ม.6

แบบทดสอบ SMART-I วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB612618

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 12 มิ.ย. 58 เวลา 11:45 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/30
คำถาม :

สินค้าชนิดหนึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีนำเข้า 25% ของต้นทุน เมื่อนำออกขาย ผู้ขายได้ตั้งราคาเพื่อให้ได้กำไร 30% จากราคาต้นทุนรวมภาษี แต่เมื่อขายไป ผู้ขายยอมลดราคาให้แก่ผู้ซื้อ 10% จากราคาขาย โดยขายไปราคา 29.50 บาท ต้นทุนสินค้าก่อนเสียภาษี เป็นเงินเท่าใด

2

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

เลขถัดไปของลำดับ 3, 7, 15, 31, 63, ..... คือ

3

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

เสาสองต้นปักห่างกัน 30 เมตร เสาต้นแรกสูง 8 เมตร เสาต้นที่สองสูง 25 เมตร ถ้าเสาทั้งสองปักตั้งฉากกับพื้น ยอดเสาทั้งสองห่างกันกี่เมตรโดยประมาณ

4

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

สินค้าชนิดหนึ่งๆ ในร้าน SMART I จะตั้งราคาไว้สูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันในร้าน SMART II อยู่ 25% ถ้าที่ร้าน SMART I สินค้า ก. ราคาแพงเป็น 2 เท่า ของสินค้า ข. แล้วสินค้า ก. ที่ร้าน SMART I จะมีราคาเป็นกี่เท่าของสินค้า ข. ในร้าน SMART II

5

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

พ่อต้องการแบ่งเงินให้ลูกแต่ละคนเท่าๆ กัน เขาจึงได้ตั้งกฎดังต่อไปนี้ ลูกคนแรกจะได้เงิน 100 บาท รวมกับ 1/10 ของเงินที่เหลืออยู่ ลูกคนที่สองจะได้เงิน 200 บาทรวมกับ 1/10 ของเงินที่เหลืออยู่ หลังจากแบ่งให้ลูกคนที่ 1 ไปแล้ว ลูกคนที่สามจะได้เงิน 300 บาทรวมกับ 1/10 ของเงินที่เหลืออยู่ หลังจากแบ่งให้ลูกคนที่ 1 และ 2 ไปแล้ว และแบ่งเช่นนี้เรื่อยๆ ไป ถ้าพบว่าถ้าแบ่งในลักษณะนี้แล้ว ลูกแต่ละคนจะได้เงินเท่ากันพอดี พ่อคนนี้มีลูกกี่คน

6

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

320 + 320 + 320 เท่ากับเท่าไร

7

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

หาก x* = (x-3)/2 ข้อใดต่อไปนี้เป็นจำนวนเต็มคู่

8

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

ในการสมัครโครงการรับตรงของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น ผู้สมัครต้องยื่นคะแนน SMART-I ครั้งที่ดีที่สุด โดยมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงสองประการ คือ น้ำหนักของคะแนนในแต่ละส่วน และคะแนนขั้นต่ำในแต่ละส่วน โดยการรับเข้าของโครงการรับตรงฯ กำหนดให้แบ่งน้ำหนักในแต่ละส่วนดังนี้ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 30% ความสามารถด้านการอ่าน 30% ความรู้รอบตัว 10% และความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ 30% โดยมีคะแนนขั้นต่ำในแต่ละวิชาเท่ากับ 45 คะแนน ทั้งนี้คะแนนเต็มในแต่ละส่วนเท่ากับ 100 คะแนน ถ้านายซัวร์เรสสอบ SMART-I 5 ครั้งและได้คะแนนดังนี้
  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 51 68 60 44 56
ความสามารถด้านการอ่าน 47 54 40 64 62
ความรู้รอบตัว 55 96 55 55 46
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 60 43 75 55 50

อยากทราบว่านายซัวร์เรสควรยื่นคะแนนครั้งใด จึงจะดีที่สุด

9

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

ในการพิมพ์เอกสารให้ตั้งขอบพื้นที่การพิมพ์ไว้ด้านบนและด้านล่างอย่างละ 1 นิ้ว และด้านข้างทั้งซ้ายและขวาอย่างละ 1.5 นิ้ว ทำให้เหลือพื้นที่ในการพิมพ์ได้ 20 ตารางนิ้ว และกระดาษมีด้านยาวเท่ากับด้านกว้าง อยากทราบว่ากระดาษที่คุณเอกใช้พิมพ์เอกสารมีความยาวกี่นิ้ว

10

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

กำไรคือผลต่างระหว่างยอดขายกับค่าใช้จ่าย ในปีแรกพบว่าค่าใช้จ่ายเป็น 80% ของยอดขาย ถ้าในปีต่อมาพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 25% จากยอดขายปีที่แล้ว แต่ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเท่ากับ 15% ของค่าใช้จ่ายปีที่แล้วเช่นกัน กำไรจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับกำไรในปีที่แล้ว

11

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

เมื่อวัดส่วนสูงของเด็ก 4 คน พบว่ามีเด็ก 2 คนที่มีส่วนสูงเท่ากัน และเด็กสองคนนี้มีส่วนสูงน้อยกว่าเด็กอีกสองคนที่เหลือ ส่วนเด็กที่เตี้ยที่สุดมีส่วนสูง 165 เซนติเมตร และค่าเฉลี่ยเลขคณิตของส่วนสูงของเด็กทั้ง 4 คนนี้มีค่าเท่ากับส่วนสูงของเด็กที่สูงเป็นอันดับสอง ถ้าค่ามัธยฐานของส่วนสูงของเด็ก 4 คนนี้มีค่าเท่ากับ 168 เซนติเมตร เด็กคนที่สูงที่สุดมีส่วนสูงเท่ากับเท่าไร

12

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

ถ้า x y และ z เป็นจำนวนเต็มบวก โดยที่ xy = 24 และ yz = 48 และ xz = 72 แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

13

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

ถ้ารูปแปดเหลี่ยมที่บรรจุอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสในรูปข้างล่างนี้เป็นรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่า และความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีค่าเท่ากับ 2 หน่วย เส้นรอบรูปของรูปแปดเหลี่ยมนี้มีความยาวเท่ากับเท่าไร

14

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้มีค่ามากที่สุด

15

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

จากรูปข้างล่าง หากต้องใส่เครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หรือ หาร ระหว่างตัวเลขทางด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับ เพื่อให้สมการข้างล่างเป็นจริงทั้ง หมด เครื่องหมายใดจะถูกใช้มากที่สุด
20___5___2 = 2
20___5___2 = 98
20___5___2 = 17
20___5___2 = 23

16

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

สินค้าชนิดหนึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีนำเข้า 25% ของต้นทุน เมื่อนำออกขาย ผู้ขายได้ตั้งราคาเพื่อให้ได้กำไร 30% จากราคาต้นทุนรวมภาษี แต่เมื่อขายไป ผู้ขายยอมลดราคาให้แก่ผู้ซื้อ 10% จากราคาขาย โดยขายไปราคา 29.50 บาท ต้นทุนสินค้าก่อนเสียภาษี เป็นเงินเท่าใด

17

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

เลขถัดไปของลำดับ 3, 7, 15, 31, 63, ..... คือ

18

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

เสาสองต้นปักห่างกัน 30 เมตร เสาต้นแรกสูง 8 เมตร เสาต้นที่สองสูง 25 เมตร ถ้าเสาทั้งสองปักตั้งฉากกับพื้น ยอดเสาทั้งสองห่างกันกี่เมตรโดยประมาณ

19

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

สินค้าชนิดหนึ่งๆ ในร้าน SMART I จะตั้งราคาไว้สูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันในร้าน SMART II อยู่ 25% ถ้าที่ร้าน SMART I สินค้า ก. ราคาแพงเป็น 2 เท่า ของสินค้า ข. แล้วสินค้า ก. ที่ร้าน SMART I จะมีราคาเป็นกี่เท่าของสินค้า ข. ในร้าน SMART II

20

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

พ่อต้องการแบ่งเงินให้ลูกแต่ละคนเท่าๆ กัน เขาจึงได้ตั้งกฎดังต่อไปนี้ ลูกคนแรกจะได้เงิน 100 บาท รวมกับ 1/10 ของเงินที่เหลืออยู่ ลูกคนที่สองจะได้เงิน 200 บาทรวมกับ 1/10 ของเงินที่เหลืออยู่ หลังจากแบ่งให้ลูกคนที่ 1 ไปแล้ว ลูกคนที่สามจะได้เงิน 300 บาทรวมกับ 1/10 ของเงินที่เหลืออยู่ หลังจากแบ่งให้ลูกคนที่ 1 และ 2 ไปแล้ว และแบ่งเช่นนี้เรื่อยๆ ไป ถ้าพบว่าถ้าแบ่งในลักษณะนี้แล้ว ลูกแต่ละคนจะได้เงินเท่ากันพอดี พ่อคนนี้มีลูกกี่คน

21

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

320 + 320 + 320 เท่ากับเท่าไร

22

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

หาก x* = (x-3)/2 ข้อใดต่อไปนี้เป็นจำนวนเต็มคู่

23

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

ในการสมัครโครงการรับตรงของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น ผู้สมัครต้องยื่นคะแนน SMART-I ครั้งที่ดีที่สุด โดยมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงสองประการ คือ น้ำหนักของคะแนนในแต่ละส่วน และคะแนนขั้นต่ำในแต่ละส่วน โดยการรับเข้าของโครงการรับตรงฯ กำหนดให้แบ่งน้ำหนักในแต่ละส่วนดังนี้ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 30% ความสามารถด้านการอ่าน 30% ความรู้รอบตัว 10% และความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ 30% โดยมีคะแนนขั้นต่ำในแต่ละวิชาเท่ากับ 45 คะแนน ทั้งนี้คะแนนเต็มในแต่ละส่วนเท่ากับ 100 คะแนน ถ้านายซัวร์เรสสอบ SMART-I 5 ครั้งและได้คะแนนดังนี้
  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 51 68 60 44 56
ความสามารถด้านการอ่าน 47 54 40 64 62
ความรู้รอบตัว 55 96 55 55 46
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 60 43 75 55 50

อยากทราบว่านายซัวร์เรสควรยื่นคะแนนครั้งใด จึงจะดีที่สุด

24

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

ในการพิมพ์เอกสารให้ตั้งขอบพื้นที่การพิมพ์ไว้ด้านบนและด้านล่างอย่างละ 1 นิ้ว และด้านข้างทั้งซ้ายและขวาอย่างละ 1.5 นิ้ว ทำให้เหลือพื้นที่ในการพิมพ์ได้ 20 ตารางนิ้ว และกระดาษมีด้านยาวเท่ากับด้านกว้าง อยากทราบว่ากระดาษที่คุณเอกใช้พิมพ์เอกสารมีความยาวกี่นิ้ว

25

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

กำไรคือผลต่างระหว่างยอดขายกับค่าใช้จ่าย ในปีแรกพบว่าค่าใช้จ่ายเป็น 80% ของยอดขาย ถ้าในปีต่อมาพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 25% จากยอดขายปีที่แล้ว แต่ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเท่ากับ 15% ของค่าใช้จ่ายปีที่แล้วเช่นกัน กำไรจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับกำไรในปีที่แล้ว

26

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

เมื่อวัดส่วนสูงของเด็ก 4 คน พบว่ามีเด็ก 2 คนที่มีส่วนสูงเท่ากัน และเด็กสองคนนี้มีส่วนสูงน้อยกว่าเด็กอีกสองคนที่เหลือ ส่วนเด็กที่เตี้ยที่สุดมีส่วนสูง 165 เซนติเมตร และค่าเฉลี่ยเลขคณิตของส่วนสูงของเด็กทั้ง 4 คนนี้มีค่าเท่ากับส่วนสูงของเด็กที่สูงเป็นอันดับสอง ถ้าค่ามัธยฐานของส่วนสูงของเด็ก 4 คนนี้มีค่าเท่ากับ 168 เซนติเมตร เด็กคนที่สูงที่สุดมีส่วนสูงเท่ากับเท่าไร

27

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

ถ้า x y และ z เป็นจำนวนเต็มบวก โดยที่ xy = 24 และ yz = 48 และ xz = 72 แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

28

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

ถ้ารูปแปดเหลี่ยมที่บรรจุอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสในรูปข้างล่างนี้เป็นรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่า และความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีค่าเท่ากับ 2 หน่วย เส้นรอบรูปของรูปแปดเหลี่ยมนี้มีความยาวเท่ากับเท่าไร

29

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้มีค่ามากที่สุด

30

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

จากรูปข้างล่าง หากต้องใส่เครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หรือ หาร ระหว่างตัวเลขทางด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับ เพื่อให้สมการข้างล่างเป็นจริงทั้ง หมด เครื่องหมายใดจะถูกใช้มากที่สุด
20___5___2 = 2
20___5___2 = 98
20___5___2 = 17
20___5___2 = 23

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
10 ก.ค. 2555 MAMB407880 คณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่4 15 ข้อ 23,251 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ก.ค. 2553 MAPB003065 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่5 18 ข้อ 12,911 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 พ.ค. 2553 MAMA002597 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่27 15 ข้อ 45,059 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
8 มี.ค. 2553 MAPA301805 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์ 10 ข้อ 24,005 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 พ.ค. 2553 MAMA002589 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่23 17 ข้อ 14,661 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 มี.ค. 2553 MAMA102201 คณิตศาสตร์ ม.1 ชุดที่1 13 ข้อ 76,946 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 พ.ค. 2553 MAMA002593 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่25 16 ข้อ 16,405 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 มิ.ย. 2553 MAPB402853 วิชาคณิตศาสตร์ป.4 ชุดที่9 12 ข้อ 35,483 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ก.ย. 2553 MAPB003210 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่13 20 ข้อ 15,371 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 มิ.ย. 2553 MAPA202753 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5 19 ข้อ 40,064 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน