ม.6

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB613316

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 17 ม.ค. 60 เวลา 14:05 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ธาตุสมมติ X, Y และ Z มีเลขอะตอม 17, 18 และ 20 ตามลำดับ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ธาตุสมมติ A B C D E F G เป็นธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันของตารางธาตุเรียงตามลำดับตั้งแต่หมู่ IA ถึงหมู่ VIIA ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

สารประกอบ X เกิดจากธาตุหมู่ IIA คาบ 3 กับหมู่ VIA คาบ 2 และสารประกอบ Y เกิดจากธาตุหมู่ VIIA คาบ 3 กับไฮโดรเจน ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

สารในข้อใดทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่สังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของสารละลาย

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

หินปูนทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ และน้ำ โดยข้อมูลที่ได้จากการทดลองเป็นดังตาราง  
          ปริมาตรแก๊ส CO2 (cm3)                     เวลา (วินาที)  
                    1                         22
                    2                         54
                    3                       120
                    4                       230 
                    5                       450
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

การเพิ่มขึ้นของปัจจัยใด ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีช้าลง

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

การกลั่นลำดับส่วนของน้ำมันดิบให้สารไฮโดรคาร์บอนที่มีจำนวนอะตอมคาร์บอนในโมเลกุลดังนี้
             สารไฮโดรคาร์บอน               จำนวนอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล
                     A                        60
                     B                        36
                     C                        24
                     D                         3
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนในข้อใด ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติแล้วนำไปใช้ในยานยนต์ NGV

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบโดยตรง

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อมูลของพอลิเมอร์ 2 ชนิดแสดงดังตาราง
                  ชนิดของพอลิเมอร์                      โครงสร้าง       
                           A                       แบบกิ่ง
                           B                       แบบเส้น
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

การทดสอบสารในหลอดทดลองทั้ง 5 หลอด แสดงดังตาราง
   หลอดที่                                          สาร
      1   แป้งข้าวเจ้าสุก + น้ำกลั่น + สารละลายไอโอดีน
      2   เซลลูโลส + กรด HCI + สารละลายไอโอดีน
      3   แป้งข้าวเหนียวสุก + น้ำกลั่น + สารละลายเบเนดิกต์ (อุ่นในน้ำร้อน)
      4   แป้งข้าวเหนียวสุก +กรด HCI+ สารละลายเบเนดิกต์ (อุ่นในน้ำร้อน)
      5   สารละลายซูโครส + สารละลายเบเนดิกต์ (อุ่นในน้ำร้อน)
        ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การแปลงสภาพโปรตีน

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลิพิด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เหตุใดค่าความเร่งโน้มถ่วง (g) ที่ตำแหน่งวงโคจรของดาวเทียมจึงมีค่าน้อยกว่าค่าความเร่งโน้มถ่วงที่ผิวโลก

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

วางประจุบวกไว้ที่ตำแหน่ง x = 0.0 cm และวางประจุลบขนาดเดียวกันที่ตำแหน่ง x = 10.0 cm ที่ตำแหน่งใดต่อไปนี้ สนามไฟฟ้ามีขนาดแรงที่สุด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

เส้นสนามแม่เหล็กในลักษณะใดที่บ่งบอกว่าสนามแม่เหล็กกำลังมีขนาดลดลง

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ปล่อยให้ลวดโลหะตรงเส้นเล็กเส้นหนึ่งตกลงมาในแนวดิ่งภายใต้สนามแม่เหล็กโลกปลายบนและปลายล่างของลวดดังกล่าวจะมีสภาพทางไฟฟ้าเป็นอย่างไร

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ธาตุสมมติ X, Y และ Z มีเลขอะตอม 17, 18 และ 20 ตามลำดับ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ธาตุสมมติ A B C D E F G เป็นธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันของตารางธาตุเรียงตามลำดับตั้งแต่หมู่ IA ถึงหมู่ VIIA ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

สารประกอบ X เกิดจากธาตุหมู่ IIA คาบ 3 กับหมู่ VIA คาบ 2 และสารประกอบ Y เกิดจากธาตุหมู่ VIIA คาบ 3 กับไฮโดรเจน ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

สารในข้อใดทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่สังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของสารละลาย

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

หินปูนทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ และน้ำ โดยข้อมูลที่ได้จากการทดลองเป็นดังตาราง  
          ปริมาตรแก๊ส CO2 (cm3)                     เวลา (วินาที)  
                    1                         22
                    2                         54
                    3                       120
                    4                       230 
                    5                       450
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

การเพิ่มขึ้นของปัจจัยใด ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีช้าลง

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

การกลั่นลำดับส่วนของน้ำมันดิบให้สารไฮโดรคาร์บอนที่มีจำนวนอะตอมคาร์บอนในโมเลกุลดังนี้
             สารไฮโดรคาร์บอน               จำนวนอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล
                     A                        60
                     B                        36
                     C                        24
                     D                         3
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนในข้อใด ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติแล้วนำไปใช้ในยานยนต์ NGV

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบโดยตรง

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อมูลของพอลิเมอร์ 2 ชนิดแสดงดังตาราง
                  ชนิดของพอลิเมอร์                      โครงสร้าง       
                           A                       แบบกิ่ง
                           B                       แบบเส้น
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

การทดสอบสารในหลอดทดลองทั้ง 5 หลอด แสดงดังตาราง
   หลอดที่                                          สาร
      1   แป้งข้าวเจ้าสุก + น้ำกลั่น + สารละลายไอโอดีน
      2   เซลลูโลส + กรด HCI + สารละลายไอโอดีน
      3   แป้งข้าวเหนียวสุก + น้ำกลั่น + สารละลายเบเนดิกต์ (อุ่นในน้ำร้อน)
      4   แป้งข้าวเหนียวสุก +กรด HCI+ สารละลายเบเนดิกต์ (อุ่นในน้ำร้อน)
      5   สารละลายซูโครส + สารละลายเบเนดิกต์ (อุ่นในน้ำร้อน)
        ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การแปลงสภาพโปรตีน

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลิพิด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เหตุใดค่าความเร่งโน้มถ่วง (g) ที่ตำแหน่งวงโคจรของดาวเทียมจึงมีค่าน้อยกว่าค่าความเร่งโน้มถ่วงที่ผิวโลก

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

วางประจุบวกไว้ที่ตำแหน่ง x = 0.0 cm และวางประจุลบขนาดเดียวกันที่ตำแหน่ง x = 10.0 cm ที่ตำแหน่งใดต่อไปนี้ สนามไฟฟ้ามีขนาดแรงที่สุด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

เส้นสนามแม่เหล็กในลักษณะใดที่บ่งบอกว่าสนามแม่เหล็กกำลังมีขนาดลดลง

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ปล่อยให้ลวดโลหะตรงเส้นเล็กเส้นหนึ่งตกลงมาในแนวดิ่งภายใต้สนามแม่เหล็กโลกปลายบนและปลายล่างของลวดดังกล่าวจะมีสภาพทางไฟฟ้าเป็นอย่างไร

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน