แนวข้อสอบเข้าเรียนต่อม.1 โรงเรียนสาธิต

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
13 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ