ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2546) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB610921

จำนวนข้อ

: 28 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 14 ต.ค. 56 เวลา 18:42 น.

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/28
คำถาม :

กำหนดให้ A และ B เป็นโฟกัสของไฮเพอร์โบลา 3x2 – y2 = 3 ถ้า P เป็นจุดใดๆ บนวงรีที่มีโฟกัสที่จุด A, B และ AP + BP = 8 แล้วสมการของวงรีคือข้อใดต่อไปนี้

2

ข้อที่ 2/28
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. ถ้า f(x) = 4-x และ g(x) = log2x แล้ว (fog)(x) = 1/x2
   ข. h(x) = log½(1/x) เป็นฟังก์ชันเพิ่มบน (0, ∞)
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

3

ข้อที่ 3/28
คำถาม :

ให้ A เป็นเซตคำตอบของสมการ 22x+1 - 32(2x-1) + 1 = 0 และ
     B เป็นเซตคำตอบของสมการ log4(x+1) + log4(x-2) = 1
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

4

ข้อที่ 4/28
คำถาม :

ให้ A และ B เป็นเมตริกซ์ ซึ่ง , a เป็นจำนวนจริงบวก
ถ้า BA = A-1 และ det(4B – 1) = 0 แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

5

ข้อที่ 5/28
คำถาม :

กำหนดให้ f(x) = x3 – 12x + c โดยที่ c เป็นจำนวนจริง ถ้าค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ของ f เท่ากับ -6 แล้ว ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของ f เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

6

ข้อที่ 6/28
คำถาม :

ให้ f และ g เป็นฟังก์ชันที่กำหนดให้ดังนี้
   ∫f(x)dx = x2 + c เมื่อ c เป็นค่าคงที่
และ g(x) = f'(x) + 2/x3
ถ้า h(x) = ∫g(x)dx แล้ว h(2) – h(1) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

7

ข้อที่ 7/28
คำถาม :

กำหนดให้ f และ g เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ และ h(x) = f(x)g(x) ถ้า F'(x) = 2 สำหรับทุกค่า x, f(0) = -2 และ g'(3) = 1, g(3) = 2 แล้ว h'(3) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

8

ข้อที่ 8/28
คำถาม :

นักสะสมแสตมป์คนหนึ่งมีแสตมป์ของประเทศไทย 5 แบบ และของต่างประเทศ 4 แบบ (มีขนาดเท่ากัน) จำนวนวิธีที่เขาจะเลือกแสตมป์ประเทศไทย 4 แบบ และต่างประเทศ 3 แบบ มาเรียงในสมุดแสตมป์ที่มีที่ว่างอยู่ 7 ที่ในแถวเดียวกัน โดยสลับระหว่างแสตมป์ประเทศไทยและต่างประเทศเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

9

ข้อที่ 9/28
คำถาม :

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. จำนวนวิธีที่จะตัดข้อสอบซึ่งมี 3 ชุด ซึ่งแตกต่างกันโดยที่แต่ละชุดมี 2 ฉบับ ให้ผู้เข้าสอบ 6 คน ทำคนละหนึ่งฉบับ เท่ากับ 90 วิธี
   ข. ข้อสอบวิชาหนึ่งมี 6 ข้อ นักเรียนคนหนึ่งสามารถทำข้อสอบได้ทุกข้อ จำนวนวิธีที่เขาจะเลือกทำข้อสอบนี้อย่างน้อย 3 ข้อ เท่ากับ 43 วิธี
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

10

ข้อที่ 10/28
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดง 3 ลูก และสีขาวจำนวนหนึ่ง โดยที่จำนวนวิธีการหยิบลูกบอล 2 ลูก เป็นลูกบอลสีเหมือนกันเท่ากับ 9 ถ้าสุ่มหยิบลูกบอลพร้อมกัน 2 ลูก แล้วความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีขาวทั้ง 2 ลูก เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

11

ข้อที่ 11/28
คำถาม :

ค่างแรงต่อวันและดัชนีราคาผู้บริโภคของสองจังหวัดเป็นดังนี้
จังหวัด ค่าแรงต่อวัน ดัชนีราคาผู้บริโภค
2545 2546 2545 2546
นครปฐม
ภูเก็ต
166
168
169
168
110
120
130
140
เมื่อกำหนดให้ปี พ.ศ. 2544 เป็นปีฐาน
พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. ปี พ.ศ. 2546 รายได้แท้จริงจากค่าแรงต่อวันของคนงานทั้งสองจังหวัดเท่ากัน และเท่ากับ 120 บาท
   ข. รายได้แท้จริงของคนงานในจังหวัดภูเก็ตในปี พ.ศ. 2545 เท่ากับปี พ.ศ. 2546
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

12

ข้อที่ 12/28
คำถาม :

ให้ x1, x2, …. , x10 เป็นข้อมูล 10 จำนวนดังนี้
   2, 4, 6, 7, a, b, 12, 12, 12, 19
โดยที่ a, b เป็นจำนวนจริง ซึ่ง a ≠ b ถ้าฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ b และค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 9.5 แล้ว มีค่าน้อยที่สุด เมื่อ c มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

13

ข้อที่ 13/28
คำถาม :

เด็กกลุ่มหนึ่ง 5 คน มีอายุดังนี้ 1, 3, 4, 7, 10 ปี อีก 6 ปี ต่อมาอายุของเด็กกลุ่มนี้จะมีสัมประสิทธิ์ของการแปรผันเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

14

ข้อที่ 14/28
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่ง ซึ่งมีนักเรียนชาย 25 คน และนักเรียนหญิง 15 คน ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบของนักเรียนชายเท่ากับ 38 และ 12 คะแนนตามลำดับ
   ถ้านายกวีสอบได้คะแนนมาตรฐานเท่ากับ 2 เมื่อเทียบกับกลุ่มนักเรียนชาย และเท่ากับ 1.5 เมื่อเทียบกับนักเรียนทั้งห้อง โดยที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งห้องเท่ากับ 14 คะแนน แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

15

ข้อที่ 15/28
คำถาม :

กำหนดให้ A และ B เป็นโฟกัสของไฮเพอร์โบลา 3x2 – y2 = 3 ถ้า P เป็นจุดใดๆ บนวงรีที่มีโฟกัสที่จุด A, B และ AP + BP = 8 แล้วสมการของวงรีคือข้อใดต่อไปนี้

16

ข้อที่ 16/28
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. ถ้า f(x) = 4-x และ g(x) = log2x แล้ว (fog)(x) = 1/x2
   ข. h(x) = log½(1/x) เป็นฟังก์ชันเพิ่มบน (0, ∞)
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

17

ข้อที่ 17/28
คำถาม :

ให้ A เป็นเซตคำตอบของสมการ 22x+1 - 32(2x-1) + 1 = 0 และ
     B เป็นเซตคำตอบของสมการ log4(x+1) + log4(x-2) = 1
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

18

ข้อที่ 18/28
คำถาม :

ให้ A และ B เป็นเมตริกซ์ ซึ่ง , a เป็นจำนวนจริงบวก
ถ้า BA = A-1 และ det(4B – 1) = 0 แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

19

ข้อที่ 19/28
คำถาม :

กำหนดให้ f(x) = x3 – 12x + c โดยที่ c เป็นจำนวนจริง ถ้าค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ของ f เท่ากับ -6 แล้ว ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของ f เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

20

ข้อที่ 20/28
คำถาม :

ให้ f และ g เป็นฟังก์ชันที่กำหนดให้ดังนี้
   ∫f(x)dx = x2 + c เมื่อ c เป็นค่าคงที่
และ g(x) = f'(x) + 2/x3
ถ้า h(x) = ∫g(x)dx แล้ว h(2) – h(1) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

21

ข้อที่ 21/28
คำถาม :

กำหนดให้ f และ g เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ และ h(x) = f(x)g(x) ถ้า F'(x) = 2 สำหรับทุกค่า x, f(0) = -2 และ g'(3) = 1, g(3) = 2 แล้ว h'(3) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

22

ข้อที่ 22/28
คำถาม :

นักสะสมแสตมป์คนหนึ่งมีแสตมป์ของประเทศไทย 5 แบบ และของต่างประเทศ 4 แบบ (มีขนาดเท่ากัน) จำนวนวิธีที่เขาจะเลือกแสตมป์ประเทศไทย 4 แบบ และต่างประเทศ 3 แบบ มาเรียงในสมุดแสตมป์ที่มีที่ว่างอยู่ 7 ที่ในแถวเดียวกัน โดยสลับระหว่างแสตมป์ประเทศไทยและต่างประเทศเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

23

ข้อที่ 23/28
คำถาม :

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. จำนวนวิธีที่จะตัดข้อสอบซึ่งมี 3 ชุด ซึ่งแตกต่างกันโดยที่แต่ละชุดมี 2 ฉบับ ให้ผู้เข้าสอบ 6 คน ทำคนละหนึ่งฉบับ เท่ากับ 90 วิธี
   ข. ข้อสอบวิชาหนึ่งมี 6 ข้อ นักเรียนคนหนึ่งสามารถทำข้อสอบได้ทุกข้อ จำนวนวิธีที่เขาจะเลือกทำข้อสอบนี้อย่างน้อย 3 ข้อ เท่ากับ 43 วิธี
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

24

ข้อที่ 24/28
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดง 3 ลูก และสีขาวจำนวนหนึ่ง โดยที่จำนวนวิธีการหยิบลูกบอล 2 ลูก เป็นลูกบอลสีเหมือนกันเท่ากับ 9 ถ้าสุ่มหยิบลูกบอลพร้อมกัน 2 ลูก แล้วความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีขาวทั้ง 2 ลูก เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

25

ข้อที่ 25/28
คำถาม :

ค่างแรงต่อวันและดัชนีราคาผู้บริโภคของสองจังหวัดเป็นดังนี้
จังหวัด ค่าแรงต่อวัน ดัชนีราคาผู้บริโภค
2545 2546 2545 2546
นครปฐม
ภูเก็ต
166
168
169
168
110
120
130
140
เมื่อกำหนดให้ปี พ.ศ. 2544 เป็นปีฐาน
พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. ปี พ.ศ. 2546 รายได้แท้จริงจากค่าแรงต่อวันของคนงานทั้งสองจังหวัดเท่ากัน และเท่ากับ 120 บาท
   ข. รายได้แท้จริงของคนงานในจังหวัดภูเก็ตในปี พ.ศ. 2545 เท่ากับปี พ.ศ. 2546
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

26

ข้อที่ 26/28
คำถาม :

ให้ x1, x2, …. , x10 เป็นข้อมูล 10 จำนวนดังนี้
   2, 4, 6, 7, a, b, 12, 12, 12, 19
โดยที่ a, b เป็นจำนวนจริง ซึ่ง a ≠ b ถ้าฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ b และค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 9.5 แล้ว มีค่าน้อยที่สุด เมื่อ c มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

27

ข้อที่ 27/28
คำถาม :

เด็กกลุ่มหนึ่ง 5 คน มีอายุดังนี้ 1, 3, 4, 7, 10 ปี อีก 6 ปี ต่อมาอายุของเด็กกลุ่มนี้จะมีสัมประสิทธิ์ของการแปรผันเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

28

ข้อที่ 28/28
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่ง ซึ่งมีนักเรียนชาย 25 คน และนักเรียนหญิง 15 คน ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบของนักเรียนชายเท่ากับ 38 และ 12 คะแนนตามลำดับ
   ถ้านายกวีสอบได้คะแนนมาตรฐานเท่ากับ 2 เมื่อเทียบกับกลุ่มนักเรียนชาย และเท่ากับ 1.5 เมื่อเทียบกับนักเรียนทั้งห้อง โดยที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งห้องเท่ากับ 14 คะแนน แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
7 ก.ย. 2555 MAMB008243 ฟังก์ชัน (โดย สัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์) 10 ข้อ 24,493 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ส.ค. 2556 MAMB610441 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2549) ชุดที่1 20 ข้อ 34,678 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ต.ค. 2553 MAPB003265 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่25 20 ข้อ 36,855 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 ก.ย. 2556 MAMB610499 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2551) ชุดที่2 18 ข้อ 22,514 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ก.ย. 2555 MAMB008324 ความสัมพันธ์ (โดย สัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์) 10 ข้อ 22,463 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ก.ย. 2556 MAMB610744 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่4 14 ข้อ 11,379 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 มิ.ย. 2553 MAPB402851 วิชาคณิตศาสตร์ป.4 ชุดที่8 11 ข้อ 24,719 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 มิ.ย. 2555 MAPB407752 เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็น ป.4 15 ข้อ 21,058 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
6 มิ.ย. 2556 MAMB609750 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่1 14 ข้อ 13,443 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 มี.ค. 2553 MAMB602031 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 1 10 ข้อ 47,511 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน