ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB610903

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 10 ต.ค. 56 เวลา 17:19 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

จากข้อมูลต่อไปนี้
อินดิเคเตอร์ ช่วง pH ที่เปลี่ยนสี สีที่เปลี่ยน
A
B
8.1 - 9.7
4.4 - 6.0
เหลือง - น้ำเงิน
แดง - เหลือง
ในการไทเทรตสารละลาย NH3 ที่ไม่ทราบความเข้มข้น 25.0 cm3 ด้วยสารละลาย HCl เข้มข้น 0.10 mol/dm3 ที่จุดยุติใช้สารละลาย HCl 25.0 cm3 การเลือกอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดในการไทเทรต การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ที่จุดยุติ
ข้อใดถูก (กำหนดให้ log 5 = 0.7, log 7 = 0.8, Ka ของ NH+4 = 5.0×10-10, Kb ของ NH3 = 2.0×10-5)

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ถ้าใช้สมบัติการนำไฟฟ้าของสารละลายอิเล็กโทรไลต์เพื่อหาจุดสมมูลในการไทเทรตหาความเข้มข้นของ Ba(OH)2 ด้วยสารละลายมาตรฐาน H2SO4 ปฏิกิริยาเกิดดังสมการ
   Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → BaSO4(s) + H2O(l) (สมการยังไม่ดุล)
กำหนดให้ แกน x แสดงปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน H2SO4 ที่ใช้
              แกน y แสดงการนำไฟฟ้าของสารละลาย
              และ a แสดงจุดสมมูล
ควรได้กราฟของการไทเทรตในลักษณะใด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

พิจารณาสารละลายต่อไปนี้
   ก. ละลาย KCl 1 mol และ HCl 1 mol ในน้ำปริมาตร 1 dm3
   ข. ละลาย NaOH 0.5 mol และ CH3COOH 1 mol ในน้ำปริมาตร 1 dm3
   ค. ผสม HCl เข้มข้น 1.00 mol dm-3 ปริมาตร 40.00 cm3 กับ KOH เข้มข้น 2.00 mol dm-3 ปริมาตร 20.05 cm3
   ง. ผสม HCl เข้มข้น 1.00 mol dm-3 ปริมาตร 50.00 cm3 กับ CH3COONa เข้มข้น 1.00 mol dm-3 ปริมาตร 25.00 cm3
สารละลายผสมในข้อใดเป็นกรด และไม่ใช่สารละลายบัฟเฟอร์

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

กำหนดเลขอะตอมของธาตุดังนี้ A = 13, B = 19, C = 20, D = 12 การเรียงลำดับขนาดอะตอมในข้อใดถูก

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

เมื่อนำ CO2, N2O5, SO2 หรือ Na2O มาละลายน้ำ สารละลายที่ได้จะมีค่า pH ต่างกัน การเรียงลำดับ pH ของสารละลายของสารประกอบออกไซด์จากมากไปน้อย ข้อใดถูก
(กำหนดให้สารละลายเหล่านี้มีความเข้มข้น 1 mol dm-3 ค่า Ka1 ของ H2CO3 = 4.4×10-7 และค่า Ka1 ของ H2SO3 = 1.3×10-2)

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

สารประกอบคลอไรด์ของธาตุ A มีสูตร ACl2 และมีสีฟ้าอมเขียว เมื่อนำมาละลายน้ำแล้วเติมสารละลายแอมโมเนียจะเกิดตะกอนสีฟ้าของ A(OH)2 ซึ่งเมื่อเติมสารละลายแอมโมเนียมากขึ้น ตะกอนจะละลายให้สารละลายสีน้ำเงินเข้ม A ควรอยู่ตำแหน่งใดในตารางธาตุ

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

จากกราฟต่อไปนี้

จะต้องใช้เวลากี่นาที  หนัก 20.0 g จึงจะสลายตัวเหลือ 1.25 g

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อความใดที่เป็นสมมติฐานของนีลส์ โบร์ เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

กำหนดค่า IE1 – IE5 (eV) ของธาตุสมมติ A, D, M, Q, X และ Z ดังตาราง
ธาตุ IE1 IE2 IE3 IE4 IE5
A
D
M
Q
X
Z
8.2
4.3
5.1
11.3
6.0
8.3
16.3
31.8
47.3
24.4
18.8
25.2
33.5
45.8
71.7
47.9
28.4
37.9
45.1
61.0
98.9
64.5
120
259
166
82.7
138.4
391
154
339
ถ้าธาตุข้างต้นนี้มีเลขอะตอม 5, 6, 11, 13, 14 และ 19 ข้อใดระบุเลขอะตอมของธาตุได้ถูกต้อง
  เลขอะตอม
5 6 11 13 14 19
ข้อ 1. M D Z X Q A
ข้อ 2. A D M Q X Z
ข้อ 3. X A D Z Q M
ข้อ 4. Z Q M X A D

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

เมื่อนำสารประกอบไอออนิก MX มาละลายน้ำ มีกระบวนการที่เกี่ยวข้อดังนี้
  พลังงานที่เกี่ยวข้อง
MX(s) → M+(g) + X-(g)
M+(g) + X-(g) → M+(aq) + X-(aq)
E1
E2
ข้อสรุปใดถูก

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

จากข้อมูลต่อไปนี้
พันธะ พลังงานพันธะ, kJ mol-1
N - N
N = N
N ≡ N
N - H
H - H
160
420
940
390
430
ในการเกิด N2H4(g) จากปฏิกิริยาต่อไปนี้
   H2(g) + N2(g) → N2H4(g) (สมการยังไม่ดุล)
จะมีการดูดหรือคายพลังงานกี่กิโลจูลต่อโมล

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. เลขออกซิเดชันของ Xe ใน XeF+5 , XeOF4 , XeF2-8 และ HXeO-4 มีค่าเท่ากับ +6
   ข. XeF6 มีรูปร่างเป็นทรงแปดหน้า และ Xe ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว
   ค. อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่ Xe ของ XeF2 และ XeF+3 เท่ากัน
(กำหนดเลขอะตอม Xe = 54)
ข้อใดถูก

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

สารอินทรีย์อิ่มตัวชนิดหนึ่งประกอบด้วยธาตุ 3 ชนิด จากการวิเคราะห์พบว่ามีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็น 35.29% และ 5.88% ตามลำดับ ที่เหลือเป็นธาตุแฮโลเจนสูตรเอมพิริคัล และสูตรโมเลกลที่เป็นไปได้ของสารนี้เป็นตามข้อใด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สารประกอบ C6H13Br เกิดไฮโซเมอร์ได้ 3 ไอโซเมอร์ ไฮโดรคาร์บอนของสารประกอบนี้มีสูตรโมเลกุลเป็น C6H14 จะมีสูตรโครงสร้างดังข้อใด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

สาร X และสาร Y มีสูตรโมเลกุล C5H8O2 เหมือนกัน ทำการทดสอบได้ผลดังตาราง
สาร รีเอเจนต์
โลหะ Na NAHCO3(aq) Br2 / CCl4 สารละลายเบเนดิกต์
X
Y
ไม่เกิด
ไม่เกิด
ไม่เกิด
ไม่เกิด
ฟอกสีอย่างรวดเร็ว
ไม่เกิด
ไม่เกิด
เกิดตะกอนสีแดงอิฐ
ข้อใดควรเป็นสูตรโครงสร้างสาร X และสาร Y ตามลำดับ

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

พิจารณาชนิดของปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ต่อไปนี้

ข้อใดไม่ใช่ชนิดของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

สารในข้อใดเป็นไดเพปไทด์

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ในการผลิตเกลือสินเธาว์ ข้อใดไม่ใช่ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

พิจารณาประโยชน์ของธาตุ A, B, C และ D ซึ่งเป็นธาตุในคาบที่ 4 ของตารางธาตุต่อไปนี้
   ก. ธาตุ A เป็นองค์ประกอบสำคัญในเลือดของปลาหมึก แมงป่อง และหอยโข่ง
   ข. ธาตุ B เมื่ออยู่ในสารประกอบซัลเฟตใช้ทำยิปซั่ม
   ค. ถ้าร่างกายขาดธาตุ C ผิวจะหยาบกร้าน เป็นโรคเหน็บชา เจริญเติบโตช้า
   ง. นิยมใช้ธาตุ D เคลือบผิวโลหะให้เป็นเงางามและไม่ผุกร่อน
ธาตุ A, B, C และ D น่าจะเป็นธาตุในข้อใดตามลำดับ

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

จากข้อมูลต่อไปนี้
อินดิเคเตอร์ ช่วง pH ที่เปลี่ยนสี สีที่เปลี่ยน
A
B
8.1 - 9.7
4.4 - 6.0
เหลือง - น้ำเงิน
แดง - เหลือง
ในการไทเทรตสารละลาย NH3 ที่ไม่ทราบความเข้มข้น 25.0 cm3 ด้วยสารละลาย HCl เข้มข้น 0.10 mol/dm3 ที่จุดยุติใช้สารละลาย HCl 25.0 cm3 การเลือกอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดในการไทเทรต การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ที่จุดยุติ
ข้อใดถูก (กำหนดให้ log 5 = 0.7, log 7 = 0.8, Ka ของ NH+4 = 5.0×10-10, Kb ของ NH3 = 2.0×10-5)

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ถ้าใช้สมบัติการนำไฟฟ้าของสารละลายอิเล็กโทรไลต์เพื่อหาจุดสมมูลในการไทเทรตหาความเข้มข้นของ Ba(OH)2 ด้วยสารละลายมาตรฐาน H2SO4 ปฏิกิริยาเกิดดังสมการ
   Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → BaSO4(s) + H2O(l) (สมการยังไม่ดุล)
กำหนดให้ แกน x แสดงปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน H2SO4 ที่ใช้
              แกน y แสดงการนำไฟฟ้าของสารละลาย
              และ a แสดงจุดสมมูล
ควรได้กราฟของการไทเทรตในลักษณะใด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

พิจารณาสารละลายต่อไปนี้
   ก. ละลาย KCl 1 mol และ HCl 1 mol ในน้ำปริมาตร 1 dm3
   ข. ละลาย NaOH 0.5 mol และ CH3COOH 1 mol ในน้ำปริมาตร 1 dm3
   ค. ผสม HCl เข้มข้น 1.00 mol dm-3 ปริมาตร 40.00 cm3 กับ KOH เข้มข้น 2.00 mol dm-3 ปริมาตร 20.05 cm3
   ง. ผสม HCl เข้มข้น 1.00 mol dm-3 ปริมาตร 50.00 cm3 กับ CH3COONa เข้มข้น 1.00 mol dm-3 ปริมาตร 25.00 cm3
สารละลายผสมในข้อใดเป็นกรด และไม่ใช่สารละลายบัฟเฟอร์

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

กำหนดเลขอะตอมของธาตุดังนี้ A = 13, B = 19, C = 20, D = 12 การเรียงลำดับขนาดอะตอมในข้อใดถูก

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

เมื่อนำ CO2, N2O5, SO2 หรือ Na2O มาละลายน้ำ สารละลายที่ได้จะมีค่า pH ต่างกัน การเรียงลำดับ pH ของสารละลายของสารประกอบออกไซด์จากมากไปน้อย ข้อใดถูก
(กำหนดให้สารละลายเหล่านี้มีความเข้มข้น 1 mol dm-3 ค่า Ka1 ของ H2CO3 = 4.4×10-7 และค่า Ka1 ของ H2SO3 = 1.3×10-2)

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

สารประกอบคลอไรด์ของธาตุ A มีสูตร ACl2 และมีสีฟ้าอมเขียว เมื่อนำมาละลายน้ำแล้วเติมสารละลายแอมโมเนียจะเกิดตะกอนสีฟ้าของ A(OH)2 ซึ่งเมื่อเติมสารละลายแอมโมเนียมากขึ้น ตะกอนจะละลายให้สารละลายสีน้ำเงินเข้ม A ควรอยู่ตำแหน่งใดในตารางธาตุ

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

จากกราฟต่อไปนี้

จะต้องใช้เวลากี่นาที  หนัก 20.0 g จึงจะสลายตัวเหลือ 1.25 g

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อความใดที่เป็นสมมติฐานของนีลส์ โบร์ เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

กำหนดค่า IE1 – IE5 (eV) ของธาตุสมมติ A, D, M, Q, X และ Z ดังตาราง
ธาตุ IE1 IE2 IE3 IE4 IE5
A
D
M
Q
X
Z
8.2
4.3
5.1
11.3
6.0
8.3
16.3
31.8
47.3
24.4
18.8
25.2
33.5
45.8
71.7
47.9
28.4
37.9
45.1
61.0
98.9
64.5
120
259
166
82.7
138.4
391
154
339
ถ้าธาตุข้างต้นนี้มีเลขอะตอม 5, 6, 11, 13, 14 และ 19 ข้อใดระบุเลขอะตอมของธาตุได้ถูกต้อง
  เลขอะตอม
5 6 11 13 14 19
ข้อ 1. M D Z X Q A
ข้อ 2. A D M Q X Z
ข้อ 3. X A D Z Q M
ข้อ 4. Z Q M X A D

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

เมื่อนำสารประกอบไอออนิก MX มาละลายน้ำ มีกระบวนการที่เกี่ยวข้อดังนี้
  พลังงานที่เกี่ยวข้อง
MX(s) → M+(g) + X-(g)
M+(g) + X-(g) → M+(aq) + X-(aq)
E1
E2
ข้อสรุปใดถูก

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

จากข้อมูลต่อไปนี้
พันธะ พลังงานพันธะ, kJ mol-1
N - N
N = N
N ≡ N
N - H
H - H
160
420
940
390
430
ในการเกิด N2H4(g) จากปฏิกิริยาต่อไปนี้
   H2(g) + N2(g) → N2H4(g) (สมการยังไม่ดุล)
จะมีการดูดหรือคายพลังงานกี่กิโลจูลต่อโมล

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. เลขออกซิเดชันของ Xe ใน XeF+5 , XeOF4 , XeF2-8 และ HXeO-4 มีค่าเท่ากับ +6
   ข. XeF6 มีรูปร่างเป็นทรงแปดหน้า และ Xe ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว
   ค. อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่ Xe ของ XeF2 และ XeF+3 เท่ากัน
(กำหนดเลขอะตอม Xe = 54)
ข้อใดถูก

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

สารอินทรีย์อิ่มตัวชนิดหนึ่งประกอบด้วยธาตุ 3 ชนิด จากการวิเคราะห์พบว่ามีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็น 35.29% และ 5.88% ตามลำดับ ที่เหลือเป็นธาตุแฮโลเจนสูตรเอมพิริคัล และสูตรโมเลกลที่เป็นไปได้ของสารนี้เป็นตามข้อใด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สารประกอบ C6H13Br เกิดไฮโซเมอร์ได้ 3 ไอโซเมอร์ ไฮโดรคาร์บอนของสารประกอบนี้มีสูตรโมเลกุลเป็น C6H14 จะมีสูตรโครงสร้างดังข้อใด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

สาร X และสาร Y มีสูตรโมเลกุล C5H8O2 เหมือนกัน ทำการทดสอบได้ผลดังตาราง
สาร รีเอเจนต์
โลหะ Na NAHCO3(aq) Br2 / CCl4 สารละลายเบเนดิกต์
X
Y
ไม่เกิด
ไม่เกิด
ไม่เกิด
ไม่เกิด
ฟอกสีอย่างรวดเร็ว
ไม่เกิด
ไม่เกิด
เกิดตะกอนสีแดงอิฐ
ข้อใดควรเป็นสูตรโครงสร้างสาร X และสาร Y ตามลำดับ

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

พิจารณาชนิดของปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ต่อไปนี้

ข้อใดไม่ใช่ชนิดของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

สารในข้อใดเป็นไดเพปไทด์

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ในการผลิตเกลือสินเธาว์ ข้อใดไม่ใช่ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

พิจารณาประโยชน์ของธาตุ A, B, C และ D ซึ่งเป็นธาตุในคาบที่ 4 ของตารางธาตุต่อไปนี้
   ก. ธาตุ A เป็นองค์ประกอบสำคัญในเลือดของปลาหมึก แมงป่อง และหอยโข่ง
   ข. ธาตุ B เมื่ออยู่ในสารประกอบซัลเฟตใช้ทำยิปซั่ม
   ค. ถ้าร่างกายขาดธาตุ C ผิวจะหยาบกร้าน เป็นโรคเหน็บชา เจริญเติบโตช้า
   ง. นิยมใช้ธาตุ D เคลือบผิวโลหะให้เป็นเงางามและไม่ผุกร่อน
ธาตุ A, B, C และ D น่าจะเป็นธาตุในข้อใดตามลำดับ

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
7 พ.ย. 2556 SCMB611001 แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่4 20 ข้อ 19,804 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400240 ปิโตรเลียม 10 ข้อ 113,699 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 ต.ค. 2556 SCMB610900 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่1 20 ข้อ 10,262 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 ต.ค. 2556 SCMB610900 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่1 20 ข้อ 10,262 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2556 SCMB610055 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่2 20 ข้อ 12,076 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ต.ค. 2558 SCMB612868 แนวข้อสอบ O-NET เคมี(2550) ชุดที่1 20 ข้อ 5,068 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2556 SCMB610057 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่4 20 ข้อ 22,639 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ธ.ค. 2557 SCMB012394 กรด-เบส ม.5= 5 ข้อ 52,286 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400238 เคมีพื้นฐาน ชุดที่ 5 10 ข้อ 22,405 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 มี.ค. 2553 SCMB602055 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ข้อ 24,497 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน