ม.6

แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ Vocabulary&Reading ปี2559 โดยสถาบัน aims

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: LAMB613070

จำนวนข้อ

: 15 ข้อ

วิชา

: ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 20 ม.ค. 59 เวลา 20:23 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การอ่านจับใจความ , คำศัพท์ และสำนวน (words & idioms)

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/15
คำถาม :

Directions: Choose the word that completes each blank in the passage.
     Beyond the nuisance factor, mosquitoes are carriers, or vectors, for some of humanity’s most __1__ illnesses, and they are public enemies in the fight against global __2__ disease. __3__ diseases cause millions of deaths worldwide every year with a disproportionate effect on children and the elderly in developing countries.
     There are more than 3,000 species of mosquitoes, but the members of three bear primary responsibility for the __4__ of human diseases. Anopheles mosquitoes are the only species known to carry malaria. They also __5__ filariasis (also called elephantiasis) and encephalitis. Culex mosquitoes carry encephalitis, filariasis, and the West Nile virus. And Aedes mosquitoes, of which the voracious Asian tiger is a member, carry yellow fever, dengue, and encephalitis.
Adapted from: http://animals.nationalgeographic.com/animals/bugs/mosquito/

2

ข้อที่ 2/15
คำถาม :

Directions: Choose the word that completes each blank in the passage.
     Beyond the nuisance factor, mosquitoes are carriers, or vectors, for some of humanity’s most __1__ illnesses, and they are public enemies in the fight against global __2__ disease. __3__ diseases cause millions of deaths worldwide every year with a disproportionate effect on children and the elderly in developing countries.
     There are more than 3,000 species of mosquitoes, but the members of three bear primary responsibility for the __4__ of human diseases. Anopheles mosquitoes are the only species known to carry malaria. They also __5__ filariasis (also called elephantiasis) and encephalitis. Culex mosquitoes carry encephalitis, filariasis, and the West Nile virus. And Aedes mosquitoes, of which the voracious Asian tiger is a member, carry yellow fever, dengue, and encephalitis.
Adapted from: http://animals.nationalgeographic.com/animals/bugs/mosquito/

3

ข้อที่ 3/15
คำถาม :

Directions: Choose the word that completes each blank in the passage.
     Beyond the nuisance factor, mosquitoes are carriers, or vectors, for some of humanity’s most __1__ illnesses, and they are public enemies in the fight against global __2__ disease. __3__ diseases cause millions of deaths worldwide every year with a disproportionate effect on children and the elderly in developing countries.
     There are more than 3,000 species of mosquitoes, but the members of three bear primary responsibility for the __4__ of human diseases. Anopheles mosquitoes are the only species known to carry malaria. They also __5__ filariasis (also called elephantiasis) and encephalitis. Culex mosquitoes carry encephalitis, filariasis, and the West Nile virus. And Aedes mosquitoes, of which the voracious Asian tiger is a member, carry yellow fever, dengue, and encephalitis.
Adapted from: http://animals.nationalgeographic.com/animals/bugs/mosquito/

4

ข้อที่ 4/15
คำถาม :

Directions: Choose the word that completes each blank in the passage.
     Beyond the nuisance factor, mosquitoes are carriers, or vectors, for some of humanity’s most __1__ illnesses, and they are public enemies in the fight against global __2__ disease. __3__ diseases cause millions of deaths worldwide every year with a disproportionate effect on children and the elderly in developing countries.
     There are more than 3,000 species of mosquitoes, but the members of three bear primary responsibility for the __4__ of human diseases. Anopheles mosquitoes are the only species known to carry malaria. They also __5__ filariasis (also called elephantiasis) and encephalitis. Culex mosquitoes carry encephalitis, filariasis, and the West Nile virus. And Aedes mosquitoes, of which the voracious Asian tiger is a member, carry yellow fever, dengue, and encephalitis.
Adapted from: http://animals.nationalgeographic.com/animals/bugs/mosquito/

5

ข้อที่ 5/15
คำถาม :

Directions: Choose the word that completes each blank in the passage.
     Beyond the nuisance factor, mosquitoes are carriers, or vectors, for some of humanity’s most __1__ illnesses, and they are public enemies in the fight against global __2__ disease. __3__ diseases cause millions of deaths worldwide every year with a disproportionate effect on children and the elderly in developing countries.
     There are more than 3,000 species of mosquitoes, but the members of three bear primary responsibility for the __4__ of human diseases. Anopheles mosquitoes are the only species known to carry malaria. They also __5__ filariasis (also called elephantiasis) and encephalitis. Culex mosquitoes carry encephalitis, filariasis, and the West Nile virus. And Aedes mosquitoes, of which the voracious Asian tiger is a member, carry yellow fever, dengue, and encephalitis.
Adapted from: http://animals.nationalgeographic.com/animals/bugs/mosquito/

6

ข้อที่ 6/15
คำถาม :

Directions: Read the bulletin and choose the best answer to each question. (Item 6-9)
RESERVATIONS: Reservations are required for all first-class compartments.
Second-and third-class coaches do not require reservations.

DINING:
 Trains that do not have first-class cars will not have a dining car. Sandwich and beverage carts will be on all trains.

BAGGAGE:
 Passengers may carry up to four pieces of luggage on the train.

Adapted from: Longman Preparation Series for the TOEIC test - Intermediate Course (3rd edition)
A passenger traveling in which of the following would read this bulletin?

7

ข้อที่ 7/15
คำถาม :

For which of the following are reservations required?

8

ข้อที่ 8/15
คำถาม :

According to the passage, which of the following have dining cars?

9

ข้อที่ 9/15
คำถาม :

Up to how many pieces of luggage are passengers allowed to carry?

10

ข้อที่ 10/15
คำถาม :

Directions: Read the passage and choose the best answer to each question. (Item 10-15)
5
10
15
20
25
30


           Barn owls, of the family
Tytonidae, are anatomically different
enough from other owls to merit their
own family in the order Strigiformes.
Instead of the more or less rounded face
of most owls, the barn owl has a
heart-shaped face and lacks the usual
tufted earlike feathers. The common
barn owl is from 12 to 18 inches long
and has a white face, cinnamon buff
back, buff or white breast, and relatively
small eyes. The legs are fairly long,
feathered to the toes, and, like those of
all owls, very strong and equipped with
sharp, powerful, curved claws, the outer
ones being reversible, although they are
usually directed backward.
           Barn owls nest in hollow trees,
caves, and buildings on every continent
except Antarctica and have adapted so
well to living near humans that in some
areas they seem to have forsaken natural
nesting places in favor of man-made
ones. They hunt in open spaces and have
the largest range of any nocturnal bird.
They use their eyesight to locate prey,
but their hearing is so highly developed
that they can hunt small mammals
in total darkness. Barn owls are
economically valuable because of their
preference for small, crop-destroying
mammals.
Adapted from: TOEFL Reading 1

This passage is mainly concerned with ____

11

ข้อที่ 11/15
คำถาม :

According to the passage, barn owls have a highly developed sense of _____

12

ข้อที่ 12/15
คำถาม :

All of the following are features of the barn owl EXCEPT _____

13

ข้อที่ 13/15
คำถาม :

The word “they” in line 22 refers to _____ 

14

ข้อที่ 14/15
คำถาม :

The words “economically valuable” as used in line 30 mean that the barn owl _____

15

ข้อที่ 15/15
คำถาม :

This passage would most likely be found in _____

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
28 ก.ย. 2552 LAMA300587 วิชาภาษาอังกฤษม.3 ชุดที่1 20 ข้อ 74,373 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
1 เม.ย. 2553 LAMA002291 ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 ชุดที่ 24 14 ข้อ 48,123 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 ก.ย. 2556 LAMB610505 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2544) ชุดที่9 20 ข้อ 5,039 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
12 มิ.ย. 2556 LAMB609804 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่14 15 ข้อ 6,846 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 ม.ค. 2554 LAMB603447 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2543) ชุดที่2 20 ข้อ 12,885 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 เม.ย. 2554 LAMB603736 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2544) ชุดที่7 10 ข้อ 11,598 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ก.ค. 2556 LAMB610096 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่3 20 ข้อ 4,400 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
31 มี.ค. 2553 LAMA002281 ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 ชุดที่ 20 20 ข้อ 20,150 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
12 มิ.ย. 2556 LAMB609800 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่10 20 ข้อ 3,924 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 มี.ค. 2553 LAMA002261 ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 ชุดที่ 11 20 ข้อ 19,138 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน