ม.6

แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 ชุดที่ 3 โดยครูแพรไหม

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMB613353

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 10 ก.พ. 60 เวลา 10:07 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมกับมนุษย์ในการเลือกตั้งถิ่นฐานมากที่สุด ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันคือข้อใด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

นายมานะ อยากท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีความสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวชมถ้ำหินงอกหินย้อย ล่องแก่งชมน้ำตก และเส้นทางรถไฟที่ประเทศญี่ปุ่นร่วมการสร้าง ควรไปท่องเที่ยวจังหวัดใด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ป่าไม้ประเภทใดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ป่าไม้ใดมิได้จัดอยู่ในประเภทป่าผลัดใบ

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

วัตถุประสงค์ของการทำขั้นบันไดดินบริเวณพื้นที่ไหล่เขาคือข้อใด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้อใดช่วยแก้ปัญหาให้ประชากรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำได้มากที่สุด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ปรากฏการณ์เอล นิโญ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้อใดมากที่สุด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวิธีกำจัดขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

องค์กรใดในสหประชาชาติทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรต่างๆ

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมหลักของกรีนพีซ

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

พิธีสารเกียวโตมุ่งแก้ไขปัญหาใดต่อไปนี้

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวัฒนธรรมไทยที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระบบธรรมชาติกับระบบมนุษย์

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

โครงการพระราชดำริแกล้งดิน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นการแก้ปัญหาของดินประเภทใด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่แหล่งพลังงานทดแทนที่รัฐบาลไทยส่งเสริมให้ใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำมัน

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาค

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยการผลิตประเภทที่ดิน

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อดีของผู้ผลิตในตลาดผูกขาดคืออะไร

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

กฎของอุปสงค์สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง กำหนดให้ปัจจัยใดเปลี่ยนแปลงได้

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

สหกรณ์ประเภทใดเปิดกว้างให้ผู้ประกอบอาชีพใดก็ได้เข้าเป็นสมาชิก

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมกับมนุษย์ในการเลือกตั้งถิ่นฐานมากที่สุด ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันคือข้อใด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

นายมานะ อยากท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีความสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวชมถ้ำหินงอกหินย้อย ล่องแก่งชมน้ำตก และเส้นทางรถไฟที่ประเทศญี่ปุ่นร่วมการสร้าง ควรไปท่องเที่ยวจังหวัดใด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ป่าไม้ประเภทใดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ป่าไม้ใดมิได้จัดอยู่ในประเภทป่าผลัดใบ

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

วัตถุประสงค์ของการทำขั้นบันไดดินบริเวณพื้นที่ไหล่เขาคือข้อใด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้อใดช่วยแก้ปัญหาให้ประชากรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำได้มากที่สุด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ปรากฏการณ์เอล นิโญ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้อใดมากที่สุด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวิธีกำจัดขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

องค์กรใดในสหประชาชาติทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรต่างๆ

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมหลักของกรีนพีซ

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

พิธีสารเกียวโตมุ่งแก้ไขปัญหาใดต่อไปนี้

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวัฒนธรรมไทยที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระบบธรรมชาติกับระบบมนุษย์

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

โครงการพระราชดำริแกล้งดิน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นการแก้ปัญหาของดินประเภทใด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่แหล่งพลังงานทดแทนที่รัฐบาลไทยส่งเสริมให้ใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำมัน

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาค

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยการผลิตประเภทที่ดิน

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อดีของผู้ผลิตในตลาดผูกขาดคืออะไร

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

กฎของอุปสงค์สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง กำหนดให้ปัจจัยใดเปลี่ยนแปลงได้

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

สหกรณ์ประเภทใดเปิดกว้างให้ผู้ประกอบอาชีพใดก็ได้เข้าเป็นสมาชิก

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน