แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2550 ชุดที่ 2

วิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ