ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB610900

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 9 ต.ค. 56 เวลา 19:36 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ปรากฏการณ์ข้อใดที่คายพลังงาน

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

แก๊สชนิดหนึ่งหนัก 3.20 g มีปริมาตร 2.00 dm3 ที่อุณหภูมิ 27°C ความดัน 0.5 atm แก๊สนี้มีมวลโมเลกุลเท่าใด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ภาชนะ A, B, C และ D ทำด้วยแก้วทนความดัน X, Y และ Z เป็นลิ้นปิด-เปิดระหว่างภาชนะ ในภาชนะ A และ B บรรจุแก๊ส N2 และ O2 ตามลำดับ ส่วนภาชนะ C และ D เป็นสุญญากาศ

ข้อความใดถูกต้อง

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
สาร มวลโมเลกุล ความเข้มข้นในน้ำ จุดเยือกแข็งของสารละลาย,°C
เอทิลแอลกอฮอล์ 46 10% โดยมวล a
น้ำตาลทราย 342 3 g ในน้ำ 25 cm3 b
เอทิลีนไกลคอล 62 40% โดยมวล c
ยูเรีย 60 4 g ในน้ำ 15 cm3 d
การเรียงลำดับจุดเยือกแข็งของสารละลายในข้อใดถูก

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ณ อุณหภูมิหนึ่ง A สลายตัวให้ B ร้อยละ 90 โดยน้ำหนัก ใช้เวลา 40 นาที เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 10°C อัตราการสลายตัวจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ถ้าต้องการให้ A สลายตัวไปร้อยละ 90 โดยน้ำหนักในเวลาเพียง 10 นาที จะต้องเพิ่มอุณหภูมิขึ้นกี่องศาเซลเซียส

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ณ เวลาต่างๆ เมื่อปล่อยให้ปฏิกิริยาเกิดตามปกติ และเมื่อทำการทดลองใหม่โดยเติมสาร x สาร y สาร z เข้าไป พบว่าหลังการทดลอง ปริมาณของ x, y และ z ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อนำผลการทดลองที่ได้มาเขียนกราฟเปรียบเทียบกันจะได้ดังนี้

ผู้ทดลองสรุปผลได้ว่า
   ก. เมื่อเติมสาร x สาร y และสาร z เข้าไปแล้ว อุณหภูมิ เมื่อเติม z > เมื่อเติม y > เมื่อเติม x
   ข. x, y และ z เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
   ค. ประสิทธิภาพการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของ z > y > x
ข้อสรุปใดถูก

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ในการศึกษาอัตราของปฏิกิริยา 2A + 3B → C ได้ข้อมูลดังตาราง
เวลา
นาที
[A]
mol dm-3
[B]
mol dm-3
[C]
mol dm-3
0
2
4
6
10
7
5
4
20
x1
x2
x3
0
y1
y2
y3
ข้อใดถูก

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ณ อุณหภูมิหนึ่งปฏิกิริยา 2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO2(g) มีค่าคงที่สมดุลเท่ากับ 100 ถ้าความเข้มข้นของช่อง SO2 และ SO3 ที่ภาวะสมดุลนี้มีค่าเท่ากัน ความเข้มข้นของ O2 ที่ภาวะสมดุลมีค่ากี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

พิจารณาสมดุลของปฏิกิริยา A(aq) + B(aq) ⇌ C(aq) นำ A 1 mol และ B 2.5 mol ละลายในน้ำแล้วทำให้ปริมาตรของสารละลายเป็น 0.5 dm3 เมื่อปฏิกิริยาเข้าสู่ภาวะสมดุล พบว่าความเข้มข้นของ A เท่ากับ 1 mol dm-3 ถ้าทดลองใหม่โดยเริ่มจากการละลาย C 0.5 โมล ในน้ำแล้วทำให้ปริมาตรสารละลายเป็น 0.25 dm3 เมื่อระบบเข้าสู่ภาวะสมดุล C มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

NH3(g) + O2(g) ⇌ NO2(g) + H2O(g) + พลังงาน (สมการยังไม่ดุล) ถ้านำแก๊ส NH3 และแก๊ส O2 มาทำปฏิกิริยากันแล้วปล่อยให้ระบบเข้าสู่ภาวะสมดุล ข้อใดถูก

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้
   aHNO3(aq) + bCu(s) → cCu(NO3)2(aq) + dNO(g) + eH2O(I)
a, b, c, d และ e มีค่าเท่าใด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

กำหนดให้ E0, V
A2+(aq) + 2e- → A(s)
B+(aq) + e- → B(s)
C3+(aq) + 3e- → C(s)
D2+(aq) + 2e- → D(s)
-2.70
-1.70
+1.50
+1.75
พิจารณาแผนภาพเซลล์ต่อไปนี้
   เซลล์ที่ 1 A(s) / A2+(aq) // B+(aq) / B(s)
   เซลล์ที่ 2 C(s) / C3+(aq) // B+(aq) / B(s)
   เซลล์ที่ 3 D(s) / D2+(aq) // C3+(aq) / C(s)
   เซลล์ที่ 4 A(s) / A2+(aq) // D2+(aq) / D(s)
เซลล์ใดจะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากแอโนดไปยังแคโทด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เมื่อจุ่มโลหะลงในสารละลายได้ผลตามตาราง
โลหะ สารละลาย
(1 M)
ผลการทดลอง
Pb CuSO4 สีของสารละลายจางลง
Al CuSO4 สีของสารละลายจางลง
Al Pb(NO3)2 มีโลหะเกาะที่ผิว Al
Cu AgNO3 มีโลหะเกาะที่ผิว Cu
การเรียงลำดับความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดซ์ของไอออนของโลหะจากมากไปน้อย ข้อใดถูก

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

การศึกษาปฏิกิริยาการสลายตัวของน้ำโดยใช้ไฟฟ้า ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้
   2H2O(I) → 2H2(g) + O2(g)
เนื่องจากน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดีจึงจำเป็นต้องเติมสารละลายอิเล็กโทรไลต์ลงไป ถ้ามีอิเล็กโทรไลต์ 4 ชนิด คือ Na2SO4, Na2S2O3, Na2S, NaI ควรเลือกใช้อิเล็กโทรไลต์ตัวใดจึงจะเหมาะสม

ข้อใดถูก

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

การละลายของสาร x, y และ z ในตัวทำละลาย A และ B เป็นดังนี้
สาร ปริมาณการละลาย (mg/cm3)
ตัวทำละลาย A ตัวทำละลาย B
x
y
z
1.5
0.1
25
15
40
10
นำสารละลายผสมที่มี x, y และ z มาทำการแยกโดยวิธีโทรมาโทกราฟีแบบกระดาษใช้ A และ B ในอัตราส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร เป็นตัวทำละลาย ถ้าการดูดซับของสาร x, y และ z ใกล้เคียงกัน การเปรียบเทียบค่า Rf ของสารทั้งสาม ข้อใดถูกต้อง

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

กำหนดให้
ไอโซโทป มวลอะตอม ปริมาณไอโซโทป(ร้อยละ)
1x 1 99
2x 2 1
10y 10 20
11y 11 80
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสาร x14y1

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ฟรีออน-12 (CCl2F2) เป็นแก๊สที่ใช้เป็นสารทำความเย็นในตู้เย็น ซึ่งเตรียมจากปฏิกิริยาต่อไปนี้
   CCl4 + SbF3 → CCl2F2 + SbCl3 (สมการยังไม่ดุล)
ถ้า CCl4 154 g ทำปฏิกิริยากับ SbF3 107.4 g จะเกิดฟรีออน-12 กี่กรัม

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

แก๊สผสมประกอบด้วย N2 และ CO2 หนัก 12.8 g บรรจุในภาชนะขนาด 2 dm3 เมื่อผ่านแก๊สผสมนี้ลงในสารละลาย NaOH ปรากฏว่าสารละลาย NaOH มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 4.4 g แก๊สผสมนี้ประกอบด้วย N2 ร้อยละเท่าใดโดยปริมาตร (แนะนำ : NaOH สามารถทำปฏิกิริยากับ CO2 เกิดผลิตภัณฑ์ Na2CO3)

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ปฏิกิริยา Ba(NO3)2(aq) + Na2SO4(aq) → BaSO4(s) + NaNO3(aq) (สมการยังไม่ดุล) นักเรียนคนหนึ่งเตรียมสารละลาย 2 ชนิดดังนี้
   1. ละลาย BA(NO3)2 104.4 g ในน้ำจนได้สารละลาย 1 dm3
   2. ละลาย Na2SO4 14.2 g ในน้ำจนได้สารละลาย 1 dm3
ถ้าต้องการได้สารละลาย NaNO3 เข้มข้น 0.16 mol dm-3 ปริมาตร 500 cm3 จะต้องใช้สารละลาย BA(NO3)2 และสารละลาย Na2SO4 อย่างละกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

สารละลายในข้อใดมี pH สูงที่สุด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ปรากฏการณ์ข้อใดที่คายพลังงาน

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

แก๊สชนิดหนึ่งหนัก 3.20 g มีปริมาตร 2.00 dm3 ที่อุณหภูมิ 27°C ความดัน 0.5 atm แก๊สนี้มีมวลโมเลกุลเท่าใด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ภาชนะ A, B, C และ D ทำด้วยแก้วทนความดัน X, Y และ Z เป็นลิ้นปิด-เปิดระหว่างภาชนะ ในภาชนะ A และ B บรรจุแก๊ส N2 และ O2 ตามลำดับ ส่วนภาชนะ C และ D เป็นสุญญากาศ

ข้อความใดถูกต้อง

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
สาร มวลโมเลกุล ความเข้มข้นในน้ำ จุดเยือกแข็งของสารละลาย,°C
เอทิลแอลกอฮอล์ 46 10% โดยมวล a
น้ำตาลทราย 342 3 g ในน้ำ 25 cm3 b
เอทิลีนไกลคอล 62 40% โดยมวล c
ยูเรีย 60 4 g ในน้ำ 15 cm3 d
การเรียงลำดับจุดเยือกแข็งของสารละลายในข้อใดถูก

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ณ อุณหภูมิหนึ่ง A สลายตัวให้ B ร้อยละ 90 โดยน้ำหนัก ใช้เวลา 40 นาที เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 10°C อัตราการสลายตัวจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ถ้าต้องการให้ A สลายตัวไปร้อยละ 90 โดยน้ำหนักในเวลาเพียง 10 นาที จะต้องเพิ่มอุณหภูมิขึ้นกี่องศาเซลเซียส

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ณ เวลาต่างๆ เมื่อปล่อยให้ปฏิกิริยาเกิดตามปกติ และเมื่อทำการทดลองใหม่โดยเติมสาร x สาร y สาร z เข้าไป พบว่าหลังการทดลอง ปริมาณของ x, y และ z ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อนำผลการทดลองที่ได้มาเขียนกราฟเปรียบเทียบกันจะได้ดังนี้

ผู้ทดลองสรุปผลได้ว่า
   ก. เมื่อเติมสาร x สาร y และสาร z เข้าไปแล้ว อุณหภูมิ เมื่อเติม z > เมื่อเติม y > เมื่อเติม x
   ข. x, y และ z เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
   ค. ประสิทธิภาพการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของ z > y > x
ข้อสรุปใดถูก

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ในการศึกษาอัตราของปฏิกิริยา 2A + 3B → C ได้ข้อมูลดังตาราง
เวลา
นาที
[A]
mol dm-3
[B]
mol dm-3
[C]
mol dm-3
0
2
4
6
10
7
5
4
20
x1
x2
x3
0
y1
y2
y3
ข้อใดถูก

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ณ อุณหภูมิหนึ่งปฏิกิริยา 2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO2(g) มีค่าคงที่สมดุลเท่ากับ 100 ถ้าความเข้มข้นของช่อง SO2 และ SO3 ที่ภาวะสมดุลนี้มีค่าเท่ากัน ความเข้มข้นของ O2 ที่ภาวะสมดุลมีค่ากี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

พิจารณาสมดุลของปฏิกิริยา A(aq) + B(aq) ⇌ C(aq) นำ A 1 mol และ B 2.5 mol ละลายในน้ำแล้วทำให้ปริมาตรของสารละลายเป็น 0.5 dm3 เมื่อปฏิกิริยาเข้าสู่ภาวะสมดุล พบว่าความเข้มข้นของ A เท่ากับ 1 mol dm-3 ถ้าทดลองใหม่โดยเริ่มจากการละลาย C 0.5 โมล ในน้ำแล้วทำให้ปริมาตรสารละลายเป็น 0.25 dm3 เมื่อระบบเข้าสู่ภาวะสมดุล C มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

NH3(g) + O2(g) ⇌ NO2(g) + H2O(g) + พลังงาน (สมการยังไม่ดุล) ถ้านำแก๊ส NH3 และแก๊ส O2 มาทำปฏิกิริยากันแล้วปล่อยให้ระบบเข้าสู่ภาวะสมดุล ข้อใดถูก

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้
   aHNO3(aq) + bCu(s) → cCu(NO3)2(aq) + dNO(g) + eH2O(I)
a, b, c, d และ e มีค่าเท่าใด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

กำหนดให้ E0, V
A2+(aq) + 2e- → A(s)
B+(aq) + e- → B(s)
C3+(aq) + 3e- → C(s)
D2+(aq) + 2e- → D(s)
-2.70
-1.70
+1.50
+1.75
พิจารณาแผนภาพเซลล์ต่อไปนี้
   เซลล์ที่ 1 A(s) / A2+(aq) // B+(aq) / B(s)
   เซลล์ที่ 2 C(s) / C3+(aq) // B+(aq) / B(s)
   เซลล์ที่ 3 D(s) / D2+(aq) // C3+(aq) / C(s)
   เซลล์ที่ 4 A(s) / A2+(aq) // D2+(aq) / D(s)
เซลล์ใดจะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากแอโนดไปยังแคโทด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เมื่อจุ่มโลหะลงในสารละลายได้ผลตามตาราง
โลหะ สารละลาย
(1 M)
ผลการทดลอง
Pb CuSO4 สีของสารละลายจางลง
Al CuSO4 สีของสารละลายจางลง
Al Pb(NO3)2 มีโลหะเกาะที่ผิว Al
Cu AgNO3 มีโลหะเกาะที่ผิว Cu
การเรียงลำดับความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดซ์ของไอออนของโลหะจากมากไปน้อย ข้อใดถูก

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

การศึกษาปฏิกิริยาการสลายตัวของน้ำโดยใช้ไฟฟ้า ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้
   2H2O(I) → 2H2(g) + O2(g)
เนื่องจากน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดีจึงจำเป็นต้องเติมสารละลายอิเล็กโทรไลต์ลงไป ถ้ามีอิเล็กโทรไลต์ 4 ชนิด คือ Na2SO4, Na2S2O3, Na2S, NaI ควรเลือกใช้อิเล็กโทรไลต์ตัวใดจึงจะเหมาะสม

ข้อใดถูก

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

การละลายของสาร x, y และ z ในตัวทำละลาย A และ B เป็นดังนี้
สาร ปริมาณการละลาย (mg/cm3)
ตัวทำละลาย A ตัวทำละลาย B
x
y
z
1.5
0.1
25
15
40
10
นำสารละลายผสมที่มี x, y และ z มาทำการแยกโดยวิธีโทรมาโทกราฟีแบบกระดาษใช้ A และ B ในอัตราส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร เป็นตัวทำละลาย ถ้าการดูดซับของสาร x, y และ z ใกล้เคียงกัน การเปรียบเทียบค่า Rf ของสารทั้งสาม ข้อใดถูกต้อง

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

กำหนดให้
ไอโซโทป มวลอะตอม ปริมาณไอโซโทป(ร้อยละ)
1x 1 99
2x 2 1
10y 10 20
11y 11 80
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสาร x14y1

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ฟรีออน-12 (CCl2F2) เป็นแก๊สที่ใช้เป็นสารทำความเย็นในตู้เย็น ซึ่งเตรียมจากปฏิกิริยาต่อไปนี้
   CCl4 + SbF3 → CCl2F2 + SbCl3 (สมการยังไม่ดุล)
ถ้า CCl4 154 g ทำปฏิกิริยากับ SbF3 107.4 g จะเกิดฟรีออน-12 กี่กรัม

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

แก๊สผสมประกอบด้วย N2 และ CO2 หนัก 12.8 g บรรจุในภาชนะขนาด 2 dm3 เมื่อผ่านแก๊สผสมนี้ลงในสารละลาย NaOH ปรากฏว่าสารละลาย NaOH มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 4.4 g แก๊สผสมนี้ประกอบด้วย N2 ร้อยละเท่าใดโดยปริมาตร (แนะนำ : NaOH สามารถทำปฏิกิริยากับ CO2 เกิดผลิตภัณฑ์ Na2CO3)

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ปฏิกิริยา Ba(NO3)2(aq) + Na2SO4(aq) → BaSO4(s) + NaNO3(aq) (สมการยังไม่ดุล) นักเรียนคนหนึ่งเตรียมสารละลาย 2 ชนิดดังนี้
   1. ละลาย BA(NO3)2 104.4 g ในน้ำจนได้สารละลาย 1 dm3
   2. ละลาย Na2SO4 14.2 g ในน้ำจนได้สารละลาย 1 dm3
ถ้าต้องการได้สารละลาย NaNO3 เข้มข้น 0.16 mol dm-3 ปริมาตร 500 cm3 จะต้องใช้สารละลาย BA(NO3)2 และสารละลาย Na2SO4 อย่างละกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

สารละลายในข้อใดมี pH สูงที่สุด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
11 มิ.ย. 2556 SCMB609778 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่3 15 ข้อ 13,197 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ส.ค. 2554 SCMB604287 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ชุดที่1 10 ข้อ 14,595 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 พ.ย. 2558 SCMB612925 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่6 15 ข้อ 5,532 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400239 เคมีพื้นฐาน ชุดที่ 6 17 ข้อ 56,285 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400237 เคมีพื้นฐาน ชุดที่ 4 10 ข้อ 108,268 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400237 เคมีพื้นฐาน ชุดที่ 4 10 ข้อ 108,268 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 ต.ค. 2558 SCMB612879 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่3 20 ข้อ 4,949 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 SCMB400229 เคมีพื้นฐาน ชุดที่ 2 10 ข้อ 18,206 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 มิ.ย. 2556 SCMB609775 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่1 20 ข้อ 11,908 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ต.ค. 2558 SCMB612868 แนวข้อสอบ O-NET เคมี(2550) ชุดที่1 20 ข้อ 5,068 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน