แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ Vocabulary & Reading ปี 2559

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ