ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2546) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB610968

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 24 ต.ค. 56 เวลา 18:20 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

ธาตุและสารประกอบ , ปริมาณสารสัมพันธ์ , สมดุลเคมี , โครงสร้างอะตอม

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ถ้าใช้สารละลายต่อไปนี้มีความเข้มข้นและปริมาตรเท่ากัน เมื่อผสมกันคู่ใดได้สารละลายบัฟเฟอร์ที่มี pH > 7

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

สารละลาย HCl เข้มข้น 0.250 mol dm-3 ปริมาตร 20 cm3 ทำปฏิกิริยากับสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.200 mol dm-3 ปริมาตร 30 cm3 เมื่อเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์แล้วสารละลายที่ได้จะมี pH อยู่ในช่วงใด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

เลขออกซิเดชันของ P, S และ Zr ในสารประกอบ 3 ชนิดต่อไปนี้เป็นเท่าไร ตามลำดับ
   NaNH4HPO4·4H2O     Na2S2O3·5H2O     ZrCl2O·8H2O

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ถ้าธาตุ X มีเลขอะตอม 8 ผลต่างของพลังงานไอออไนเซชันในข้อใดมีค่ามากที่สุด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ธาตุกัมมันตรังสีเฟอร์เมียม (100Fm) ได้จากการสังเคราะห์ทางปฏิกิริยานิวเคลียร์ของ
  
เมื่อ X, Y เป็นจำนวนโมล
      B, C เป็นอนุภาคใดๆ
ข้อใดถูก

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ถ้า X เป็นอะตอมของ S, Se และ Te ซึ่งเป็นธาตุในหมู่เดียวกัน เมื่อสารประกอบ H2X ละลายน้ำจะแตกตัวดังนี้
   H2S + H2O ⇌ H3O+ + HS-        pK1 = 7.04
   H2Se + H2O ⇌ H3O+ +HSe-      pK1 = 4.0
   H2Te + H2O ⇌ H3O+ + HTe-      pK1 = 3.0
พิจารณา X = S, Se และ Te ตามลำดับ ข้อสรุปใดถูก

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ไอออนหรือโมเลกุลคู่ใดมีจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่อะตอมกลางเท่ากัน

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

จากรูปแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบ ข้อใดถูก

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

กำหนดธาตุ 1417Y และ 19Z นำธาตุ Y ทำปฏิกิริยากับ Z ได้สาร A ซึ่งเป็นของแข็ง และธาตุ X ทำปฏิกิริยากับ Y ได้สาร B ซึ่งเป็นของเหลว นำสาร A และ B ไปหาจุดเดือด ทดสอบการนำไฟฟ้า การละลายในน้ำ และความเป็นกรด-เบส ข้อใดสอดคล้องกับสมบัติของ A และ B มากที่สุด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

พิจารณาสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์ต่อไปนี้

ข้อใดมีสารอยู่ 3 ประเภท

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

สารประกอบคู่ใดสามารถทำปฏิกิริยาต่อไปนี้ได้
   ก. ฟอกสีสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
   ข.  จุดติดไฟได้
   ค.  ฟอกสีโบรมีนในคาร์บอนเดตระคลอไรด์ได้โดยสารละลายที่เกิดขึ้นไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

สารในข้อใดทำปฏิกิริยาและทดสอบกับรีเอเจนต์ต่างๆ ให้ผลเป็นบวกทั้งหมด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

สาร A ละลายน้ำได้ดี เมื่อทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเกิดฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ในขณะที่สาร B ไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต แต่ทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมเกิดฟองแก๊ส เมื่อให้ A ทำปฏิกิริยากับ B เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่คือ C พร้อมกับการสูญเสียน้ำ 1 โมเลกุล ข้อใดผิด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

พิจารณากรดไขมันต่อไปนี้
   ก.  CH3(CH2)3CH=CH-(CH2)7COOH
   ข.  CH3(CH2)16COOH
   ค.  CH3(CH2)7CH=CH-(CH2)7COOH
   ง.  CH3(CH2)4CH=CHCH2-CH=CH-(CH2)7COOH
กรดไขมันในข้อใดที่รวมกับ glycerol แล้วให้ไขมันที่มีสถานะเป็นของเหลว (น้ำมัน) ที่อุณหภูมิห้อง

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ตัวอย่างของพอลิเมอร์ในข้อใดถูกทั้งหมด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

สารในข้อใดต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบในน้ำมันเบนซินที่ผสมสารกันกระตุก (antiknock)
   ก. CH3(CH2)5CH3     เฮปเทน
   ข. CH3(CH2)14CH3   ซีเทน
   ค.    ไอโซออกเทน
   ง.    MTBE
   จ. (C10H7)CH3    แอลฟาเมทิลแนฟทาลีน

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เกี่ยวกับผงชูรสซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า มอนอโซเดียมกลูคาเมต ข้อใดผิด

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

พอลิเมอร์ที่เป็นองค์ประกอบของกาวชนิดพิเศษ (superglue) มีโครงสร้างดังนี้

ข้อใดผิด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

จงเลือกข้อที่เมื่อเติมลงในช่องว่างจะได้ตารางข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
ธาตุ ชื่อแร่ ประโยชน์
พลวง (ก) ตัวพิมพ์โลหะ
(ข) (ค) ชุบโลหะ โลหะผสม
เชอร์โคเนียม เชอร์คอน (ง)

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลคุณภาพของน้ำทิ้งก่อนการปรับปรุงคุณภาพ และมาตรการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม A-C ดังต่อไปนี้
โรงงาน BOD DO pH มาตรการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง
A
B
C
1
10
200
5
2
1
7.5
6
12
ไม่จำเป็นต้องปรับปรุง
เติมออกซิเจน
เติมออกซิเจนและปรับ pH
จงระบุมาตรการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงานใดยังไม่เหมาะสม และต้องทำอย่างไรเพิ่มเติมจึงจะเพียงพอ

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ถ้าใช้สารละลายต่อไปนี้มีความเข้มข้นและปริมาตรเท่ากัน เมื่อผสมกันคู่ใดได้สารละลายบัฟเฟอร์ที่มี pH > 7

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

สารละลาย HCl เข้มข้น 0.250 mol dm-3 ปริมาตร 20 cm3 ทำปฏิกิริยากับสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.200 mol dm-3 ปริมาตร 30 cm3 เมื่อเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์แล้วสารละลายที่ได้จะมี pH อยู่ในช่วงใด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

เลขออกซิเดชันของ P, S และ Zr ในสารประกอบ 3 ชนิดต่อไปนี้เป็นเท่าไร ตามลำดับ
   NaNH4HPO4·4H2O     Na2S2O3·5H2O     ZrCl2O·8H2O

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ถ้าธาตุ X มีเลขอะตอม 8 ผลต่างของพลังงานไอออไนเซชันในข้อใดมีค่ามากที่สุด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ธาตุกัมมันตรังสีเฟอร์เมียม (100Fm) ได้จากการสังเคราะห์ทางปฏิกิริยานิวเคลียร์ของ
  
เมื่อ X, Y เป็นจำนวนโมล
      B, C เป็นอนุภาคใดๆ
ข้อใดถูก

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ถ้า X เป็นอะตอมของ S, Se และ Te ซึ่งเป็นธาตุในหมู่เดียวกัน เมื่อสารประกอบ H2X ละลายน้ำจะแตกตัวดังนี้
   H2S + H2O ⇌ H3O+ + HS-        pK1 = 7.04
   H2Se + H2O ⇌ H3O+ +HSe-      pK1 = 4.0
   H2Te + H2O ⇌ H3O+ + HTe-      pK1 = 3.0
พิจารณา X = S, Se และ Te ตามลำดับ ข้อสรุปใดถูก

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ไอออนหรือโมเลกุลคู่ใดมีจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่อะตอมกลางเท่ากัน

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

จากรูปแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบ ข้อใดถูก

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

กำหนดธาตุ 1417Y และ 19Z นำธาตุ Y ทำปฏิกิริยากับ Z ได้สาร A ซึ่งเป็นของแข็ง และธาตุ X ทำปฏิกิริยากับ Y ได้สาร B ซึ่งเป็นของเหลว นำสาร A และ B ไปหาจุดเดือด ทดสอบการนำไฟฟ้า การละลายในน้ำ และความเป็นกรด-เบส ข้อใดสอดคล้องกับสมบัติของ A และ B มากที่สุด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

พิจารณาสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์ต่อไปนี้

ข้อใดมีสารอยู่ 3 ประเภท

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

สารประกอบคู่ใดสามารถทำปฏิกิริยาต่อไปนี้ได้
   ก. ฟอกสีสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
   ข.  จุดติดไฟได้
   ค.  ฟอกสีโบรมีนในคาร์บอนเดตระคลอไรด์ได้โดยสารละลายที่เกิดขึ้นไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

สารในข้อใดทำปฏิกิริยาและทดสอบกับรีเอเจนต์ต่างๆ ให้ผลเป็นบวกทั้งหมด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

สาร A ละลายน้ำได้ดี เมื่อทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเกิดฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ในขณะที่สาร B ไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต แต่ทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมเกิดฟองแก๊ส เมื่อให้ A ทำปฏิกิริยากับ B เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่คือ C พร้อมกับการสูญเสียน้ำ 1 โมเลกุล ข้อใดผิด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

พิจารณากรดไขมันต่อไปนี้
   ก.  CH3(CH2)3CH=CH-(CH2)7COOH
   ข.  CH3(CH2)16COOH
   ค.  CH3(CH2)7CH=CH-(CH2)7COOH
   ง.  CH3(CH2)4CH=CHCH2-CH=CH-(CH2)7COOH
กรดไขมันในข้อใดที่รวมกับ glycerol แล้วให้ไขมันที่มีสถานะเป็นของเหลว (น้ำมัน) ที่อุณหภูมิห้อง

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ตัวอย่างของพอลิเมอร์ในข้อใดถูกทั้งหมด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

สารในข้อใดต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบในน้ำมันเบนซินที่ผสมสารกันกระตุก (antiknock)
   ก. CH3(CH2)5CH3     เฮปเทน
   ข. CH3(CH2)14CH3   ซีเทน
   ค.    ไอโซออกเทน
   ง.    MTBE
   จ. (C10H7)CH3    แอลฟาเมทิลแนฟทาลีน

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เกี่ยวกับผงชูรสซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า มอนอโซเดียมกลูคาเมต ข้อใดผิด

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

พอลิเมอร์ที่เป็นองค์ประกอบของกาวชนิดพิเศษ (superglue) มีโครงสร้างดังนี้

ข้อใดผิด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

จงเลือกข้อที่เมื่อเติมลงในช่องว่างจะได้ตารางข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
ธาตุ ชื่อแร่ ประโยชน์
พลวง (ก) ตัวพิมพ์โลหะ
(ข) (ค) ชุบโลหะ โลหะผสม
เชอร์โคเนียม เชอร์คอน (ง)

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลคุณภาพของน้ำทิ้งก่อนการปรับปรุงคุณภาพ และมาตรการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม A-C ดังต่อไปนี้
โรงงาน BOD DO pH มาตรการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง
A
B
C
1
10
200
5
2
1
7.5
6
12
ไม่จำเป็นต้องปรับปรุง
เติมออกซิเจน
เติมออกซิเจนและปรับ pH
จงระบุมาตรการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงานใดยังไม่เหมาะสม และต้องทำอย่างไรเพิ่มเติมจึงจะเพียงพอ

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
29 มิ.ย. 2556 SCMB610059 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่2 20 ข้อ 16,704 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 ต.ค. 2558 SCMB612890 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่5 20 ข้อ 3,720 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400238 เคมีพื้นฐาน ชุดที่ 5 10 ข้อ 22,405 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2555 SCMB608148 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 3 20 ข้อ 48,099 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400242 ปิโตรเลียม ชุด 2 13 ข้อ 39,911 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ธ.ค. 2557 SCMB412373 แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่5 20 ข้อ 27,847 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ต.ค. 2558 SCMB612878 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่2 20 ข้อ 5,205 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 พ.ย. 2552 SCMB000793 สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่4 20 ข้อ 19,856 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 พ.ย. 2556 SCMB611001 แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่4 20 ข้อ 19,804 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400239 เคมีพื้นฐาน ชุดที่ 6 17 ข้อ 56,285 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน