ม.6

แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: TEMB012847

จำนวนข้อ

: 38 ข้อ

วิชา

: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 18 ต.ค. 58 เวลา 15:28 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาทำรายงาน

2

ข้อที่ 2/38
คำถาม :

ห้องสมุดแห่งหนึ่งต้องการพัฒนาระบบการยืมหนังสือโดยสามารถบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือ ลงบนบัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องเขียนด้วยมือ ระบบนี้ควรใช้เทคโนโลยีในข้อใด

3

ข้อที่ 3/38
คำถาม :

ผู้ประกอบอาชีพเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องเชี่ยวชาญความรู้ด้านใดบ้างจากตัวเลือกต่อไปนี้
   ก. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
   ข. ระบบปฏิบัติการ
   ค. เว็บเซิร์ฟเวอร์
   ง. HTML
   จ. ระบบฐานข้อมูล
   ฉ. ภาษาจาวา (Java)

4

ข้อที่ 4/38
คำถาม :

รูปด้านล่างแสดงผังงานของการจำแนกภาวะอ้วนผอมของบุคคลที่มีความสูง 1.70 เมตร ลำดับการทำงาน (4) คือ 

5

ข้อที่ 5/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลไร้สายทั้งหมด

6

ข้อที่ 6/38
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

7

ข้อที่ 7/38
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด

8

ข้อที่ 8/38
คำถาม :

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 8-9
     บริษัท ตะวันรุ่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เป็นธุรกิจขนาดย่อมที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้จำหน่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีบริษัทในเครือ 3 สาขา คือ สาขาภาคกลาง สาขาภาคเหนือ และสาขาภาคใต้ เพื่อประโยชน์ในด้านการใช้วัตถุดิบที่เป็นไม้ท้องที่นั้น ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา พบว่าสถานการณ์ของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง จำนวนคู่แข่งมีมากรายทั้งที่เป็นผู้ผลิตรายเก่าและรายใหม่ ประธานบริษัทจึงมีความประสงค์จะให้มีการกำหนดรูปแบบหรือกรอบแนวคิดที่จะใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานขึ้น จึงได้กำหนดรูปแบบดังกล่าว ดังภาพข้างล่างนี้

หลังจากได้ข้อมูลจากผู้จัดการสาขาแล้ว ประธานบริษัทได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าข้อมูลบางรายการไม่เกี่ยวข้องและไม่สามารถนำมากำหนดในกรอบแนวคิดในการสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานได้ จึงต้องคัดเลือกเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

จากข้อมูลข้างต้น รูปแบบหรือกรอบแนวคิดที่จะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุดคือรูปแบบใด

9

ข้อที่ 9/38
คำถาม :

หลังจากได้นำรูปแบบหรือกรอบแนวคิดที่เหมาะสมที่สุดไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานแล้ว 1 ปี ทำการประเมินความสำเร็จของการนำรูปแบบนี้ไปใช้ ผลปรากฏว่า บริษัทยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่กำหนดไว้ในปี 2552 หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายด้านปริมาณการจำหน่ายสินค้า (ยอดขาย) ของทั้ง 3 สาขาสำหรับปี 2552 ซึ่งประธานบริษัทให้ความสำคัญเป็นพิเศษถ้าท่านเป็นประธานบริษัท ท่านจะบริหารจัดการอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับความสำคัญก่อนหลังของข้อมูลที่ให้มาข้างล่างนี้
   1. ทบทวนว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานแต่ละด้านที่กำหนดในกรอบแนวคิด ในการบริหารงานนั้น บริษัทสามารถปฏิบัติได้ตามที่ระบุไว้หรือไม่ หากรายการใดยังบกพร่องอยู่ จะได้จัดทำให้สมบูรณ์
   2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนหรือสิ่งจูงใจที่จะทำให้กับพนักงานของบริษัท รวมทั้งพนักงานขาย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความพยายามในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
   3. วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เป้าหมายด้านยอดขายของปี 2552 ที่ผ่านมา ไม่สามารถบรรลุได้เป็นเพราะเหตุใดจึงไม่เป็นไปตามที่กำหนด แล้วหาทางแก้ไขปรับปรุง
   4. ทบทวนการกำหนดยอดขายในปี 2553 หากพบว่ายังไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสภาพการแข่งขันที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับให้เหมาะสม

10

ข้อที่ 10/38
คำถาม :

ข้อต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 10จงเรียงลำดับเหตุการณ์ที่ให้มาข้างต้น ให้สอดคล้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อดังภาพข้างล่างนี้

11

ข้อที่ 11/38
คำถาม :

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 11.


ข้อใดใช้ตรามาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งสามประเภทได้ถูกต้อง

12

ข้อที่ 12/38
คำถาม :

บริษัท ไฮเทคอิโนเวชัน จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรจำหน่ายเมื่อปี 2550 บริษัทได้จนสิทธิบัตรรถเกี่ยวข้าวขนาดเล็กไว้ สามารถผลิตจำหน่ายและเป็นผู้นำในส่วนถือครองตลาด และเมื่อต้นปี 2553 ที่ผ่านมาในเวทีประชุมเกษตรและสิ่งแวดล้อมโลก ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ บริษัทฯ ได้นำเสนองานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นโบว์แดง โดยเปิดตัวรถเกี่ยวข้าวรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถเพิ่มจากรุ่นเดิม คือสามารถนวดข้าวและบรรจุข้าวเปลือกลงกระสอบได้ทันที บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจกับรถเกี่ยวข้าวรุ่นใหม่นี้มาก จึงยื่นเรื่องขอจดสิทธิบัตรเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบจากผู้ผลิตรายอื่นและเพื่อประโยชน์ทางด้านการค้าต่อไป บริษัท ไฮเทคอิโนเวชัน จำกัด จะสามารถนำรถเกี่ยวข้าวรุ่นใหม่ไปจดสิทธิบัตรได้ หรือไม่

13

ข้อที่ 13/38
คำถาม :

จากภาพแสดงส่วนยื่นของแฟ้มเอกสารที่จัดเก็บไว้ในลิ้นชักเอกสารข้างล่างนี้ เหมาะที่จะใช้กับการจัดเก็บเอกสารของกิจการที่มีลักษณะใดมากที่สุด

14

ข้อที่ 14/38
คำถาม :

กลุ่ม "The Peace" ได้ร่วมกันค้นหาแนวคิดในการทำธุรกิจของกลุ่ม และการดำเนินธุรกิจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้แนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ 3 แนวคิด ดังนี้
   แนวคิดที่ 1 ธุรกิจที่จะทำต้องเป็นธุรกิจที่ไม่ผิดศีลตามหลักพุทธศาสนา
   แนวคิดที่ 2 ธุรกิจที่จะทำต้องมีจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจุดยืน ของธุรกิจ
   แนวคิดที่ 3 ธุรกิจที่จะทำต้องสร้างประโยชน์และผลตอบแทนคืนกลับสู่ตลาดเป้าหมายและ ชุมชนได้
ตลาดเป้าหมาย
   1. นักเรียน/นักศึกษา,ประชาชนทั่วไป
   2. ร้านหรือศูนย์จำหน่ายหนังสือ
   3. ผู้ปฏิบัติธรรม, ร้านสังฆภัณฑ์,วัด,สถานปฏิบัติธรรม
แผนการตลาด
   แผนการตลาดที่ 1 แผนการสร้างเครือข่ายแบบหลายช่วงชั้น (Multi Level ) โดยให้สมัครเป็นสมาชิกและสมาชิกแต่ละรายก็จะหาสมาชิกเครือข่ายอีก 5 คนหรือมากกว่าก็ได้
   แผนการตลาดที่ 2 แผนการตลาด "กัลยาณมิตรพิชิตดาว" โดยการแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับคนรอบข้างที่เป็นตลาดเป้าหมาย เพื่อสะสมดาวและรับผลตอบแทนจากธุรกิจ
   แผนการตลาดที่ 3 แผนการตลาด "สิทธิทางการค้า โดยการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจจะลงทุนกับธุรกิจสามารถซื้อสิทธิทางการค้า (Franchise) เพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
   A. รายการท่องเที่ยว "ตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ จากพิมาย พนมรุ้งสู่นครวัด นครธม"
   B. นิตยาสาร "สุขภาพและชีวจิต" เพื่อสุขภาพและจิตใจที่สดใสด้วยอาหารแนวชีวจิต
   C. เก้าอี้สมาธิ สะดวกใช้ ลดความเมื่อยล้าน้ำหนักเบา พับเก็บและพกพาได้
   D. "นมปั่นเพื่อสุขภาพ" แทนการดื่มน้ำดื่มที่ไม่มีประโยชน์หรือมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม

จากข้อมูลข้างต้น ธุรกิจของกลุ่ม " The Peace" มีตลาดเป้าหมาย-แผนการตลาด-ผลิตภัณฑ์ในข้อใด จึงจะตรงกับแนวคิดในการทำธุรกิจของกลุ่ม

15

ข้อที่ 15/38
คำถาม :

กิจกรรมในห้องเรียนข้อใดได้ประโยชน์สูงสุด

16

ข้อที่ 16/38
คำถาม :

การปลูกไม้ยืนต้นให้ได้ร่มเงาข้อใดได้ประโยชน์สูงสุด

17

ข้อที่ 17/38
คำถาม :

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 17ขั้นตอนการทำความสะอาดห้องพักครู ที่มีโต๊ะและเก้าอี้ครู ชุดรับแขก บอร์ดชานอ้อยสำหรับติด ข่าวสาร และตู้เก็บเอกสาร ข้อใดถูกต้องที่สุด

18

ข้อที่ 18/38
คำถาม :

จะต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ข้อใดที่มีความสวยงาม และมีโอกาสแตกเสียหายน้อยที่สุด สำหรับบรรจุแจกันดินเผาเคลือบลายดอกไม้รูปทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เพื่อการขนส่งทางเครื่องบิน

19

ข้อที่ 19/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม

20

ข้อที่ 20/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาทำรายงาน

21

ข้อที่ 21/38
คำถาม :

ห้องสมุดแห่งหนึ่งต้องการพัฒนาระบบการยืมหนังสือโดยสามารถบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือ ลงบนบัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องเขียนด้วยมือ ระบบนี้ควรใช้เทคโนโลยีในข้อใด

22

ข้อที่ 22/38
คำถาม :

ผู้ประกอบอาชีพเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องเชี่ยวชาญความรู้ด้านใดบ้างจากตัวเลือกต่อไปนี้
   ก. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
   ข. ระบบปฏิบัติการ
   ค. เว็บเซิร์ฟเวอร์
   ง. HTML
   จ. ระบบฐานข้อมูล
   ฉ. ภาษาจาวา (Java)

23

ข้อที่ 23/38
คำถาม :

รูปด้านล่างแสดงผังงานของการจำแนกภาวะอ้วนผอมของบุคคลที่มีความสูง 1.70 เมตร ลำดับการทำงาน (4) คือ 

24

ข้อที่ 24/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลไร้สายทั้งหมด

25

ข้อที่ 25/38
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

26

ข้อที่ 26/38
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด

27

ข้อที่ 27/38
คำถาม :

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 8-9
     บริษัท ตะวันรุ่งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เป็นธุรกิจขนาดย่อมที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้จำหน่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีบริษัทในเครือ 3 สาขา คือ สาขาภาคกลาง สาขาภาคเหนือ และสาขาภาคใต้ เพื่อประโยชน์ในด้านการใช้วัตถุดิบที่เป็นไม้ท้องที่นั้น ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา พบว่าสถานการณ์ของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง จำนวนคู่แข่งมีมากรายทั้งที่เป็นผู้ผลิตรายเก่าและรายใหม่ ประธานบริษัทจึงมีความประสงค์จะให้มีการกำหนดรูปแบบหรือกรอบแนวคิดที่จะใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานขึ้น จึงได้กำหนดรูปแบบดังกล่าว ดังภาพข้างล่างนี้

หลังจากได้ข้อมูลจากผู้จัดการสาขาแล้ว ประธานบริษัทได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าข้อมูลบางรายการไม่เกี่ยวข้องและไม่สามารถนำมากำหนดในกรอบแนวคิดในการสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานได้ จึงต้องคัดเลือกเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

จากข้อมูลข้างต้น รูปแบบหรือกรอบแนวคิดที่จะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุดคือรูปแบบใด

28

ข้อที่ 28/38
คำถาม :

หลังจากได้นำรูปแบบหรือกรอบแนวคิดที่เหมาะสมที่สุดไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานแล้ว 1 ปี ทำการประเมินความสำเร็จของการนำรูปแบบนี้ไปใช้ ผลปรากฏว่า บริษัทยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่กำหนดไว้ในปี 2552 หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายด้านปริมาณการจำหน่ายสินค้า (ยอดขาย) ของทั้ง 3 สาขาสำหรับปี 2552 ซึ่งประธานบริษัทให้ความสำคัญเป็นพิเศษถ้าท่านเป็นประธานบริษัท ท่านจะบริหารจัดการอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับความสำคัญก่อนหลังของข้อมูลที่ให้มาข้างล่างนี้
   1. ทบทวนว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานแต่ละด้านที่กำหนดในกรอบแนวคิด ในการบริหารงานนั้น บริษัทสามารถปฏิบัติได้ตามที่ระบุไว้หรือไม่ หากรายการใดยังบกพร่องอยู่ จะได้จัดทำให้สมบูรณ์
   2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนหรือสิ่งจูงใจที่จะทำให้กับพนักงานของบริษัท รวมทั้งพนักงานขาย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความพยายามในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
   3. วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เป้าหมายด้านยอดขายของปี 2552 ที่ผ่านมา ไม่สามารถบรรลุได้เป็นเพราะเหตุใดจึงไม่เป็นไปตามที่กำหนด แล้วหาทางแก้ไขปรับปรุง
   4. ทบทวนการกำหนดยอดขายในปี 2553 หากพบว่ายังไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสภาพการแข่งขันที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับให้เหมาะสม

29

ข้อที่ 29/38
คำถาม :

ข้อต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 10จงเรียงลำดับเหตุการณ์ที่ให้มาข้างต้น ให้สอดคล้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อดังภาพข้างล่างนี้

30

ข้อที่ 30/38
คำถาม :

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 11.


ข้อใดใช้ตรามาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งสามประเภทได้ถูกต้อง

31

ข้อที่ 31/38
คำถาม :

บริษัท ไฮเทคอิโนเวชัน จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรจำหน่ายเมื่อปี 2550 บริษัทได้จนสิทธิบัตรรถเกี่ยวข้าวขนาดเล็กไว้ สามารถผลิตจำหน่ายและเป็นผู้นำในส่วนถือครองตลาด และเมื่อต้นปี 2553 ที่ผ่านมาในเวทีประชุมเกษตรและสิ่งแวดล้อมโลก ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ บริษัทฯ ได้นำเสนองานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นโบว์แดง โดยเปิดตัวรถเกี่ยวข้าวรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถเพิ่มจากรุ่นเดิม คือสามารถนวดข้าวและบรรจุข้าวเปลือกลงกระสอบได้ทันที บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจกับรถเกี่ยวข้าวรุ่นใหม่นี้มาก จึงยื่นเรื่องขอจดสิทธิบัตรเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบจากผู้ผลิตรายอื่นและเพื่อประโยชน์ทางด้านการค้าต่อไป บริษัท ไฮเทคอิโนเวชัน จำกัด จะสามารถนำรถเกี่ยวข้าวรุ่นใหม่ไปจดสิทธิบัตรได้ หรือไม่

32

ข้อที่ 32/38
คำถาม :

จากภาพแสดงส่วนยื่นของแฟ้มเอกสารที่จัดเก็บไว้ในลิ้นชักเอกสารข้างล่างนี้ เหมาะที่จะใช้กับการจัดเก็บเอกสารของกิจการที่มีลักษณะใดมากที่สุด

33

ข้อที่ 33/38
คำถาม :

กลุ่ม "The Peace" ได้ร่วมกันค้นหาแนวคิดในการทำธุรกิจของกลุ่ม และการดำเนินธุรกิจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้แนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ 3 แนวคิด ดังนี้
   แนวคิดที่ 1 ธุรกิจที่จะทำต้องเป็นธุรกิจที่ไม่ผิดศีลตามหลักพุทธศาสนา
   แนวคิดที่ 2 ธุรกิจที่จะทำต้องมีจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจุดยืน ของธุรกิจ
   แนวคิดที่ 3 ธุรกิจที่จะทำต้องสร้างประโยชน์และผลตอบแทนคืนกลับสู่ตลาดเป้าหมายและ ชุมชนได้
ตลาดเป้าหมาย
   1. นักเรียน/นักศึกษา,ประชาชนทั่วไป
   2. ร้านหรือศูนย์จำหน่ายหนังสือ
   3. ผู้ปฏิบัติธรรม, ร้านสังฆภัณฑ์,วัด,สถานปฏิบัติธรรม
แผนการตลาด
   แผนการตลาดที่ 1 แผนการสร้างเครือข่ายแบบหลายช่วงชั้น (Multi Level ) โดยให้สมัครเป็นสมาชิกและสมาชิกแต่ละรายก็จะหาสมาชิกเครือข่ายอีก 5 คนหรือมากกว่าก็ได้
   แผนการตลาดที่ 2 แผนการตลาด "กัลยาณมิตรพิชิตดาว" โดยการแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับคนรอบข้างที่เป็นตลาดเป้าหมาย เพื่อสะสมดาวและรับผลตอบแทนจากธุรกิจ
   แผนการตลาดที่ 3 แผนการตลาด "สิทธิทางการค้า โดยการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจจะลงทุนกับธุรกิจสามารถซื้อสิทธิทางการค้า (Franchise) เพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
   A. รายการท่องเที่ยว "ตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ จากพิมาย พนมรุ้งสู่นครวัด นครธม"
   B. นิตยาสาร "สุขภาพและชีวจิต" เพื่อสุขภาพและจิตใจที่สดใสด้วยอาหารแนวชีวจิต
   C. เก้าอี้สมาธิ สะดวกใช้ ลดความเมื่อยล้าน้ำหนักเบา พับเก็บและพกพาได้
   D. "นมปั่นเพื่อสุขภาพ" แทนการดื่มน้ำดื่มที่ไม่มีประโยชน์หรือมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม

จากข้อมูลข้างต้น ธุรกิจของกลุ่ม " The Peace" มีตลาดเป้าหมาย-แผนการตลาด-ผลิตภัณฑ์ในข้อใด จึงจะตรงกับแนวคิดในการทำธุรกิจของกลุ่ม

34

ข้อที่ 34/38
คำถาม :

กิจกรรมในห้องเรียนข้อใดได้ประโยชน์สูงสุด

35

ข้อที่ 35/38
คำถาม :

การปลูกไม้ยืนต้นให้ได้ร่มเงาข้อใดได้ประโยชน์สูงสุด

36

ข้อที่ 36/38
คำถาม :

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 17ขั้นตอนการทำความสะอาดห้องพักครู ที่มีโต๊ะและเก้าอี้ครู ชุดรับแขก บอร์ดชานอ้อยสำหรับติด ข่าวสาร และตู้เก็บเอกสาร ข้อใดถูกต้องที่สุด

37

ข้อที่ 37/38
คำถาม :

จะต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ข้อใดที่มีความสวยงาม และมีโอกาสแตกเสียหายน้อยที่สุด สำหรับบรรจุแจกันดินเผาเคลือบลายดอกไม้รูปทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เพื่อการขนส่งทางเครื่องบิน

38

ข้อที่ 38/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
20 ส.ค. 2552 TEMA000207 วิชาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3 20 ข้อ 138,430 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 มี.ค. 2553 TEMB602027 ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ข้อ 155,785 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 TEMA000207 วิชาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 3 20 ข้อ 138,430 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 ต.ค. 2558 TEMB012824 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่4 20 ข้อ 4,548 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ต.ค. 2558 TEMB012845 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ชุดที่2 12 ข้อ 7,935 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ต.ค. 2558 TEMB012847 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่2 19 ข้อ 14,295 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 มี.ค. 2553 TEMB602029 ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ข้อ 67,497 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 ต.ค. 2558 TEMB012826 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่5 20 ข้อ 8,202 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 ต.ค. 2558 TEMB012824 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่4 20 ข้อ 4,548 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 มี.ค. 2553 TEMB602029 ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ข้อ 67,497 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน