ม.3

ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: LAMA313334

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 19 ม.ค. 60 เวลา 17:17 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

At school:
Fonda:  Are you okay? You look sad.
Nancy:  I got an ‘F’ in Mathematics. I tried my best, but the exam was too difficult.
Fonda:  ________.

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

At a seaside resort:
Sara:  What shall we do this afternoon?
Sonia:  ____(2)_____.
Sara:  Umm, it’s such a boring activity. Why don’t we go diving?
Sonia:  ____(3)_____.

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

At a seaside resort:
Sara:  What shall we do this afternoon?
Sonia:  ____(2)_____.
Sara:  Umm, it’s such a boring activity. Why don’t we go diving?
Sonia:  ____(3)_____.

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

On the skytrain
Bill:  Excuse me. Have we met before?
Ploy:  I’m not sure. ____(4)____
Bill:  Yes. But that was a year ago. I’ve moved to a new company.
Ploy:  Oh. I see. Are you Bill?
Bill:  Yes.
Ploy:  ____(5)_____. I’m ploy.

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

On the skytrain
Bill:  Excuse me. Have we met before?
Ploy:  I’m not sure. ____(4)____
Bill:  Yes. But that was a year ago. I’ve moved to a new company.
Ploy:  Oh. I see. Are you Bill?
Bill:  Yes.
Ploy:  ____(5)_____. I’m ploy.

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

Directions: Read the situations and choose the best answer.
Situation:
Daughter: Mom, I’m going shopping with my friends at Chatuchak Weekend Market.
Mother: Beware of pickpockets. There are a lot of people there.
Daughter: Thank you, mom.

The mother says that because __________.

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

Directions: Read the situations and choose the best answer.
Situation: Your friend asks your advice about how to lose weight.

What will you say?

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

Directions: Read the situations and choose the best answer.
Situation: You want to ask your co-worker for his opinion about your presentation.

What will you say?

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

Directions: Read the situations and choose the best answer.
Situation: You friend won the first prize of lottery, but he lost all the lottery tickets.

What will you say?

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

Directions: Read the situations and choose the best answer.
Situation: A group of tourists has been looking for the Bangkok map for quite a while.

What will you say?

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) Toyota’s new robot glides around like R2-D2 from the Star Wars movies. It is devoted to a single task: pickings up.
   (Paragraph 2) HSR is short for “human support robot.” It comes with a single mechanical arm. It can grasp objects of various shapes and sizes and also pick up smaller items with a tiny suction cup.
   (Paragraph 3) It doesn’t have other tricks, except for a computer panel on its head for surfing the Internet. A person can also access the robot from another computer and use it like a camera-phone.
   (Paragraph 4) Kouichi Ikeda is its engineer. He is serious about using it to help around regular homes. First it will be for people with disabilities and then for the elderly in general. Picking up is especially challenging for people with spinal disorders, he said.
   (Paragraph 5) “Although it can only do one simple task of picking up, it’s already making disabled people quite happy. We’re just getting started. But finally we want it to enter people’s homes,” he said.

What is NOT true about HSR?

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) Toyota’s new robot glides around like R2-D2 from the Star Wars movies. It is devoted to a single task: pickings up.
   (Paragraph 2) HSR is short for “human support robot.” It comes with a single mechanical arm. It can grasp objects of various shapes and sizes and also pick up smaller items with a tiny suction cup.
   (Paragraph 3) It doesn’t have other tricks, except for a computer panel on its head for surfing the Internet. A person can also access the robot from another computer and use it like a camera-phone.
   (Paragraph 4) Kouichi Ikeda is its engineer. He is serious about using it to help around regular homes. First it will be for people with disabilities and then for the elderly in general. Picking up is especially challenging for people with spinal disorders, he said.
   (Paragraph 5) “Although it can only do one simple task of picking up, it’s already making disabled people quite happy. We’re just getting started. But finally we want it to enter people’s homes,” he said.

Which paragraph tells the readers who invents the robot?

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) Toyota’s new robot glides around like R2-D2 from the Star Wars movies. It is devoted to a single task: pickings up.
   (Paragraph 2) HSR is short for “human support robot.” It comes with a single mechanical arm. It can grasp objects of various shapes and sizes and also pick up smaller items with a tiny suction cup.
   (Paragraph 3) It doesn’t have other tricks, except for a computer panel on its head for surfing the Internet. A person can also access the robot from another computer and use it like a camera-phone.
   (Paragraph 4) Kouichi Ikeda is its engineer. He is serious about using it to help around regular homes. First it will be for people with disabilities and then for the elderly in general. Picking up is especially challenging for people with spinal disorders, he said.
   (Paragraph 5) “Although it can only do one simple task of picking up, it’s already making disabled people quite happy. We’re just getting started. But finally we want it to enter people’s homes,” he said.

The word ‘glides’ means _________.

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) Toyota’s new robot glides around like R2-D2 from the Star Wars movies. It is devoted to a single task: pickings up.
   (Paragraph 2) HSR is short for “human support robot.” It comes with a single mechanical arm. It can grasp objects of various shapes and sizes and also pick up smaller items with a tiny suction cup.
   (Paragraph 3) It doesn’t have other tricks, except for a computer panel on its head for surfing the Internet. A person can also access the robot from another computer and use it like a camera-phone.
   (Paragraph 4) Kouichi Ikeda is its engineer. He is serious about using it to help around regular homes. First it will be for people with disabilities and then for the elderly in general. Picking up is especially challenging for people with spinal disorders, he said.
   (Paragraph 5) “Although it can only do one simple task of picking up, it’s already making disabled people quite happy. We’re just getting started. But finally we want it to enter people’s homes,” he said.

The robot is expected to help disabled and ________ people.

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) Toyota’s new robot glides around like R2-D2 from the Star Wars movies. It is devoted to a single task: pickings up.
   (Paragraph 2) HSR is short for “human support robot.” It comes with a single mechanical arm. It can grasp objects of various shapes and sizes and also pick up smaller items with a tiny suction cup.
   (Paragraph 3) It doesn’t have other tricks, except for a computer panel on its head for surfing the Internet. A person can also access the robot from another computer and use it like a camera-phone.
   (Paragraph 4) Kouichi Ikeda is its engineer. He is serious about using it to help around regular homes. First it will be for people with disabilities and then for the elderly in general. Picking up is especially challenging for people with spinal disorders, he said.
   (Paragraph 5) “Although it can only do one simple task of picking up, it’s already making disabled people quite happy. We’re just getting started. But finally we want it to enter people’s homes,” he said.

What does ‘its’ refer to?

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) The sharp decline of the elephant population in Tanzania, most likely due to poaching, is worrying. The country’s government has just estimated that 65,721 elephants died there in the last five years. The report showed the number of Tanzanian elephants had plummeted. In 2009, there were an estimated 109,051. By 2014, the number was down to 43,330.
   (Paragraph 2) The Tanzanian ports of Dar es Salaam and Zanzibar have also become main exit points for vast amounts of ivory. At least 45 tons of ivory have flowed from Tanzania to international markets in Asia since 2009.
   (Paragraph 3) Across Tanzania, some smaller elephant populations had increased. In the famed Serengeti region, the numbers rose from 3,068 to 6,087 animals. However, beyond the most heavily visited tourist locations, elephant numbers were significantly down.
   (Paragraph 4) The Tanzanian government says it has added an additional 1,000 rangers to protect wildlife. However , there is a real risk that it could be a case of too little too late for some elephant populations.
   (Paragraph 5) In February, China imposed a one-year ban on ivory imports. The ban took immediate effect, but its citizens’ desire for ivory has fueled poaching that threatens the life of African elephants.

What is the passage mainly about?

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) The sharp decline of the elephant population in Tanzania, most likely due to poaching, is worrying. The country’s government has just estimated that 65,721 elephants died there in the last five years. The report showed the number of Tanzanian elephants had plummeted. In 2009, there were an estimated 109,051. By 2014, the number was down to 43,330.
   (Paragraph 2) The Tanzanian ports of Dar es Salaam and Zanzibar have also become main exit points for vast amounts of ivory. At least 45 tons of ivory have flowed from Tanzania to international markets in Asia since 2009.
   (Paragraph 3) Across Tanzania, some smaller elephant populations had increased. In the famed Serengeti region, the numbers rose from 3,068 to 6,087 animals. However, beyond the most heavily visited tourist locations, elephant numbers were significantly down.
   (Paragraph 4) The Tanzanian government says it has added an additional 1,000 rangers to protect wildlife. However , there is a real risk that it could be a case of too little too late for some elephant populations.
   (Paragraph 5) In February, China imposed a one-year ban on ivory imports. The ban took immediate effect, but its citizens’ desire for ivory has fueled poaching that threatens the life of African elephants.

What is TRUE according to the passage?

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) The sharp decline of the elephant population in Tanzania, most likely due to poaching, is worrying. The country’s government has just estimated that 65,721 elephants died there in the last five years. The report showed the number of Tanzanian elephants had plummeted. In 2009, there were an estimated 109,051. By 2014, the number was down to 43,330.
   (Paragraph 2) The Tanzanian ports of Dar es Salaam and Zanzibar have also become main exit points for vast amounts of ivory. At least 45 tons of ivory have flowed from Tanzania to international markets in Asia since 2009.
   (Paragraph 3) Across Tanzania, some smaller elephant populations had increased. In the famed Serengeti region, the numbers rose from 3,068 to 6,087 animals. However, beyond the most heavily visited tourist locations, elephant numbers were significantly down.
   (Paragraph 4) The Tanzanian government says it has added an additional 1,000 rangers to protect wildlife. However , there is a real risk that it could be a case of too little too late for some elephant populations.
   (Paragraph 5) In February, China imposed a one-year ban on ivory imports. The ban took immediate effect, but its citizens’ desire for ivory has fueled poaching that threatens the life of African elephants.

The word ‘threatens’ is closest in meaning to _________.

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) The sharp decline of the elephant population in Tanzania, most likely due to poaching, is worrying. The country’s government has just estimated that 65,721 elephants died there in the last five years. The report showed the number of Tanzanian elephants had plummeted. In 2009, there were an estimated 109,051. By 2014, the number was down to 43,330.
   (Paragraph 2) The Tanzanian ports of Dar es Salaam and Zanzibar have also become main exit points for vast amounts of ivory. At least 45 tons of ivory have flowed from Tanzania to international markets in Asia since 2009.
   (Paragraph 3) Across Tanzania, some smaller elephant populations had increased. In the famed Serengeti region, the numbers rose from 3,068 to 6,087 animals. However, beyond the most heavily visited tourist locations, elephant numbers were significantly down.
   (Paragraph 4) The Tanzanian government says it has added an additional 1,000 rangers to protect wildlife. However , there is a real risk that it could be a case of too little too late for some elephant populations.
   (Paragraph 5) In February, China imposed a one-year ban on ivory imports. The ban took immediate effect, but its citizens’ desire for ivory has fueled poaching that threatens the life of African elephants.

The government responds to the problem by _________.

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) The sharp decline of the elephant population in Tanzania, most likely due to poaching, is worrying. The country’s government has just estimated that 65,721 elephants died there in the last five years. The report showed the number of Tanzanian elephants had plummeted. In 2009, there were an estimated 109,051. By 2014, the number was down to 43,330.
   (Paragraph 2) The Tanzanian ports of Dar es Salaam and Zanzibar have also become main exit points for vast amounts of ivory. At least 45 tons of ivory have flowed from Tanzania to international markets in Asia since 2009.
   (Paragraph 3) Across Tanzania, some smaller elephant populations had increased. In the famed Serengeti region, the numbers rose from 3,068 to 6,087 animals. However, beyond the most heavily visited tourist locations, elephant numbers were significantly down.
   (Paragraph 4) The Tanzanian government says it has added an additional 1,000 rangers to protect wildlife. However , there is a real risk that it could be a case of too little too late for some elephant populations.
   (Paragraph 5) In February, China imposed a one-year ban on ivory imports. The ban took immediate effect, but its citizens’ desire for ivory has fueled poaching that threatens the life of African elephants.

The number of elephants in Tanzania five years ago was ________.

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

At school:
Fonda:  Are you okay? You look sad.
Nancy:  I got an ‘F’ in Mathematics. I tried my best, but the exam was too difficult.
Fonda:  ________.

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

At a seaside resort:
Sara:  What shall we do this afternoon?
Sonia:  ____(2)_____.
Sara:  Umm, it’s such a boring activity. Why don’t we go diving?
Sonia:  ____(3)_____.

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

At a seaside resort:
Sara:  What shall we do this afternoon?
Sonia:  ____(2)_____.
Sara:  Umm, it’s such a boring activity. Why don’t we go diving?
Sonia:  ____(3)_____.

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

On the skytrain
Bill:  Excuse me. Have we met before?
Ploy:  I’m not sure. ____(4)____
Bill:  Yes. But that was a year ago. I’ve moved to a new company.
Ploy:  Oh. I see. Are you Bill?
Bill:  Yes.
Ploy:  ____(5)_____. I’m ploy.

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

On the skytrain
Bill:  Excuse me. Have we met before?
Ploy:  I’m not sure. ____(4)____
Bill:  Yes. But that was a year ago. I’ve moved to a new company.
Ploy:  Oh. I see. Are you Bill?
Bill:  Yes.
Ploy:  ____(5)_____. I’m ploy.

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

Directions: Read the situations and choose the best answer.
Situation:
Daughter: Mom, I’m going shopping with my friends at Chatuchak Weekend Market.
Mother: Beware of pickpockets. There are a lot of people there.
Daughter: Thank you, mom.

The mother says that because __________.

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

Directions: Read the situations and choose the best answer.
Situation: Your friend asks your advice about how to lose weight.

What will you say?

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

Directions: Read the situations and choose the best answer.
Situation: You want to ask your co-worker for his opinion about your presentation.

What will you say?

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

Directions: Read the situations and choose the best answer.
Situation: You friend won the first prize of lottery, but he lost all the lottery tickets.

What will you say?

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

Directions: Read the situations and choose the best answer.
Situation: A group of tourists has been looking for the Bangkok map for quite a while.

What will you say?

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) Toyota’s new robot glides around like R2-D2 from the Star Wars movies. It is devoted to a single task: pickings up.
   (Paragraph 2) HSR is short for “human support robot.” It comes with a single mechanical arm. It can grasp objects of various shapes and sizes and also pick up smaller items with a tiny suction cup.
   (Paragraph 3) It doesn’t have other tricks, except for a computer panel on its head for surfing the Internet. A person can also access the robot from another computer and use it like a camera-phone.
   (Paragraph 4) Kouichi Ikeda is its engineer. He is serious about using it to help around regular homes. First it will be for people with disabilities and then for the elderly in general. Picking up is especially challenging for people with spinal disorders, he said.
   (Paragraph 5) “Although it can only do one simple task of picking up, it’s already making disabled people quite happy. We’re just getting started. But finally we want it to enter people’s homes,” he said.

What is NOT true about HSR?

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) Toyota’s new robot glides around like R2-D2 from the Star Wars movies. It is devoted to a single task: pickings up.
   (Paragraph 2) HSR is short for “human support robot.” It comes with a single mechanical arm. It can grasp objects of various shapes and sizes and also pick up smaller items with a tiny suction cup.
   (Paragraph 3) It doesn’t have other tricks, except for a computer panel on its head for surfing the Internet. A person can also access the robot from another computer and use it like a camera-phone.
   (Paragraph 4) Kouichi Ikeda is its engineer. He is serious about using it to help around regular homes. First it will be for people with disabilities and then for the elderly in general. Picking up is especially challenging for people with spinal disorders, he said.
   (Paragraph 5) “Although it can only do one simple task of picking up, it’s already making disabled people quite happy. We’re just getting started. But finally we want it to enter people’s homes,” he said.

Which paragraph tells the readers who invents the robot?

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) Toyota’s new robot glides around like R2-D2 from the Star Wars movies. It is devoted to a single task: pickings up.
   (Paragraph 2) HSR is short for “human support robot.” It comes with a single mechanical arm. It can grasp objects of various shapes and sizes and also pick up smaller items with a tiny suction cup.
   (Paragraph 3) It doesn’t have other tricks, except for a computer panel on its head for surfing the Internet. A person can also access the robot from another computer and use it like a camera-phone.
   (Paragraph 4) Kouichi Ikeda is its engineer. He is serious about using it to help around regular homes. First it will be for people with disabilities and then for the elderly in general. Picking up is especially challenging for people with spinal disorders, he said.
   (Paragraph 5) “Although it can only do one simple task of picking up, it’s already making disabled people quite happy. We’re just getting started. But finally we want it to enter people’s homes,” he said.

The word ‘glides’ means _________.

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) Toyota’s new robot glides around like R2-D2 from the Star Wars movies. It is devoted to a single task: pickings up.
   (Paragraph 2) HSR is short for “human support robot.” It comes with a single mechanical arm. It can grasp objects of various shapes and sizes and also pick up smaller items with a tiny suction cup.
   (Paragraph 3) It doesn’t have other tricks, except for a computer panel on its head for surfing the Internet. A person can also access the robot from another computer and use it like a camera-phone.
   (Paragraph 4) Kouichi Ikeda is its engineer. He is serious about using it to help around regular homes. First it will be for people with disabilities and then for the elderly in general. Picking up is especially challenging for people with spinal disorders, he said.
   (Paragraph 5) “Although it can only do one simple task of picking up, it’s already making disabled people quite happy. We’re just getting started. But finally we want it to enter people’s homes,” he said.

The robot is expected to help disabled and ________ people.

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) Toyota’s new robot glides around like R2-D2 from the Star Wars movies. It is devoted to a single task: pickings up.
   (Paragraph 2) HSR is short for “human support robot.” It comes with a single mechanical arm. It can grasp objects of various shapes and sizes and also pick up smaller items with a tiny suction cup.
   (Paragraph 3) It doesn’t have other tricks, except for a computer panel on its head for surfing the Internet. A person can also access the robot from another computer and use it like a camera-phone.
   (Paragraph 4) Kouichi Ikeda is its engineer. He is serious about using it to help around regular homes. First it will be for people with disabilities and then for the elderly in general. Picking up is especially challenging for people with spinal disorders, he said.
   (Paragraph 5) “Although it can only do one simple task of picking up, it’s already making disabled people quite happy. We’re just getting started. But finally we want it to enter people’s homes,” he said.

What does ‘its’ refer to?

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) The sharp decline of the elephant population in Tanzania, most likely due to poaching, is worrying. The country’s government has just estimated that 65,721 elephants died there in the last five years. The report showed the number of Tanzanian elephants had plummeted. In 2009, there were an estimated 109,051. By 2014, the number was down to 43,330.
   (Paragraph 2) The Tanzanian ports of Dar es Salaam and Zanzibar have also become main exit points for vast amounts of ivory. At least 45 tons of ivory have flowed from Tanzania to international markets in Asia since 2009.
   (Paragraph 3) Across Tanzania, some smaller elephant populations had increased. In the famed Serengeti region, the numbers rose from 3,068 to 6,087 animals. However, beyond the most heavily visited tourist locations, elephant numbers were significantly down.
   (Paragraph 4) The Tanzanian government says it has added an additional 1,000 rangers to protect wildlife. However , there is a real risk that it could be a case of too little too late for some elephant populations.
   (Paragraph 5) In February, China imposed a one-year ban on ivory imports. The ban took immediate effect, but its citizens’ desire for ivory has fueled poaching that threatens the life of African elephants.

What is the passage mainly about?

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) The sharp decline of the elephant population in Tanzania, most likely due to poaching, is worrying. The country’s government has just estimated that 65,721 elephants died there in the last five years. The report showed the number of Tanzanian elephants had plummeted. In 2009, there were an estimated 109,051. By 2014, the number was down to 43,330.
   (Paragraph 2) The Tanzanian ports of Dar es Salaam and Zanzibar have also become main exit points for vast amounts of ivory. At least 45 tons of ivory have flowed from Tanzania to international markets in Asia since 2009.
   (Paragraph 3) Across Tanzania, some smaller elephant populations had increased. In the famed Serengeti region, the numbers rose from 3,068 to 6,087 animals. However, beyond the most heavily visited tourist locations, elephant numbers were significantly down.
   (Paragraph 4) The Tanzanian government says it has added an additional 1,000 rangers to protect wildlife. However , there is a real risk that it could be a case of too little too late for some elephant populations.
   (Paragraph 5) In February, China imposed a one-year ban on ivory imports. The ban took immediate effect, but its citizens’ desire for ivory has fueled poaching that threatens the life of African elephants.

What is TRUE according to the passage?

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) The sharp decline of the elephant population in Tanzania, most likely due to poaching, is worrying. The country’s government has just estimated that 65,721 elephants died there in the last five years. The report showed the number of Tanzanian elephants had plummeted. In 2009, there were an estimated 109,051. By 2014, the number was down to 43,330.
   (Paragraph 2) The Tanzanian ports of Dar es Salaam and Zanzibar have also become main exit points for vast amounts of ivory. At least 45 tons of ivory have flowed from Tanzania to international markets in Asia since 2009.
   (Paragraph 3) Across Tanzania, some smaller elephant populations had increased. In the famed Serengeti region, the numbers rose from 3,068 to 6,087 animals. However, beyond the most heavily visited tourist locations, elephant numbers were significantly down.
   (Paragraph 4) The Tanzanian government says it has added an additional 1,000 rangers to protect wildlife. However , there is a real risk that it could be a case of too little too late for some elephant populations.
   (Paragraph 5) In February, China imposed a one-year ban on ivory imports. The ban took immediate effect, but its citizens’ desire for ivory has fueled poaching that threatens the life of African elephants.

The word ‘threatens’ is closest in meaning to _________.

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) The sharp decline of the elephant population in Tanzania, most likely due to poaching, is worrying. The country’s government has just estimated that 65,721 elephants died there in the last five years. The report showed the number of Tanzanian elephants had plummeted. In 2009, there were an estimated 109,051. By 2014, the number was down to 43,330.
   (Paragraph 2) The Tanzanian ports of Dar es Salaam and Zanzibar have also become main exit points for vast amounts of ivory. At least 45 tons of ivory have flowed from Tanzania to international markets in Asia since 2009.
   (Paragraph 3) Across Tanzania, some smaller elephant populations had increased. In the famed Serengeti region, the numbers rose from 3,068 to 6,087 animals. However, beyond the most heavily visited tourist locations, elephant numbers were significantly down.
   (Paragraph 4) The Tanzanian government says it has added an additional 1,000 rangers to protect wildlife. However , there is a real risk that it could be a case of too little too late for some elephant populations.
   (Paragraph 5) In February, China imposed a one-year ban on ivory imports. The ban took immediate effect, but its citizens’ desire for ivory has fueled poaching that threatens the life of African elephants.

The government responds to the problem by _________.

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

Directions: Read the following passage and choose the best answer.
   (Paragraph 1) The sharp decline of the elephant population in Tanzania, most likely due to poaching, is worrying. The country’s government has just estimated that 65,721 elephants died there in the last five years. The report showed the number of Tanzanian elephants had plummeted. In 2009, there were an estimated 109,051. By 2014, the number was down to 43,330.
   (Paragraph 2) The Tanzanian ports of Dar es Salaam and Zanzibar have also become main exit points for vast amounts of ivory. At least 45 tons of ivory have flowed from Tanzania to international markets in Asia since 2009.
   (Paragraph 3) Across Tanzania, some smaller elephant populations had increased. In the famed Serengeti region, the numbers rose from 3,068 to 6,087 animals. However, beyond the most heavily visited tourist locations, elephant numbers were significantly down.
   (Paragraph 4) The Tanzanian government says it has added an additional 1,000 rangers to protect wildlife. However , there is a real risk that it could be a case of too little too late for some elephant populations.
   (Paragraph 5) In February, China imposed a one-year ban on ivory imports. The ban took immediate effect, but its citizens’ desire for ivory has fueled poaching that threatens the life of African elephants.

The number of elephants in Tanzania five years ago was ________.

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน