ม.6

แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: HEMB012758

จำนวนข้อ

: 44 ข้อ

วิชา

: สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 26 ก.ย. 58 เวลา 11:20 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/44
คำถาม :

เพราะเหตุใดผิวหนังกำพร้าบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าจึงมีความหนามากที่สุด

2

ข้อที่ 2/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องหลังจากการตากฝน

3

ข้อที่ 3/44
คำถาม :

การออกกำลังกายในข้อใดก่อให้เกิดอันตรายต่อกระดูกน้อยที่สุด

4

ข้อที่ 4/44
คำถาม :

การเสริมสร้างระบบกระดูกด้วยวิธีใดที่มีส่วนช่วยให้ระบบกระดูกมีความแข็งแรง

5

ข้อที่ 5/44
คำถาม :

กล้ามเนื้อมีหน้าที่และการทำงานคล้ายกระดูกในเรื่องใด

6

ข้อที่ 6/44
คำถาม :

ข้อใดคือการรับประทานอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมที่สุด

7

ข้อที่ 7/44
คำถาม :

การดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิธีใดเหมาะสมที่สุด

8

ข้อที่ 8/44
คำถาม :

ข้อใดสามารถอธิบายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพครอบครัวของตนเองได้อย่างถูกต้อง

9

ข้อที่ 9/44
คำถาม :

ข้อใดเป็นกระบวนการดูแลสุขภาพในขั้นของการประเมินปัญหา

10

ข้อที่ 10/44
คำถาม :

การดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวข้อใดสำคัญที่สุด

11

ข้อที่ 11/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หัวใจสำคัญของลักษณะการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน

12

ข้อที่ 12/44
คำถาม :

ข้อใดคือสภาพปัญหาสาธารณสุขที่พบมากในปัจจุบัน

13

ข้อที่ 13/44
คำถาม :

ข้อใดคือความสำคัญของการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

14

ข้อที่ 14/44
คำถาม :

การเลือกรับข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพข้อใดไม่เหมาะสม

15

ข้อที่ 15/44
คำถาม :

ข้อมูลข่าวสารสุขภาพนั้น มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างไร

16

ข้อที่ 16/44
คำถาม :

หากต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก ควรแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ จากแหล่งปฐมภูมิใด

17

ข้อที่ 17/44
คำถาม :

ข้อมูลข่าวสารสุขภาพจากแหล่งปฐมภูมิและแหล่งทุติยภูมิมีความแตกต่างกันในส่วนใด

18

ข้อที่ 18/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของข้อมูลข่าวสารที่ดี

19

ข้อที่ 19/44
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมทั้งวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิง

20

ข้อที่ 20/44
คำถาม :

วัยรุ่นที่ขาดความรู้เรื่องเพศที่เหมาะสม และขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง อาจส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องเพศ และปัญหาทางสังคมดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

21

ข้อที่ 21/44
คำถาม :

การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นการกระทำที่ผิดหรือไม่ เพราะเหตุใด

22

ข้อที่ 22/44
คำถาม :

ปัจจัยใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมทางเพศที่เกิดจากตนเองของวัยรุ่น

23

ข้อที่ 23/44
คำถาม :

เพราะเหตุใดผิวหนังกำพร้าบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าจึงมีความหนามากที่สุด

24

ข้อที่ 24/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องหลังจากการตากฝน

25

ข้อที่ 25/44
คำถาม :

การออกกำลังกายในข้อใดก่อให้เกิดอันตรายต่อกระดูกน้อยที่สุด

26

ข้อที่ 26/44
คำถาม :

การเสริมสร้างระบบกระดูกด้วยวิธีใดที่มีส่วนช่วยให้ระบบกระดูกมีความแข็งแรง

27

ข้อที่ 27/44
คำถาม :

กล้ามเนื้อมีหน้าที่และการทำงานคล้ายกระดูกในเรื่องใด

28

ข้อที่ 28/44
คำถาม :

ข้อใดคือการรับประทานอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมที่สุด

29

ข้อที่ 29/44
คำถาม :

การดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิธีใดเหมาะสมที่สุด

30

ข้อที่ 30/44
คำถาม :

ข้อใดสามารถอธิบายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพครอบครัวของตนเองได้อย่างถูกต้อง

31

ข้อที่ 31/44
คำถาม :

ข้อใดเป็นกระบวนการดูแลสุขภาพในขั้นของการประเมินปัญหา

32

ข้อที่ 32/44
คำถาม :

การดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวข้อใดสำคัญที่สุด

33

ข้อที่ 33/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หัวใจสำคัญของลักษณะการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน

34

ข้อที่ 34/44
คำถาม :

ข้อใดคือสภาพปัญหาสาธารณสุขที่พบมากในปัจจุบัน

35

ข้อที่ 35/44
คำถาม :

ข้อใดคือความสำคัญของการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

36

ข้อที่ 36/44
คำถาม :

การเลือกรับข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพข้อใดไม่เหมาะสม

37

ข้อที่ 37/44
คำถาม :

ข้อมูลข่าวสารสุขภาพนั้น มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างไร

38

ข้อที่ 38/44
คำถาม :

หากต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก ควรแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ จากแหล่งปฐมภูมิใด

39

ข้อที่ 39/44
คำถาม :

ข้อมูลข่าวสารสุขภาพจากแหล่งปฐมภูมิและแหล่งทุติยภูมิมีความแตกต่างกันในส่วนใด

40

ข้อที่ 40/44
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของข้อมูลข่าวสารที่ดี

41

ข้อที่ 41/44
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมทั้งวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิง

42

ข้อที่ 42/44
คำถาม :

วัยรุ่นที่ขาดความรู้เรื่องเพศที่เหมาะสม และขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง อาจส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องเพศ และปัญหาทางสังคมดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

43

ข้อที่ 43/44
คำถาม :

การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นการกระทำที่ผิดหรือไม่ เพราะเหตุใด

44

ข้อที่ 44/44
คำถาม :

ปัจจัยใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมทางเพศที่เกิดจากตนเองของวัยรุ่น

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
25 ส.ค. 2552 HEPA200357 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 4 10 ข้อ 9,274 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ส.ค. 2552 HEPA100037 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 15 ข้อ 19,088 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ก.ย. 2552 HEMA200635 วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่7 20 ข้อ 34,377 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 HEPB500108 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 2 10 ข้อ 17,255 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 HEPB600143 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_4 10 ข้อ 25,723 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ต.ค. 2552 HEMA100727 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่13 15 ข้อ 12,012 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ต.ค. 2552 HEPB600721 แนวข้อสอบพลศึกษา 17 ข้อ 372,150 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ส.ค. 2552 HEPA200356 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 3 10 ข้อ 9,465 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 ต.ค. 2552 HEMB000746 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่1 20 ข้อ 52,153 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ก.ย. 2552 HEMA300627 วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่6 20 ข้อ 11,944 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน