ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2546) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB610939

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 17 ต.ค. 56 เวลา 18:10 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

การจับคู่ระหว่างสาร-ชนิดของสาร ข้อใดผิด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ปรากฏการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงข้อใดที่คายความร้อน

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

พิจารณากราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอกับอุณหภูมิของของเหลว A และ B ต่อไปนี้

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เมื่อบรรจุแก๊ส 3 ชนิดคือ แอมโมเนีย ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ ในลูกโป่ง 3 ใบ ใบละชนิด โดยควบคุมให้ลูกโป่งมีปริมาณเท่ากัน แล้วปล่อยลูกโป่งทั้ง 3 ใบไว้ค้างคืนในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิและความดันให้คงที่ วันรุ่งขึ้นพบว่าลูกโป่งทุกใบมีขนาดเล็กลง ลูกโป่งที่บรรจุแก๊สแอมโมเนียมีขนาดเล็กสุด ส่วนลูกโป่งที่บรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีขนาดใหญ่สุด พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้
   ก. มีการแพร่ของแก๊สเกิดขึ้น
   ข. อัตราการแพร่ของแก๊สเป็นดังนี้ NH3 > O2 > CO2
   ค. คาร์บอนไดออกไซด์มีมวลโมเลกุลมากจึงแพร่ได้ช้า
   ง. แอมโมเนียสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล ปริมาตรของแก๊สจึงลดลง
ข้อสรุปใดถูก

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยาการสลายตัวของ N2O เป็น N2 และ O2 ดังสมการ
   N2O(g) → N2(g) + ½O2(g)
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ N2O(mol dm-3) กับเวลา (s) เป็นดังนี้

ข้อใดถูก

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

กราฟแสดงพลังงานและการดำเนินไปของปฏิกิริยาเป็นดังนี้

พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้
   ก. พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา A2 + B2 → 2AB มีค่าเท่ากับ 40 kJ
   ข. ปฏิกิริยา 2AB → A2 + B2 มีการคายความร้อน 10 kJ
   ค. ปฏิกิริยา A2 + B2 → 2AB เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน
   ง. พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาไปข้างหน้ามากกว่าพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาย้อนกลับ
ข้อใดถูก

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ปฏิกิริยา X เป็นปฏิกิริยาดูดพลังงาน ส่วนปฏิกิริยา Y เป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน ถ้าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของการทดลอง จะมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา (R) และค่าคงที่สมดุล (K) ดังข้อใด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 2HI ⇌ H2 + I2 มีค่า 2.0 x 10-2
ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา HI ⇌ ½H2 + ½I2 มีค่าเท่าไร

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g) มีค่า 55.17 ที่อุณหภูมิหนึ่ง ถ้าเติม H2(g) และ I2(g) อย่างละ 1.00 mol ลงในขวดขนาด 0.50 dm3 ความเข้มข้นของ H2 และ HI ที่ภาวะสมดุลจะเป็นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยาต่อไปนี้
   aKIO3 + bKI + cH2SO4 → dKI3 + eK2SO4 + fH2O
ข้อใดผิด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ปฏิกิริยาใดต่อไปนี้เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

พิจารณาเซลล์ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าต่อไปนี้
   ก. Fe/Fe2+ (1 M) และ Ni/Ni2+ (1 M)
   ข. Pb/Pb2+ (1 M) และ Pt/Cl2 (1 atm)/Cl- (1 M)
   ค. Zn/Zn2+ (1 M) และ Pt/O2 (1 atm)/H2O
กำหนดค่า E0 ดังนี้
  E0 (V)
Fe1+(aq)+2e- → Fe(s) - 0.44
Ni2(aq) + 2e- → Ni(s) - 0.25
Pb2-(aq)+2e → Pb(s) - 0.13
Cl2(a) + 2e- → 2Cl-(aq) + 1.36
Zn2+(aq) + 2e- → Zn(s) - 0.76
½O2(g) + 2H+(aq) + 2e- → H2O(ℓ) + 1.23
เซลล์ไฟฟ้าใดมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ และการเรียงลำดับค่า E0เซลล์ ข้อใดถูก

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

กำหนดค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันต่อไปนี้
ปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ E0 (V)
Cl2(g) + 2e- → 2Cl-(aq) + 1.36
O2(g) + 4H+(aq)+4e- → 2H2O(ℓ) + 1.23
Ag+(aq) + e- → Ag(s) + 0.80
I2(s) + 2e- → 2I-(aq) + 0.54
ปฏิกิริยาใดบ้างที่สามารถเกิดได้
   ก. Cl2(g) + 2I+ → 2Cl-(aq) + I2
   ข. 2Ag(s) + I2(s) → 2AgI(aq)
   ค. 2Ag(s) + Cl2(g) → 2AgCl(aq)
   ง. O2(g) + 4HCl(aq) → 2Cl2(g) + 2H2O

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ในการทำโครมาโทกราฟีของสาร A, B และ C โดยใช้แผ่นกระจกเคลือบด้วยซิลิกาเจลเป็นตัวดูดซับในตัวทำละลาย X และ Y ได้ผลดังนี้
สาร
ระยะทางที่สารเคลื่อนที่(cm)ในตัวทำละลาย
X Y
A
B
C
2.0
4.0
5.6
6.5
4.0
2.5
ระยะทางที่ตัวทำละลาย X เคลื่อนที่ 8 cm
ระยะทางที่ตัวทำละลาย Y เคลื่อนที่ 10 cm
ข้อใดถูก

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

สาร A และ B เป็นสารไม่ระเหยและไม่แตกตัว มวลโมเลกุลเท่ากับ 100 และ 50 ตามลำดับ
ตัวทำละลาย X จุดเดือด = 62°C, Kb = 2.5°C kg mol-1
ตัวทำละลาย Y จุดเดือด = 60°C, Kb = 1.0°C kg mol-1
เมื่อนำ A หนัก 2 g ละลายในตัวทำละลาย X หนัก 100 g จะได้สารละลายที่มีจุดเดือดเท่ากับสารละลายที่มี B หนักกี่กรัม

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

สารละลายในข้อใดมีความเข้มข้นเป็น mol dm-3 มากที่สุด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

สารประกอบฟลูออไรด์ของยูเรเนียม (UxFy) ชนิดหนึ่งหนัก 1.76 กรัม ทำปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์กับ Ca2+ ปริมาณมากเกินพอเกิด CaF2 หนัก 1.17 กรัม สูตรเอมพิริกัลป์ของ UxFy คืออะไร

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

เผาน้ำมันแก๊สโซลีน (C8H18) 2.0 kg ในออกซิเจน พบว่ามีบางส่วนเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ถ้ามีแก๊ส CO2 และ CO เกิดขึ้นหนัก 2.5 kg จงหาร้อยละโดยมวลของ CO2 ในแก๊สผสม

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ในถ่านหินมีกำมะถันอยู่ในรูปของแร่ไพไรต์ (FeS2) เมื่อเผาถ่านหินไพไรต์สลายตัวให้ SO2 ดังสมการ
     FeS2(s) + O2(g) → Fe2O3(s) + SO2(g) (สมการยังไม่ดุล)
ถ้านำถ่านหินมา 1 g เผาในบรรยากาศที่มีแก๊ส O2 มากเกินพอ จนแร่ไพไรต์ในถ่านหินสลายตัวหมด ได้แก๊ส SO2 ปริมาตร 224 cm3 ที่ STP ถ่านหินนี้มีแร่ไพไรต์อยู่ร้อยละเท่าไรโดยมวล

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

กำหนดค่าคงที่สมดุลของการแลกตัวของกรดและเบสดังนี้
   ก. HNO2    Ka = 4.5×10-4
   ข. C6H5COOH     Ka = 6.5×10-5
   ค. NH(CH3)2   Kb = 7.4×10-4
   ง. N2H4     Kb = 9.8×10-7
สำหรับสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากัน ข้อใดถูก

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

การจับคู่ระหว่างสาร-ชนิดของสาร ข้อใดผิด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ปรากฏการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงข้อใดที่คายความร้อน

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

พิจารณากราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอกับอุณหภูมิของของเหลว A และ B ต่อไปนี้

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เมื่อบรรจุแก๊ส 3 ชนิดคือ แอมโมเนีย ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ ในลูกโป่ง 3 ใบ ใบละชนิด โดยควบคุมให้ลูกโป่งมีปริมาณเท่ากัน แล้วปล่อยลูกโป่งทั้ง 3 ใบไว้ค้างคืนในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิและความดันให้คงที่ วันรุ่งขึ้นพบว่าลูกโป่งทุกใบมีขนาดเล็กลง ลูกโป่งที่บรรจุแก๊สแอมโมเนียมีขนาดเล็กสุด ส่วนลูกโป่งที่บรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีขนาดใหญ่สุด พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้
   ก. มีการแพร่ของแก๊สเกิดขึ้น
   ข. อัตราการแพร่ของแก๊สเป็นดังนี้ NH3 > O2 > CO2
   ค. คาร์บอนไดออกไซด์มีมวลโมเลกุลมากจึงแพร่ได้ช้า
   ง. แอมโมเนียสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล ปริมาตรของแก๊สจึงลดลง
ข้อสรุปใดถูก

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยาการสลายตัวของ N2O เป็น N2 และ O2 ดังสมการ
   N2O(g) → N2(g) + ½O2(g)
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ N2O(mol dm-3) กับเวลา (s) เป็นดังนี้

ข้อใดถูก

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

กราฟแสดงพลังงานและการดำเนินไปของปฏิกิริยาเป็นดังนี้

พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้
   ก. พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา A2 + B2 → 2AB มีค่าเท่ากับ 40 kJ
   ข. ปฏิกิริยา 2AB → A2 + B2 มีการคายความร้อน 10 kJ
   ค. ปฏิกิริยา A2 + B2 → 2AB เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน
   ง. พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาไปข้างหน้ามากกว่าพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาย้อนกลับ
ข้อใดถูก

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ปฏิกิริยา X เป็นปฏิกิริยาดูดพลังงาน ส่วนปฏิกิริยา Y เป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน ถ้าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของการทดลอง จะมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา (R) และค่าคงที่สมดุล (K) ดังข้อใด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 2HI ⇌ H2 + I2 มีค่า 2.0 x 10-2
ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา HI ⇌ ½H2 + ½I2 มีค่าเท่าไร

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g) มีค่า 55.17 ที่อุณหภูมิหนึ่ง ถ้าเติม H2(g) และ I2(g) อย่างละ 1.00 mol ลงในขวดขนาด 0.50 dm3 ความเข้มข้นของ H2 และ HI ที่ภาวะสมดุลจะเป็นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยาต่อไปนี้
   aKIO3 + bKI + cH2SO4 → dKI3 + eK2SO4 + fH2O
ข้อใดผิด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ปฏิกิริยาใดต่อไปนี้เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

พิจารณาเซลล์ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าต่อไปนี้
   ก. Fe/Fe2+ (1 M) และ Ni/Ni2+ (1 M)
   ข. Pb/Pb2+ (1 M) และ Pt/Cl2 (1 atm)/Cl- (1 M)
   ค. Zn/Zn2+ (1 M) และ Pt/O2 (1 atm)/H2O
กำหนดค่า E0 ดังนี้
  E0 (V)
Fe1+(aq)+2e- → Fe(s) - 0.44
Ni2(aq) + 2e- → Ni(s) - 0.25
Pb2-(aq)+2e → Pb(s) - 0.13
Cl2(a) + 2e- → 2Cl-(aq) + 1.36
Zn2+(aq) + 2e- → Zn(s) - 0.76
½O2(g) + 2H+(aq) + 2e- → H2O(ℓ) + 1.23
เซลล์ไฟฟ้าใดมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ และการเรียงลำดับค่า E0เซลล์ ข้อใดถูก

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

กำหนดค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันต่อไปนี้
ปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ E0 (V)
Cl2(g) + 2e- → 2Cl-(aq) + 1.36
O2(g) + 4H+(aq)+4e- → 2H2O(ℓ) + 1.23
Ag+(aq) + e- → Ag(s) + 0.80
I2(s) + 2e- → 2I-(aq) + 0.54
ปฏิกิริยาใดบ้างที่สามารถเกิดได้
   ก. Cl2(g) + 2I+ → 2Cl-(aq) + I2
   ข. 2Ag(s) + I2(s) → 2AgI(aq)
   ค. 2Ag(s) + Cl2(g) → 2AgCl(aq)
   ง. O2(g) + 4HCl(aq) → 2Cl2(g) + 2H2O

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ในการทำโครมาโทกราฟีของสาร A, B และ C โดยใช้แผ่นกระจกเคลือบด้วยซิลิกาเจลเป็นตัวดูดซับในตัวทำละลาย X และ Y ได้ผลดังนี้
สาร
ระยะทางที่สารเคลื่อนที่(cm)ในตัวทำละลาย
X Y
A
B
C
2.0
4.0
5.6
6.5
4.0
2.5
ระยะทางที่ตัวทำละลาย X เคลื่อนที่ 8 cm
ระยะทางที่ตัวทำละลาย Y เคลื่อนที่ 10 cm
ข้อใดถูก

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

สาร A และ B เป็นสารไม่ระเหยและไม่แตกตัว มวลโมเลกุลเท่ากับ 100 และ 50 ตามลำดับ
ตัวทำละลาย X จุดเดือด = 62°C, Kb = 2.5°C kg mol-1
ตัวทำละลาย Y จุดเดือด = 60°C, Kb = 1.0°C kg mol-1
เมื่อนำ A หนัก 2 g ละลายในตัวทำละลาย X หนัก 100 g จะได้สารละลายที่มีจุดเดือดเท่ากับสารละลายที่มี B หนักกี่กรัม

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

สารละลายในข้อใดมีความเข้มข้นเป็น mol dm-3 มากที่สุด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

สารประกอบฟลูออไรด์ของยูเรเนียม (UxFy) ชนิดหนึ่งหนัก 1.76 กรัม ทำปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์กับ Ca2+ ปริมาณมากเกินพอเกิด CaF2 หนัก 1.17 กรัม สูตรเอมพิริกัลป์ของ UxFy คืออะไร

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

เผาน้ำมันแก๊สโซลีน (C8H18) 2.0 kg ในออกซิเจน พบว่ามีบางส่วนเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ถ้ามีแก๊ส CO2 และ CO เกิดขึ้นหนัก 2.5 kg จงหาร้อยละโดยมวลของ CO2 ในแก๊สผสม

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ในถ่านหินมีกำมะถันอยู่ในรูปของแร่ไพไรต์ (FeS2) เมื่อเผาถ่านหินไพไรต์สลายตัวให้ SO2 ดังสมการ
     FeS2(s) + O2(g) → Fe2O3(s) + SO2(g) (สมการยังไม่ดุล)
ถ้านำถ่านหินมา 1 g เผาในบรรยากาศที่มีแก๊ส O2 มากเกินพอ จนแร่ไพไรต์ในถ่านหินสลายตัวหมด ได้แก๊ส SO2 ปริมาตร 224 cm3 ที่ STP ถ่านหินนี้มีแร่ไพไรต์อยู่ร้อยละเท่าไรโดยมวล

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

กำหนดค่าคงที่สมดุลของการแลกตัวของกรดและเบสดังนี้
   ก. HNO2    Ka = 4.5×10-4
   ข. C6H5COOH     Ka = 6.5×10-5
   ค. NH(CH3)2   Kb = 7.4×10-4
   ง. N2H4     Kb = 9.8×10-7
สำหรับสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากัน ข้อใดถูก

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
26 พ.ย. 2557 SCMB412349 แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่1 20 ข้อ 37,239 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ธ.ค. 2557 SCMB412366 แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่4 18 ข้อ 25,608 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ธ.ค. 2557 SCMB412365 แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่3 17 ข้อ 14,821 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ต.ค. 2558 SCMB612897 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่6 20 ข้อ 2,754 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 มิ.ย. 2556 SCMB609775 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่1 20 ข้อ 11,908 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ส.ค. 2552 SCMB400045 วิทยาศาสตร์ ม.4 20 ข้อ 111,639 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2555 SCMB608148 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 3 20 ข้อ 48,099 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400242 ปิโตรเลียม ชุด 2 13 ข้อ 39,911 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400237 เคมีพื้นฐาน ชุดที่ 4 10 ข้อ 108,268 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 ต.ค. 2556 SCMB610968 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2546) ชุดที่2 20 ข้อ 12,455 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน