แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่1

วิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
22 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ