แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่5

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ