ม.6

ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: LAMB613309

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 12 ม.ค. 60 เวลา 13:42 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
The customer wanted to know ___.

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
The author wishes that _____ in an international journal the year before.

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
Each kind of pet should be fed and ____ according to its individual requirements.

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
Dr. Jackson, ____, displayed his scientific genius when he was still a boy of five.

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
Anybody who wants to lose weight must avoid diets ____ carbohydrates.

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
The guide reminded the tourists what to take along with them, what to wear and ____.

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
I understand that ____ earlier, but I could not find your address.

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
According to the forecast, the people in this region will face a lot of rainstorms ___ May ___ August.

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
The children looked ____ after playing in the garden the whole afternoon.

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
The teacher instructed the students to stop work on the exam, _____ on their desks before leaving the room.

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

Directions: Choose the phrase or clause the BEST completes each blank in the text below.
   A birthday is usually a happy occasion, but at one time in history, it was believed to be the most dangerous moment in a person’s life.   11   that a person had to be very careful,   12   during this time of change, the bad spirits   13   the most damage.
     14   the bad spirits, a man would surround himself with this friends and family on his birthday, making a party for himself to scare off the bad spirits   15   close enough to harm him.   16   because they were thought to help the work of the good spirits and bring good fortune in life   17   .
     18   from age-old superstitions. One custom called for common objects such as coins, buttons, rings and thimbles   19   the cake. When the cake was cut, each person who found one of these objects in his or her piece of cake would learn what the future held. Finding a coin meant wealth, a button   20   , a ring signified marriage, and a thimble foretold a single life.

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

Directions: Choose the phrase or clause the BEST completes each blank in the text below.
   A birthday is usually a happy occasion, but at one time in history, it was believed to be the most dangerous moment in a person’s life.   11   that a person had to be very careful,   12   during this time of change, the bad spirits   13   the most damage.
     14   the bad spirits, a man would surround himself with this friends and family on his birthday, making a party for himself to scare off the bad spirits   15   close enough to harm him.   16   because they were thought to help the work of the good spirits and bring good fortune in life   17   .
     18   from age-old superstitions. One custom called for common objects such as coins, buttons, rings and thimbles   19   the cake. When the cake was cut, each person who found one of these objects in his or her piece of cake would learn what the future held. Finding a coin meant wealth, a button   20   , a ring signified marriage, and a thimble foretold a single life.

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

Directions: Choose the phrase or clause the BEST completes each blank in the text below.
   A birthday is usually a happy occasion, but at one time in history, it was believed to be the most dangerous moment in a person’s life.   11   that a person had to be very careful,   12   during this time of change, the bad spirits   13   the most damage.
     14   the bad spirits, a man would surround himself with this friends and family on his birthday, making a party for himself to scare off the bad spirits   15   close enough to harm him.   16   because they were thought to help the work of the good spirits and bring good fortune in life   17   .
     18   from age-old superstitions. One custom called for common objects such as coins, buttons, rings and thimbles   19   the cake. When the cake was cut, each person who found one of these objects in his or her piece of cake would learn what the future held. Finding a coin meant wealth, a button   20   , a ring signified marriage, and a thimble foretold a single life.

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

Directions: Choose the phrase or clause the BEST completes each blank in the text below.
   A birthday is usually a happy occasion, but at one time in history, it was believed to be the most dangerous moment in a person’s life.   11   that a person had to be very careful,   12   during this time of change, the bad spirits   13   the most damage.
     14   the bad spirits, a man would surround himself with this friends and family on his birthday, making a party for himself to scare off the bad spirits   15   close enough to harm him.   16   because they were thought to help the work of the good spirits and bring good fortune in life   17   .
     18   from age-old superstitions. One custom called for common objects such as coins, buttons, rings and thimbles   19   the cake. When the cake was cut, each person who found one of these objects in his or her piece of cake would learn what the future held. Finding a coin meant wealth, a button   20   , a ring signified marriage, and a thimble foretold a single life.

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

Directions: Choose the phrase or clause the BEST completes each blank in the text below.
   A birthday is usually a happy occasion, but at one time in history, it was believed to be the most dangerous moment in a person’s life.   11   that a person had to be very careful,   12   during this time of change, the bad spirits   13   the most damage.
     14   the bad spirits, a man would surround himself with this friends and family on his birthday, making a party for himself to scare off the bad spirits   15   close enough to harm him.   16   because they were thought to help the work of the good spirits and bring good fortune in life   17   .
     18   from age-old superstitions. One custom called for common objects such as coins, buttons, rings and thimbles   19   the cake. When the cake was cut, each person who found one of these objects in his or her piece of cake would learn what the future held. Finding a coin meant wealth, a button   20   , a ring signified marriage, and a thimble foretold a single life.

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

Directions: Choose the phrase or clause the BEST completes each blank in the text below.
   A birthday is usually a happy occasion, but at one time in history, it was believed to be the most dangerous moment in a person’s life.   11   that a person had to be very careful,   12   during this time of change, the bad spirits   13   the most damage.
     14   the bad spirits, a man would surround himself with this friends and family on his birthday, making a party for himself to scare off the bad spirits   15   close enough to harm him.   16   because they were thought to help the work of the good spirits and bring good fortune in life   17   .
     18   from age-old superstitions. One custom called for common objects such as coins, buttons, rings and thimbles   19   the cake. When the cake was cut, each person who found one of these objects in his or her piece of cake would learn what the future held. Finding a coin meant wealth, a button   20   , a ring signified marriage, and a thimble foretold a single life.

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

Directions: Choose the phrase or clause the BEST completes each blank in the text below.
   A birthday is usually a happy occasion, but at one time in history, it was believed to be the most dangerous moment in a person’s life.   11   that a person had to be very careful,   12   during this time of change, the bad spirits   13   the most damage.
     14   the bad spirits, a man would surround himself with this friends and family on his birthday, making a party for himself to scare off the bad spirits   15   close enough to harm him.   16   because they were thought to help the work of the good spirits and bring good fortune in life   17   .
     18   from age-old superstitions. One custom called for common objects such as coins, buttons, rings and thimbles   19   the cake. When the cake was cut, each person who found one of these objects in his or her piece of cake would learn what the future held. Finding a coin meant wealth, a button   20   , a ring signified marriage, and a thimble foretold a single life.

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

Directions: Choose the phrase or clause the BEST completes each blank in the text below.
   A birthday is usually a happy occasion, but at one time in history, it was believed to be the most dangerous moment in a person’s life.   11   that a person had to be very careful,   12   during this time of change, the bad spirits   13   the most damage.
     14   the bad spirits, a man would surround himself with this friends and family on his birthday, making a party for himself to scare off the bad spirits   15   close enough to harm him.   16   because they were thought to help the work of the good spirits and bring good fortune in life   17   .
     18   from age-old superstitions. One custom called for common objects such as coins, buttons, rings and thimbles   19   the cake. When the cake was cut, each person who found one of these objects in his or her piece of cake would learn what the future held. Finding a coin meant wealth, a button   20   , a ring signified marriage, and a thimble foretold a single life.

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

Directions: Choose the phrase or clause the BEST completes each blank in the text below.
   A birthday is usually a happy occasion, but at one time in history, it was believed to be the most dangerous moment in a person’s life.   11   that a person had to be very careful,   12   during this time of change, the bad spirits   13   the most damage.
     14   the bad spirits, a man would surround himself with this friends and family on his birthday, making a party for himself to scare off the bad spirits   15   close enough to harm him.   16   because they were thought to help the work of the good spirits and bring good fortune in life   17   .
     18   from age-old superstitions. One custom called for common objects such as coins, buttons, rings and thimbles   19   the cake. When the cake was cut, each person who found one of these objects in his or her piece of cake would learn what the future held. Finding a coin meant wealth, a button   20   , a ring signified marriage, and a thimble foretold a single life.

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

Directions: Choose the phrase or clause the BEST completes each blank in the text below.
   A birthday is usually a happy occasion, but at one time in history, it was believed to be the most dangerous moment in a person’s life.   11   that a person had to be very careful,   12   during this time of change, the bad spirits   13   the most damage.
     14   the bad spirits, a man would surround himself with this friends and family on his birthday, making a party for himself to scare off the bad spirits   15   close enough to harm him.   16   because they were thought to help the work of the good spirits and bring good fortune in life   17   .
     18   from age-old superstitions. One custom called for common objects such as coins, buttons, rings and thimbles   19   the cake. When the cake was cut, each person who found one of these objects in his or her piece of cake would learn what the future held. Finding a coin meant wealth, a button   20   , a ring signified marriage, and a thimble foretold a single life.

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
The customer wanted to know ___.

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
The author wishes that _____ in an international journal the year before.

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
Each kind of pet should be fed and ____ according to its individual requirements.

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
Dr. Jackson, ____, displayed his scientific genius when he was still a boy of five.

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
Anybody who wants to lose weight must avoid diets ____ carbohydrates.

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
The guide reminded the tourists what to take along with them, what to wear and ____.

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
I understand that ____ earlier, but I could not find your address.

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
According to the forecast, the people in this region will face a lot of rainstorms ___ May ___ August.

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
The children looked ____ after playing in the garden the whole afternoon.

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

Directions: Read each sentence and choose the alternative that BEST completes it.
The teacher instructed the students to stop work on the exam, _____ on their desks before leaving the room.

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

Directions: Choose the phrase or clause the BEST completes each blank in the text below.
   A birthday is usually a happy occasion, but at one time in history, it was believed to be the most dangerous moment in a person’s life.   11   that a person had to be very careful,   12   during this time of change, the bad spirits   13   the most damage.
     14   the bad spirits, a man would surround himself with this friends and family on his birthday, making a party for himself to scare off the bad spirits   15   close enough to harm him.   16   because they were thought to help the work of the good spirits and bring good fortune in life   17   .
     18   from age-old superstitions. One custom called for common objects such as coins, buttons, rings and thimbles   19   the cake. When the cake was cut, each person who found one of these objects in his or her piece of cake would learn what the future held. Finding a coin meant wealth, a button   20   , a ring signified marriage, and a thimble foretold a single life.

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

Directions: Choose the phrase or clause the BEST completes each blank in the text below.
   A birthday is usually a happy occasion, but at one time in history, it was believed to be the most dangerous moment in a person’s life.   11   that a person had to be very careful,   12   during this time of change, the bad spirits   13   the most damage.
     14   the bad spirits, a man would surround himself with this friends and family on his birthday, making a party for himself to scare off the bad spirits   15   close enough to harm him.   16   because they were thought to help the work of the good spirits and bring good fortune in life   17   .
     18   from age-old superstitions. One custom called for common objects such as coins, buttons, rings and thimbles   19   the cake. When the cake was cut, each person who found one of these objects in his or her piece of cake would learn what the future held. Finding a coin meant wealth, a button   20   , a ring signified marriage, and a thimble foretold a single life.

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

Directions: Choose the phrase or clause the BEST completes each blank in the text below.
   A birthday is usually a happy occasion, but at one time in history, it was believed to be the most dangerous moment in a person’s life.   11   that a person had to be very careful,   12   during this time of change, the bad spirits   13   the most damage.
     14   the bad spirits, a man would surround himself with this friends and family on his birthday, making a party for himself to scare off the bad spirits   15   close enough to harm him.   16   because they were thought to help the work of the good spirits and bring good fortune in life   17   .
     18   from age-old superstitions. One custom called for common objects such as coins, buttons, rings and thimbles   19   the cake. When the cake was cut, each person who found one of these objects in his or her piece of cake would learn what the future held. Finding a coin meant wealth, a button   20   , a ring signified marriage, and a thimble foretold a single life.

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

Directions: Choose the phrase or clause the BEST completes each blank in the text below.
   A birthday is usually a happy occasion, but at one time in history, it was believed to be the most dangerous moment in a person’s life.   11   that a person had to be very careful,   12   during this time of change, the bad spirits   13   the most damage.
     14   the bad spirits, a man would surround himself with this friends and family on his birthday, making a party for himself to scare off the bad spirits   15   close enough to harm him.   16   because they were thought to help the work of the good spirits and bring good fortune in life   17   .
     18   from age-old superstitions. One custom called for common objects such as coins, buttons, rings and thimbles   19   the cake. When the cake was cut, each person who found one of these objects in his or her piece of cake would learn what the future held. Finding a coin meant wealth, a button   20   , a ring signified marriage, and a thimble foretold a single life.

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

Directions: Choose the phrase or clause the BEST completes each blank in the text below.
   A birthday is usually a happy occasion, but at one time in history, it was believed to be the most dangerous moment in a person’s life.   11   that a person had to be very careful,   12   during this time of change, the bad spirits   13   the most damage.
     14   the bad spirits, a man would surround himself with this friends and family on his birthday, making a party for himself to scare off the bad spirits   15   close enough to harm him.   16   because they were thought to help the work of the good spirits and bring good fortune in life   17   .
     18   from age-old superstitions. One custom called for common objects such as coins, buttons, rings and thimbles   19   the cake. When the cake was cut, each person who found one of these objects in his or her piece of cake would learn what the future held. Finding a coin meant wealth, a button   20   , a ring signified marriage, and a thimble foretold a single life.

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

Directions: Choose the phrase or clause the BEST completes each blank in the text below.
   A birthday is usually a happy occasion, but at one time in history, it was believed to be the most dangerous moment in a person’s life.   11   that a person had to be very careful,   12   during this time of change, the bad spirits   13   the most damage.
     14   the bad spirits, a man would surround himself with this friends and family on his birthday, making a party for himself to scare off the bad spirits   15   close enough to harm him.   16   because they were thought to help the work of the good spirits and bring good fortune in life   17   .
     18   from age-old superstitions. One custom called for common objects such as coins, buttons, rings and thimbles   19   the cake. When the cake was cut, each person who found one of these objects in his or her piece of cake would learn what the future held. Finding a coin meant wealth, a button   20   , a ring signified marriage, and a thimble foretold a single life.

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

Directions: Choose the phrase or clause the BEST completes each blank in the text below.
   A birthday is usually a happy occasion, but at one time in history, it was believed to be the most dangerous moment in a person’s life.   11   that a person had to be very careful,   12   during this time of change, the bad spirits   13   the most damage.
     14   the bad spirits, a man would surround himself with this friends and family on his birthday, making a party for himself to scare off the bad spirits   15   close enough to harm him.   16   because they were thought to help the work of the good spirits and bring good fortune in life   17   .
     18   from age-old superstitions. One custom called for common objects such as coins, buttons, rings and thimbles   19   the cake. When the cake was cut, each person who found one of these objects in his or her piece of cake would learn what the future held. Finding a coin meant wealth, a button   20   , a ring signified marriage, and a thimble foretold a single life.

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

Directions: Choose the phrase or clause the BEST completes each blank in the text below.
   A birthday is usually a happy occasion, but at one time in history, it was believed to be the most dangerous moment in a person’s life.   11   that a person had to be very careful,   12   during this time of change, the bad spirits   13   the most damage.
     14   the bad spirits, a man would surround himself with this friends and family on his birthday, making a party for himself to scare off the bad spirits   15   close enough to harm him.   16   because they were thought to help the work of the good spirits and bring good fortune in life   17   .
     18   from age-old superstitions. One custom called for common objects such as coins, buttons, rings and thimbles   19   the cake. When the cake was cut, each person who found one of these objects in his or her piece of cake would learn what the future held. Finding a coin meant wealth, a button   20   , a ring signified marriage, and a thimble foretold a single life.

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

Directions: Choose the phrase or clause the BEST completes each blank in the text below.
   A birthday is usually a happy occasion, but at one time in history, it was believed to be the most dangerous moment in a person’s life.   11   that a person had to be very careful,   12   during this time of change, the bad spirits   13   the most damage.
     14   the bad spirits, a man would surround himself with this friends and family on his birthday, making a party for himself to scare off the bad spirits   15   close enough to harm him.   16   because they were thought to help the work of the good spirits and bring good fortune in life   17   .
     18   from age-old superstitions. One custom called for common objects such as coins, buttons, rings and thimbles   19   the cake. When the cake was cut, each person who found one of these objects in his or her piece of cake would learn what the future held. Finding a coin meant wealth, a button   20   , a ring signified marriage, and a thimble foretold a single life.

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

Directions: Choose the phrase or clause the BEST completes each blank in the text below.
   A birthday is usually a happy occasion, but at one time in history, it was believed to be the most dangerous moment in a person’s life.   11   that a person had to be very careful,   12   during this time of change, the bad spirits   13   the most damage.
     14   the bad spirits, a man would surround himself with this friends and family on his birthday, making a party for himself to scare off the bad spirits   15   close enough to harm him.   16   because they were thought to help the work of the good spirits and bring good fortune in life   17   .
     18   from age-old superstitions. One custom called for common objects such as coins, buttons, rings and thimbles   19   the cake. When the cake was cut, each person who found one of these objects in his or her piece of cake would learn what the future held. Finding a coin meant wealth, a button   20   , a ring signified marriage, and a thimble foretold a single life.

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน