แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ป.2
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
35 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ