ม.6

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB613291

จำนวนข้อ

: 20 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 5 ม.ค. 60 เวลา 11:15 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/20
คำถาม :

   ลักษณะเด่นของเฮลิคอปเตอร์คือสามารถบินขึ้นหรือลงได้โดยไม่ต้องอาศัยทางวิ่งในสนามบิน และสามารถลอยตัวนิ่งๆ อยู่ในอากาศได้
ข้อความข้างต้นมีคำบุพบทกี่คำ (นับคำซ้ำ)

2

ข้อที่ 2/20
คำถาม :

   ลักษณะเด่นของเฮลิคอปเตอร์คือสามารถบินขึ้นหรือลงได้โดยไม่ต้องอาศัยทางวิ่งในสนามบิน และสามารถลอยตัวนิ่งๆ อยู่ในอากาศได้
ข้อความข้างต้นมีคำสันธานกี่คำ

3

ข้อที่ 3/20
คำถาม :

   ข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่ปลูกได้ในสภาพอากาศของประเทศไทย การปลูกส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว
ข้อความข้างต้นมีคำนามกี่คำ

4

ข้อที่ 4/20
คำถาม :

   ข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่ปลูกได้ในสภาพอากาศของประเทศไทย การปลูกส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว
ข้อความข้างต้นมีคำกริยาหลักกี่คำ

5

ข้อที่ 5/20
คำถาม :

   ปลาหมึกชอบกินสัตว์มีชีวิต ไม่กินพืช พวกที่อยู่ตามหน้าดินจะกินกุ้ง ปู และหอย
ข้อความข้างต้นมีพยางค์คำเป็นกี่พยางค์ (นับพยางค์ซ้ำ)

6

ข้อที่ 6/20
คำถาม :

   ปลาหมึกชอบกินสัตว์มีชีวิต ไม่กินพืช พวกที่อยู่ตามหน้าดินจะกินกุ้ง ปู และหอย
ข้อความข้างต้นมีพยางค์คำตายกี่พยางค์

7

ข้อที่ 7/20
คำถาม :

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…(ก)…ในพิธีเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ” หลังจากประธานจัดงานกราบบังคมทูลรายงานแล้ว…(ข)…เปิดงาน
จงเลือกคำที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่าง (ก)

8

ข้อที่ 8/20
คำถาม :

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…(ก)…ในพิธีเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ” หลังจากประธานจัดงานกราบบังคมทูลรายงานแล้ว…(ข)…เปิดงาน
จงเลือกคำที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่าง (ข)

9

ข้อที่ 9/20
คำถาม :

   ๑) มองเผินๆ อาจนึกว่าคงมีกิจกรรมประเพณีอะไรสักอย่างของชาวญี่ปุ่น/ ๒) แต่เมื่อสังเกตดีๆ แล้วซุ้มอาหารในงานเป็นอาหารไทยทั้งหมด/ ๓) เมื่อเดินมุ่งตรงไปกลางสวนจะเห็นเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย/ ๔) ซึ่งสร้างรอยยิ้มและเสียงปรบมือกึกก้อง/ ๕) หลายคนออกปากชมความงามของซุ้มจัดแสดงผลไม้จากประเทศไทย
ข้อความส่วนใดมีวัจนภาษา

10

ข้อที่ 10/20
คำถาม :

   ๑) มองเผินๆ อาจนึกว่าคงมีกิจกรรมประเพณีอะไรสักอย่างของชาวญี่ปุ่น/ ๒) แต่เมื่อสังเกตดีๆ แล้วซุ้มอาหารในงานเป็นอาหารไทยทั้งหมด/ ๓) เมื่อเดินมุ่งตรงไปกลางสวนจะเห็นเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย/ ๔) ซึ่งสร้างรอยยิ้มและเสียงปรบมือกึกก้อง/ ๕) หลายคนออกปากชมความงามของซุ้มจัดแสดงผลไม้จากประเทศไทย
อวัจนภาษาประเภทใดไม่ปรากฏในข้อความข้างต้น

11

ข้อที่ 11/20
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม
   ๑. ระยะการปลูกไม่ต้องเว้นห่างมาก จึงได้จำนวนต้นมากกว่าปลูกด้วยเมล็ด
   ๒. นอกจากนี้ยังออกช่อง่าย ติดลูกดก มีข้อเสียบ้างตรงที่ต้นจะเอนล้มเมื่อพุ่มใหญ่ขึ้น
   ๓. มะม่วงทาบกิ่งมีรูปทรงเป็นพุ่มกลม ไม่สูงใหญ่เหมือนปลูกด้วยเมล็ด
   ๔. ผู้ปลูกบางรายใช้วิธีเสริมโคนต้นโดยปลูกแล้วทาบเป็น ๒ โคนบ้าง ๓ โคนบ้าง เพื่อช่วยค้ำยัน
   ๕. การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงศัตรูพืชจึงทำได้ง่าย ไม่ต้องปีนขึ้นสูง
ข้อใดเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

12

ข้อที่ 12/20
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม
   ๑. ระยะการปลูกไม่ต้องเว้นห่างมาก จึงได้จำนวนต้นมากกว่าปลูกด้วยเมล็ด
   ๒. นอกจากนี้ยังออกช่อง่าย ติดลูกดก มีข้อเสียบ้างตรงที่ต้นจะเอนล้มเมื่อพุ่มใหญ่ขึ้น
   ๓. มะม่วงทาบกิ่งมีรูปทรงเป็นพุ่มกลม ไม่สูงใหญ่เหมือนปลูกด้วยเมล็ด
   ๔. ผู้ปลูกบางรายใช้วิธีเสริมโคนต้นโดยปลูกแล้วทาบเป็น ๒ โคนบ้าง ๓ โคนบ้าง เพื่อช่วยค้ำยัน
   ๕. การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงศัตรูพืชจึงทำได้ง่าย ไม่ต้องปีนขึ้นสูง
เมื่อเรียงลำดับแล้ว ข้อใดเป็นลำดับที่ ๓

13

ข้อที่ 13/20
คำถาม :

   ประธาน “เราพิจารณารายงานการประชุมกันเรียบร้อยแล้ว วาระต่อไปดิฉันขอเข้าเรื่องที่ค้างมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ กรรมการทุกท่านกรุณาทบทวนตามรายงานการประชุมว่า ที่ประชุม............ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพของคุณครูไปแล้ว ครั้งนี้จะได้หารือรายละเอียดกันต่อ”
ข้อใดเหมาะสมที่จะเติมในช่องว่างของข้อความข้างต้น

14

ข้อที่ 14/20
คำถาม :

   ประธาน “เราพิจารณารายงานการประชุมกันเรียบร้อยแล้ว วาระต่อไปดิฉันขอเข้าเรื่องที่ค้างมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ กรรมการทุกท่านกรุณาทบทวนตามรายงานการประชุมว่า ที่ประชุม............ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพของคุณครูไปแล้ว ครั้งนี้จะได้หารือรายละเอียดกันต่อ”
ข้อความข้างต้นควรจัดอยู่ในวาระใดของรายงานการประชุม

15

ข้อที่ 15/20
คำถาม :

ผศ.ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์.  ๒๕๕๑.  ประวัติวรรณคดีสันสกฤต.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  ภาควิชาภาษาไทย
        คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ข้อใดไม่ต้องเขียนในบรรณานุกรม

16

ข้อที่ 16/20
คำถาม :

ผศ.ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์.  ๒๕๕๑.  ประวัติวรรณคดีสันสกฤต.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  ภาควิชาภาษาไทย
        คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ในการเรียงลำดับบรรณานุกรม ชื่อผู้แต่งในข้อใดควรอยู่ต่อจากบรรณานุกรมข้างต้น

17

ข้อที่ 17/20
คำถาม :

   ที่สถานีขนส่ง กนกวรรณลืมกระเป๋าเอกสารไว้ แต่ไม่แน่ใจว่าลืมไว้ที่ใด จึงไปติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขณะรอเวลารถออก
   กนกวรรณ : ขอโทษค่ะ ดิฉันลืมกระเป๋าเอกสารไว้บริเวณที่พักผู้โดยสาร “……………”
   เจ้าหน้าที่ยกหูโทรศัพท์ติดต่อไปยังแผนกต่างๆ
   เจ้าหน้าที่ : ผมติดต่อไปที่ประชาสัมพันธ์เขาบอกว่ามีคนเก็บได้และนำไปฝากไว้ที่ประชาสัมพันธ์ครับ เดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปนำมาให้นะครับ
   กนกวรรณ : ขอบคุณมากค่ะ

คำถามของกนกวรรณตามข้อใดเหมาะที่จะเติมในช่องว่างและมีเนื้อหาสอดคล้องกับคำตอบของเจ้าหน้าที่

18

ข้อที่ 18/20
คำถาม :

   ที่สถานีขนส่ง กนกวรรณลืมกระเป๋าเอกสารไว้ แต่ไม่แน่ใจว่าลืมไว้ที่ใด จึงไปติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขณะรอเวลารถออก
   กนกวรรณ : ขอโทษค่ะ ดิฉันลืมกระเป๋าเอกสารไว้บริเวณที่พักผู้โดยสาร “……………”
   เจ้าหน้าที่ยกหูโทรศัพท์ติดต่อไปยังแผนกต่างๆ
   เจ้าหน้าที่ : ผมติดต่อไปที่ประชาสัมพันธ์เขาบอกว่ามีคนเก็บได้และนำไปฝากไว้ที่ประชาสัมพันธ์ครับ เดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปนำมาให้นะครับ
   กนกวรรณ : ขอบคุณมากค่ะ

ข้อใดตรงกับจุดประสงค์ของการถามของกนกวรรณตามที่ท่านเลือกคำตอบในข้อ 17.

19

ข้อที่ 19/20
คำถาม :

ข้อความใดเหมาะจะเติมลงในช่องว่าง (ก) ของคำประพันธ์ต่อไปนี้
   หิ่งห้อยยะยิบแย้ม   
จุดตะเกียงจิตใจ
ปลุกชีวิตกางใบ
ลอยล่องชมโลกหล้า   
เรืองไร
…..(ก)…..
โบยโบก
…..(ข)…..พาเพลิน

20

ข้อที่ 20/20
คำถาม :

ข้อความใดเหมาะจะเติมลงในช่องว่าง (ข) ของคำประพันธ์ต่อไปนี้
   หิ่งห้อยยะยิบแย้ม   
จุดตะเกียงจิตใจ
ปลุกชีวิตกางใบ
ลอยล่องชมโลกหล้า   
เรืองไร
…..(ก)…..
โบยโบก
…..(ข)…..พาเพลิน

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน