.6 เท่าของปริมาตรทั้งหมด  ถ้านำวัตถุนี้หย่อนลงในของเหลว A ปริมาตรส่วนที่จมลงในของเหลว A เป็นสัดส่วนเท่าใดของปริมาตรทั้งหมด

63

ข้อที่ 63/103
คำถาม :

น้ำไหลผ่านท่อทรงกระบอก 2 อัน รัศมี r และ R ด้วยอัตราการไหลเท่ากัน ถ้าอัตราเร็วของน้ำที่ไหลในท่อรัศมี r เท่ากับ v อัตราเร็วของน้ำที่ไหลในท่อรัศมี R เป็นเท่าใด

64

ข้อที่ 64/103
คำถาม :

บอลลูนบรรจุแก๊สไฮโดรเจนจำนวน n โมล ที่ความดัน P และปริมาตร V พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สเป็นเท่าใด

65

ข้อที่ 65/103
คำถาม :

นำเชือกสองเส้นที่มีขนาดต่างกันมาต่อกัน โดยเส้นเล็กมีน้ำหนักเบากว่าเส้นใหญ่ ทำให้เกิดคลื่นดลในเชือกเส้นเล็ก ดังรูป เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปถึงรอยต่อของเชือกทำให้เกิดการสะท้อนและการส่งผ่านของคลื่นลักษณะของคลื่นสะท้อนและคลื่นส่งผ่านในเส้นเชือกควรเป็นอย่างไร

66

ข้อที่ 66/103
คำถาม :

วางแหล่งกำเนิดเสียงไว้ใกล้กับท่อปลายปิด 1 ด้าน ยาว 1 เมตร ดังรูป เมื่อปรับความถี่ของแหล่งกำเนิดเสียงเพื่อให้ได้ยินเสียงดังที่สุด ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศเท่ากับ 340
เมตร/วินาที เสียงจะดังที่สุดที่ความถี่กี่เฮิรตซ์

67

ข้อที่ 67/103
คำถาม :

การทดลองวัดความยาวคลื่นแสงด้วยสลิตคู่ที่มีระยะระหว่างสลิต 2 × 10-4 เมตร เกิดแถบสว่างบนฉากที่วางอยู่ห่างจากสลิต 80 เซนติเมตร โดยตำแหน่งของแถบสว่างลำดับที่ 2 อยู่ห่างจากกึ่งกลางฉาก 4.0 มิลลิเมตร ความยาวคลื่นแสงที่ทดลองมีค่ากี่นาโนเมตร

68

ข้อที่ 68/103
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. งานของแรงที่ใช้เคลื่อนประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าไม่ขึ้นกับเส้นทางการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า ถ้าแรงที่ใช้เคลื่อนประจุเป็นแรงอนุรักษ์ ข. สนามไฟฟ้าบนผิวของตัวนำมีทิศตั้งฉากกับผิวเสมอ ค. สนามไฟฟ้าภายในตัวนำทรงกลมมีค่าเป็นศูนย์

69

ข้อที่ 69/103
คำถาม :

ยิงอนุภาคประจุบวก 6.4 × 10–19 คูลอมบ์ มวล 1.0 × 10–20 กิโลกรัม ด้วยความเร็ว2.0 × 106เมตร/วินาที เข้าสู่สนามแม่เหล็กสม่ำเสมอขนาด 1.0 เทสลาดังรูป ขณะที่อนุภาค กำลังเคลื่อนที่ตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่เริ่มต้น ขนาดโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปเท่ากับกี่ กิโลกรัม • เมตร/วินาที

70

ข้อที่ 70/103
คำถาม :

จากรูป แอมมิเตอร์จะอ่านค่าได้กี่แอมแปร์

71

ข้อที่ 71/103
คำถาม :

จากรูปถ้าตัวเก็บประจุมีความจุ 5 ไมโครฟารัด ตัวต้านทานมีขนาด 2 กิโลโอห์ม และแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดเป็น V = 20sin100t เมื่อนำโวลต์มิเตอร์วัดคร่อมตัวเก็บประจุ จะอ่านค่าได้กี่โวลต์  

72

ข้อที่ 72/103
คำถาม :

สารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารกับเวลาดังรูป ถ้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งต้องการใช้สารนี้จำนวน 10 กรัม จะต้องให้ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์สังเคราะห์สารนี้ปริมาณกี่กรัมจึงจะพอดีใช้ ถ้าการขนส่งจากห้องปฏิบัติการไปยังโรง พยาบาลแห่งนี้ต้องใช้เวลา 1 วัน

73

ข้อที่ 73/103
คำถาม :

ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปที่เสนอโดยอัลเฟรด เวเนเจอร์ ในปี พ.ศ. 2455 กล่าวว่าเมื่อประมาณ 200 ล้านปีที่แล้ว ทวีปต่าง ๆ บนโลกเคยอยู่รวมกันเป็นทวีปใหญ่ที่เรียกว่าพันเจีย สิ่งมีชีวิตชนิดใดต่อไปนี้เกิดขึ้นบนทวีปพันเจียและอยู่ร่วมยุคเมื่อทวีปพันเจียแยกออกจากกันเป็นทวีปต่าง ๆ ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

74

ข้อที่ 74/103
คำถาม :

เมื่อตรวจสอบหินชนิดหนึ่งพบว่าแร่ในหินเรียงตัวตามแนวแม่เหล็กและผลึกของแร่มีขนาดเล็กหินที่พบนี้จัดเป็นหินชนิดใด

75

ข้อที่ 75/103
คำถาม :

การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแบบใดต่อไปนี้พบในประเทศไทย

76

ข้อที่ 76/103
คำถาม :

ดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์จะมีวิวัฒนาการตามข้อใด

77

ข้อที่ 77/103
คำถาม :

ดาวเทียมดวงหนึ่งโคจรรอบดาวเคราะห์ที่ความสูง h จากพื้นผิว ถ้าดาวเคราะห์มีรัศมี R และมีมวล M คาบการหมุนของดาวเทียมรอบดาวเคราะห์นี้เท่ากับเท่าใด เมื่อ G คือค่าคงที่โน้มถ่วงสากล

78

ข้อที่ 78/103
คำถาม :

กราฟในข้อใดแสดงปริมาณของฮีเลียมตามระยะทาง (ในหน่วยจำนวนเท่าของรัศมีดวงอาทิตย์ )

79

ข้อที่ 79/103
คำถาม :

จากการนำแผ่นสไลด์ที่มีอักษร “ P ” ไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ใช้กำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุและกำลังขยายของเลนส์ใกล้ตา 40X และ 10X ตามลำดับจะเห็นภาพผ่านกล้องจุลทรรศน์เป็นลักษณะใด

80

ข้อที่ 80/103
คำถาม :

การศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่มีเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยาย 10 เท่า เห็นภาพเซลล์ 12 เซลล์เรียงต่อกันเป็นสาย เมื่อเพิ่มกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุเป็น 40 เท่า จะเห็นเซลล์เรียงกันกี่เซลล์

81

ข้อที่ 81/103
คำถาม :

นักวิจัยของบริษัทแห่งหนึ่งพัฒนาวิธีการสกัดสีจากเปลือกไม้เพื่อใช้เป็นหมึกพิมพ์ชนิดย่อยสลายได้ โดยนำเปลือกไม้จากพืช A และ B ต้มในตัวทำละลาย ได้ผลการทดลองดังตาราง การทดลองนี้มีตัวแปรต้นกี่ตัวแปร

82

ข้อที่ 82/103
คำถาม :

จากตารางข้อ 81 หากใช้เวลาในการต้มให้น้อยที่สุด การสกัดพืชชนิดใดโดยใช้ตัวทำละลายใดจึงจะได้ปริมาณสีมากที่สุด

83

ข้อที่ 83/103
คำถาม :

ตัวเลขที่ต้องเติมลงในตารางการทดลองแทนที่อักษร ก ข ค และ ง ตามลำดับ ข้อใดถูกต้อง

84

ข้อที่ 84/103
คำถาม :

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้ควรมีชื่อเรื่องว่าอย่างไร

85

ข้อที่ 85/103
คำถาม :

ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของโครงงานวิทยาศาสตร์นี้

86

ข้อที่ 86/103
คำถาม :

จากผลการทดลอง ข้อความใดถูกต้องที่สุด

87

ข้อที่ 87/103
คำถาม :

ปรากฏการณ์ใดเป็นผลที่เกิดขึ้นกับไซยาโนแบคทีเรีย A

88

ข้อที่ 88/103
คำถาม :

กราฟในข้อใดสอดคล้องกับข้อมูลการทดลองนี้

89

ข้อที่ 89/103
คำถาม :

ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการวัดความหนาของเหรียญสลึงจึงจะเหมาะสมที่สุด

90

ข้อที่ 90/103
คำถาม :

ในการแข่งขันยูโด วิธีใดต่อไปนี้มีโอกาสที่จะทำให้คู่ต่อสู้ล้มได้ง่ายที่สุด

91

ข้อที่ 91/103
คำถาม :

ในเหตุการณ์สึนามิบุคคลใดต่อไปนี้มีโอกาสรอดชีวิตมากที่สุด

92

ข้อที่ 92/103
คำถาม :

จุกยางที่ติดอยู่บนสายเอ็นไม้เทนนิสมีไว้เพื่อเหตุผลใด

93

ข้อที่ 93/103
คำถาม :

โมเลกุลในข้อใดมีคู่อิแนนทิโอไอโซเมอร์

94

ข้อที่ 94/103
คำถาม :

โมเลกุลในข้อใดเป็นคู่อิแนนทิโอไอโซเมอร์กับโมเลกุลนี้

95

ข้อที่ 95/103
คำถาม :

รูปปั้นนี้เป็นผลงานของ Auguste Rodin ศิลปินชาวฝรั่งเศส ถ้าเปรียบมือเป็นโมเลกุลแล้ว มือคู่นี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

96

ข้อที่ 96/103
คำถาม :

อะตอมที่ทแยงมุมกัน (อะตอม A และ B) มีระยะห่างระหว่างผิวของอะตอมทั้งสองเป็นกี่เท่าของรัศมีอะตอม

97

ข้อที่ 97/103
คำถาม :

พิจารณาตำแหน่งของอะตอมในหน่วยย่อยของผลึกต่อไปนี้ อะตอมในรูปจะวางตัวอยู่ในหน่วยย่อยของผลึกนี้เพียง 1/2 ของอะตอมเท่านั้น ดังนั้นหน่วยย่อยของผลึกจากรูปผลึกที่กำหนดให้หน้า 58 จะมีอะตอมบรรจุอยู่ทั้งหมดกี่อะตอม

98

ข้อที่ 98/103
คำถาม :

ขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง 2 เมตร/วินาที2 นักเรียนคนหนึ่งชั่งน้ำหนักตัวเองได้ 700 นิวตัน นักเรียนคนนี้มีมวลกี่กิโลกรัม

99

ข้อที่ 99/103
คำถาม :

สปริงเบายาว 30 เซนติเมตร มีค่าคงที่ของสปริงเท่ากับ 200 นิวตัน/เมตร ถ้านำปลายด้านหนึ่งยึดติดกับเพดานส่วนปลายอีกด้านหนึ่งผูกกับวัตถุมวล 1.0 กิโลกรัม แล้วปล่อยให้วัตถุ เคลื่อนที่ขึ้น-ลงในแนวดิ่ง สปริงจะยืดออกจากเดิมได้มากที่สุดกี่เซนติเมตร (ไม่ต้องคิดผลของแรงต้านของอากาศ)

100

ข้อที่ 100/103
คำถาม :

กระบอกสูบบรรจุแก๊ส 2 โมล เมื่อลดอุณหภูมิลง 20 องศาเซลเซียส แก๊สจะคายความร้อน 150 จูล กระบอกสูบให้งานกี่จูล

101

ข้อที่ 101/103
คำถาม :

ชายคนหนึ่งมองวัตถุในน้ำตามแนวดิ่งเห็นภาพของวัตถุสูงจากตำแหน่งของวัตถุ 10 เซนติเมตร ตำแหน่งภาพที่เขามองเห็นอยู่ห่างจากผิวน้ำกี่เซนติเมตร กำหนดให้ดัชนีหักเหของ น้ำเท่ากับ 4/3 และดัชนีหักเหของอากาศเท่ากับ 1

102

ข้อที่ 102/103
คำถาม :

ยิงอิเล็กตรอนมวล me ประจุ -e ในแนวระดับเข้ากึ่งกลางระหว่างแผ่นประจุไฟฟ้า คู่ขนานความต่างศักย์ 4 โวลต์ แต่ละแผ่นยาว 60 เซนติเมตรและวางห่างกัน 30เซนติเมตร ดังรูป อิเล็กตรอนต้องมีพลังงานจลน์กี่อิเล็กตรอนโวลต์ (eV) จึงจะชนที่ปลายขอบแผ่นประจุไฟฟ้าด้านบนพอดี (ไม่คิดผลของแรงโน้มถ่วงของโลก)

103

ข้อที่ 103/103
คำถาม :

ต้องฉายโฟตอนที่มีความถี่กี่เพตะเฮิรตซ์ (1015Hz) ลงบนโลหะแบเรียม ซึ่งมีฟังก์ชันงานเท่ากับ 2.5 อิเล็กตรอนโวลต์ จึงจะทำให้อิเล็กตรอนที่เกิดจากปรากฏการณ์นี้ไปกระตุ้นอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนที่อยู่ในสถานะพื้นให้เกิดเส้นสเปกตรัมทั้งหมด 3 เส้น กำหนดให้ค่าคงตัวของพลังก์เท่ากับ 4 × 10–15 อิเล็กตรอนโวลต์ -วินาที

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน