แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่9

วิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
16 ข้อ
เวลา
35 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ