ม.6

ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB613242

จำนวนข้อ

: 38 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 9 ธ.ค. 59 เวลา 14:48 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/38
คำถาม :

เลือดของชาย 4 คน (ก, ข, ค และ ง) แสดงปฏิกิริยาการตกตะกอนดังตาราง
 

นาย anti a anti b Rh
ก. - + +
ข. + - -
ค. + + +
ง. - - -

+ ตกตะกอน
- ไม่ตกตะกอน

เด็กคนหนึ่งมีหมู่เลือด B Rh+ ต้องผ่าตัดไส้ติ่งและต้องการเลือด เด็กจะรับเลือดของใครได้บ้าง

2

ข้อที่ 2/38
คำถาม :

สัตว์ชนิดใดมีออกซิเจนในหลอดเลือด aorta น้อยกว่าใน pulmonary vein

3

ข้อที่ 3/38
คำถาม :

เมื่อหายใจออกเต็มที่ กล้ามเนื้อคู่ใดหดตัว

4

ข้อที่ 4/38
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับศูนย์ควบคุมการหายใจของคน
   ก. อยู่ที่ medulla oblongata และ pons
   ข. อยู่ที่ cerebrum และ cerebellum
   ค. ควบคุมอัตราการหายใจ
   ง. กระตุ้นได้ด้วย H+

5

ข้อที่ 5/38
คำถาม :

หลอดเลือดใดมีปริมาณออกซิเจนน้อยที่สุด

6

ข้อที่ 6/38
คำถาม :

เมื่ออยู่กลางทะเลทรายที่ร้อนจัด ร่างกายคนจะมีกระบวนการปรับตัวอย่างไร

7

ข้อที่ 7/38
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับสัตว์ที่ขับถ่ายของเสียซึ่งมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นพิษ จากมากไปน้อย ตามลำดับ

8

ข้อที่ 8/38
คำถาม :

ในการรักษาสมดุลโซเดียมของร่างกาย ถ้าในของเหลวที่กรองผ่านโกลเมอรูลัส มีโซเดียม 0.3 กรัม/100 ซีซี และในปัสสาวะที่ขับออกมามีโซเดียม 0.6 กรัม/100 ซีซี ถ้ามีของเหลวที่กรองผ่านโกลเมอรูลัสวันละ 180 ลิตร และขับถ่ายปัสสาวะวันละ 1.5 ลิตร ร่างกายมีการดูดกลับโซเดียมวันละเท่าไร

9

ข้อที่ 9/38
คำถาม :

สารใดที่มีการหลั่งออกมามากผิดปกติ แล้วจะทำให้คนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช้ากว่าปกติ

10

ข้อที่ 10/38
คำถาม :

จากรูป หมายเลข 1, 2, 3, และ 4 ตรงกับลำดับฮอร์โมนในข้อใด

11

ข้อที่ 11/38
คำถาม :

ข้อความใดไม่ถูกต้อง

12

ข้อที่ 12/38
คำถาม :

ในไข่ไก่ ส่วนใดอยู่ใกล้เปลือกมากที่สุด

13

ข้อที่ 13/38
คำถาม :

การจับคู่ในข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

14

ข้อที่ 14/38
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการเจริญเติบโตของกบได้ถูกต้อง

15

ข้อที่ 15/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นอวัยวะที่เจริญมาจาก ectoderm, mesoderm และ endoderm ตามลำดับ

16

ข้อที่ 16/38
คำถาม :

เซลล์กล้ามเนื้อโครงร่างต่างจากเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจในข้อใด

17

ข้อที่ 17/38
คำถาม :

ข้อต่อที่ต้นคอกับฐานกะโหลกศีรษะของคน เป็นข้อต่อแบบใด

18

ข้อที่ 18/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นภาวะที่เกิดขึ้นขณะมองภาพในระยะไกล

19

ข้อที่ 19/38
คำถาม :

จากการกระตุ้นเซลล์ประสาท ได้กราฟดังรูป threshold ของเซลล์ประสาทนี้อยู่ที่ตำแหน่งใด

20

ข้อที่ 20/38
คำถาม :

เลือดของชาย 4 คน (ก, ข, ค และ ง) แสดงปฏิกิริยาการตกตะกอนดังตาราง
 

นาย anti a anti b Rh
ก. - + +
ข. + - -
ค. + + +
ง. - - -

+ ตกตะกอน
- ไม่ตกตะกอน

เด็กคนหนึ่งมีหมู่เลือด B Rh+ ต้องผ่าตัดไส้ติ่งและต้องการเลือด เด็กจะรับเลือดของใครได้บ้าง

21

ข้อที่ 21/38
คำถาม :

สัตว์ชนิดใดมีออกซิเจนในหลอดเลือด aorta น้อยกว่าใน pulmonary vein

22

ข้อที่ 22/38
คำถาม :

เมื่อหายใจออกเต็มที่ กล้ามเนื้อคู่ใดหดตัว

23

ข้อที่ 23/38
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับศูนย์ควบคุมการหายใจของคน
   ก. อยู่ที่ medulla oblongata และ pons
   ข. อยู่ที่ cerebrum และ cerebellum
   ค. ควบคุมอัตราการหายใจ
   ง. กระตุ้นได้ด้วย H+

24

ข้อที่ 24/38
คำถาม :

หลอดเลือดใดมีปริมาณออกซิเจนน้อยที่สุด

25

ข้อที่ 25/38
คำถาม :

เมื่ออยู่กลางทะเลทรายที่ร้อนจัด ร่างกายคนจะมีกระบวนการปรับตัวอย่างไร

26

ข้อที่ 26/38
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับสัตว์ที่ขับถ่ายของเสียซึ่งมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นพิษ จากมากไปน้อย ตามลำดับ

27

ข้อที่ 27/38
คำถาม :

ในการรักษาสมดุลโซเดียมของร่างกาย ถ้าในของเหลวที่กรองผ่านโกลเมอรูลัส มีโซเดียม 0.3 กรัม/100 ซีซี และในปัสสาวะที่ขับออกมามีโซเดียม 0.6 กรัม/100 ซีซี ถ้ามีของเหลวที่กรองผ่านโกลเมอรูลัสวันละ 180 ลิตร และขับถ่ายปัสสาวะวันละ 1.5 ลิตร ร่างกายมีการดูดกลับโซเดียมวันละเท่าไร

28

ข้อที่ 28/38
คำถาม :

สารใดที่มีการหลั่งออกมามากผิดปกติ แล้วจะทำให้คนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช้ากว่าปกติ

29

ข้อที่ 29/38
คำถาม :

จากรูป หมายเลข 1, 2, 3, และ 4 ตรงกับลำดับฮอร์โมนในข้อใด

30

ข้อที่ 30/38
คำถาม :

ข้อความใดไม่ถูกต้อง

31

ข้อที่ 31/38
คำถาม :

ในไข่ไก่ ส่วนใดอยู่ใกล้เปลือกมากที่สุด

32

ข้อที่ 32/38
คำถาม :

การจับคู่ในข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

33

ข้อที่ 33/38
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการเจริญเติบโตของกบได้ถูกต้อง

34

ข้อที่ 34/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นอวัยวะที่เจริญมาจาก ectoderm, mesoderm และ endoderm ตามลำดับ

35

ข้อที่ 35/38
คำถาม :

เซลล์กล้ามเนื้อโครงร่างต่างจากเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจในข้อใด

36

ข้อที่ 36/38
คำถาม :

ข้อต่อที่ต้นคอกับฐานกะโหลกศีรษะของคน เป็นข้อต่อแบบใด

37

ข้อที่ 37/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นภาวะที่เกิดขึ้นขณะมองภาพในระยะไกล

38

ข้อที่ 38/38
คำถาม :

จากการกระตุ้นเซลล์ประสาท ได้กราฟดังรูป threshold ของเซลล์ประสาทนี้อยู่ที่ตำแหน่งใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน