ประถมปลาย

ข้อสอบ : เตรียมสอบเข้า ม. 1 วิชาภาษาอังกฤษ

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: LAPB013442

จำนวนข้อ

: 60 ข้อ

วิชา

: ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 8 พ.ย. 60 เวลา 22:49 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/60
คำถาม :

                                                                                                    SCRABBLE           Scrabble is the world’s most popular word game. For its origins, we have to go back to 1930s in the USA, when Alfred Butts, an architect, found himself out of……(1)……. . He decided that there was a ………(2)…… for a board game based on words and ………(3)……… to design one. Eventually he made a ..……(4)………. from it, in spite of the fact that his original ………..(5)………. was only three cents a game.

2

ข้อที่ 2/60
คำถาม :

SCRABBLE        Scrabble is the world’s most popular word game. For its origins, we have to go back to 1930s in the USA, when Alfred Butts, an architect, found himself out of……(1)……. . He decided that there was a ………(2)…… for a board game based on words and ………(3)……… to design one. Eventually he made a ..……(4)………. from it, in spite of the fact that his original ………..(5)………. was only three cents a game.
 

3

ข้อที่ 3/60
คำถาม :

SCRABBLE       Scrabble is the world’s most popular word game. For its origins, we have to go back to 1930s in the USA, when Alfred Butts, an architect, found himself out of……(1)……. . He decided that there was a ………(2)…… for a board game based on words and ………(3)……… to design one. Eventually he made a ..……(4)………. from it, in spite of the fact that his original ………..(5)………. was only three cents a game.
 

4

ข้อที่ 4/60
คำถาม :

SCRABBLE       Scrabble is the world’s most popular word game. For its origins, we have to go back to 1930s in the USA, when Alfred Butts, an architect, found himself out of……(1)……. . He decided that there was a ………(2)…… for a board game based on words and ………(3)……… to design one. Eventually he made a ..……(4)………. from it, in spite of the fact that his original ………..(5)………. was only three cents a game.
 

5

ข้อที่ 5/60
คำถาม :

SCRABBLE       Scrabble is the world’s most popular word game. For its origins, we have to go back to 1930s in the USA, when Alfred Butts, an architect, found himself out of……(1)……. . He decided that there was a ………(2)…… for a board game based on words and ………(3)……… to design one. Eventually he made a ..……(4)………. from it, in spite of the fact that his original ………..(5)………. was only three cents a game.
 

6

ข้อที่ 6/60
คำถาม :

Question 6 – 7: Read the conversation.   Daisy:        Long time no see! How are you?   Elsa:         I’m great. What are you doing here?   Daisy:        I’m a teacher at the school over there. What about you?   Elsa:         What a surprise! I have a clinic opposite the school.
What is Elsa?

7

ข้อที่ 7/60
คำถาม :

Question 6 – 7: Read the conversation.   Daisy:     Long time no see! How are you?   Elsa:        I’m great. What are you doing here?   Daisy:     I’m a teacher at the school over there. What about you?   Elsa:    What a surprise! I have a clinic opposite the school.
 
Who are Daisy and Elsa?

8

ข้อที่ 8/60
คำถาม :

Question 8 – 11: Read the passage below and choose the best answer.       One day Fred went swimming in a canal. He dove to the bottom of the canal and came back up with a big wooden box. He opened it and found a jacket, two pairs of trousers, five shirts and three pairs of shoes. He put his hand into the right pocket of the jacket and took out a plastic bag full of coins. In the pocket of one pair of trousers he found a pocket knife. In a pocket of a shirt he found a pair of glasses. He was very happy and took all the things home.
 
Where did Fred get the box?

9

ข้อที่ 9/60
คำถาม :

Question 8 – 11: Read the passage below and choose the best answer.       One day Fred went swimming in a canal. He dove to the bottom of the canal and came back up with a big wooden box. He opened it and found a jacket, two pairs of trousers, five shirts and three pairs of shoes. He put his hand into the right pocket of the jacket and took out a plastic bag full of coins. In the pocket of one pair of trousers he found a pocket knife. In a pocket of a shirt he found a pair of glasses. He was very happy and took all the things home.
 
How many pairs of trousers did he find?

10

ข้อที่ 10/60
คำถาม :

Question 8 – 11: Read the passage below and choose the best answer.       One day Fred went swimming in a canal. He dove to the bottom of the canal and came back up with a big wooden box. He opened it and found a jacket, two pairs of trousers, five shirts and three pairs of shoes. He put his hand into the right pocket of the jacket and took out a plastic bag full of coins. In the pocket of one pair of trousers he found a pocket knife. In a pocket of a shirt he found a pair of glasses. He was very happy and took all the things home.
What did he do with those things?

11

ข้อที่ 11/60
คำถาม :

Question 8 – 11: Read the passage below and choose the best answer.       One day Fred went swimming in a canal. He dove to the bottom of the canal and came back up with a big wooden box. He opened it and found a jacket, two pairs of trousers, five shirts and three pairs of shoes. He put his hand into the right pocket of the jacket and took out a plastic bag full of coins. In the pocket of one pair of trousers he found a pocket knife. In a pocket of a shirt he found a pair of glasses. He was very happy and took all the things home.
What was in the pocket of one pair of trousers?

12

ข้อที่ 12/60
คำถาม :

Choose the best answer.       The sun was yellow above the trees. Beside the house a tree was green with new leaves. My mother was in the garden, looking at the pretty red and blue colors.   “How nice it is when the snow is gone for good,” she said.
The time of this story is probably ………………….
 
 

13

ข้อที่ 13/60
คำถาม :

Yesterday was November 10. Today is Friday. Yesterday was …………. and today is November ……………..
 

14

ข้อที่ 14/60
คำถาม :

At the church       Helen:     Can you help me?       Monica:    Sure._____(14)______       Helen:    I want to go to the high school from here. ______(15)_______  
 

15

ข้อที่ 15/60
คำถาม :

At the church       Helen:     Can you help me?       Monica:    Sure._____(14)______       Helen:    I want to go to the high school from here. ______(15)_______

16

ข้อที่ 16/60
คำถาม :

16-17 Choose the correct answer.

17

ข้อที่ 17/60
คำถาม :

 16-17 Choose the correct answer.

18

ข้อที่ 18/60
คำถาม :

Kites can be _________ different shapes, sizes and colors.
 
 

19

ข้อที่ 19/60
คำถาม :

A: __________ do you play tennis?   B: Once or twice a week.
 
 

20

ข้อที่ 20/60
คำถาม :

A: __________ car is that outside?   B: It’s Tom’s.
 

21

ข้อที่ 21/60
คำถาม :

Which pair of words has the SAME vowel sound?
 

22

ข้อที่ 22/60
คำถาม :

Which pair of words has the DIFFERENT vowel sound?
 

23

ข้อที่ 23/60
คำถาม :

Which sentence is true about the picture?   Related image

24

ข้อที่ 24/60
คำถาม :

Sue is going for a walk in a park.      What should Sue do when she sees the sign?  
Image result for please keep off the grass

25

ข้อที่ 25/60
คำถาม :

What does the sign given mean?   Image result for sign

26

ข้อที่ 26/60
คำถาม :

Look at the picture   Image result for toothaches   What should you say to her?
 
 

27

ข้อที่ 27/60
คำถาม :

27-28    Read the instructions.           - First, get two slices of bread.           - Next, spread a little butter on the bread.           - Then, put some ham, lettuce, and cheese on the bread.           - Finally, put another slice of bread onto the top.
 
    Teacher    : What are all of the instructions about?       A student    : _______________.
 
 

28

ข้อที่ 28/60
คำถาม :

27-28    Read the instructions.           - First, get two slices of bread.           - Next, spread a little butter on the bread.           - Then, put some ham, lettuce, and cheese on the bread.           - Finally, put another slice of bread onto the top.
Teacher    : Where can we find these instructions?   A student    : _______________.
 
 
 
 

29

ข้อที่ 29/60
คำถาม :

Many people decorate their homes and gardens with lights and man-made pine trees, and hang stockings in front of the fireplace. What festival is it?
 

30

ข้อที่ 30/60
คำถาม :

What are you going to do on Halloween day?

31

ข้อที่ 31/60
คำถาม :

Read the instructions.       Initially, put some water and detergent in the washing bowl.     Then, brush and wash the clothes.     After that, wash the clothes in clean water.     Lastly, hang up the clothes on the cloth line.    These steps are for _______________ clothes.
 

32

ข้อที่ 32/60
คำถาม :

32-33     Look at the things and their price.  
Jonas bought two T-shirts, a belt, and a pair of flip-flops. How much did he pay?
 

33

ข้อที่ 33/60
คำถาม :

32-33     Look at the things and their price.    
You have one hundred dollars. What CAN’T you buy?
 
 

34

ข้อที่ 34/60
คำถาม :

34-35     Look at the table.  
Which sentence is CORRECT?
 

35

ข้อที่ 35/60
คำถาม :

34-35     Look at the table.  
 
How many visitors visit Songkhla Zoo in April?

36

ข้อที่ 36/60
คำถาม :

In an aquarium, there are 60 fish, 40 crabs, 30 shrimps, and 50 squids.
Which graph is correct?
 

37

ข้อที่ 37/60
คำถาม :

You’re going to the beach. What should you buy for your trip?
 

38

ข้อที่ 38/60
คำถาม :

You want someone to take a photo for you. What would you say to him?
 

39

ข้อที่ 39/60
คำถาม :

If you ride a bike, wear your helmet.   If you go skating, wear your pads.   If you go sailing, wear your life jacket.       Teacher    : What are these rules for?       A student    : _______________
 

40

ข้อที่ 40/60
คำถาม :

Read the sentences.           One day, Pleumjit was walking home from school. On the footpath, she     found a thing. She looked inside and saw that it was full of money. She took it     home to show her mother. Then, they went to the police station to look for the     owner of the money.
 
What is a thing?
 

41

ข้อที่ 41/60
คำถาม :

Read the sentences.           One day, Pleumjit was walking home from school. On the footpath, she     found a thing. She looked inside and saw that it was full of money. She took it     home to show her mother. Then, they went to the police station to look for the     owner of the money.
 
What kind of girl is Pleumjit?
 

42

ข้อที่ 42/60
คำถาม :

Look at the map.   D:\Users\Academic3340\Desktop\Untitled.png
Which sentence is correct?
 

43

ข้อที่ 43/60
คำถาม :

Look at the map.   D:\Users\Academic3340\Desktop\Untitled.png
From home, how can you get to the post office?
 

44

ข้อที่ 44/60
คำถาม :

 Read the poster and answer the questions.  
Related image   Where is the cleaning activity?
 
 

45

ข้อที่ 45/60
คำถาม :

 Read the poster and answer the questions.  
What date is “Big Cleaning Day”?
 
 

46

ข้อที่ 46/60
คำถาม :

Read the poster and answer the questions.  
From the poster, which of the following is NOT garbage?    

47

ข้อที่ 47/60
คำถาม :

Read the poster and answer the questions.  
How many hours does the activity take?    
 

48

ข้อที่ 48/60
คำถาม :

Read the poster and answer the questions.  
Who will get the prize?
 
 
 

49

ข้อที่ 49/60
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations and the passage.
 
    A:    I won the English speech contest.       B:    _______________
 

50

ข้อที่ 50/60
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations and the passage.
 
Tom:        Excuse me. _______________   A man:    Walk down this street. It’s on the right corner.
 

51

ข้อที่ 51/60
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations and the passage.
  A asks B to go to a movie, but B CANNOT go with A.       A:    Would you like to go to a movie with me tonight?       B:    _______________
 

52

ข้อที่ 52/60
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations and the passage.
  Joe:    What subject do you like most?       Jim:    English. It’s fun.       Joe:    _______________. A lot of foreigners visit our province, and I like talking to them.
 
 
 

53

ข้อที่ 53/60
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations and the passage.
  A offers some cookies to B.       A:    My sister made some chocolate cookies for me. Would you like to try some?       B:    _______________
 
 

54

ข้อที่ 54/60
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations and the passage.
John:    What do you like to do in your free time?       Jane:    I like reading and watching TV. _______________?       John:    I collect stamps.
 
 

55

ข้อที่ 55/60
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations and the passage.
    Ann    : The weather is very hot. Let’s go to the beach!       Beth    : _______________. I love to swim in the sea.
 
 
 

56

ข้อที่ 56/60
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversations and the passage.
At a bakery shop.       Buyer:        _______________       Seller:        Fifteen baht.       Buyer:        Please give me two pieces.       Seller:        Here you are. That’s thirty baht.
 
 

57

ข้อที่ 57/60
คำถาม :

Items 57-60        I learned how to _____37_____ lettuce at school. Lettuce grows best in full sun. At first, we _____38_____ the soil with organic matter. We put seeds deep in the ground. We watered them _____39_____ all over the land. We got a lot of fresh lettuces, so, at noon, we cooked them for lunch. When we have more vegetable, we sell them to people in the village. People like our vegetable very much. I love this job, so I will be a _____40_____ when I grow up.
 

58

ข้อที่ 58/60
คำถาม :

Items 57-60        I learned how to _____37_____ lettuce at school. Lettuce grows best in full sun. At first, we _____38_____ the soil with organic matter. We put seeds deep in the ground. We watered them _____39_____ all over the land. We got a lot of fresh lettuces, so, at noon, we cooked them for lunch. When we have more vegetable, we sell them to people in the village. People like our vegetable very much. I love this job, so I will be a _____40_____ when I grow up.
 

59

ข้อที่ 59/60
คำถาม :

Items 57-60        I learned how to _____37_____ lettuce at school. Lettuce grows best in full sun. At first, we _____38_____ the soil with organic matter. We put seeds deep in the ground. We watered them _____39_____ all over the land. We got a lot of fresh lettuces, so, at noon, we cooked them for lunch. When we have more vegetable, we sell them to people in the village. People like our vegetable very much. I love this job, so I will be a _____40_____ when I grow up.
 

60

ข้อที่ 60/60
คำถาม :

Items 57-60        I learned how to _____37_____ lettuce at school. Lettuce grows best in full sun. At first, we _____38_____ the soil with organic matter. We put seeds deep in the ground. We watered them _____39_____ all over the land. We got a lot of fresh lettuces, so, at noon, we cooked them for lunch. When we have more vegetable, we sell them to people in the village. People like our vegetable very much. I love this job, so I will be a _____40_____ when I grow up.
 

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน