ข้อสอบ : เตรียมสอบเข้า ม. 1 วิชาภาษาอังกฤษ

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ประถมปลาย
จำนวน
60 ข้อ
เวลา
60 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ