ม.6

ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB613245

จำนวนข้อ

: 38 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 13 ธ.ค. 59 เวลา 14:44 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/38
คำถาม :

เหตุการณ์ใดทำให้เกิดลักษณะใหม่ในประชากร

2

ข้อที่ 2/38
คำถาม :

กระบวนการในข้อใดไม่เป็นกลไกที่นำไปสู่การเกิดวิวัฒนาการ

3

ข้อที่ 3/38
คำถาม :

ข้อใดให้คำจำกัดความของวิวัฒนาการถูกต้องที่สุด

4

ข้อที่ 4/38
คำถาม :

กระบวนการใดเป็นอุปสรรคต่อการเกิดสปีชีส์ใหม่จากการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์

5

ข้อที่ 5/38
คำถาม :

Anthophytes คือสิ่งมีชีวิตกลุ่มใด

6

ข้อที่ 6/38
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้เป็นเกียรติกับบุคคล

7

ข้อที่ 7/38
คำถาม :

ลักษณะใดที่พบในสัตว์ Phylum Chordata เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น

8

ข้อที่ 8/38
คำถาม :

ลักษณะใดที่ทำให้พืชบางชนิดเจริญเติบโตในบริเวณที่ดินมีไนโตรเจนน้อยได้ดีกว่าพืชอื่นๆ

9

ข้อที่ 9/38
คำถาม :

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในข้อใด ที่มีอิทธิพลต่อกันน้อยที่สุดในการเกิดวิวัฒนาการของทั้งสองฝ่าย

10

ข้อที่ 10/38
คำถาม :

พลังงานและสารในระบบนิเวศแตกต่างกันอย่างไร

11

ข้อที่ 11/38
คำถาม :

ปลาชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีค่าความเค็มโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ppt และมีพฤติกรรมว่ายทวนน้ำอยู่เสมอ ปลาชนิดนี้น่าจะอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ใด

12

ข้อที่ 12/38
คำถาม :

การพิจารณาว่าโซ่อาหารใดเป็น detritus food chain ต้องพิจารณาจากสิ่งใด

13

ข้อที่ 13/38
คำถาม :

การหาความหนาแน่นของประชากรของต้นไม้ในแหล่งที่อยู่แบบหนึ่งโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบวางแปลง นับต้นไม้ในแปลงสุ่มตัวอย่างขนาด 10×10 ตารางเมตรจำนวน 10 แปลงได้ดังนี้
แปลงที่
จำนวนต้นไม้(ต้น)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
0  6  5  0  1  0  0  0  4   4
ข้อใดประเมินความหนาแน่นประชากรต้นไม้และรูปแบบการกระจายได้ถูกต้อง

14

ข้อที่ 14/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของการเพิ่มประชากรแบบ exponential growth

15

ข้อที่ 15/38
คำถาม :

การจัดการในแนวทางใดมีผลให้ประชากรนกในพื้นที่อนุรักษ์แห่งหนึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำให้พื้นที่แห่งนี้สามารถรองรับประชากรนกได้มากกว่าเดิม

16

ข้อที่ 16/38
คำถาม :

กราฟการรอดชีวิตรูปแบบที่ 3 (Type III survivorship curve) พบได้ในประชากรสิ่งมีชีวิตพวกใด

17

ข้อที่ 17/38
คำถาม :

ถ้านกกาเหว่าไปวางไข่ในรังของนกเอี้ยงและแม่นกเอี้ยงฟักไข่นกกาเหว่าจนออกมาเป็นตัว ลูกนกกาเหว่าตัวนี้จะมีพฤติกรรมอย่างไรและเพราะเหตุใด

18

ข้อที่ 18/38
คำถาม :

การเดินทางของปลาแซลมอนจากทะเลกลับไปวางไข่ยังแม่น้ำที่เกิดได้ถูกต้องอาศัยพฤติกรรมใด

19

ข้อที่ 19/38
คำถาม :

ผลกระทบจากการที่ชั้นโอโซนในบรรยากาศของโลกบางลงที่ร้ายแรงที่สุด คืออะไร

20

ข้อที่ 20/38
คำถาม :

เหตุการณ์ใดทำให้เกิดลักษณะใหม่ในประชากร

21

ข้อที่ 21/38
คำถาม :

กระบวนการในข้อใดไม่เป็นกลไกที่นำไปสู่การเกิดวิวัฒนาการ

22

ข้อที่ 22/38
คำถาม :

ข้อใดให้คำจำกัดความของวิวัฒนาการถูกต้องที่สุด

23

ข้อที่ 23/38
คำถาม :

กระบวนการใดเป็นอุปสรรคต่อการเกิดสปีชีส์ใหม่จากการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์

24

ข้อที่ 24/38
คำถาม :

Anthophytes คือสิ่งมีชีวิตกลุ่มใด

25

ข้อที่ 25/38
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้เป็นเกียรติกับบุคคล

26

ข้อที่ 26/38
คำถาม :

ลักษณะใดที่พบในสัตว์ Phylum Chordata เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น

27

ข้อที่ 27/38
คำถาม :

ลักษณะใดที่ทำให้พืชบางชนิดเจริญเติบโตในบริเวณที่ดินมีไนโตรเจนน้อยได้ดีกว่าพืชอื่นๆ

28

ข้อที่ 28/38
คำถาม :

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในข้อใด ที่มีอิทธิพลต่อกันน้อยที่สุดในการเกิดวิวัฒนาการของทั้งสองฝ่าย

29

ข้อที่ 29/38
คำถาม :

พลังงานและสารในระบบนิเวศแตกต่างกันอย่างไร

30

ข้อที่ 30/38
คำถาม :

ปลาชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีค่าความเค็มโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ppt และมีพฤติกรรมว่ายทวนน้ำอยู่เสมอ ปลาชนิดนี้น่าจะอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ใด

31

ข้อที่ 31/38
คำถาม :

การพิจารณาว่าโซ่อาหารใดเป็น detritus food chain ต้องพิจารณาจากสิ่งใด

32

ข้อที่ 32/38
คำถาม :

การหาความหนาแน่นของประชากรของต้นไม้ในแหล่งที่อยู่แบบหนึ่งโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบวางแปลง นับต้นไม้ในแปลงสุ่มตัวอย่างขนาด 10×10 ตารางเมตรจำนวน 10 แปลงได้ดังนี้
แปลงที่
จำนวนต้นไม้(ต้น)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
0  6  5  0  1  0  0  0  4   4
ข้อใดประเมินความหนาแน่นประชากรต้นไม้และรูปแบบการกระจายได้ถูกต้อง

33

ข้อที่ 33/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของการเพิ่มประชากรแบบ exponential growth

34

ข้อที่ 34/38
คำถาม :

การจัดการในแนวทางใดมีผลให้ประชากรนกในพื้นที่อนุรักษ์แห่งหนึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำให้พื้นที่แห่งนี้สามารถรองรับประชากรนกได้มากกว่าเดิม

35

ข้อที่ 35/38
คำถาม :

กราฟการรอดชีวิตรูปแบบที่ 3 (Type III survivorship curve) พบได้ในประชากรสิ่งมีชีวิตพวกใด

36

ข้อที่ 36/38
คำถาม :

ถ้านกกาเหว่าไปวางไข่ในรังของนกเอี้ยงและแม่นกเอี้ยงฟักไข่นกกาเหว่าจนออกมาเป็นตัว ลูกนกกาเหว่าตัวนี้จะมีพฤติกรรมอย่างไรและเพราะเหตุใด

37

ข้อที่ 37/38
คำถาม :

การเดินทางของปลาแซลมอนจากทะเลกลับไปวางไข่ยังแม่น้ำที่เกิดได้ถูกต้องอาศัยพฤติกรรมใด

38

ข้อที่ 38/38
คำถาม :

ผลกระทบจากการที่ชั้นโอโซนในบรรยากาศของโลกบางลงที่ร้ายแรงที่สุด คืออะไร

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน