ข้อสอบ Listening ชุดที่ 7 (ระดับ advance)

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
7 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ