ประถมปลาย

ข้อสอบ : เตรียมสอบเข้า ม. 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB013444

จำนวนข้อ

: 50 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 9 พ.ย. 60 เวลา 14:37 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/50
คำถาม :

กิจกรรมข้อใดไม่เหมาะสมกับลักษณะของสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

2

ข้อที่ 2/50
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวชายทะเลของภาคตะวันตก นักเรียนต้องเดินทางไปยังจังหวัดใด

3

ข้อที่ 3/50
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการจะปลูกผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด นักเรียนควรเลือกปลูกในภาคใด

4

ข้อที่ 4/50
คำถาม :

ดีเปรสชัน อาจทำให้เกิดภัยธรรมชาติข้อใด

5

ข้อที่ 5/50
คำถาม :

ประเทศในข้อใดเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนทั้งหมด

6

ข้อที่ 6/50
คำถาม :

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมจากประเทศใด

7

ข้อที่ 7/50
คำถาม :

ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน คือข้อใด

8

ข้อที่ 8/50
คำถาม :

ข้อใดเป็นโครงการพระราชดำริที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม

9

ข้อที่ 9/50
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย

10

ข้อที่ 10/50
คำถาม :

“สรีดภงส์” จัดเป็นภูมิปัญญาในสมัยใด

11

ข้อที่ 11/50
คำถาม :

ข้อใดมิใช่ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากราษฎรในสมัยอยุธยา

12

ข้อที่ 12/50
คำถาม :

การเลิกทาส เกิดในสมัยรัชกาลใด

13

ข้อที่ 13/50
คำถาม :

การเปลี่ยนชื่อประเทศสยามมาเป็น “ประเทศไทย” เกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีท่านใด

14

ข้อที่ 14/50
คำถาม :

คุณหญิงจันและนางมุก เป็นวีรสตรีที่ช่วยป้องกันประเทศชาติในเหตุการณ์ใด

15

ข้อที่ 15/50
คำถาม :

ประเทศไทยใช้ระบอบการปกครองใดในการปกครองประเทศ

16

ข้อที่ 16/50
คำถาม :

ข้อใดเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติ

17

ข้อที่ 17/50
คำถาม :

ข้อใดเป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่จัดการดูแลการเลือกตั้ง

18

ข้อที่ 18/50
คำถาม :

ชูวิทย์จะใช้สิทธิในการเลือกตั้งเมื่อเขามีอายุเท่าใด

19

ข้อที่ 19/50
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมไทยที่ได้รับถ่ายทอดมาจากอินเดีย

20

ข้อที่ 20/50
คำถาม :

ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องใด

21

ข้อที่ 21/50
คำถาม :

ข้อใดเป็นธรรมะของพระมหากษัตริย์

22

ข้อที่ 22/50
คำถาม :

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร

23

ข้อที่ 23/50
คำถาม :

การสวดมนต์ไหว้พระมีประโยชน์แก่ผู้สวดอย่างไร

24

ข้อที่ 24/50
คำถาม :

ใครเป็นพุทธอนุชา

25

ข้อที่ 25/50
คำถาม :

เบญจศีลในข้อใดที่แปลว่า “งดเว้นจากการกล่าวเท็จ พูดจาส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ พูดหยาบคาย”

26

ข้อที่ 26/50
คำถาม :

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย... (1) ...กับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ...(2)...กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ   ข้อความข้างต้นเป็นคำถวายสังฆทานประเภทสามัญ คำที่ต้องเติมในช่องว่างที่ (1) และ (2) คือข้อใด
 

27

ข้อที่ 27/50
คำถาม :

คุณยายพาหลานสาวไปตักบาตร บริเวณหน้าบ้าน พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินมารับบาตร คุณยายจึงนิมนต์พระสงฆ์ให้มารับบาตรในวันพรุ่งนี้ด้วย พระสงฆ์จะกล่าวตอบอย่างไร

28

ข้อที่ 28/50
คำถาม :

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร

29

ข้อที่ 29/50
คำถาม :

พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่เมืองใด

30

ข้อที่ 30/50
คำถาม :

สิ่งของจำเป็นสำหรับการอุปสมบทเรียกว่าอะไร

31

ข้อที่ 31/50
คำถาม :

การที่จะเรียนหนังสือให้ประสบผลสำเร็จด้วยดี ควรมีหลักธรรมหมวดใดเป็นพื้นฐาน

32

ข้อที่ 32/50
คำถาม :

ข้อใดมิใช่โอวาทปาติโมกข์

33

ข้อที่ 33/50
คำถาม :

การถวายผ้าอาบน้ำฝน นิยมจัดขึ้นในเทศกาลใด

34

ข้อที่ 34/50
คำถาม :

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีความแตกต่างจากศาสนาอื่นในข้อใด

35

ข้อที่ 35/50
คำถาม :

ตามความเชื่อของชาวอินเดียโบราณ วรรณะใดเกิดจาก ขา ของพระพรหม

36

ข้อที่ 36/50
คำถาม :

ชาวมุสลิมในประเทศไทย เมื่อทำละหมาดต้องหันหน้าไปทางทิศใด

37

ข้อที่ 37/50
คำถาม :

“ความรัก” ในศาสนาคริสต์ ตรงกับความหมายในข้อใด

38

ข้อที่ 38/50
คำถาม :

“มุสลิม” มีความหมายตรงกับข้อใด

39

ข้อที่ 39/50
คำถาม :

ประเทศใดที่มีประมุขของประเทศเหมือนกับประเทศไทย

40

ข้อที่ 40/50
คำถาม :

ดินแดนใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับอิทธิพลของจีนมากที่สุด

41

ข้อที่ 41/50
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องตามมารยาทไทย

42

ข้อที่ 42/50
คำถาม :

จังหวัดใดมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ

43

ข้อที่ 43/50
คำถาม :

ข้อใดไม่สัมพันธ์กันระหว่างหน่วยเศรษฐกิจและหน้าที่

44

ข้อที่ 44/50
คำถาม :

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินไปตามแนวหลักธรรมใดมากที่สุด

45

ข้อที่ 45/50
คำถาม :

ใครคือบิดาของประวัติศาสตร์ไทย

46

ข้อที่ 46/50
คำถาม :

เส้นเมริเดียนแรก (Prime Meridian) ที่เป็นจุดกำเนิดของลองจิจูด กำหนดขึ้นจากแนวระนาบทางตั้งผ่านบริเวณตำแหน่งบนพื้นโลกที่ผ่านหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ที่เมืองใด

47

ข้อที่ 47/50
คำถาม :

เมื่อพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศ การก่อสร้างถนนในภูมิภาคใดจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

48

ข้อที่ 48/50
คำถาม :

ประเทศใดไม่ได้อยู่ในวงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire)

49

ข้อที่ 49/50
คำถาม :

ก๊าซเรือนกระจกชนิดใดที่มีคุณสมบัติในการดูดซึมความร้อนได้มากที่สุด

50

ข้อที่ 50/50
คำถาม :

สถาบันทางสังคมใดมีอายุเก่าแก่ที่สุด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน