ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง การอ่าน

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
10 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ