ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2546) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB610911

จำนวนข้อ

: 28 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 11 ต.ค. 56 เวลา 17:09 น.

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/28
คำถาม :

ให้ A, B, C เป็นช่วงซึ่ง A = [2, 6], B = [3, 7], C = [4, 9] และเอกภพสัมพัทธ์ μ= [2, 10] แล้ว [(A - C)' - B] คือช่วงในข้อใดต่อไปนี้

2

ข้อที่ 2/28
คำถาม :

กำหนดให้ R เป็นเซตของจำนวนจริง
ถ้า A = {x ∈ R | √(x+3) - √x ≤ 1}
และ B = {x ∈ R | |x-2| > 7} แล้ว
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

3

ข้อที่ 3/28
คำถาม :

สำหรับเซต X ใดๆ ให้ n(X) หมายถึง จำนวนสมาชิกของ X ให้ μ เป็นเอกภพสัมพัทธ์ ซึ่ง n(μ) = 10 และ A, B, C เป็นสับเซตของ μ ซึ่ง [A∪B∪C] = µ
ถ้า n(A) = n(B) = n(C) = 5
และ n(A∩B) = n(A∩C) = n(B∩C) = 2 แล้ว
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

4

ข้อที่ 4/28
คำถาม :

ให้ a, b, c เป็นจำนวนเต็มบวก ซึ่ง abc = 11 ถ้า f(x) = (x–a)(x–b)(x–b) แล้ว ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

5

ข้อที่ 5/28
คำถาม :

กำหนดฟังก์ชัน f และ g ดังนี้
   f(x) = {1 เมื่อ x เป็นจำนวนตรรกยะ, -1 เมื่อ x เป็นจำนวนอตรรกยะ}
และ g(x) = |x-1| แล้ว {(fof)(√2), (fog)(√2), (gof)(-2), (gog)(-2)} คือเซตในข้อใด

6

ข้อที่ 6/28
คำถาม :

กำหนดให้ f(x) = √(x-2), g(x) = √(x+3), h(x) = √[(x-2)/(x+3)] พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. Df/g = Dh
   ข. Rf+g = [√5, ∞)
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

7

ข้อที่ 7/28
คำถาม :

กำหนดฟังก์ชัน f และ g ดังนี้
f(x) = 2x – 1 และ (fog)(x – 1) = 2x2 – 4x +5 กราฟของ y = (f+g)(x) ผ่านจุดในข้อใดต่อไปนี้

8

ข้อที่ 8/28
คำถาม :

ให้ p, q, r เป็นประพจน์ ซึ่งทำให้ประพจน์ (p→q) →(~p→~r) มีค่าความจริงเป็นเท็จ ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริง

9

ข้อที่ 9/28
คำถาม :

ให้ p และ q เป็นประพจน์
ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้ ไม่สมมูลกับประพจน์ [~(p∧q)] → [p∧~q]

10

ข้อที่ 10/28
คำถาม :

ช่วงในข้อใดต่อไปนี้เป็นเอกภพสัมพัทธ์ที่ทำให้ข้อความ ∃x[x2 - 2x ≤ 8] และ ∀x[x3 - 9x ≠ 0] มีค่าความจริงเป็นจริง

11

ข้อที่ 11/28
คำถาม :

ถ้า [1/(1-sinx)]+[1/(1+sinx)] = 8 โดยที่ π < x < 3π/2 แล้ว sin x + cos 2x + tan 3x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

12

ข้อที่ 12/28
คำถาม :

ค่าของ θ ในช่วงใดต่อไปนี้ ทำให้ sec θ – cos θ ≤ 0

13

ข้อที่ 13/28
คำถาม :

ให้ O เป็นจุดกำเนิด และ OA เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม x2 + y2 – 8x + 6y = 0 สมการเส้นตรงซึ่งตั้งฉากกับเส้นตรง OA ที่จุด A คือข้อใดต่อไปนี้

14

ข้อที่ 14/28
คำถาม :

ให้ A เป็นโฟกัสของพาราโบลา x2 – 8y = 0 และ B คือจุด (-4, 10) ถ้า C เป็นจุดบนส่วนของเส้นตรง AB โดยที่ ส่วนของเส้นตรง AC : ส่วนของเส้นตรง CB = 1 : 3 แล้ว สมการวงกลมที่มี C เป็นศูนย์กลางและผ่านจุด A คือสมการในข้อใดต่อไปนี้

15

ข้อที่ 15/28
คำถาม :

ให้ A, B, C เป็นช่วงซึ่ง A = [2, 6], B = [3, 7], C = [4, 9] และเอกภพสัมพัทธ์ μ= [2, 10] แล้ว [(A - C)' - B] คือช่วงในข้อใดต่อไปนี้

16

ข้อที่ 16/28
คำถาม :

กำหนดให้ R เป็นเซตของจำนวนจริง
ถ้า A = {x ∈ R | √(x+3) - √x ≤ 1}
และ B = {x ∈ R | |x-2| > 7} แล้ว
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

17

ข้อที่ 17/28
คำถาม :

สำหรับเซต X ใดๆ ให้ n(X) หมายถึง จำนวนสมาชิกของ X ให้ μ เป็นเอกภพสัมพัทธ์ ซึ่ง n(μ) = 10 และ A, B, C เป็นสับเซตของ μ ซึ่ง [A∪B∪C] = µ
ถ้า n(A) = n(B) = n(C) = 5
และ n(A∩B) = n(A∩C) = n(B∩C) = 2 แล้ว
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

18

ข้อที่ 18/28
คำถาม :

ให้ a, b, c เป็นจำนวนเต็มบวก ซึ่ง abc = 11 ถ้า f(x) = (x–a)(x–b)(x–b) แล้ว ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

19

ข้อที่ 19/28
คำถาม :

กำหนดฟังก์ชัน f และ g ดังนี้
   f(x) = {1 เมื่อ x เป็นจำนวนตรรกยะ, -1 เมื่อ x เป็นจำนวนอตรรกยะ}
และ g(x) = |x-1| แล้ว {(fof)(√2), (fog)(√2), (gof)(-2), (gog)(-2)} คือเซตในข้อใด

20

ข้อที่ 20/28
คำถาม :

กำหนดให้ f(x) = √(x-2), g(x) = √(x+3), h(x) = √[(x-2)/(x+3)] พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. Df/g = Dh
   ข. Rf+g = [√5, ∞)
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

21

ข้อที่ 21/28
คำถาม :

กำหนดฟังก์ชัน f และ g ดังนี้
f(x) = 2x – 1 และ (fog)(x – 1) = 2x2 – 4x +5 กราฟของ y = (f+g)(x) ผ่านจุดในข้อใดต่อไปนี้

22

ข้อที่ 22/28
คำถาม :

ให้ p, q, r เป็นประพจน์ ซึ่งทำให้ประพจน์ (p→q) →(~p→~r) มีค่าความจริงเป็นเท็จ ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริง

23

ข้อที่ 23/28
คำถาม :

ให้ p และ q เป็นประพจน์
ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้ ไม่สมมูลกับประพจน์ [~(p∧q)] → [p∧~q]

24

ข้อที่ 24/28
คำถาม :

ช่วงในข้อใดต่อไปนี้เป็นเอกภพสัมพัทธ์ที่ทำให้ข้อความ ∃x[x2 - 2x ≤ 8] และ ∀x[x3 - 9x ≠ 0] มีค่าความจริงเป็นจริง

25

ข้อที่ 25/28
คำถาม :

ถ้า [1/(1-sinx)]+[1/(1+sinx)] = 8 โดยที่ π < x < 3π/2 แล้ว sin x + cos 2x + tan 3x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

26

ข้อที่ 26/28
คำถาม :

ค่าของ θ ในช่วงใดต่อไปนี้ ทำให้ sec θ – cos θ ≤ 0

27

ข้อที่ 27/28
คำถาม :

ให้ O เป็นจุดกำเนิด และ OA เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม x2 + y2 – 8x + 6y = 0 สมการเส้นตรงซึ่งตั้งฉากกับเส้นตรง OA ที่จุด A คือข้อใดต่อไปนี้

28

ข้อที่ 28/28
คำถาม :

ให้ A เป็นโฟกัสของพาราโบลา x2 – 8y = 0 และ B คือจุด (-4, 10) ถ้า C เป็นจุดบนส่วนของเส้นตรง AB โดยที่ ส่วนของเส้นตรง AC : ส่วนของเส้นตรง CB = 1 : 3 แล้ว สมการวงกลมที่มี C เป็นศูนย์กลางและผ่านจุด A คือสมการในข้อใดต่อไปนี้

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
8 พ.ย. 2558 MAMB612967 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่5 15 ข้อ 6,274 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
12 มิ.ย. 2558 MAMB612618 แบบทดสอบ SMART-I วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 15 ข้อ 18,956 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
31 ต.ค. 2558 MAMB612917 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่4 17 ข้อ 6,230 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ย. 2555 MAMB008243 ฟังก์ชัน (โดย สัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์) 10 ข้อ 24,493 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
31 ต.ค. 2558 MAMB612917 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่4 17 ข้อ 6,230 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
8 พ.ย. 2558 MAMB612970 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่6 14 ข้อ 6,449 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ก.ย. 2555 MAMB008321 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม (โดย สัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์) 8 ข้อ 93,652 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 ก.ย. 2556 MAMB610499 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2551) ชุดที่2 18 ข้อ 22,514 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 มี.ค. 2557 MAMB611665 แนวข้อสอบ GAT คณิตศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่1 15 ข้อ 34,389 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ก.พ. 2558 MAMB412522 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่5 15 ข้อ 21,063 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน