ไม่ระบุระดับชั้น

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 13

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: 013410

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สอบบรรจุ

ระดับชั้น

: ไม่ระบุระดับชั้น

สร้างเมื่อ

: 1 มิ.ย. 60 เวลา 10:16 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในกลุ่มสาระที่จำเป็นสำหรับพื้นฐานทางวิชาการและการเรียนรู้

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 ที่เป็นสาระวิชาพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสุขภาพ สุนทรียภาพ บุคลิกภาพ การแสดงออกและทักษะการจัดการ

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

จุดเน้นในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระใด ที่ให้เน้นความสามารถด้านการพูดและการโต้ตอบซึ่งจำเป็นในการสื่อสาร เน้นการอ่านเก็บใจความให้เข้าใจ และให้ความสำคัญกับการเขียนภาษาให้ถูกต้อง

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

“มุ่งเพื่อเป็นฐานในการพัฒนา ให้อ่านออกเขียนได้ รวมทั้งภาษาอังกฤษ การคิดคำนวณเป็นรู้จักการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะเรียนต่อ” เป็นเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของการศึกษาระดับใด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

“คอร์สแวร์” สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด     
 

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หมายถึงเอกสารตามข้อใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ใครมีอำนาจลงนามในเอกสาร ข้อ 66

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

จากข้อ 66 เมื่อผู้จบการศึกษาขอรับพ้นกำหนด 10 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา ให้สถานศึกษาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฉบับละกี่บาท

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ใครมีอำนาจในการสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารตามข้อ 66

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดหมายถึงแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การวิจัยมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การแสวงหาความรู้วิธีใด เป็นการหาความรู้โดยใช้หลักเหตุผล

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับของกระบวนการวิจัยได้ถูกต้อง

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใด อาจไม่ใช่ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักวิจัย

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

จรรยาบรรณของนักวิจัยข้อใดสำคัญที่สุด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ชื่อเรื่องวิจัยต่อไปนี้ เป็นการวิจัยประเภทใด “การศึกษาปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านนา อ.เมือง จ.สกลนคร”

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ชื่อเรื่องวิจัยต่อไปนี้ เป็นการวิจัยประเภทใด “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสกลนคร ระหว่างการสอนแบบโครงงานและการสอนแบบบรรยาย”

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

หัวข้อปัญหาวิจัยใด ตั้งชื่อได้เหมาะสมที่สุด
 

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ชื่อเรื่องวิจัยต่อไปนี้ เป็นการวิจัยประเภทใด“พัฒนาการหลักสูตรประถมศึกษาของประเทศไทย”

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ตัวแปร

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในกลุ่มสาระที่จำเป็นสำหรับพื้นฐานทางวิชาการและการเรียนรู้

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 ที่เป็นสาระวิชาพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสุขภาพ สุนทรียภาพ บุคลิกภาพ การแสดงออกและทักษะการจัดการ

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

จุดเน้นในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระใด ที่ให้เน้นความสามารถด้านการพูดและการโต้ตอบซึ่งจำเป็นในการสื่อสาร เน้นการอ่านเก็บใจความให้เข้าใจ และให้ความสำคัญกับการเขียนภาษาให้ถูกต้อง

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

“มุ่งเพื่อเป็นฐานในการพัฒนา ให้อ่านออกเขียนได้ รวมทั้งภาษาอังกฤษ การคิดคำนวณเป็นรู้จักการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะเรียนต่อ” เป็นเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของการศึกษาระดับใด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

“คอร์สแวร์” สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด     
 

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หมายถึงเอกสารตามข้อใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ใครมีอำนาจลงนามในเอกสาร ข้อ 66

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

จากข้อ 66 เมื่อผู้จบการศึกษาขอรับพ้นกำหนด 10 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา ให้สถานศึกษาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฉบับละกี่บาท

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ใครมีอำนาจในการสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารตามข้อ 66

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดหมายถึงแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การวิจัยมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การแสวงหาความรู้วิธีใด เป็นการหาความรู้โดยใช้หลักเหตุผล

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับของกระบวนการวิจัยได้ถูกต้อง

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใด อาจไม่ใช่ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักวิจัย

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

จรรยาบรรณของนักวิจัยข้อใดสำคัญที่สุด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ชื่อเรื่องวิจัยต่อไปนี้ เป็นการวิจัยประเภทใด “การศึกษาปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านนา อ.เมือง จ.สกลนคร”

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ชื่อเรื่องวิจัยต่อไปนี้ เป็นการวิจัยประเภทใด “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสกลนคร ระหว่างการสอนแบบโครงงานและการสอนแบบบรรยาย”

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

หัวข้อปัญหาวิจัยใด ตั้งชื่อได้เหมาะสมที่สุด
 

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ชื่อเรื่องวิจัยต่อไปนี้ เป็นการวิจัยประเภทใด“พัฒนาการหลักสูตรประถมศึกษาของประเทศไทย”

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ตัวแปร

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน