ป.6

ข้อสอบ Post-Test O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: PB613438

จำนวนข้อ

: 80 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 25 ต.ค. 60 เวลา 10:42 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/80
คำถาม :

Which pair of words starts with the same sound ?

2

ข้อที่ 2/80
คำถาม :

Which word starts with the same sound as “Generate” ?

3

ข้อที่ 3/80
คำถาม :

Look at the picture.  
  Which of the following is correct about this picture?

4

ข้อที่ 4/80
คำถาม :

Look at the picture.     Which sentence is true for the picture?
 

5

ข้อที่ 5/80
คำถาม :

Look at the picture and answer the question.     Where are they?
 

6

ข้อที่ 6/80
คำถาม :

Look at the picture and answer the question.     Which sentence best describes this picture?

7

ข้อที่ 7/80
คำถาม :

Look at the picture.     Where are they ?

8

ข้อที่ 8/80
คำถาม :

Which one is a set of healthy food?
 

9

ข้อที่ 9/80
คำถาม :

Your friends invite you to their birthday party, but you have an appointment with your family You will say “…………………..”
 

10

ข้อที่ 10/80
คำถาม :

In this October, you go out at night and see many children, dressed like witches, ghosts and superhero. Which sentence will you often hear that night?
 

11

ข้อที่ 11/80
คำถาม :

In our class there are 3 groups of students. Twenty-three students enjoys watching football. Six students enjoys painting. Eighteen enjoys playing badminton. Which graph is correct?
 

12

ข้อที่ 12/80
คำถาม :

Look at the chart.

The chart shows number of students who enjoy doing different things during their free time.
 

Which sentence is correct?
 
 

13

ข้อที่ 13/80
คำถาม :

Look at the table.
Positions Salary
Accountant 25,000
Security guard 18,000
Secretary 30,000
Engineering 35,000
 
Which sentence is correct ?

14

ข้อที่ 14/80
คำถาม :

Sixty-eight percent of customers prefer Coca-cola than Pepsi.
Which graph is correct?

 

15

ข้อที่ 15/80
คำถาม :

Look at the bar chart. What's the trend of death rate from cancer?
 
 
 
 

16

ข้อที่ 16/80
คำถาม :

Look at the picture. What is incorrect about this sign? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17

ข้อที่ 17/80
คำถาม :

Look at the picture. What does the sign say?

18

ข้อที่ 18/80
คำถาม :

Look at the picture. The road is wet. What would you say to the driver?
 
 
 

19

ข้อที่ 19/80
คำถาม :

19 – 20 Look at the map to answer question. Which sentence is correct?

20

ข้อที่ 20/80
คำถาม :

How does Harry go to the library?
 

21

ข้อที่ 21/80
คำถาม :

21 – 22 Read the poster then answer questions Which sentence is correct about the poster?
 

22

ข้อที่ 22/80
คำถาม :

Which sentence is correct about the poster?
 

23

ข้อที่ 23/80
คำถาม :

23 – 25 Read the poster then answer questions. Where will this Parents meeting activity take place?
 
 

24

ข้อที่ 24/80
คำถาม :

Read the poster then answer questions.

What will happen on that day?
 
 

25

ข้อที่ 25/80
คำถาม :

Read the poster then answer questions.   When parents and kids can have their meal?
 
 
 

26

ข้อที่ 26/80
คำถาม :

Read the passage then answer questions          Last Monday on his way back from school, Stephen found something on the ground. It was a bag full of money. He didn't know what to do with it. He took it home and give it to his father. They went to the police station together and ask the police to help them find the owner of the bag. What is something?
 
 
 

27

ข้อที่ 27/80
คำถาม :

Read the passage then answer questions            Last Monday on his way back from school, Stephen found something on the ground. It was a bag full of money. He didn't know what to do with it. He took it home and give it to his father. They went to the police station together and ask the police to help them find the owner of the bag.  What kind of boy is Stephen?  
 

28

ข้อที่ 28/80
คำถาม :

Read the passage then answer questions              Do you have a hobby? Well, Jeremy likes to paint. He enjoys mixing colors and drawing cute animals. But his brother doesn’t like painting. His name is Robert. He likes to play football. He hopes one day he will become a football player.  What’s Jeremy hobby?
 
 

29

ข้อที่ 29/80
คำถาม :

Read the passage then answer questions         Do you have a hobby? Well, Jeremy likes to paint. He enjoys mixing colors and drawing cute animals. But his brother doesn’t like painting. His name is Robert. He likes to play football. He hopes one day he will become a football player. What’s Jeremy’s brother hobby?
 
 
 

30

ข้อที่ 30/80
คำถาม :

Read the passage then answer questions             Do you have a hobby? Well, Jeremy likes to paint. He enjoys mixing colors and drawing cute animals. But his brother doesn’t like painting. His name is Robert. He likes to play football. He hopes one day he will become a football player. Which sentence is correct?
 

31

ข้อที่ 31/80
คำถาม :

31 – 35: Choose the correct answer to complete the conversation.
At night, Pim and Pom are in the living room.     Pim:     Hey Pom! Why are you yawning?     Pom:    ………………………………………………….     Pim:    You’d better go to bed.
 

32

ข้อที่ 32/80
คำถาม :

31 – 35: Choose the correct answer to complete the conversation.
You want to go out this evening but it is going to rain. Your mother says “…………………………”
 

33

ข้อที่ 33/80
คำถาม :

31 – 35: Choose the correct answer to complete the conversation. At the restaurant. Waiter:        Good evening sir, May I take your order?     Paul:           Yes, please. ………………………………………………………………. Waiter:        Ok sir. How about your drink? Paul:           I want a can of Coca-Cola.
 
 

34

ข้อที่ 34/80
คำถาม :

31 – 35: Choose the correct answer to complete the conversation. You don’t know the way to go to the police station. You should ask “ ……………………………..?”
 
 

35

ข้อที่ 35/80
คำถาม :

31 – 35: Choose the correct answer to complete the conversation. Elisa went to the concert last night.     Father:        How was the concert?     Elisa:        ……………………………………………………
 
 

36

ข้อที่ 36/80
คำถาม :

36 – 40: Choose the best answer to fill in the passage.   Football or ………36……………., which is known as the ………37………….. popular sport in the world, is a team sport played between two teams of eleven …………38………….. . Both boys and girls or men and women can play it. They play on a wide ……………39……………… field with a goal on each end of the field. So the player called ……40…… should be skillful to guard the goal.  
 
 

37

ข้อที่ 37/80
คำถาม :

36 – 40: Choose the best answer to fill in the passage. Football or ………36……………., which is known as the ………37………….. popular sport in the world, is a team sport played between two teams of eleven …………38………….. . Both boys and girls or men and women can play it. They play on a wide ……………39……………… field with a goal on each end of the field. So the player called ……40…… should be skillful to guard the goal.
 

38

ข้อที่ 38/80
คำถาม :

36 – 40: Choose the best answer to fill in the passage. Football or ………36……………., which is known as the ………37………….. popular sport in the world, is a team sport played between two teams of eleven …………38………….. . Both boys and girls or men and women can play it. They play on a wide ……………39……………… field with a goal on each end of the field. So the player called ……40…… should be skillful to guard the goal.
 

39

ข้อที่ 39/80
คำถาม :

36 – 40: Choose the best answer to fill in the passage. Football or ………36……………., which is known as the ………37………….. popular sport in the world, is a team sport played between two teams of eleven …………38………….. . Both boys and girls or men and women can play it. They play on a wide ……………39……………… field with a goal on each end of the field. So the player called ……40…… should be skillful to guard the goal.
 

40

ข้อที่ 40/80
คำถาม :

36 – 40: Choose the best answer to fill in the passage. Football or ………36……………., which is known as the ………37………….. popular sport in the world, is a team sport played between two teams of eleven …………38………….. . Both boys and girls or men and women can play it. They play on a wide ……………39……………… field with a goal on each end of the field. So the player called ……40…… should be skillful to guard the goal.
 

41

ข้อที่ 41/80
คำถาม :

Which pair of words starts with the same sound ?

42

ข้อที่ 42/80
คำถาม :

Which word starts with the same sound as “Generate” ?

43

ข้อที่ 43/80
คำถาม :

Look at the picture.  
  Which of the following is correct about this picture?

44

ข้อที่ 44/80
คำถาม :

Look at the picture.     Which sentence is true for the picture?
 

45

ข้อที่ 45/80
คำถาม :

Look at the picture and answer the question.     Where are they?
 

46

ข้อที่ 46/80
คำถาม :

Look at the picture and answer the question.     Which sentence best describes this picture?

47

ข้อที่ 47/80
คำถาม :

Look at the picture.     Where are they ?

48

ข้อที่ 48/80
คำถาม :

Which one is a set of healthy food?
 

49

ข้อที่ 49/80
คำถาม :

Your friends invite you to their birthday party, but you have an appointment with your family You will say “…………………..”
 

50

ข้อที่ 50/80
คำถาม :

In this October, you go out at night and see many children, dressed like witches, ghosts and superhero. Which sentence will you often hear that night?
 

51

ข้อที่ 51/80
คำถาม :

In our class there are 3 groups of students. Twenty-three students enjoys watching football. Six students enjoys painting. Eighteen enjoys playing badminton. Which graph is correct?
 

52

ข้อที่ 52/80
คำถาม :

Look at the chart.

The chart shows number of students who enjoy doing different things during their free time.
 

Which sentence is correct?
 
 

53

ข้อที่ 53/80
คำถาม :

Look at the table.
Positions Salary
Accountant 25,000
Security guard 18,000
Secretary 30,000
Engineering 35,000
 
Which sentence is correct ?

54

ข้อที่ 54/80
คำถาม :

Sixty-eight percent of customers prefer Coca-cola than Pepsi.
Which graph is correct?

 

55

ข้อที่ 55/80
คำถาม :

Look at the bar chart. What's the trend of death rate from cancer?
 
 
 
 

56

ข้อที่ 56/80
คำถาม :

Look at the picture. What is incorrect about this sign? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57

ข้อที่ 57/80
คำถาม :

Look at the picture. What does the sign say?

58

ข้อที่ 58/80
คำถาม :

Look at the picture. The road is wet. What would you say to the driver?
 
 
 

59

ข้อที่ 59/80
คำถาม :

19 – 20 Look at the map to answer question. Which sentence is correct?

60

ข้อที่ 60/80
คำถาม :

How does Harry go to the library?
 

61

ข้อที่ 61/80
คำถาม :

21 – 22 Read the poster then answer questions Which sentence is correct about the poster?
 

62

ข้อที่ 62/80
คำถาม :

Which sentence is correct about the poster?
 

63

ข้อที่ 63/80
คำถาม :

23 – 25 Read the poster then answer questions. Where will this Parents meeting activity take place?
 
 

64

ข้อที่ 64/80
คำถาม :

Read the poster then answer questions.

What will happen on that day?
 
 

65

ข้อที่ 65/80
คำถาม :

Read the poster then answer questions.   When parents and kids can have their meal?
 
 
 

66

ข้อที่ 66/80
คำถาม :

Read the passage then answer questions          Last Monday on his way back from school, Stephen found something on the ground. It was a bag full of money. He didn't know what to do with it. He took it home and give it to his father. They went to the police station together and ask the police to help them find the owner of the bag. What is something?
 
 
 

67

ข้อที่ 67/80
คำถาม :

Read the passage then answer questions            Last Monday on his way back from school, Stephen found something on the ground. It was a bag full of money. He didn't know what to do with it. He took it home and give it to his father. They went to the police station together and ask the police to help them find the owner of the bag.  What kind of boy is Stephen?  
 

68

ข้อที่ 68/80
คำถาม :

Read the passage then answer questions              Do you have a hobby? Well, Jeremy likes to paint. He enjoys mixing colors and drawing cute animals. But his brother doesn’t like painting. His name is Robert. He likes to play football. He hopes one day he will become a football player.  What’s Jeremy hobby?
 
 

69

ข้อที่ 69/80
คำถาม :

Read the passage then answer questions         Do you have a hobby? Well, Jeremy likes to paint. He enjoys mixing colors and drawing cute animals. But his brother doesn’t like painting. His name is Robert. He likes to play football. He hopes one day he will become a football player. What’s Jeremy’s brother hobby?
 
 
 

70

ข้อที่ 70/80
คำถาม :

Read the passage then answer questions             Do you have a hobby? Well, Jeremy likes to paint. He enjoys mixing colors and drawing cute animals. But his brother doesn’t like painting. His name is Robert. He likes to play football. He hopes one day he will become a football player. Which sentence is correct?
 

71

ข้อที่ 71/80
คำถาม :

31 – 35: Choose the correct answer to complete the conversation.
At night, Pim and Pom are in the living room.     Pim:     Hey Pom! Why are you yawning?     Pom:    ………………………………………………….     Pim:    You’d better go to bed.
 

72

ข้อที่ 72/80
คำถาม :

31 – 35: Choose the correct answer to complete the conversation.
You want to go out this evening but it is going to rain. Your mother says “…………………………”
 

73

ข้อที่ 73/80
คำถาม :

31 – 35: Choose the correct answer to complete the conversation. At the restaurant. Waiter:        Good evening sir, May I take your order?     Paul:           Yes, please. ………………………………………………………………. Waiter:        Ok sir. How about your drink? Paul:           I want a can of Coca-Cola.
 
 

74

ข้อที่ 74/80
คำถาม :

31 – 35: Choose the correct answer to complete the conversation. You don’t know the way to go to the police station. You should ask “ ……………………………..?”
 
 

75

ข้อที่ 75/80
คำถาม :

31 – 35: Choose the correct answer to complete the conversation. Elisa went to the concert last night.     Father:        How was the concert?     Elisa:        ……………………………………………………
 
 

76

ข้อที่ 76/80
คำถาม :

36 – 40: Choose the best answer to fill in the passage.   Football or ………36……………., which is known as the ………37………….. popular sport in the world, is a team sport played between two teams of eleven …………38………….. . Both boys and girls or men and women can play it. They play on a wide ……………39……………… field with a goal on each end of the field. So the player called ……40…… should be skillful to guard the goal.  
 
 

77

ข้อที่ 77/80
คำถาม :

36 – 40: Choose the best answer to fill in the passage. Football or ………36……………., which is known as the ………37………….. popular sport in the world, is a team sport played between two teams of eleven …………38………….. . Both boys and girls or men and women can play it. They play on a wide ……………39……………… field with a goal on each end of the field. So the player called ……40…… should be skillful to guard the goal.
 

78

ข้อที่ 78/80
คำถาม :

36 – 40: Choose the best answer to fill in the passage. Football or ………36……………., which is known as the ………37………….. popular sport in the world, is a team sport played between two teams of eleven …………38………….. . Both boys and girls or men and women can play it. They play on a wide ……………39……………… field with a goal on each end of the field. So the player called ……40…… should be skillful to guard the goal.
 

79

ข้อที่ 79/80
คำถาม :

36 – 40: Choose the best answer to fill in the passage. Football or ………36……………., which is known as the ………37………….. popular sport in the world, is a team sport played between two teams of eleven …………38………….. . Both boys and girls or men and women can play it. They play on a wide ……………39……………… field with a goal on each end of the field. So the player called ……40…… should be skillful to guard the goal.
 

80

ข้อที่ 80/80
คำถาม :

36 – 40: Choose the best answer to fill in the passage. Football or ………36……………., which is known as the ………37………….. popular sport in the world, is a team sport played between two teams of eleven …………38………….. . Both boys and girls or men and women can play it. They play on a wide ……………39……………… field with a goal on each end of the field. So the player called ……40…… should be skillful to guard the goal.
 

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน