ม.6

ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: LAMB613310

จำนวนข้อ

: 44 ข้อ

วิชา

: ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 12 ม.ค. 60 เวลา 14:20 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/44
คำถาม :

Directions: Choose the BEST alternative to complete the passage below.
   It is said that bananas are the most popular fresh fruit in the United States. While some fruits, like apples and oranges, are also   1   as juice and in other ways, almost all bananas are eaten   2   right out of the peel.
   What is so great about bananas? Well, for one thing, they are rich in nutrients and   3   like potassium and iron. For another, they have no cholesterol and   4   any fat. And most important, for people watching their food bills, they are   5  .
   But this was not always the   6  . For many years, bananas were so expensive in America that most people   7   them a rare delicacy. The first bananas were brought over here in 1516 by a Spanish priest. They grew well in Central America, but could not   8   in the colder North America climate. The Puritans got their first   9   of bananas in the 1960s, but they hated them! This is not   10  , for they boiled them and then ate them-skin and all.

2

ข้อที่ 2/44
คำถาม :

Directions: Choose the BEST alternative to complete the passage below.
   It is said that bananas are the most popular fresh fruit in the United States. While some fruits, like apples and oranges, are also   1   as juice and in other ways, almost all bananas are eaten   2   right out of the peel.
   What is so great about bananas? Well, for one thing, they are rich in nutrients and   3   like potassium and iron. For another, they have no cholesterol and   4   any fat. And most important, for people watching their food bills, they are   5  .
   But this was not always the   6  . For many years, bananas were so expensive in America that most people   7   them a rare delicacy. The first bananas were brought over here in 1516 by a Spanish priest. They grew well in Central America, but could not   8   in the colder North America climate. The Puritans got their first   9   of bananas in the 1960s, but they hated them! This is not   10  , for they boiled them and then ate them-skin and all.

3

ข้อที่ 3/44
คำถาม :

Directions: Choose the BEST alternative to complete the passage below.
   It is said that bananas are the most popular fresh fruit in the United States. While some fruits, like apples and oranges, are also   1   as juice and in other ways, almost all bananas are eaten   2   right out of the peel.
   What is so great about bananas? Well, for one thing, they are rich in nutrients and   3   like potassium and iron. For another, they have no cholesterol and   4   any fat. And most important, for people watching their food bills, they are   5  .
   But this was not always the   6  . For many years, bananas were so expensive in America that most people   7   them a rare delicacy. The first bananas were brought over here in 1516 by a Spanish priest. They grew well in Central America, but could not   8   in the colder North America climate. The Puritans got their first   9   of bananas in the 1960s, but they hated them! This is not   10  , for they boiled them and then ate them-skin and all.

4

ข้อที่ 4/44
คำถาม :

Directions: Choose the BEST alternative to complete the passage below.
   It is said that bananas are the most popular fresh fruit in the United States. While some fruits, like apples and oranges, are also   1   as juice and in other ways, almost all bananas are eaten   2   right out of the peel.
   What is so great about bananas? Well, for one thing, they are rich in nutrients and   3   like potassium and iron. For another, they have no cholesterol and   4   any fat. And most important, for people watching their food bills, they are   5  .
   But this was not always the   6  . For many years, bananas were so expensive in America that most people   7   them a rare delicacy. The first bananas were brought over here in 1516 by a Spanish priest. They grew well in Central America, but could not   8   in the colder North America climate. The Puritans got their first   9   of bananas in the 1960s, but they hated them! This is not   10  , for they boiled them and then ate them-skin and all.

5

ข้อที่ 5/44
คำถาม :

Directions: Choose the BEST alternative to complete the passage below.
   It is said that bananas are the most popular fresh fruit in the United States. While some fruits, like apples and oranges, are also   1   as juice and in other ways, almost all bananas are eaten   2   right out of the peel.
   What is so great about bananas? Well, for one thing, they are rich in nutrients and   3   like potassium and iron. For another, they have no cholesterol and   4   any fat. And most important, for people watching their food bills, they are   5  .
   But this was not always the   6  . For many years, bananas were so expensive in America that most people   7   them a rare delicacy. The first bananas were brought over here in 1516 by a Spanish priest. They grew well in Central America, but could not   8   in the colder North America climate. The Puritans got their first   9   of bananas in the 1960s, but they hated them! This is not   10  , for they boiled them and then ate them-skin and all.

6

ข้อที่ 6/44
คำถาม :

Directions: Choose the BEST alternative to complete the passage below.
   It is said that bananas are the most popular fresh fruit in the United States. While some fruits, like apples and oranges, are also   1   as juice and in other ways, almost all bananas are eaten   2   right out of the peel.
   What is so great about bananas? Well, for one thing, they are rich in nutrients and   3   like potassium and iron. For another, they have no cholesterol and   4   any fat. And most important, for people watching their food bills, they are   5  .
   But this was not always the   6  . For many years, bananas were so expensive in America that most people   7   them a rare delicacy. The first bananas were brought over here in 1516 by a Spanish priest. They grew well in Central America, but could not   8   in the colder North America climate. The Puritans got their first   9   of bananas in the 1960s, but they hated them! This is not   10  , for they boiled them and then ate them-skin and all.

7

ข้อที่ 7/44
คำถาม :

Directions: Choose the BEST alternative to complete the passage below.
   It is said that bananas are the most popular fresh fruit in the United States. While some fruits, like apples and oranges, are also   1   as juice and in other ways, almost all bananas are eaten   2   right out of the peel.
   What is so great about bananas? Well, for one thing, they are rich in nutrients and   3   like potassium and iron. For another, they have no cholesterol and   4   any fat. And most important, for people watching their food bills, they are   5  .
   But this was not always the   6  . For many years, bananas were so expensive in America that most people   7   them a rare delicacy. The first bananas were brought over here in 1516 by a Spanish priest. They grew well in Central America, but could not   8   in the colder North America climate. The Puritans got their first   9   of bananas in the 1960s, but they hated them! This is not   10  , for they boiled them and then ate them-skin and all.

8

ข้อที่ 8/44
คำถาม :

Directions: Choose the BEST alternative to complete the passage below.
   It is said that bananas are the most popular fresh fruit in the United States. While some fruits, like apples and oranges, are also   1   as juice and in other ways, almost all bananas are eaten   2   right out of the peel.
   What is so great about bananas? Well, for one thing, they are rich in nutrients and   3   like potassium and iron. For another, they have no cholesterol and   4   any fat. And most important, for people watching their food bills, they are   5  .
   But this was not always the   6  . For many years, bananas were so expensive in America that most people   7   them a rare delicacy. The first bananas were brought over here in 1516 by a Spanish priest. They grew well in Central America, but could not   8   in the colder North America climate. The Puritans got their first   9   of bananas in the 1960s, but they hated them! This is not   10  , for they boiled them and then ate them-skin and all.

9

ข้อที่ 9/44
คำถาม :

Directions: Choose the BEST alternative to complete the passage below.
   It is said that bananas are the most popular fresh fruit in the United States. While some fruits, like apples and oranges, are also   1   as juice and in other ways, almost all bananas are eaten   2   right out of the peel.
   What is so great about bananas? Well, for one thing, they are rich in nutrients and   3   like potassium and iron. For another, they have no cholesterol and   4   any fat. And most important, for people watching their food bills, they are   5  .
   But this was not always the   6  . For many years, bananas were so expensive in America that most people   7   them a rare delicacy. The first bananas were brought over here in 1516 by a Spanish priest. They grew well in Central America, but could not   8   in the colder North America climate. The Puritans got their first   9   of bananas in the 1960s, but they hated them! This is not   10  , for they boiled them and then ate them-skin and all.

10

ข้อที่ 10/44
คำถาม :

Directions: Choose the BEST alternative to complete the passage below.
   It is said that bananas are the most popular fresh fruit in the United States. While some fruits, like apples and oranges, are also   1   as juice and in other ways, almost all bananas are eaten   2   right out of the peel.
   What is so great about bananas? Well, for one thing, they are rich in nutrients and   3   like potassium and iron. For another, they have no cholesterol and   4   any fat. And most important, for people watching their food bills, they are   5  .
   But this was not always the   6  . For many years, bananas were so expensive in America that most people   7   them a rare delicacy. The first bananas were brought over here in 1516 by a Spanish priest. They grew well in Central America, but could not   8   in the colder North America climate. The Puritans got their first   9   of bananas in the 1960s, but they hated them! This is not   10  , for they boiled them and then ate them-skin and all.

11

ข้อที่ 11/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.
____ has been designed especially for pre-intermediate and intermediate students.

12

ข้อที่ 12/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.
____ has a different title in American English.

13

ข้อที่ 13/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.
What’s Up? was written by        .

14

ข้อที่ 14/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.
_____ can be used for self-study.

15

ข้อที่ 15/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.
_____ books also provide a handbook for teachers.

16

ข้อที่ 16/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

TIJUANA: Nine people in Maxico were caught red-handed on Tuesday digging a tunnel that was apparently to be used to sneak drugs into California, officials said. The detatinees had been digging from inside a house in the north-west border town of Tijuana and tried in vain to flee, the National Defence secretariat said. The tunnel was about 20m underground and reachable by climbing down a ladder through a closet in the house.  Army troops also seized a truck that the detainees had been using to take away soil from the digging operations. APP

The headline of this news story is likely to be ______.

17

ข้อที่ 17/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

TIJUANA: Nine people in Maxico were caught red-handed on Tuesday digging a tunnel that was apparently to be used to sneak drugs into California, officials said. The detatinees had been digging from inside a house in the north-west border town of Tijuana and tried in vain to flee, the National Defence secretariat said. The tunnel was about 20m underground and reachable by climbing down a ladder through a closet in the house.  Army troops also seized a truck that the detainees had been using to take away soil from the digging operations. APP

All of the following statements are true EXCEPT _______

18

ข้อที่ 18/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

TIJUANA: Nine people in Maxico were caught red-handed on Tuesday digging a tunnel that was apparently to be used to sneak drugs into California, officials said. The detatinees had been digging from inside a house in the north-west border town of Tijuana and tried in vain to flee, the National Defence secretariat said. The tunnel was about 20m underground and reachable by climbing down a ladder through a closet in the house.  Army troops also seized a truck that the detainees had been using to take away soil from the digging operations. APP

In the end, the detainees _____.

19

ข้อที่ 19/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

TIJUANA: Nine people in Maxico were caught red-handed on Tuesday digging a tunnel that was apparently to be used to sneak drugs into California, officials said. The detatinees had been digging from inside a house in the north-west border town of Tijuana and tried in vain to flee, the National Defence secretariat said. The tunnel was about 20m underground and reachable by climbing down a ladder through a closet in the house.  Army troops also seized a truck that the detainees had been using to take away soil from the digging operations. APP

The word that refers to the ______.

20

ข้อที่ 20/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

TIJUANA: Nine people in Maxico were caught red-handed on Tuesday digging a tunnel that was apparently to be used to sneak drugs into California, officials said. The detatinees had been digging from inside a house in the north-west border town of Tijuana and tried in vain to flee, the National Defence secretariat said. The tunnel was about 20m underground and reachable by climbing down a ladder through a closet in the house.  Army troops also seized a truck that the detainees had been using to take away soil from the digging operations. APP

The word sneak can best be replaced by ___.

21

ข้อที่ 21/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

TIJUANA: Nine people in Maxico were caught red-handed on Tuesday digging a tunnel that was apparently to be used to sneak drugs into California, officials said. The detatinees had been digging from inside a house in the north-west border town of Tijuana and tried in vain to flee, the National Defence secretariat said. The tunnel was about 20m underground and reachable by climbing down a ladder through a closet in the house.  Army troops also seized a truck that the detainees had been using to take away soil from the digging operations. APP

The phrase caught red-handed means “_____”.

22

ข้อที่ 22/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

TIJUANA: Nine people in Maxico were caught red-handed on Tuesday digging a tunnel that was apparently to be used to sneak drugs into California, officials said. The detatinees had been digging from inside a house in the north-west border town of Tijuana and tried in vain to flee, the National Defence secretariat said. The tunnel was about 20m underground and reachable by climbing down a ladder through a closet in the house.  Army troops also seized a truck that the detainees had been using to take away soil from the digging operations. APP

It can be inferred that the nine Mexicans _____.

23

ข้อที่ 23/44
คำถาม :

Directions: Choose the BEST alternative to complete the passage below.
   It is said that bananas are the most popular fresh fruit in the United States. While some fruits, like apples and oranges, are also   1   as juice and in other ways, almost all bananas are eaten   2   right out of the peel.
   What is so great about bananas? Well, for one thing, they are rich in nutrients and   3   like potassium and iron. For another, they have no cholesterol and   4   any fat. And most important, for people watching their food bills, they are   5  .
   But this was not always the   6  . For many years, bananas were so expensive in America that most people   7   them a rare delicacy. The first bananas were brought over here in 1516 by a Spanish priest. They grew well in Central America, but could not   8   in the colder North America climate. The Puritans got their first   9   of bananas in the 1960s, but they hated them! This is not   10  , for they boiled them and then ate them-skin and all.

24

ข้อที่ 24/44
คำถาม :

Directions: Choose the BEST alternative to complete the passage below.
   It is said that bananas are the most popular fresh fruit in the United States. While some fruits, like apples and oranges, are also   1   as juice and in other ways, almost all bananas are eaten   2   right out of the peel.
   What is so great about bananas? Well, for one thing, they are rich in nutrients and   3   like potassium and iron. For another, they have no cholesterol and   4   any fat. And most important, for people watching their food bills, they are   5  .
   But this was not always the   6  . For many years, bananas were so expensive in America that most people   7   them a rare delicacy. The first bananas were brought over here in 1516 by a Spanish priest. They grew well in Central America, but could not   8   in the colder North America climate. The Puritans got their first   9   of bananas in the 1960s, but they hated them! This is not   10  , for they boiled them and then ate them-skin and all.

25

ข้อที่ 25/44
คำถาม :

Directions: Choose the BEST alternative to complete the passage below.
   It is said that bananas are the most popular fresh fruit in the United States. While some fruits, like apples and oranges, are also   1   as juice and in other ways, almost all bananas are eaten   2   right out of the peel.
   What is so great about bananas? Well, for one thing, they are rich in nutrients and   3   like potassium and iron. For another, they have no cholesterol and   4   any fat. And most important, for people watching their food bills, they are   5  .
   But this was not always the   6  . For many years, bananas were so expensive in America that most people   7   them a rare delicacy. The first bananas were brought over here in 1516 by a Spanish priest. They grew well in Central America, but could not   8   in the colder North America climate. The Puritans got their first   9   of bananas in the 1960s, but they hated them! This is not   10  , for they boiled them and then ate them-skin and all.

26

ข้อที่ 26/44
คำถาม :

Directions: Choose the BEST alternative to complete the passage below.
   It is said that bananas are the most popular fresh fruit in the United States. While some fruits, like apples and oranges, are also   1   as juice and in other ways, almost all bananas are eaten   2   right out of the peel.
   What is so great about bananas? Well, for one thing, they are rich in nutrients and   3   like potassium and iron. For another, they have no cholesterol and   4   any fat. And most important, for people watching their food bills, they are   5  .
   But this was not always the   6  . For many years, bananas were so expensive in America that most people   7   them a rare delicacy. The first bananas were brought over here in 1516 by a Spanish priest. They grew well in Central America, but could not   8   in the colder North America climate. The Puritans got their first   9   of bananas in the 1960s, but they hated them! This is not   10  , for they boiled them and then ate them-skin and all.

27

ข้อที่ 27/44
คำถาม :

Directions: Choose the BEST alternative to complete the passage below.
   It is said that bananas are the most popular fresh fruit in the United States. While some fruits, like apples and oranges, are also   1   as juice and in other ways, almost all bananas are eaten   2   right out of the peel.
   What is so great about bananas? Well, for one thing, they are rich in nutrients and   3   like potassium and iron. For another, they have no cholesterol and   4   any fat. And most important, for people watching their food bills, they are   5  .
   But this was not always the   6  . For many years, bananas were so expensive in America that most people   7   them a rare delicacy. The first bananas were brought over here in 1516 by a Spanish priest. They grew well in Central America, but could not   8   in the colder North America climate. The Puritans got their first   9   of bananas in the 1960s, but they hated them! This is not   10  , for they boiled them and then ate them-skin and all.

28

ข้อที่ 28/44
คำถาม :

Directions: Choose the BEST alternative to complete the passage below.
   It is said that bananas are the most popular fresh fruit in the United States. While some fruits, like apples and oranges, are also   1   as juice and in other ways, almost all bananas are eaten   2   right out of the peel.
   What is so great about bananas? Well, for one thing, they are rich in nutrients and   3   like potassium and iron. For another, they have no cholesterol and   4   any fat. And most important, for people watching their food bills, they are   5  .
   But this was not always the   6  . For many years, bananas were so expensive in America that most people   7   them a rare delicacy. The first bananas were brought over here in 1516 by a Spanish priest. They grew well in Central America, but could not   8   in the colder North America climate. The Puritans got their first   9   of bananas in the 1960s, but they hated them! This is not   10  , for they boiled them and then ate them-skin and all.

29

ข้อที่ 29/44
คำถาม :

Directions: Choose the BEST alternative to complete the passage below.
   It is said that bananas are the most popular fresh fruit in the United States. While some fruits, like apples and oranges, are also   1   as juice and in other ways, almost all bananas are eaten   2   right out of the peel.
   What is so great about bananas? Well, for one thing, they are rich in nutrients and   3   like potassium and iron. For another, they have no cholesterol and   4   any fat. And most important, for people watching their food bills, they are   5  .
   But this was not always the   6  . For many years, bananas were so expensive in America that most people   7   them a rare delicacy. The first bananas were brought over here in 1516 by a Spanish priest. They grew well in Central America, but could not   8   in the colder North America climate. The Puritans got their first   9   of bananas in the 1960s, but they hated them! This is not   10  , for they boiled them and then ate them-skin and all.

30

ข้อที่ 30/44
คำถาม :

Directions: Choose the BEST alternative to complete the passage below.
   It is said that bananas are the most popular fresh fruit in the United States. While some fruits, like apples and oranges, are also   1   as juice and in other ways, almost all bananas are eaten   2   right out of the peel.
   What is so great about bananas? Well, for one thing, they are rich in nutrients and   3   like potassium and iron. For another, they have no cholesterol and   4   any fat. And most important, for people watching their food bills, they are   5  .
   But this was not always the   6  . For many years, bananas were so expensive in America that most people   7   them a rare delicacy. The first bananas were brought over here in 1516 by a Spanish priest. They grew well in Central America, but could not   8   in the colder North America climate. The Puritans got their first   9   of bananas in the 1960s, but they hated them! This is not   10  , for they boiled them and then ate them-skin and all.

31

ข้อที่ 31/44
คำถาม :

Directions: Choose the BEST alternative to complete the passage below.
   It is said that bananas are the most popular fresh fruit in the United States. While some fruits, like apples and oranges, are also   1   as juice and in other ways, almost all bananas are eaten   2   right out of the peel.
   What is so great about bananas? Well, for one thing, they are rich in nutrients and   3   like potassium and iron. For another, they have no cholesterol and   4   any fat. And most important, for people watching their food bills, they are   5  .
   But this was not always the   6  . For many years, bananas were so expensive in America that most people   7   them a rare delicacy. The first bananas were brought over here in 1516 by a Spanish priest. They grew well in Central America, but could not   8   in the colder North America climate. The Puritans got their first   9   of bananas in the 1960s, but they hated them! This is not   10  , for they boiled them and then ate them-skin and all.

32

ข้อที่ 32/44
คำถาม :

Directions: Choose the BEST alternative to complete the passage below.
   It is said that bananas are the most popular fresh fruit in the United States. While some fruits, like apples and oranges, are also   1   as juice and in other ways, almost all bananas are eaten   2   right out of the peel.
   What is so great about bananas? Well, for one thing, they are rich in nutrients and   3   like potassium and iron. For another, they have no cholesterol and   4   any fat. And most important, for people watching their food bills, they are   5  .
   But this was not always the   6  . For many years, bananas were so expensive in America that most people   7   them a rare delicacy. The first bananas were brought over here in 1516 by a Spanish priest. They grew well in Central America, but could not   8   in the colder North America climate. The Puritans got their first   9   of bananas in the 1960s, but they hated them! This is not   10  , for they boiled them and then ate them-skin and all.

33

ข้อที่ 33/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.
____ has been designed especially for pre-intermediate and intermediate students.

34

ข้อที่ 34/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.
____ has a different title in American English.

35

ข้อที่ 35/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.
What’s Up? was written by        .

36

ข้อที่ 36/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.
_____ can be used for self-study.

37

ข้อที่ 37/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.
_____ books also provide a handbook for teachers.

38

ข้อที่ 38/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

TIJUANA: Nine people in Maxico were caught red-handed on Tuesday digging a tunnel that was apparently to be used to sneak drugs into California, officials said. The detatinees had been digging from inside a house in the north-west border town of Tijuana and tried in vain to flee, the National Defence secretariat said. The tunnel was about 20m underground and reachable by climbing down a ladder through a closet in the house.  Army troops also seized a truck that the detainees had been using to take away soil from the digging operations. APP

The headline of this news story is likely to be ______.

39

ข้อที่ 39/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

TIJUANA: Nine people in Maxico were caught red-handed on Tuesday digging a tunnel that was apparently to be used to sneak drugs into California, officials said. The detatinees had been digging from inside a house in the north-west border town of Tijuana and tried in vain to flee, the National Defence secretariat said. The tunnel was about 20m underground and reachable by climbing down a ladder through a closet in the house.  Army troops also seized a truck that the detainees had been using to take away soil from the digging operations. APP

All of the following statements are true EXCEPT _______

40

ข้อที่ 40/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

TIJUANA: Nine people in Maxico were caught red-handed on Tuesday digging a tunnel that was apparently to be used to sneak drugs into California, officials said. The detatinees had been digging from inside a house in the north-west border town of Tijuana and tried in vain to flee, the National Defence secretariat said. The tunnel was about 20m underground and reachable by climbing down a ladder through a closet in the house.  Army troops also seized a truck that the detainees had been using to take away soil from the digging operations. APP

In the end, the detainees _____.

41

ข้อที่ 41/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

TIJUANA: Nine people in Maxico were caught red-handed on Tuesday digging a tunnel that was apparently to be used to sneak drugs into California, officials said. The detatinees had been digging from inside a house in the north-west border town of Tijuana and tried in vain to flee, the National Defence secretariat said. The tunnel was about 20m underground and reachable by climbing down a ladder through a closet in the house.  Army troops also seized a truck that the detainees had been using to take away soil from the digging operations. APP

The word that refers to the ______.

42

ข้อที่ 42/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

TIJUANA: Nine people in Maxico were caught red-handed on Tuesday digging a tunnel that was apparently to be used to sneak drugs into California, officials said. The detatinees had been digging from inside a house in the north-west border town of Tijuana and tried in vain to flee, the National Defence secretariat said. The tunnel was about 20m underground and reachable by climbing down a ladder through a closet in the house.  Army troops also seized a truck that the detainees had been using to take away soil from the digging operations. APP

The word sneak can best be replaced by ___.

43

ข้อที่ 43/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

TIJUANA: Nine people in Maxico were caught red-handed on Tuesday digging a tunnel that was apparently to be used to sneak drugs into California, officials said. The detatinees had been digging from inside a house in the north-west border town of Tijuana and tried in vain to flee, the National Defence secretariat said. The tunnel was about 20m underground and reachable by climbing down a ladder through a closet in the house.  Army troops also seized a truck that the detainees had been using to take away soil from the digging operations. APP

The phrase caught red-handed means “_____”.

44

ข้อที่ 44/44
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

TIJUANA: Nine people in Maxico were caught red-handed on Tuesday digging a tunnel that was apparently to be used to sneak drugs into California, officials said. The detatinees had been digging from inside a house in the north-west border town of Tijuana and tried in vain to flee, the National Defence secretariat said. The tunnel was about 20m underground and reachable by climbing down a ladder through a closet in the house.  Army troops also seized a truck that the detainees had been using to take away soil from the digging operations. APP

It can be inferred that the nine Mexicans _____.

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน