ม.3

ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: LAMA313337

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 20 ม.ค. 60 เวลา 11:14 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/30
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) Fast food is known for being convenient. But when it comes to nutrition, it is not considered to be the best choice. McDonald’s says they want to change that. In July 2011 , the company announced a plan to provide customers with healthier options. One change since then has been the addition of apple slices to Happy Meals.
   (Paragraph 2) Now , the fast-food chain is enlisting kids’ help to make changes to Happy Meals. Sarah Ralston, 11, and Elanya Saley, 9, won a contest to become honorary Happy Meal chefs. Their job is to help the company’s executive chef. Dan Coudreaut, create a new Happy Meal option.

According to the passage, to make their Happy Meals healthier, McDonald’s has added ______ to them.

2

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) Fast food is known for being convenient. But when it comes to nutrition, it is not considered to be the best choice. McDonald’s says they want to change that. In July 2011 , the company announced a plan to provide customers with healthier options. One change since then has been the addition of apple slices to Happy Meals.
   (Paragraph 2) Now , the fast-food chain is enlisting kids’ help to make changes to Happy Meals. Sarah Ralston, 11, and Elanya Saley, 9, won a contest to become honorary Happy Meal chefs. Their job is to help the company’s executive chef. Dan Coudreaut, create a new Happy Meal option.

According to the passage, the number of new Happy Meal creators is _______.

3

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) Fast food is known for being convenient. But when it comes to nutrition, it is not considered to be the best choice. McDonald’s says they want to change that. In July 2011 , the company announced a plan to provide customers with healthier options. One change since then has been the addition of apple slices to Happy Meals.
   (Paragraph 2) Now , the fast-food chain is enlisting kids’ help to make changes to Happy Meals. Sarah Ralston, 11, and Elanya Saley, 9, won a contest to become honorary Happy Meal chefs. Their job is to help the company’s executive chef. Dan Coudreaut, create a new Happy Meal option.

What does ‘it’ refer to?

4

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

Directions: Read the following table and choose the best answer.What is TRUE according to the table above?

5

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

Directions: Read the excerpt and choose the best answer.
 

Taurus (April 20 – May 20)

   Be inventive, step outside the square and let go things that have been holding you back for some time. Let your imagination run wild and trust yourself to take a risk. Conversations with children will be important.


In which section of the newspaper is this excerpt likely to be found?

6

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   A big bowl of milk and cereal can be a great way to start the day. (6)_______ breakfast cereals and snack bars contain nutrients (7)_______ help our bodies stay (8)_______ and healthy, but some of these foods (9)_______ with too many vitamins and minerals.
   According to a new study by the Environmental Working Group (EWG), this may by more harmful (10)_______ helpful.

7

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   A big bowl of milk and cereal can be a great way to start the day. (6)_______ breakfast cereals and snack bars contain nutrients (7)_______ help our bodies stay (8)_______ and healthy, but some of these foods (9)_______ with too many vitamins and minerals.
   According to a new study by the Environmental Working Group (EWG), this may by more harmful (10)_______ helpful.

8

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   A big bowl of milk and cereal can be a great way to start the day. (6)_______ breakfast cereals and snack bars contain nutrients (7)_______ help our bodies stay (8)_______ and healthy, but some of these foods (9)_______ with too many vitamins and minerals.
   According to a new study by the Environmental Working Group (EWG), this may by more harmful (10)_______ helpful.

9

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   A big bowl of milk and cereal can be a great way to start the day. (6)_______ breakfast cereals and snack bars contain nutrients (7)_______ help our bodies stay (8)_______ and healthy, but some of these foods (9)_______ with too many vitamins and minerals.
   According to a new study by the Environmental Working Group (EWG), this may by more harmful (10)_______ helpful.

10

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   A big bowl of milk and cereal can be a great way to start the day. (6)_______ breakfast cereals and snack bars contain nutrients (7)_______ help our bodies stay (8)_______ and healthy, but some of these foods (9)_______ with too many vitamins and minerals.
   According to a new study by the Environmental Working Group (EWG), this may by more harmful (10)_______ helpful.

11

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   A group of (11)_______ criminals have stolen 1.2 billion username and password combinations. It is the (12)_______ known collection of stolen Internet credentials, according to a New York Times report.
   Cyber security firm Hold Security (13)________ that the group of criminals collected personal information from 420,000 websites such as household names and small Internet sites. They (14)_____ websites inside Russia as well as big companies in the U.S. and (15)________ countries. The firm cannot say exactly which websites were broken into.

12

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   A group of (11)_______ criminals have stolen 1.2 billion username and password combinations. It is the (12)_______ known collection of stolen Internet credentials, according to a New York Times report.
   Cyber security firm Hold Security (13)________ that the group of criminals collected personal information from 420,000 websites such as household names and small Internet sites. They (14)_____ websites inside Russia as well as big companies in the U.S. and (15)________ countries. The firm cannot say exactly which websites were broken into.

13

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   A group of (11)_______ criminals have stolen 1.2 billion username and password combinations. It is the (12)_______ known collection of stolen Internet credentials, according to a New York Times report.
   Cyber security firm Hold Security (13)________ that the group of criminals collected personal information from 420,000 websites such as household names and small Internet sites. They (14)_____ websites inside Russia as well as big companies in the U.S. and (15)________ countries. The firm cannot say exactly which websites were broken into.

14

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   A group of (11)_______ criminals have stolen 1.2 billion username and password combinations. It is the (12)_______ known collection of stolen Internet credentials, according to a New York Times report.
   Cyber security firm Hold Security (13)________ that the group of criminals collected personal information from 420,000 websites such as household names and small Internet sites. They (14)_____ websites inside Russia as well as big companies in the U.S. and (15)________ countries. The firm cannot say exactly which websites were broken into.

15

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   A group of (11)_______ criminals have stolen 1.2 billion username and password combinations. It is the (12)_______ known collection of stolen Internet credentials, according to a New York Times report.
   Cyber security firm Hold Security (13)________ that the group of criminals collected personal information from 420,000 websites such as household names and small Internet sites. They (14)_____ websites inside Russia as well as big companies in the U.S. and (15)________ countries. The firm cannot say exactly which websites were broken into.

16

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) Fast food is known for being convenient. But when it comes to nutrition, it is not considered to be the best choice. McDonald’s says they want to change that. In July 2011 , the company announced a plan to provide customers with healthier options. One change since then has been the addition of apple slices to Happy Meals.
   (Paragraph 2) Now , the fast-food chain is enlisting kids’ help to make changes to Happy Meals. Sarah Ralston, 11, and Elanya Saley, 9, won a contest to become honorary Happy Meal chefs. Their job is to help the company’s executive chef. Dan Coudreaut, create a new Happy Meal option.

According to the passage, to make their Happy Meals healthier, McDonald’s has added ______ to them.

17

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) Fast food is known for being convenient. But when it comes to nutrition, it is not considered to be the best choice. McDonald’s says they want to change that. In July 2011 , the company announced a plan to provide customers with healthier options. One change since then has been the addition of apple slices to Happy Meals.
   (Paragraph 2) Now , the fast-food chain is enlisting kids’ help to make changes to Happy Meals. Sarah Ralston, 11, and Elanya Saley, 9, won a contest to become honorary Happy Meal chefs. Their job is to help the company’s executive chef. Dan Coudreaut, create a new Happy Meal option.

According to the passage, the number of new Happy Meal creators is _______.

18

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) Fast food is known for being convenient. But when it comes to nutrition, it is not considered to be the best choice. McDonald’s says they want to change that. In July 2011 , the company announced a plan to provide customers with healthier options. One change since then has been the addition of apple slices to Happy Meals.
   (Paragraph 2) Now , the fast-food chain is enlisting kids’ help to make changes to Happy Meals. Sarah Ralston, 11, and Elanya Saley, 9, won a contest to become honorary Happy Meal chefs. Their job is to help the company’s executive chef. Dan Coudreaut, create a new Happy Meal option.

What does ‘it’ refer to?

19

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

Directions: Read the following table and choose the best answer.What is TRUE according to the table above?

20

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

Directions: Read the excerpt and choose the best answer.
 

Taurus (April 20 – May 20)

   Be inventive, step outside the square and let go things that have been holding you back for some time. Let your imagination run wild and trust yourself to take a risk. Conversations with children will be important.


In which section of the newspaper is this excerpt likely to be found?

21

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   A big bowl of milk and cereal can be a great way to start the day. (6)_______ breakfast cereals and snack bars contain nutrients (7)_______ help our bodies stay (8)_______ and healthy, but some of these foods (9)_______ with too many vitamins and minerals.
   According to a new study by the Environmental Working Group (EWG), this may by more harmful (10)_______ helpful.

22

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   A big bowl of milk and cereal can be a great way to start the day. (6)_______ breakfast cereals and snack bars contain nutrients (7)_______ help our bodies stay (8)_______ and healthy, but some of these foods (9)_______ with too many vitamins and minerals.
   According to a new study by the Environmental Working Group (EWG), this may by more harmful (10)_______ helpful.

23

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   A big bowl of milk and cereal can be a great way to start the day. (6)_______ breakfast cereals and snack bars contain nutrients (7)_______ help our bodies stay (8)_______ and healthy, but some of these foods (9)_______ with too many vitamins and minerals.
   According to a new study by the Environmental Working Group (EWG), this may by more harmful (10)_______ helpful.

24

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   A big bowl of milk and cereal can be a great way to start the day. (6)_______ breakfast cereals and snack bars contain nutrients (7)_______ help our bodies stay (8)_______ and healthy, but some of these foods (9)_______ with too many vitamins and minerals.
   According to a new study by the Environmental Working Group (EWG), this may by more harmful (10)_______ helpful.

25

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   A big bowl of milk and cereal can be a great way to start the day. (6)_______ breakfast cereals and snack bars contain nutrients (7)_______ help our bodies stay (8)_______ and healthy, but some of these foods (9)_______ with too many vitamins and minerals.
   According to a new study by the Environmental Working Group (EWG), this may by more harmful (10)_______ helpful.

26

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   A group of (11)_______ criminals have stolen 1.2 billion username and password combinations. It is the (12)_______ known collection of stolen Internet credentials, according to a New York Times report.
   Cyber security firm Hold Security (13)________ that the group of criminals collected personal information from 420,000 websites such as household names and small Internet sites. They (14)_____ websites inside Russia as well as big companies in the U.S. and (15)________ countries. The firm cannot say exactly which websites were broken into.

27

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   A group of (11)_______ criminals have stolen 1.2 billion username and password combinations. It is the (12)_______ known collection of stolen Internet credentials, according to a New York Times report.
   Cyber security firm Hold Security (13)________ that the group of criminals collected personal information from 420,000 websites such as household names and small Internet sites. They (14)_____ websites inside Russia as well as big companies in the U.S. and (15)________ countries. The firm cannot say exactly which websites were broken into.

28

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   A group of (11)_______ criminals have stolen 1.2 billion username and password combinations. It is the (12)_______ known collection of stolen Internet credentials, according to a New York Times report.
   Cyber security firm Hold Security (13)________ that the group of criminals collected personal information from 420,000 websites such as household names and small Internet sites. They (14)_____ websites inside Russia as well as big companies in the U.S. and (15)________ countries. The firm cannot say exactly which websites were broken into.

29

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   A group of (11)_______ criminals have stolen 1.2 billion username and password combinations. It is the (12)_______ known collection of stolen Internet credentials, according to a New York Times report.
   Cyber security firm Hold Security (13)________ that the group of criminals collected personal information from 420,000 websites such as household names and small Internet sites. They (14)_____ websites inside Russia as well as big companies in the U.S. and (15)________ countries. The firm cannot say exactly which websites were broken into.

30

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

Directions: Choose the best answer.
   A group of (11)_______ criminals have stolen 1.2 billion username and password combinations. It is the (12)_______ known collection of stolen Internet credentials, according to a New York Times report.
   Cyber security firm Hold Security (13)________ that the group of criminals collected personal information from 420,000 websites such as household names and small Internet sites. They (14)_____ websites inside Russia as well as big companies in the U.S. and (15)________ countries. The firm cannot say exactly which websites were broken into.

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน